Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE

AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ


”ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

SPECIALIZAREA M.C.S.A.

PROIECT MANAGEMENTUL
CALITĂȚII

Profesor coordonator:

Prof. dr. Cecilia POP

Student:

STANCIU Costel-Adrian

Iași
1. DESCRIEREA ORGANIZATIEI
1.1. Domeniul de activitate și scurt istoric al organizației :

Domeniul principal de activitate al agentului economic SC. BANEASA SA este de


producere si comercializare produse de morarit si panificatie.

Băneasa este unul dintre cele mai apreciate nume din domeniul morăritului și producției de
paste făinoase, cu o istorie de peste 3 decenii. Fabrica noastra se numără printer cele mai
puternice din intreaga Europa Centrala si de Est.

La înființare societatea dispunea de două secții de panificație cu o capacitate de 100


tone/zi, iar din 1994 s-a pus în funcțiune o moara cu capacitatea de 240 tone/zi. Una din liniile
de producție paine a fost pusă în funcțiune in 1986, iar cealalta în 1989. Din cauza diminuării
consumului de paine dupa 1990, secția de panificatie pusa în funcțiune în 1986 a fost trecuta
în conservare și apoi desființată. În 1996 s-a efectuat privatizarea societății, aceasta intrând
într-un proces de modernizare și extindere.

Cea mai mare atenție s-a acordat modernizării morii de grâu, în sensul ca utilajele de
morarit au fost înlocuite cu utilaje performante. În 1999 societatea a achiziționat și pus în
funcțiune o linie de paste fainoase scurte, iar în 2003 o linie de paste fainoase lungi. Secția
este dotată cu doua utilaje de mare randament (moara Buhler și utilaje de transport pneumatic
și amestec tip Brainbanti-Golfetto) și asigură obținerea de făinuri simple și cu adaosuri,
produse care s-au impus pe piață datorită calitații acestora. Pe langă activitatea de morarit,
Baneasa SA mai desfașoară și activități de panificație.

1.2. Descrierea produselor și serviciilor realizate :

Produsele societății se împart în trei mari categorii, în funcție de capacitățile de producție


ale societatii:

A. Pâinea și produsele de panificație :

 franzela Neptun;

 pâine fără sare;

 pâine neagră;

 pâine graham;

 cozonac cu nucă si stafide;

 cozonac vienez;

 pateuri;

2
 saleuri;

B. Produsele de morărit:

 făina albă Baneasa;

 făină de patiserie Baneasa;

 făină grifică pentru paste;

 făină graham;

 griș;

 germeni de grâu;

 tărâțe.

C. Pastele făinoase:

 paste făinoase scurte (Fussili, Conghilli, Cornetti, Tagliatelle, paste tricolore,


paste scurte cu ou, etc.);

 paste făinoase lungi (macaroane, spaghete, tăiței, tăiței cu ou, etc);

 paste făinoase medii (tăiței de casă, fidea cu ou, fidea de casă, etc.).

1.3. Organigrama societății :

3
2. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE
În ceea ce privește politica referitoare la calitate, managementul de cel mai înalt nivel
dorește :
 să asigure condițiile pentru cunoașterea, menținerea și îmbunătățitrea continuă a
sistemului de management al calității;
 să asigure resursele materiale și umane adecvate implementării si menținerii
prezenței politici și a obiectivelor calității;
 să asigure realizarea unui nivel ridicat de calitate a produselor oferite cu
respectarea cerintelor legale aplicabile în domeniul de activitate;
 să asigure conștientizarea și implicarea tuturor salariaților în vederea îndeplinirii
sarcinilor și a responsabiliăților;
 să asigure comunicarea în cadrul societății a importanței satisfacerii cerințelor
clienților;
 să analizeze periodic politica și obiectivele SMQ
(System of Management of Quality) pentru a se asigura de adecvanța și
eficacitatea lor continua.

