Sunteți pe pagina 1din 4

FACTURA

Seria GDF nr.10219675808


Data facturii: 17.05.2017

Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6006882765 / 15.11.2012


Contacte utile: engie.ro/contact/
Call Center:0219366
Nume client: Dl. DANUT-MARIAN
Serviciul Gestiune Clienti Brasov STAN
Str.Bisericii Romane nr. 107A, Brasov, jud. Brasov Adresa: Strada BABES LIVIU CORNEL
Cod postal: 500068
Nr. 1 Bl. 5,SC.B Ap. 19 localitatea
Cod client: 103009660327 BRASOV Brasov România 500435
Contract furnizare: 3001325998/15.11.2012

CONSUM GAZE NATURALE (kWh) TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A. DATA SCADENTĂ

3.009,933 465,49 LEI 16.06.2017


Atenţie! Achitaţi urgent soldul precedent!

Situaţia contului la data de : 17.05.2017 Perioada de regularizare: 14.02.2017 - 12.05.2017


* Sold precedent 68,80 LEI Adresa locului de Strada BABES LIVIU CORNEL Nr. 1 Bl.
Majorari de intarziere/penalitati: 0,00 LEI consum: BL.5 SC.B Ap. 19 BRASOV Brasov
Factura curentă: 396,69 LEI România 500435
Categorie consum: B1
* Detalierea soldului din facturile precedente se regăsește pe anexă. În cazul în
care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim. Instalaţie: 4001063349
Cod tehnic: DGSBVBRA30096603

Pagina 1 din 3 la factura nr. 10219675808


Aveţi întrebări privind factura, serviciile noastre, Aveți o urgență tehnică de gaze?
contracte? (incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)

021.9366 (număr unic la nivel naţional) Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281*;
Apelaţi Call Center-ul ENGIE, de luni până vineri, TELVERDE:0800 877778
în intervalul orar 8.30-19.00. *Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de
Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie. telefonie.

Doriţi să transmiteţi indexul de consum autocitit?


Accesați contul dumneavoastră din Agenția online.
Informații necesare pentru transmiterea autocitirii!
Cod autocitire: 1606211
Telefon autocitire 0800 800 200
Interval transmitere 13.06.2017 - 17.06.2017
Apelurile către numărul de telefon de autocitire consum gaze sunt gratuite în
toate rețelele de telefonie fixă și mobilă.
C2-Intern

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4,
Bucureşti, 040254 J40/5447/2000, CUI: RO13093222, Capital social:
Temei legal: Ordinul A.N.R.E. nr.22/30.03.2017 publicat in M.O. nr.221/31.03.2017 199.245.530 lei, Operator de date CP 5167
Temei legal: Ordinul A.N.R.E. nr.30/30.06.2016 publicat in M.O. nr.491/30.06.2016
Facturi regularizate: 011505727502/ 21.03.2017,
011605807093/ 20.04.2017

Detaliile facturii dumneavoastră


Pentru plata facturii: se regăsesc pe verso

h2k engie.ro
103009660327170517000465498
Factură detaliată:
Factură de regularizare
Sumă
Serie Consum Diferenţă
Index Index Pcs Consum consumuri
contor/ Perioada de lunar cantitate de
total estimate
vechi nou (kWh/mc) facturat

Factura circulă fără semnătură şi ştampilă conform Codului Fiscal.


corector regularizare (mc) (kWh) facturate
(kWh)
(kWh)
14.02.2017 2.291 2.684
783812 393 10,685 4.199,205 -1.189,272 3.009,933
-12.05.2017 (citit) (citit)
COTA T.V.A. 19%
Denumire serviciu U.M. Cantitate Pret unitar Valoare Valoare Total valoare
fara T.V.A. fara T.V.A. T.V.A. (lei) (lei)
(lei)
Furnizare gaze naturale kWh 1.227,011 0,10934 134,17 25,49 159,66
lei/kWh
Furnizare gaze naturale kWh 1.782,922 0,11172 199,18 37,85 237,03
lei/kWh

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 333,35 63,34 396,69

Informații conform Ord. ANRE nr.106/2014: Rezilierea contractului


Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a
Consum (kWh) an curent Consum (kWh) an precedent
gazelor naturale, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:
rezilierea contractului de drept, începând cu a 181-a zi calendaristică de la
3.302,130
data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care
3000.00
consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de furnizare a
gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere.
2500.00
De asemenea, este necesar să operaţi rezilierea contractului de furnizare
2000.00
1.821,652
gaze naturale, atunci când se înstrăinează locul de consum (vânzare,
1500.00
1.637,901 cumpărare sau schimbare de locatar), iar noul proprietar/locatar va încheia
contract în nume propriu.
1000.00 992,961 1.051,182 1.046,900

