Sunteți pe pagina 1din 2

Hotarirea 1767/2004 - forma sintetica pentru data 2020-12-21

HOTĂRÂRE nr. 1767 din 21 octombrie 2004 privind modul de organizare şi funcţionare a
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 113 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor
simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
C AP IT O LU L I:Structura organizatorică a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere
şi înmatriculare a vehiculelor
Art. 1
În cadrul aparatului propriu al fiecărei prefecturi se organizează câte un serviciu public comunitar regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
Art. 2
Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pot avea în structură servicii,
birouri sau, după caz, compartimente pentru emiterea şi evidenţa permiselor de conducere, pentru examinarea
conducătorilor de vehicule, pentru înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor, precum şi de informatică, stabilite prin ordin al
prefectului, cu respectarea prevederilor art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de posturi ale
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin ordin al
prefectului, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, în limita numărului maxim de posturi în finanţare stabilit anual de ordonatorul principal de
credite, pentru serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
(2) Redimensionarea numărului maxim de posturi, pentru fiecare serviciu public comunitar regim permise de conducere
şi înmatriculare a vehiculelor, se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea Direcţiei regim permise
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, după cum urmează:
a) proporţional cu volumul de activitate din anul precedent, la nivelul fiecărui serviciu public comunitar;
b) la înfiinţarea unui compartiment teritorial în cadrul serviciului public comunitar, care îşi va desfăşura activitatea într-o
unitate/subdiviziune administrativ-teritorială diferită de cea în care funcţionează serviciul;
c) în baza analizelor de activitate pentru o perioadă de minimum 6 luni, proporţional cu volumul de activitate şi cu
necesitatea flexibilizării activităţii şi asigurării unui serviciu public optim.
(la data 19-aug-2020 Art. 3, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 676/2020 )

(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) nu trebuie îndeplinite cumulativ.


(la data 19-aug-2020 Art. 3, alin. (2) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 676/2020 )

Art. 4
(1) Posturile necesare constituirii serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor se asigură prin redistribuirea posturilor aflate în statele de funcţii ale structurilor teritoriale de regim permise
auto şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor de evidenţă informatizată a persoanei, din cele aferente
activităţii de examinare a conducătorilor auto, desfăşurate de structurile de poliţie rutieră, precum şi din cele aprobate
pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii.
(2) Personalul care deserveşte sistemul informatic de emitere şi evidenţă a permiselor de conducere, precum şi a
certificatelor de înmatriculare a vehiculelor îşi va desfăşura în continuare activitatea în cadrul noilor structuri, fiind
încadrat pe posturi la compartimentele de informatică ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor.
Art. 5
Coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor se asigură în condiţiile stabilite prin ordin al şefului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor.
CAPIT OLUL II: P ersonalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare
a vehiculelor
Art. 6
Personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este constituit din
poliţişti, funcţionari publici şi personal contractual.
Art. 7
Poliţiştii şi funcţionarii publici prevăzuţi la art. 6 beneficiază de stabilitate în funcţie, păstrându-şi toate drepturile
dobândite anterior.
Art. 8
Cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut la art. 6 se asigură în limita bugetului aprobat Ministerului
Administraţiei şi Internelor.
Art. 9
Încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
Art. 10
Numirea şi eliberarea din funcţie a şefilor serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor se fac de către prefect, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
Art. 11
(1) Funcţiile vacante din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
pag. 1 12/21/2020 : lex@snppc.ro
Hotarirea 1767/2004 - forma sintetica pentru data 2020-12-21
se ocupă în condiţiile legii.
(2) Criteriile privind selecţionarea personalului şi organizarea concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea funcţiilor
prevăzute în statele de funcţii ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor se stabilesc în mod unitar, la nivelul întregii ţări, după cum urmează:
a) de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în cazul poliţiştilor şi personalului
contractual;
b) de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor împreună cu Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici, în cazul funcţionarilor publici.
(3) Concursurile pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor se organizează la sediul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor.
(4) Comisiile de concurs se stabilesc prin dispoziţii ale directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare
a vehiculelor şi vor fi formate din specialişti ai acestei instituţii şi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului.
(la data 30-iun-2011 Art. 11, alin. (2) din capitolul II completat de Art. II, punctul 2. din Hotarirea 656/2011 )

CAPIT OLUL III: Asigurarea logistică şi financiară


Art. 12
(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor publice comunitare regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi
Internelor.
(2) Resursele bugetare prevăzute la alin. (1) se pot completa cu donaţii, sponsorizări şi alte surse interne şi externe, în
condiţiile legii.
Art. 13
(1) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor utilizează Sistemul
informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi sistemul de confecţionare a
plăcilor cu numere de înmatriculare, în condiţiile stabilite în mod unitar, la nivelul întregii ţări, de către Direcţia regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
(2) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pune la dispoziţie serviciilor publice comunitare
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor imprimatele necesare personalizării permiselor de conducere
şi a certificatelor de înmatriculare şi coordonează acţiunea de distribuire în mod unitar a plăcilor cu numere de
înmatriculare.
CAPIT OLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 14
Drepturile şi obligaţiile Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei, rezultate din contractele încheiate în
domeniul emiterii şi evidenţei permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare, aflate în derulare la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preiau de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor.
-****-
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
C ontrasemnează:
p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administraţia publică,
Gheorghe Emacu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1048 din data de 12 noiembrie 2004

pag. 2 12/21/2020 : lex@snppc.ro

S-ar putea să vă placă și