4
5
3. PROGRAMUL DE OBIECTIVE REFEITOARE LA CALITATE

Nr. Obiective Strategie de realizare a obiectivelor Indicatori de Evaluare Responsabili Monitorizare


Crt performanță
Dat Concluzii
.
a
Menținerea sistemului de management al calității si Confirmarea Director
siguranței alimentare-HACCP (Hazard analysis and menținerii și prin Februarie general
critical control points) certificat executiv
Certificarea sistemului de siguranță alimentara- Obținere certificat Director
HACCP Iunie general
executiv
Elaborarea documentației si implementarea Elaborare
Consolidarea sistemului de management de mediu cu respectarea documentație Treptat pe tot Director
1. imaginii cerințelor SR ISO 14001 si a reglementarilor 100% parcursul anului general
firmei prin europene executiv
îmbunătățirea Implementare 80
continuă %
Participare la târguri , expoziții , simpozioane , Minim 4 participări Anual Directorul
congrese etc general
executiv
Prezentarea produselor prin reclame și  prin pagina 1 reclamă În al doilea Director
de Web trimestru comercial
Crearea de ambalaje atractive  prin îmbunătățirea 4 sortimente Treptat pe tot Director
aspectului parcursul anului comercial
Prezența pe piață cu mai multe produse prin Minim 2 Treptat pe tot Director
diversificarea producției sortimente noi parcursul anului comercial
Reducerea numarului neconformităților Cu cel puțin 4 Anual Șefii de
neconformități față activități
de anul anterior
Asigurarea mentenanței aparatelor și utilajelor 100% Anual Șefi de secție
folosite prin planificarea și executare de verificări și
Obținerea de reparații de calitate
1.1 produse Director
calitative și general
sigure 100% executiv
Asigurarea mentenanței preventive (piese de Cu piese de schimb Permanent
schimb) aprobate Director
comercial

Șefi
aprovizionar
e
Dotarea cu echipamente specifice :
 Separator de grasimi 2 bucăți
 Reglator de debit la capatul furtunurilor de 1 bucată
spălat
Îmbunătățirea  Dispozitive de prins șoareci 10 bucăți Director
condițiilor de  Dispozitive de îndepărtat păsari 4 bucăți Treptat pe tot general
1.2 muncă,  Mașina de spalat navete 1 bucată parcursul anului executiv
siguranța
Realizarea unei trepte de preepurare la sectia paine Îmbunătățirea
alimentelor și Director
si patiserie – separator de grasimi condițiilor de
siguranța tehnic
mediu /
mediului
reamenajare -
Director
modernizare
comercial
Loc pentru mâncat-amenajarea unui spațiu dotat cu
mese, scaune, chiuvetă și loc de păstrarea În fiecare secție de Pana la sfârșitul
alimentelor perisabile producție anului

7
Grupuri sanitare utilate adecvat industriei Siguranța
alimentare alimentara

Reamenajarea zonei de colectare a deșeurilor  (în Îmbunătățirea Treptat până la


funcție de cantitatea lunara și de tipul de deseu) - condițiilor de sfârșitul anului
depozitare închisă, betonată, acoperită și gestionată mediu

Secția de panificație și patiserie :


 Instalații sanitare în sala de procesare: Siguranță Pâna la sfârșitul
înlocuire chiuvete și dotare conform alimentară lunii Mai
regulilor sanitare
Director
Secția paste : Siguranță Treptat până în tehnic
 Reparare paviment, pereți,completare alimentară și luna August
faianță și tavan protecția muncii Mecanic șef

Șef secție
Secția moară :
 Instalații de reținere a prafului în secția de Siguranța mediului Până în luna Iunie
descărcare a grâului
 Capcane contra dăunătorilor Siguranță
alimentară
Director
Ținerea sub control a proceselor prin respectarea Scaderea cu 5% a Anual general
Respectarea documentațiilor tehnice validate și întărirea produselor executiv
conformității disciplinei tehnologice neconforme pe flux
1.3 cu cerințele Șefi de
legislative activități
Pentru 90% din
Elaborare de fișe tehnice pentru ingrediente, produsele Până la sfârșitul Echipoa
ambalaje și consumabile aprovizionate lunii Mai HACCP

Evaluare 100% din

8
Evaluarea și creșterea nivelului de satisfacție a partea clienților Anual Director
clienților pentru produsele comercial
de bază
Orientarea și Maxim 12 Șefii de
2. comunicare Reducerea reclamațiilor reclamații Anual secție
către client
Director
Onorarea comenzilor și respectarea termenelor de 98% Permanent comercial
livrare
Șef de secție
Creșterea Produse livrate – Directorul
3. cifrei de Creșterea cantității de produse livrate și a numarului cu 9% Anual comercial
afacere de clienți Clienți – cu 5%
Șef desfacere
Director
Instruirea personalului Indeplinirea Conform planului general
Implicarea planului de de instruire economic
4. întregului instruire 100%
personal Șef personal
Revizuirea fișelor de post și concretizarea
responsabilităților Revizuire de 15% Treptat pe tot Șef personal
din fișele de post parcursul anului

