Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale


Examinat la ședința Aprob:
catedrei din 16.11.2020. Director adjunct instruire
/ . . semnat . . / Obadă L.
Teză semestrială la fizică, (profil real, anul II, sem.I)

,,Fizica moleculară și termodinamica" V-I


Nume, prenume: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Grupa: _ _ _ _ Data: 17. 12. 2020
1) Completați spațiile punctate astfel încât următoarele afirmații să fie adevărate:
a) Energia internă U a unui sistem termodinamic este egală cu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1p.
b) Cantitatea de căldură primită de un sistem termodinamic este egală cu suma dintre
_ _ _ _ _ _ _ _ _și lucrul mecanic efectuat de acesta asupra corpurilor exterioare 1p
c) Randamentul mașinii termice este egal cu raportul dintre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ și
cantitatea de căldură primită de la încălzitor 1p
2) Determinați valoarea de adevăr a următoarelor afirmații, marcând A, dacă
afirmația este adevărată și F dacă afirmația este falsă.
a) În transformarea izotermă cantitatea de căldură transmisă sistemului este egală cu
variația energiei sale interne . . . . 1p
b) Forțele de atracție dintre moleculele acelorași medii se numesc forțe de coeziune . . . . 1p
c) Randamentul motoarelor termice nu caracterizează eficacitatea acestora . . . . . 1p
3) Itemul de mai jos este alcătuit din două afimații legate între ele prin conjuncția
deoarece. Stabiliți dacă afirmațiile sunt adevărate (scriind A) sau false (scriind F) și
dacă între ele există relația cauză-efect (scriind DA sau NU)

Într-o transformare izotermă sistemul termodinamic nu primește căldură, deoarece în


transformarea ce se produce la temperatură constantă variația energiei interne este egală cu
zero. 1) . . . 2) . . . 3) . . . 3p

4) Prezentați rezolvarea completă a problemelor de mai jos:


1) La trecerea unui sistem termodinamic din starea 1 în starea 2, energia sa internă variază
cu ΔU₁₂=180J, iar la trecerea din starea 2 în starea 3- cu ΔU₂₃= - 40J. Care este variația
energiei interne a acestui sistem la trecerea lui din starea 3 în starea 1?

Se dă: (1+3)p
2) Un gaz ideal a fost încălzit izobar cu 150 °C. Care a fost temperatura inițială a gazului,
dacă densitatea lui s-a micșorat de 1,5 ori?
Se dă: ( 1+ 6)p

3) O masă m=5 g de oxigen se află la presiunea p=1,5∙ 10⁵ Pa și la temperatura t₁=10˚C.


După încălzirea izobară, gazul ocupă volumul V₂= 10l. Se cunosc: Cp=3R. Să se afle:
a) Temperatura finală a gazului ( 1+5)p
b) Lucrul efectuat de gaz la dilatare 2p
c) Variația energiei interne a gazului 2p
Se dă:

Barem de convertire a punctelor în note:


0-2 3-5 6-8 9-10 11-13 14-16 17-20 21-24 25-28 29-30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Şef de catedră / . . semnat . . / Golic L.

Profesor / . . semnat . . / B.Lisnic Puncte acum. ____ Nota ____