661,689 722,361 659,556 Revizii şi verificări


527,583
500.00
Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei
0.00
47,653 de utilizare a gazelor naturale reprezintă o operaţiune tehnică obligatorie, în
-391,318
sarcina exclusivă a clientului şi care se realizează numai cu firme autorizate
-500.00
Noiembrie 2016/2015 Decembrie 2016/2015 Ianuarie 2017/2016 Februarie 2017/2016 Martie 2017/2016 Aprilie 2017/2016 ANRE. Pentru mai multe informaţii despre revizii, verificări şi alte
recomandări de siguranţă şi confort, vă invităm să vizitaţi engie.ro.
Pretul aferent ultimei facturi este: 0,11172 Lei/kWh
Informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor
- prin formularul de contact online de pe engie.ro;
- prin curier, la adresele menţionate pe faţa facturii;
Când trebuie să plătiţi factura? - prin e-mail, la adresa dedicată plangeri@ro.engie.com.
Totodată, vă informam că aveţi dreptul:

Pagina 2 din 3 la factura nr. 10219675808


Factura de gaze naturale trebuie plătită până Ia data scadentă înscrisă pe
factură. În cazul neachitării facturilor, ENGIE Romania poate să perceapă, - să apelati la ANRE la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2,
conform contractului, majorări de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere şi Bucureşti, România, cod poştal 020995, telefon
să întrerupă furnizarea gazelor naturale începând cu a 46-a zi 021.327.81.53/0728.628.664, fax 021.312.43.65, e-mail
calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile anre@anre.ro; website www.anre.ro.
calendaristice. - să apelati la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a
plângerilor (exemplu – medierea);
Reluarea furnizării gazelor naturale se va face în maxim 24 de - să vă adresati instanţei judecătoreşti competente.
ore, dacă: achitaţi obligaţiile de plată scadente, majorările de întârziere şi Pentru mai multe detalii cu privire la procedura internă ENGIE România de
faceţi dovada plăţii integrale a debitului prin formularul de contact online soluţionare a plângerilor clienţilor finali accesaţi
de pe engie.ro/call center/fax/centre de relaţii cu clienţii. Reconectarea engie.ro/procedura-reclamatii/.
va fi efectuată de către reprezentanţii operatorului de sistem, în prezenţa
şi numai cu acordul dumneavoastră. ENGIE Romania percepe,conform Clientul final are dreptul de a beneficia de un nivel minim de calitate a
prevederilor contractuale,aplicate în baza Ordinului ANRE nr.29/2016 activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la conform standardelor de performanţă aprobate de ANRE. Detalii referitoare
clienţii finali,tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale întreruptă la standardul de performanta gasiti pe
din neplată, publicat la adresa: engie.ro/catalog-tarife/ engie.ro/indicatori-standard-de-performanta/.
Cum se calculează Energia? Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod gratuit, cu
Conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face respectarea  prevederilor legale. Lista operatorilor economici, titulari de
aplicând formula:E = V(b) x PCs; unde: licenţă de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a
E - energia gazelor naturale - kWh; ANRE (www.anre.ro).
V(b) = volumul măsurat în condiţii de bază - mc;
PCs = puterea calorifică superioară - kWh/mc. Preţul final al serviciului de furnizare gaze naturale cuprinde
Tipurile de facilităţi puse la dispoziţie clienţilor vulnerabili le puteţi găsi preţul de achiziţie şi tarifele reglementate (transportul, distribuţia şi
înmagazinarea).
pe site-ul engie.ro.
Tipul prețului unitar pentru furnizarea gazelor naturale este variabil,
conform prevederilor contractuale și reglementărilor legale în vigoare.
Eficienţa energetică reprezintă o preocupare constantă pentru
ENGIE România în relaţia cu clienţii săi. Astfel, vă oferim asistenţă
personalizată şi soluţii adecvate pentru reducerea consumului de energie
prin care puteţi obţine un plus de competitivitate. Pentru informaţii privind
datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei şi
pentru a consulta Legea nr. 121/2014 accesaţi secţiunea dedicată eficienţei
energetice pe engie.ro, in funcţie de categoria de client.
Dl. DANUT-MARIAN STAN
Adresa: Strada BABES LIVIU CORNEL Nr. 1 Bl. 5,SC.B Ap. 19 localitatea BRASOV
Brasov România 500435
Cod client: 103009660327

Anexa detaliere facturi din sold

Situatia contului dvs. la data de 17.05.2017 este:

Data emitere
Document Detalii Data scadenta Sold
factura
11605807093 Factura 20.04.2017 22.05.2017 68,80
TOTAL 68,80

Pagina 3 din 3 la factura nr. 10219675808

S-ar putea să vă placă și