Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Data: 9.06. 2016

Unitatea de învăţământ: Colegiul de Informatică „Carmen Silva” Petroșani

Structura: Şcoala Gimnazială Nr. 6

Clasa: I A

Prof. Irimia Liliana

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Obiectul: Comunicare în limba român


Unitatea tematică: Mişcare şi sănătate

Subiectul lecţiei: „Somnoroase păsărele” de Mihai Eminescu

Tipul lecţiei: predare- învăţare

Durata: 50 minute

Obiectivul fundamental: Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi înţelegere a textului;


dezvoltarea vocabularului
Domenii integrate: - Comunicare în limba română

- Arte vizuale şi abilităţi practice


- Muzică şi mişcare

Competențe specific:

- 1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate.
- 1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu claritate.
- 1.4. Exprimarea interesului pentru receptareade mesaje orale, în context de comunicare.
- 2.2. Transmiterea unor informații prin intermediul mesajelor simple.

Obiective operaţionale (competenţe concrete):

 Cognitive
CLR (Comunicare în limba română):

O 1- să citească corect, coerent, fluent, expresiv, în ritm propriu un text necunoscut;


O 2 - să utilizeze cuvintele explicate în enunţuri noi;

O 3 - să găsească însuşiri pentru cuvinte date;

O 4 - să formuleze răspunsuri corecte şi complete referitoare la conţinutul textului;

O 5 -să reprezinte prin desen elemente din poezie ;

O 6 - să se exprime corect în răspunsurile pe care le dau;

 Afective- volitive:
O 7 - să participe cu interes pe tot parcursul activităţii;
O 8 - să manifeste spirit de colegialitate si cooperare în cadrul echipei;

 Psihomotorii:
O 9 - să utilizeze corect fişele de lucru;
O 10 - să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul orei;
O 11 - să scrie corect şi ordonat, respectând regulile de scriere pe caiete ori pe fişele de lucru.

AVAP ( Arte vizuale şi abilităţi practice)


O 12 – să coloreze fişa și să le lipească pe planșă;

MM ( Muzică şi mişcare)
O 13 - să asculte cântecul și să danseze in ritm propriu.
Strategii didactice:
I. Resurse metodologice:
1. Metode şi procedee:
a) De comunicare orală:
- Expozitive: explicaţia;
- Conversative: conversaţia euristică, discuţia colectivă;

b) De explorare:
- Metoda fonetică analitico-sintetică, observarea dirijată, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
jocul didactic, diverse procedee de citire (selective, în lanţ, în şoaptă), munca în echipă.
-
2. Forme de organizare:
- Individual;
- Pe grupe;
- Frontal.

II. Resurse
 materiale: tabla, flipchart, video proiector, fişe, creioane colorate,
 umane: 26 elevi;
 spaţiale: sala de clasă.
III. Forme şi tehnici de evaluare:
-observare sistematică;
- aprecieri verbale;
- evaluare de către colegi;
- activităţi aplicative orale şi scrise.

Bibliografie:
1. Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Vasilescu Eugenia, Popescu Ion, editura Aramis,
Bucureşti 2005
2. Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Ţerdean Ioan, Editura Corint, Bucureţti,
2007
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr. Secvenţele Ob Activitatea Activitatea Strategii Evaluare


Crt instruirii Op învăţătorului elevilor Didactice
. Resurse Resurse Forme de
metodologi materiale organizare
ce
1. Moment O10 Asigurarea cadrului Elevii se Conversaţia Activitate
organizatoric şi a condiţiilor pregătesc frontală
optime desfăţurării pentru
lecţiei. începerea
Pregătirea lecţiei.
materialelor.

O11 Calendarul naturii Elevii sunt Discuţia Calendarul Activitate


atenţi și colectivă naturii frontală
răspund la
întrebări

2. Captarea O7 Se pun întrebări Elevii sunt Conversaţia Flipchart Frontal Observarea


atenţiei legate de anotimpul atenți și sistematică
primăvara și de răspund la
păsările călătoare. întrebări
Se prezintă pe
flipchart imagini.
3. Anunţarea temei Anunţarea temei: Elevii sunt Tabla Frontal Observarea
şi a scopului/ Somnoroase receptivi sistematică
obiectivelor păsărele, de Mihai
Eminescu
Se comunică
obiectivele lecţiei.

4. Dobândirea - Prezentarea Power Observația Power point Frontal


cunoştinţelor / Point a poeziei.
Predarea
-învăţarea O1 - Se numesc câte un Elevii citesc
un elev să citească Aprecieri
câte un vers. verbale

- Propun un joc: Elevii Exerciţiul Manualul Apreciri


“Continuă tu!” în ascultă verbale
care copiii numiţi regulile și Joc
vor recita poezia de participă cu
unde a rămas atenție la joc
copilul solicitat
înaintea lui. Explic
regulile jocului.

O6 -Se aprofundează Elevii Conversația Aprecieri


informaţiile răspund la verbale
esenţiale despre întrebări Frontal
textul studiat:
Cum se numeşte
textul pe care l-ați
citit astăzi?
Cine este autorul?
Ce moment al zilei Frontal
este prezentat în
poezie?
Ce se întâmplă cu
natura în orele serii?

O2 -Se explică Elevii sunt Explicația Observarea


cuvintele și receptivi sistematică
O3 expresiile
necunoscute:
( trestii-stuf, feerie-
priveliște nespus de
frumoasă, armonie-
înțelegere, a
suspina- a ofta).

-se prezintă audio- Power point


video poezia format
power point.

5. Fixarea O9 -de rezolvat fișa nr1 Elevii Exercițiul Fișe Individual Observarea
cunoştinţelor O8 rezolvă fișa sistematică

6. Evaluarea O11 -munca în echipe: Elevii Exercițiul Fișe Munca în Observarea


O12 de colorat imagini lucrează în echipe sistematică
date, apoi de lipit pe echipă
planșă pentru a
O5 forma un tablou
reprezentativ al
poeziei.

7. Concluzii şi Se fac aprecieri Frontal


aprecieri generale asupra
comportamentului
elevilor.Se
evidenţiază elevii
care au fost activi
pe tot parcursul orei

8. Tema de acasă Se scrie pe tablă Elevii Manualul Frontal


tema. notează
Fișa nr. 1

Ajută lebăda să ajungă la trestii


Desenează în chenar ceea ce spun versurile:
Dorm și florile-n grădină

Scrie cine luminează noaptea: