Sunteți pe pagina 1din 6

Cadrul juridic societar • Repere naţionale şi europene | 269

Cuprins

Abrevieri .......................................................................................................................................... 5

Cuvant înainte ............................................................................................................................... 7

Capitolul I. Evoluţia cadrului social-istoric, economic şi normativ


privind entităţile societare ................................................................................................. 12
1.1. Construcţia juridică primară a conceptului de societate –
persoană juridică ................................................................................................................... 13
1.2. Istoricul apariţiei şi dezvoltării activităţii economice în spaţiul
românesc ................................................................................................................................... 14
1.2.1. Societatea feudală românească şi viaţa social-economică a
acesteia ................................................................................................................................. 15
1.2.2. Apariţia şi evoluţia economiei capitaliste în România ........................ 17
1.3. Evoluţia sistemului de reglementare a societăţilor ....................................... 24
1.3.1. Dreptul medieval aplicabil comercianţilor............................................... 24
1.3.2. Conturarea unui sistem românesc de legiferare a
societăţilor .......................................................................................................................... 26
1.4. Reglementarea juridică a societăţilor în România ......................................... 29
1.5. Premisele, condiţiile actuale şi consecinţele personalităţii
juridice a societăţilor româneşti ..................................................................................... 32
1.5.1. Firma ......................................................................................................................... 33
1.5.2. Sediul societăţii..................................................................................................... 34
1.5.3. Naţionalitatea societăţii .................................................................................... 36
1.5.4. Patrimoniul societăţii ........................................................................................ 37
1.5.5. Voinţa ........................................................................................................................ 39
1.5.6. Capacitatea juridică a societăţii..................................................................... 40
1.5.7. Participarea societăţii în nume propriu la raporturile
juridice şi răspunderea pentru obligaţiile sociale ............................................. 41

Capitolul II
Regimul juridic aplicabil constituirii societăţilor în România ...................... 43
2.1. Fundamente juridice privind constituirea societăţii ..................................... 43
2.1.1. Concepte, elemente de bază şi clauze specifice privind actul
constitutiv ........................................................................................................................... 43
2.1.2. Structura actului constitutiv ........................................................................... 50
2.1.3. Actele juridice încheiate în cursul constituirii societăţii .................... 55
2.1.3.1. Preluarea de către societate a obligaţiilor asumate ................... 55
270 | Claudia Antoanela Susanu

2.1.3.2. Responsabilitatea solidară şi nelimitată a fondatorilor


faţă de terţi pentru nepreluarea obligaţiilor asumate ...............................56
2.2. Publicitatea actelor necesare dobândirii statutului de persoană
juridică a societăţii ................................................................................................................57
2.2.1. Registrul comerţului şi controlul privind înregistrarea
societăţilor ..........................................................................................................................58
2.2.2. Proceduri de realizare a publicităţii ............................................................58
2.2.2.1. Constituirea dosarului .............................................................................59
2.2.2.2. Publicarea în Monitorul Oficial ............................................................60
2.2.2.3. Opozabilitatea faţă de terţi în lipsa publicităţii legale ...............61
2.2.2.4. Persoanele responsabile cu îndeplinirea formalităţilor
de publicitate................................................................................................................61
2.2.3. Obiectul publicităţii legale ...............................................................................62
2.2.3.1. Publicitatea legată de aspecte privind organizarea şi
funcţionarea societăţii .............................................................................................62
2.2.3.1.1. Structura societăţii – actul constitutiv ....................................62
2.2.3.1.1.1. Menţiuni cuprinse în actul constitutiv...........................62
2.2.3.1.1.2. Menţiuni privind modificarea actului
constitutiv ..........................................................................................................63
2.2.3.1.1.3. Menţiuni generate de crearea sucursalelor.................63
2.2.3.1.1.4. Menţiuni generate de operaţiunile vizând
dizolvarea, lichidarea şi anularea societăţii ......................................64
2.2.3.1.2. Organele de reprezentare şi control –
administratorii şi cenzorii ................................................................................65
2.2.3.1.2.1. Administratorul .......................................................................65
2.2.3.1.2.2. Lichidatorii.................................................................................65
2.2.3.1.2.3. Cenzorii........................................................................................66
2.2.3.2. Publicitatea actelor şi operaţiunilor financiar-contabile .........66
2.2.3.2.1. Aspecte legate de subscrierea şi vărsarea
capitalului social ...................................................................................................66
2.2.3.2.2. Bilanţul contabil ................................................................................67
2.3. Consecinţele încălcării cerinţelor legale de constituire a
societăţii .....................................................................................................................................68
2.3.1. Consecinţe ale neregularităţilor constatate anterior
înregistrării .........................................................................................................................69
2.3.1.1. Neregularităţi referitoare la cerinţele legale de
constituire şi la obligaţia de înmatriculare .....................................................69
2.3.1.2. Efectele constatării neregularităţilor de constituire a
societăţii .........................................................................................................................73
2.3.2. Consecinţe ale neregularităţilor constatate post-înregistrare ........74
Cadrul juridic societar • Repere naţionale şi europene | 271

2.3.2.1. Neregularităţi referitoare la cerinţele legale de


constituire şi la formalităţile de dobândire a personalităţii
juridice a societăţii .................................................................................................... 74
2.3.2.2. Procedura de înlăturare a neregularităţilor................................... 76
2.3.3. Sancţiuni pentru neîndeplinirea unor formalităţi de
constituire. Nulitatea societăţii.................................................................................. 78
2.3.3.1. Sediul materiei ............................................................................................ 78
2.3.3.2. Cazurile de nulitate ................................................................................... 79
2.3.3.3. Forma juridică a nulităţii societăţii .................................................... 88
2.3.3.4. Efectele declarării nulităţii societăţii ................................................ 88
2.3.3.4.1. Efectele nulităţii faţă de asociaţi ................................................ 89
2.3.3.4.2. Efectele nulităţii faţă de terţi. Ocrotirea terţilor de
bună-credinţă......................................................................................................... 90

Capitolul III
Cadrul instituţional privind conducerea şi administrarea
societăţilor .................................................................................................................................... 92
3.1. Adunarea generală – tipologie, atribuţii specifice şi cvorumul
legal pentru validitatea deliberărilor............................................................................ 92
3.1.1. Formarea şi exprimarea voinţei sociale .................................................... 93
3.1.2. Tipologia adunărilor generale ....................................................................... 94
3.1.2.1. Adunarea generală a acţionarilor la societăţile de
capitaluri ........................................................................................................................ 94
3.1.2.1.1. Adunarea constitutivă .................................................................... 95
3.1.2.1.2. Adunarea generală ordinară........................................................ 95
3.1.2.1.3. Cvorumul legal pentru validitatea deliberărilor
adunării generale ordinare .............................................................................. 99
3.1.2.1.4. Adunarea generală extraordinară .......................................... 100
3.1.2.1.5. Cvorumul legal pentru validitatea deliberărilor
adunării generale extraordinare ............................................................... 107
3.2. Procedura desfăşurării adunării generale a societăţilor .......................... 107
3.3. Exercitarea dreptului de vot.................................................................................. 110
3.4. Anularea hotărârilor adunărilor generale ale societăţilor....................... 111
3.5. Reglementarea statutului administratorului ................................................. 115
3.5.1. Natura juridică a statutului administratorilor..................................... 116
3.5.2. Condiţii pentru numirea administratorului.......................................... 121
3.5.3. Desemnarea administratorului .................................................................. 124
3.5.4. Numirea directorilor ....................................................................................... 125
3.5.5. Limitarea în timp a funcţiei de administrator ..................................... 126
3.5.6. Publicitatea numirii ......................................................................................... 126
272 | Claudia Antoanela Susanu

3.6. Sisteme consacrate privind administrarea societăţilor ............................ 127


3.6.1. Varianta tradiţională ....................................................................................... 127
3.6.1.1. Consiliul de administraţie ................................................................... 127
3.6.1.2. Excepţia regulii judecăţii de afaceri ................................................ 129
3.6.2. Soluţia administrării de către directorat şi consiliu de
supraveghere .................................................................................................................. 130
3.6.2.1. Directoratul................................................................................................ 130
3.6.2.2. Consiliul de supraveghere ................................................................... 132

Capitolul IV
Corelarea normelor pieţei naţionale cu principiile şi cerinţele
pieţei europene ....................................................................................................................... 135
4.1. Aspecte succinte privind procesul de integrare a României în
Uniunea Europeană............................................................................................................ 135
4.2. Piaţa internă a UE – deziderate, libertăţi fundamentale,
reglementări specifice....................................................................................................... 139
4.2.1. Concepte. Istoric ................................................................................................ 140
4.2.2. Trecerea de la stadiul de piaţă comună la stadiul de piaţă
internă în spaţiul european ...................................................................................... 141
4.2.3. Consecinţe ale manifestării libertăţilor fundamentale pe
piaţa internă .................................................................................................................... 144
4.2.3.1. Interzicerea restricţiilor privind stabilirea societăţilor ......... 144
4.2.3.2. Calificări cerute persoanelor juridice. Directivele
dreptului societăţilor ............................................................................................. 146
4.2.3.3. Armonizarea dreptului european în materia
referitoare la sediul societăţii ............................................................................ 149
4.2.3.3.1. Sediul, ca element de identificare şi localizare în
spaţiu a persoanei juridice ............................................................................ 149
4.2.3.3.2. Concepţii în funcţie de care se stabileşte lex
societatis în spaţiul european ..................................................................... 152
4.2.3.3.3. Decizii ale Curţii de Justiţie Europene în materie ........... 153
4.2.3.3.3.1. Libertatea de stabilire cu caracter principal.
Imposibilitatea societăţii de a-şi transfera sediul real
dintr-un stat membru în alt stat membru ........................................ 153
4.2.3.3.3.2. Libertatea de stabilire cu caracter secundar ........... 159
4.3. Adaptarea strategiilor de afaceri ale societăţilor din România la
cerinţele pieţei interne ..................................................................................................... 163
4.4. Politica în domeniul concurenţei......................................................................... 164
4.4.1. Extinderea sferei pieţei de desfacere ................................................. 164
Cadrul juridic societar • Repere naţionale şi europene | 273