9
4. FIȘĂ DE PROCES (CU ELEMENTELE CERINȚEI 4.4.1) – PROCESUL DE COACERE AL PÂINII

Nr crt. Cerința prevăzută de standardul ISO 9001 Elemente din proces


Să se determine elementele de intrare și  Elemente de intrare: aluatul divizat, modelat și dospit
1. elementele de ieșire așteptate de la acest  Elemente de ieșire: produsul final – pâinea
proces
 Succesiunea proceselor : pregătirea materiei prime și
auxiliare → frământarea → fermentația → prelucrarea
aluatului (divizare → modelare → dospire) → coacere →
depozitare → răcire
2. Să se determine succesiunea și interacțiunea  Interacțiunea proceselor : Aceste procese sunt strâns legate
acestor procese între ele deoarece dacă una dintre etape nu este realizată
corect sau nu este realizată deloc, atunci tot procesul de
fabricare a pâinii v-a avea de suferit. În ceea ce privește
procesul de coacere, acesta este unul foarte important,
fiind procesul ce ajută la definitivarea produsului final.
Să se determine și să se aplice criteriile și Procesul de coacere a pâinii este un proces bine stabilit – coacere
metodele (monitorizări, masurări, indicatori de se face la o temperatură de 180 ℃ pentru o perioadă de 40 de
3. performanță) necesare pentru a se asigura de minute.
operarea și controlul eficace ale acestor Datele cu privire la buna funcționare, temperatura și timp a
procese cuptorului este consemnată în registre specifice.

Resursele necesare acestui proces sunt :


 Resurse materiale : ieșirile din procesele anterioare
Să determine resursele necesare pentru aceste (aluatul), cuptoare
4. procese și să se asigure de disponibilitatea  Resurse umane : personal calificat pentru a realiza acest
acestora proces
 Resurse informaționale : informații documentate
menținute (proceduri)
5. Să atribuie responsabilități și autorități pentru Responsabilitățile și autoritățile sunt stipulate în fișa postului
aceste procese pentru fiecare angajat

 Verificarea periodică a aparaturii


 Curățarea și întreținerea corespunzătoare a utilajelor și a
tuturor componentelor fluxului tehnologic
6. Să trateze riscurile și oportunitățile  Existența unui număr de piese de schimb de rezervă pentru
cazurile unor defeciuni neașteptate
 Existența unui generator pentru a evita pierderile de
producție în cazul unei pene de curent
Să evalueze acest proces și sa implementeze Evaluarea procesului se poate realiza prin efectuarea periodică a
7. toate schimbările necesare pentru a se asigura unor analize specifice, iar pentru mai buna implicare a întregului
că acest proces realizează rezultatele personal se pot efectua ședințe periodice în care să se comunice
intenționate atât rezultatul analizelor efectuate cât și alte informații necesare
 Oferirea de stimulente (financiare sau materiale)
Să îmbunătățească procesele și sistemul de angajaților
8. management al calității  Organizarea sau participarea la cursuri de specialitate
 Dezvoltarea continuă atăt din punct de vedere al resurselor
umane cât și din punct de vedere al infrastructurii

11
5. DEMONSTRAȚI MODUL DE ÎNDEPLINIRE A UNEI CERINȚE
DIN STANDARDUL ISO 9001 EXPLICÂND ȘI ÎNTOCMIND
DOCUMENTAȚIA NECESARĂ – CERINȚA 8.2.1

Cerința 8.2.1 din standardul ISO 9001 se referă la comunicarea cu clienții. În cadrul


oricărei organizații un loc foarte important privind managemantului firmei ar trebui să
facă referire la comunicarea cu clienții.

      Prin intermediul unei comunicări corecte ne pastrăm mereu clienții satisfacuti și le


oferim siguranța de care aceștia au nevoie – parerile lor  sunt ascultate și nevoile  sunt
înțelese.

