Sunteți pe pagina 1din 3

Comitetul Executiv (CE)

Comitetul Executiv asigură conducerea operativă a Băncii şi administrarea eficace a


riscului de conformitate.
Membri ai Comitetului Executiv sunt autorizaţi să conducă Banca în desfăşurarea
activităţii de zi cu zi a acesteia şi au puterea şi autoritatea de a angaja legal Banca, în
conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.
Comitetul Executiv este alcătuit din şapte membri numiţi de către Consiliul de
Supraveghere, unul dintre aceştia fiind desemnat Preşedinte al Comitetului Executiv;
Membri ai Comitetului Executiv trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
legile în vigoare, precum şi condiţiile speciale referitoare la conducătorii băncii, prevăzute în
legea bancară, în reglementările Băncii Naţionale a României şi de Politica de selecţie şi de
remunerare a structurii de conducere în Grupul BCR;
Remuneraţia membrilor Comitetului Executiv este stabilită de către Consiliul de
Supraveghere;
Durata mandatului Comitetului Executiv este de patru ani;
Preşedintele şi ceilalţi membri ai Comitetului Executiv au competenţele şi atribuţiile
stabilite prin lege şi prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Executiv. În
cazul în care membrii Comitetului Executiv sunt salariaţi ai Băncii, pe întreaga durată a
mandatului lor, contractul individual de muncă al acestora se suspendă.
Principalele atribuţii ale Comitetului Executiv au în vedere:
 conducerea implementării ţintelor financiare, strategiei şi planului de afaceri ale Băncii;
 aprobarea şi revizuirea în mod sistematic şi regulat a strategiei şi politicilor privind
administrarea riscurilor;
 aprobarea strategiilor şi politicilor aferente capitalului intern şi fondurilor proprii
corespunzătoare (cuprinzătoare şi proporţionale cu natura, extinderea şi complexitatea
activităţii desfăşurate de bancă);
 monitorizează şi evaluează, periodic eficacitatea cadrului şi practicilor de administrare a
activităţii Băncii, respectiv a politicilor referitoare la cadrul de administrare şi
revizuieşte cadrul de administrare, pentru a ţine cont de orice schimbare a factorilor
interni şi externi care afectează Banca;
 aprobarea planului explicit privind capitalul;
 aprobarea şi evaluarea apetitului la risc al Băncii;
 aprobarea nivelului dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri bancare similare percepute
şi plătite de Bancă în acord cu bugetul aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor;
 aprobarea regulamentelor de organizare şi functionare a comitetelor înfiinţate de
Comitetul Executiv.
Componenţa Comitetului Executiv este următoarea:
Tomas Spurny – Preşedinte executiv, CEO
Bernd Mittermair - Vicepreşedinte executiv Financiar, CFO
Frank-Michael Beitz - Vicepreşedinte executiv Risc, CRO
Martin Skopek - Vicepreşedinte executiv Retail & Private banking,
Wolfgang Schoiswohl - Vicepreşedinte executiv Corporate banking
Christian Bruckner – Vicepreşedinte executiv Operaţiuni & IT, COO

1
Sergiu Manea – Vicepreşedinte executiv Clienţi de grup & Pieţe de capital
Comitetul Executiv poate înfiinta atâtea comitete dupa cum consideră necesar. Orice astfel
de comitete vor avea competenţele şi autoritatea prevăzute în hotărârea Comitetului Executiv de
înfiinţare a acestor comitete, precum şi atribuţiile stabilite ulterior prin regulamentele de
organizare şi funcţionare ale acestora.
Comitetele Comitetului Executiv
Comitetul de Administrare a Activelor şi Pasivelor (ALCO)
ALCO revizuieşte, raportează către şi asistă Comitetul Executiv în îndeplinirea atribuţiilor
ce îi revin în domeniul managementului structurii activelor şi pasivelor, strategiei de finanţare,
politicii de dobânzi, politicii de lichiditate şi este un organ de analiză şi decizie care emite
hotărâri şi recomandări potrivit limitelor de autoritate stabilite.
ALCO este format din toţi membri ai Comitetului Executiv al BCR
Responsabilităţile, organizarea, modul de operare şi procedurile ALCO sunt stabilite prin
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comitetului de Administrare al Activelor şi
Pasivelor
Componenţa ALCO:
Tomas Spurny – Presedinte
Bernd Mittermair - Vicepreşedinte
Martin Skopek - Membru
Wolfgang Schoiswohl - Membru
Frank-Michael Beitz - Membru
Christian Bruckner – Membru
Sergiu Manea – Membru
Comitetul de Credite
Comitetul de Credite revizuieşte, raportează către şi asistă Comitetul Executiv în
îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin pe linia acordării creditelor, modificarea condiţiilor termenilor
de acordare, utilizare şi/sau garantare a unor credite acordate anterior, încheiere a acordurilor,
prelungirea termenului de valabilitate a acordurilor, emitere a scrisorilor de garanţie, operaţiuni
de factoring şi alte activităţi. Comitetul de credite îşi desfăşoară activitatea pe 2 linii funcţionale
distincte – linia funcţională retail şi linia funcţionala corporate.
Comitetul de Credite Retail este format din 2 membri:
Frank-Michael Beitz - Preşedinte
Martin Skopek - Membru
Comitetul de Credite Corporate este format din 3 membri:
Frank-Michael Beitz - Preşedinte
Tomas Spurny CEO - Membru
Wolfgang Schoiswohl - Membru
Responsabilităţile, organizarea, modul de operare şi procedurile Comitetului de Credite
sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comitetului de Credite
Comitetul de Management al Riscurilor Operaţionale (ORCO)

2
Comitetul de Management al Riscurilor Operaţionale revizuieşte, raportează către şi asistă
Comitetul Executiv în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în domeniul managementului riscului
operaţional şi este un organ de analiză şi decizie care emite hotărâri şi recomandări potrivit
limitelor de autoritate stabilite. Aprobă metodologia şi procesele legate de continuitatea afacerii
şi recomandă măsuri adecvate Comitetului Executiv.
Comitetul de Management al Riscurilor Operaţionale este format din 8 membri şi 7 invitaţi
permanenţi (fără drept de vot)
Responsabilităţile, organizarea, modul de operare şi procedurile ORCO sunt stabilite prin
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comitetului de Management al Riscurilor
Operaţionale
Componenţa ORCO:
Frank-Michael Beitz - Preşedinte
Bernd Mittermair - Vicepreşedinte
Christian Bruckner - Vicepreşedinte
Arion Negrilă - Membru
Toma Pinchis - Membru
Florentin Stanciu - Membru
Radu Nelepcu - Membru
Marilena Popovici – Membru
Comitetul de investiţii şi vânzări (CIV)
CIV analizează, decide, informează şi asistă Comitetul Executiv în îndeplinirea atribuţiilor
ce îi revin în domeniul administrării spaţiilor, proprietăţilor şi serviciilor generale efectuate de
BCR REM şi/sau societăţile din Grupul BCR, în cel al aprobării costurilor, precum şi în
coordonarea bugetării costurilor pentru Grupul BCR potrivit limitelor de autoritate stabilite.
Comitetul de investiţii şi vânzări este format din 3 membri
Responsabilităţile, organizarea, modul de operare şi procedurile CIV sunt stabilite prin
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comitetului de investiţii şi vânzări
Componenţa CIV :
Bernd Mittermair – Preşedinte
Tomas Spurny – Membru
Christian Bruckner - Membru