4.4.2. Intensificarea concurenţei dintre societăţi ........................................... 165


4.4.3. Succesul implementării normelor legate de standardele de
calitate................................................................................................................................ 167
4.4.4. Companiile multinaţionale ........................................................................... 167

Capitolul V
Influenţe ale directivelor Uniunii Europene asupra principalelor
reguli societare naţionale ................................................................................................. 169
5.1. Procesul de armonizarea a regulilor societare aplicabile creării
firmelor şi modificării capitalului aferent................................................................ 169
5.1.1. Informaţiile minimale supuse înregistrării şi publicităţii .............. 172
5.1.2. Problematica acţiunilor firmei şi a modificărilor privind
capitalul ............................................................................................................................. 175
5.1.2.1. Capitalul social şi aporturile specifice ........................................... 175
5.1.2.2. Distribuţii de capital .............................................................................. 177
5.1.2.3. Interzicerea dobândirii propriilor acţiuni ................................... 178
5.1.2.4. Acţiuni asimilate acţiunilor proprii................................................. 179
5.1.2.5. Majorarea capitalului social ............................................................... 180
5.1.2.6. Reducerea capitalului social............................................................... 182
5.1.2.7. Răscumpărarea capitalului subscris............................................... 184
5.1.2.8. Retragerea obligatorie de acţiuni .................................................... 185
5.1.3. Regimul minimal legat de deliberări........................................................ 186
5.1.3.1. Cadrul deliberativ extins: condiţiile de cvorum şi
majoritate pentru adunările generale............................................................ 186
5.1.3.2. Adunarea generală ordinară .............................................................. 186
5.1.3.3. Adunarea generală extraordinară ................................................... 187
5.1.4. Transpunerea directivelor privind crearea firmelor şi
modificarea capitalului aferent în cadrul normativ societar
naţional.............................................................................................................................. 190
5.2. Reglementarea situaţiei privind societăţile întreprinzătorilor
individuali .............................................................................................................................. 193
5.3. Reguli privind conturile şi situaţiile financiare ............................................ 195
5.3.1. Directiva privind conturile anuale ale societăţii ................................. 196
5.3.2. Directiva privind conturile consolidate ale societăţii....................... 198
5.3.3. Directiva privind auditul legal al conturilor anuale şi al
conturilor consolidate................................................................................................. 200
5.4. Fuziunea şi divizarea societăţilor în sistemul legislativ naţional şi
european ................................................................................................................................. 201
5.4.1. Fuziunea societăţilor pe acţiuni ................................................................. 201
274 | Claudia Antoanela Susanu

5.4.1.1. Fuziunea prin absorbţie ....................................................................... 202


5.4.1.1.1. Hotărârile adunărilor generale ale societăţilor
implicate, cu privire la fuziune ................................................................... 203
5.4.1.1.2. Raportul cu privire la fuziune .................................................. 204
5.4.1.1.3. Drepturile acţionarilor cu privire la fuziune ..................... 204
5.4.1.1.4. Protecţia creditorilor şi a titularilor de obligaţiuni ........ 205
5.4.1.2. Fuziunea prin formarea unei noi societăţi (contopire) .......... 205
5.4.2. Divizarea societăţilor pe acţiuni................................................................. 206
5.4.2.1. Divizarea prin achiziţii (absorbţie) ................................................. 207
5.4.2.1.1. Hotărârea adunării generale asupra divizării................... 208
5.4.2.1.2. Raportul organului administrativ al fiecărei
societăţi implicate ............................................................................................. 209
5.4.2.1.3. Opinia experţilor independenţi ............................................... 209
5.4.2.1.4. Dreptul acţionarilor de a fi informaţi ................................... 209
5.4.2.1.5. Protecţia creditorilor ................................................................... 210
5.4.2.1.6. Efectele divizării............................................................................. 211
5.4.2.1.7. Răspunderea administratorilor şi regimul
nulităţilor .............................................................................................................. 211
5.4.3. Fuziunea şi divizarea societăţilor în reglementarea Legii
nr. 31/1990 a societăţilor ......................................................................................... 212

Bibliografie selectivă ........................................................................................................... 251

S-ar putea să vă placă și