      Pentru a fii în conformitate cu standardul menționat trebuie să urmărim anumite


elemente :

a)      Furnizarea de informații referitoare la produse și servicii:

           Acest element este util deoarece furnizează informații relevante clienților  menținându-


i mereu informați și la curent cu promoțiile sau cuprodusele noi. Această furnizare de
informații se poate realiza prin intermediul unui catalog de prezentare, cu ajutorul pliantelor
promoționale sau chiar prin intermediul agenților de vânzare.

b)      Tratarea cererilor de ofertă, a contractelor sau  comenzilor, inclusiv a


modificării acestora :

            Mereu este important să ne tratăm clienții cu cea mai mare seriozitate . Cererile
clienților, precum și comenzile sau contractele acestora sunt niște etape care trebuie să fie
tratate cu foarte mare atenție și seriozitate, deoarece acestea fac legătura dintre organizație și
clienți.

c)      Obținerea feedback-ului de la client referitor la produse și servicii, inclusiv


reclamațiile cliențiilor:

            Prin intermediul feedback-ului aflii ce anume trebuie să modifici sau să îmbunătățești


la serviciile pe care le oferi. Reclamațiile de asemenea trebuie să fie luate foarte în serios și să
fie rezolvate într-un termen cât mai scurt posibil. Pentru a colecta toate aceste informații de la
clienți folosim chestionarele de satisfacție.

 
d)      Tratarea sau controlul proprietății clientului:

             Aceast element se referă la situațiile în care organizația lucrează și cu proprietatea


clientului; în acest caz se recomandă o atenție sporită față de proprietatea clientului,
controlarea permanentă și tratarea corespunzătoare.

  

e)      Stabilirea cerințelor specifice pentru acțiuni de urgență, atunci când este


relevant:

             Ca în orice domeniu și în industria alimentară există mereu situații neprevazute.


Pentru a evita aceste situații trebuie să se gândească mereula eventuale riscuri și la rezolvarea
acestora .

Pentru o mai bună înțelegere și aplicare a comunicării cu clienții, ne putem folosi de o


procedură – Procedură de comunicare cu clienții.
5.1. Scopul procedurii :
Această procedură stabileşte regulile referitoare la comunicarea cu clienții, măsurarea
satisfacției acestora precum şi responsabilitățile persoanelor implicate.

5.2. Domeniul de aplicare :


Procedura se aplică în cadrul departamentului de relații cu clienții.

5.3. Documente de referință :


- EN ISO 9001 – Sistemul de management al calității
- Codului de Practica in Comunicarea Comerciala

5.4. Definiții și prescurtări :


- Satisfacția clientului - percepție a clientului despre măsura în care cerințele
clientului au fost îndeplinite.
- Cerință - nevoie sau aşteptare care este declarată,în general implicită sau
obligatorie.
- Client - organizație sau persoană care primeşte un produs.
- Parte interesată - persoană sau grup care are un interes legat de performanța sau
succesul unei organizații.
- Organizație - grup de persoane şi facilități cu un ansamblu de responsabilități,
autorități şi relații determinate.
- Informație - date semnificative.

13
- Analiză - activitate de determinare a potrivirii, adecvanței şi eficienței în ceea
ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite.

5.5. Descrierea procesului :


Acest proces se desfășoară urmărind un set de reguli general valabile în comunicarea
cu clienții :
- În prezența unui client ne oprim din oricare altă activitate (cu excepție în cazul
în care servim deja un alt client) și ne concentrăm atenția pe client.
- Nu lăsăm clientul să aștepte mai mult decât este necesar.
- Este recomandat ca angajatul să se ridice în picioare și să stabilească contactul
vizual cu clientul.
- Salutăm primii și întâmpinăm clientul cu formele de politețe cuvenite.
- Oferă-i o privire caldă, deschisă și binevoitoare.
- Străduiește-te să răspunzi cât mai eficient la orice întrebare adresată de către
client.
- Acorda atenţie maximă fiecărui client în parte: clientul trebuie să se simtă
important .
- Crează o atmosferă de amabilitate la care clientul să-şi dorească să revină.
- În cazul în care clientul ezită în alegerea produselor propune-i încă 2-3 tipuri
de produse, prezentându-i calităţile fiecăruia.
- Lasă clientul să facă alegerea, nu-l forţa, sugerează-i că a făcut o alegere bună.
- Descrie în ce constă un anumit produs dacă clientul are nedumeriri.
- Oferă clienţilor doar produse de calitate/conform comenzilor primite.
- Cere clientului opinia vizavi de calitatea produselor cumpărate şi despre modul
de servire a lor.
- Nu contrazice niciodată clientul; „ cine câstigă dispute, pierde clienţi! "
- Multumeşte clientului pentru alegerea companiei şi invită-l să mai revină.

