Sunteți pe pagina 1din 2

Test contabilitate

1.Poate fi gestionar cel care:


a) a împlinit vârsta de 25 de ani
b) a absolvit școala generală sau o școală echivalentă
c) are cunoștințe necesare pentru a ține evidența contabilă a bunurilor aflate în gestiune
2. Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, au obligația să vireze sumele
reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate
în conturile operatorilor economici beneficiari, deschise
a) la unități bancare în a căror rază acețtia sunt înregistrați fiscal
b) la unitățile trezorieriei statului în a căror rază aceștia au punctele de lucru
c) la unitățile trezorieriei statului în a căror rază aceștia sunt înregistrați fiscal
3. Entitățile au obligația să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii deținute
a) la începutul anului
b) la începutul activității, cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar pe parcursul
funcționării lor, în cazul fuziunii sau încetarea activității
c) la finalul anului
4. Militarii nu răspund material
a) pentru pagubele produse a căror valoarea este mai mare de trei solde/salarii nete
b) pentru pagubele generate de riscul normal al serviciului sau de forța majoră
c) pentru pagubele produse de comandantul sau șeful unității, caz în care nu se stabilește
răspunderea materială
5. Garanția în numerar va fi :
a) minimum un salariu și maximum trei salarii
b) de minim trei salarii
c) de maximum un salariu
6. Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariază
a) ultimele, pentru a se putea stabili perisabilitățile
b) primele, pentru evitarea calculului perisabilităților
c) cu prioritate, fără a se stânjeni consumul/comercializarea imediată a acestora
7.Contabilitatea se ține
a) în moneda națională sau în euro
b) în limba română și în moneda națională
c) în limba și în moneda de proveniență a societății
8.Disponibilitățile în lei și în valută din casieria entității se inventariază
a) în data de 31 decembrie
b) în ultima zi lucrătoare a exercițiului financiar, după înregistrarea tuturor operațiunilor
de încasări și plăți privind exercițiul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de
casă cu monetarul și cu cele din contabilitate
c) în ultima zi a anului dacă aceasta nu cade sâmbata sau duminica
9. Listele de inventariere se semnează de către gestionar și de către specialiști solicitați de către
președintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate
a) pe fiecare filă
b) pe ultima filă
c) pe prima și pe ultima filă
10. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează
răspunderea persoanelor
a) care le-au întocmit, vizat și aprobat
b) celor care le-au înregistrat în contabilitate
c) celor de la a) și b)