În cazul în care se primesc reclamații :


- Ascultă ce are de spus clientul şi fii atent la observaţiile pe care le face.
- Acordă-i imediat ajutor dacă acest lucru este posibil.
- Interesează-te de amănunte, cere detalii pentru o cât mai bună înțelegere a
problemei.
- Mulţumeşte-i pentru ajutorul pe care ţi-l dă în îmbunătăţirea activităţii.
- Asigură-l de interesul şi disponibilitatea ta pentru servirea ireproşabilă a
clienţilor.

O categorie mai aparte de clienți îi include pe „ clienții dificili ". Aceștia sunt clienți
care mereu par nemulțumiți, care au doar reclamații și care nu își arată disponibilitatea de
a comunica cu tine. Este bine ca și în cazul acestui tip de client să se respecte o serie de
reguli de comunicare suplimentare față de cele menționate anterior și anume :

14
- Pentru o comunicare reușită se pot folosi trei tehnici utile:
 tehnica ascultării active
 tehnica detensionării
 tehnica reâncărcării - readucerea discuţiei la tema iniţială prin afirmaţii
empatice combinate cu afrimaţii de reâncadrare
- Folosirea afirmațiilor empatice .
- Păstrarea calmului și evitarea intrării în „ jocul " clientului.

5.6. Responsabilități :
- Directorul general / Administratorul - dispune responsabilul/responsabilii cu
remedierea problemelor reclamate de catre client.
- Șeful departamentului de relații cu clienții – este responsabil pentru buna funcționare a
departamentului și pentru verificarea contractelor.
- Șeful de depozit – este responsabil cu asigurarea conformității comenzilor și
expedierea lor la termenul corect.

5.7. Înregistrări :
- Diagramă cu interpretarea rezultatelor

Fig. 1

15
- Chestionar de satisfacție

Fig. 2

16
- Registru de reclamații

Fig. 3

17
Anexe :

Start

Nevoile, dorintele si Comunicarea propriu- zisa Comenzi / reclamatii/


reclamatiile clientilor cu clientul sugestii

Masurarea satisfactiei clientului Chestionar

Analiza rezultatelor Nu Chestionar


masurarii
satisf actiei clientului neconf orm

Da

Stabilirea categoriilor de Pliante, contracte, catalog


inf ormatii comunicate produse, comenzi
clientului

Stop

18
6. PROCEDURĂ DE RECEPȚIE MARFĂ

6.1. Scopul procedurii :


Această procedură stabilește reguli generale privind recepția mărfurilor. Recepția are
drept scop verificarea modului în care furnizorul își îndeplinește obligațiile asumate prin
contract (cu privire la sortiment, calitate, cantitate, ambalare, marcare) si daca, societațile de
transport își respectă obligațiile legate de integritatea mărfurilor pe toată durata transportului.
Controlul final de recepție are rolul de a constata dacă produsele sunt corespunzătoare sau nu
atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ .

6.2. Domeniul de aplicare :


Procedura se aplică departamentului de logistică-depozit.

6.3. Documente de referință :

- EN ISO 9001 – Sisteme de managemantul calității


- STAS 2631-82,STAS 3160/2-84 – Standarde de verificarea calității
- STAS 2631-82 – Aplicații ale metodelor statistice

6.4. Definiții și prescurtări :

- recepția: este operația de identificarea și verificare cantitativă și calitativă a


mărfurilor ce se primesc în depozit.
- marfa: orice produs care formează obiectul livrării sau a contractului de transport;
- furnizor: societatea care livrează mărfurile;
- beneficiar: societatea care primește mărfurile ;
- expeditor: societatea care predă mărfurile spre transport;
- cărăuș: societatea care execută transportul;
- destinatar: societatea care primește produsele transportate;
- acte de livrare: procesele verbale de recepție sau autorecepție, facturile , listele de
specificație, avizele de expediție;
- documente de transport: scrisoarea transport, foaia de parcurs, buletinul de
mesagerii sau alte asemenea documente.
- MIGO – recepție marfă
- NIR – notă intrare recepție
- SAP - Systems, Applications & Products in Data Processing (program de evidență
informatică a înregistrărilor contabile)
6.5. Descrierea procesului :
a) Verificarea documentelor :
La efectuarea recepției se vor verifica următoarele documente :

- documente de contractare: Comanda de aprovizionare, clauzele, specificațiile;


- documentele de însotire a mărfii: de livrare (dispoziție de livrare), de transport (aviz de
însoțire marfă) ;
- documente de atestare a calității: buletin de analiză, certificat de calitate.

b) Verificarea vizuală a integrității lotului :

Prin procesul de verificare vizuală a lotului de marfa se înțelege:


- identificarea produselor din lot (verificare modului în care furnizorul îşi îndeplineşte
obligaţiile asumate prin comanda de aprovizionare cu privire la sortiment);
- examinarea ambalajelor (verificarea măsurii în care societatile de transport şi-au
respectat obligaţiile asumate în legatură cu menţinerea integrităţii cantitative şi
calitative a mărfurilor pe toată durata transportului);
- verificarea integritatii sigiliilor de pe colete (banda PVC, banda adeziva, etc);
- verificarea marcarii si etichetarii (verificare modului în care furnizorul îşi îndeplineşte
obligaţiile asumate prin comanda de aprovizionare cu privire la marcare,etichetare);
- informarea imediata a seful direct si al departamentului aprovizionare in cazul loturilor
deteriorate pe perioada transportului.

c) Verificarea cantitativă a loturilor de marfă :

Verificarea cantitativa a unui lot de marfă se poate realiza prin activitatea de


numărare, măsurare sau căntărire a mărfurilor în funcție de felul acestora. Această verificare
are la bază specificațiile din comanda de aprovizionare și procedurile departamentului de
calitate. Verificarea cantitativă poate fii realizată bucată cu bucată sau prin eșantionare.

d) Înregistrarea (introducerea în gestiune) :

Înregistrarea se face cu ajutorul sistemului SAP în baza comenzilor de


aprovizionare si a procedurilor de ”Goods Receipt”(recepție marfă) din cadrul sistemului.

e) Litigii posibile în cazul recepției mărfurilor :

Posibile surse de litigii sunt :

20
- neconcordața dintre sortimentul comandat și sortimentul atestat prin documente
sau cel real;
- neconcordanța dintre cantitatea comandată și cantitatea reală a lotului de marfă;
- neconcordanța calitativă a loturilor de mărfuri.

În cazul litigiilor aparute datorită diferențelor cantitative sau calitative ce apar in mod
obiectiv stabilite prin cântărire, numarare, masurare și prin alte asemenea procedee se va face
constatarea lipsurilor.Această constatare se face doar atunci când sunt prezenți atât destinatarul
cât și căraușul.

Diferențele cantitative si calitative se vor consemna in nota de intrare receptie in sistemul


SAP și într-un raport de inspecție (pentru diferentele calitative – procesate de catre controlor
calitate). Diferențele cantitative și marfa deteriorată pe durata transportului se vor consemna de
catre gestionar (cu nume, prenume, semnatura, data) pe documentele de transport ale
cărăușului.

Furnizorul trebuie să fie anunțat de catre beneficiar într-un interval de 48 de ore pentru
orice diferență și pentru a-și trimite un reprezentant în vederea soluționării litigiilor.

6.6. Responsabilități :

- Șef depozit – este responsabil pentru realizarea în bune condiţii a procedurii de


receptie marfuri.
- Gestionari – sunt responsabili pentru verificarea și încarcarea în gestiune a mărfurilor cu
privire la sortiment, calitate, cantitate, ambalare, marcare.
- Stivuitoriști - sunt responsabili pentru manipularea mărfurilor și depozitarea lor în
locațiile stabilite.

6.7. Înregistrări :

- Dispoziție de livrare

21
Fig. 1

- Factură marfă

Fig. 2
- Aviz însoțire marfă

22
Fig.3
- NIR

Fig.4

- Retur bunuri

23
Fig.5

- Buletin de analize

Fig. 6
- Certificat de calitate

24
Fig. 7

25
Anexe :
- Diagrama de flux pentru procesul de recepție marfă :

Start

Criterii de evaluare Evaluarea si selectarea Lista furnizorilor


in functie
de rolul si
furnizorilor acceptati
influenta produselor

Analiza Nu Contract /comanda


contractului/comenzii
neconforma

Da

Aprobare contract / comanda Contract / comanda

Factura, aviz insotire


Livrare/transport marfa, certificat
de calitate

Receptie marfa Nota intrare


receptie

Control
Nu Produs
receptie Fisa retur bunuri
neconform

Da

Depozitare
Fisa magazie

Stop