Sunteți pe pagina 1din 11

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea
consiliilor consultative pe lAngd Pre sedintele Republicii Moldova

in vederea asiguririi unui dialog constructiv gi a colaboririi eficiente dintre


Pregedintele Republicii Moldova gi reprezentanlii organiza{iilor necomerciale,
mediului de afaceri qi ai societi{ii civile, institu{iile publice, autoritelile publice
centrale gi locale pe problemele de importanfd majori cu care se confruntd
Republica Moldova qi in temeiul art.94 alin.(1) din constitulia Republicii
Moldova,

Pregedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z d,:

Art. l. - Se aprob6 Regulamentul privind activitatea consiliilor consultative


pe l6ngi Pregedintele Republicii Moldova, conform anexei.

Art.2- - Se abrogd urmitoarele decrete ale preEedintelui Republicii Moldova:


nr.66-VIII din 3 martie 2017 cu privire la constituirea Consiliului Economic
pe l6ngd Pregedintele Republicii Moldova;
nr. 309-VIII din 28 iulie 2017 cu privire la instituirea Consiliului societdtii
civile pe lAngi Pregedintele Republicii Moldova;
nr' 1693-vI[ din 29 iulie 2020 privind constituirea comisiei pentru reforma
constitulional6;
nr. 83-V din 1 decembrie 2009 privind constituirea Comisiei pentru reforma
constitulional6.

Art. 3. - Prezentul decret intri in vigoare la data publicdrii.

E P ua
PRE$EDINTE P MOLDOVA
t
z

W
I
oI
o, o
o o o
*
Chigin6u, 27 ianuarie 2021.
Nr.24-IX.
$cEnPv a
j <, c
Anexa
Sedintelui Republicii Moldova
IX din 27 ianuarie 2021
a,
oo oq
o ll \. !,o
.{
REG
privind activitatea consiliilor consultative
pe lAngd Preqedintele Republicii Moldova

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

1. Consiliile consultative pe lange Pregedintele Republicii Moldova


reprezintd structuri organizatorice care asigura interacliunea constante dintre
Pregedintele Republicii Moldova gi reprezentanfii organizaliilor necomerciale,,
mediului de afaceri, societdlii civile, precum gi ai instituliilor publice
$i autorit6tilor publice centrale qi locale.
2. Rolul consiliilor consultative constd in examinarea gi aducerea in atenfia
Preqedintelui Republicii Moldova a problemelor de interes major cu care
se confrunti statul qi societatea, implicarea organizaliilor necomerciale, mediului
de afaceri qi a societilii civile in procesul de promovare qi protectie a drepturilor
gi libertililor fundamentale ale omului, promovarea principiilor democratice
de dezvoltare a fdrii, men[inerea unui dialog constant cu reprezentantii autorite{ilor
publice centrale qi locale in vederea identificdrii gi solulionirii problemelor
cetdtenilor.

Capitolul II

ATRIBUTIILE CONSILIIOR CONSULTATIVE

3. Consiliile consultative participd la realizarea atributiilor constitutionale


ale Pregedintelui Republicii Moldova prin:
a) implicarea activi a reprezentanlilor organizaliilor necomerciale, mediului
de afaceri qi ai societSlii civile in procesul de luare a deciziilor;
b) sesizarea Pregedintelui firii asupra problemelor de importanli majori
cu care se confrunti statul;
c) inaintarea propunerilor asupra problemelor care vizeazd apdrarea
drepturilor, libertdlilor gi intereselor legitime ale cet6{enilor;
d) participarea in procesul decizional qi inaintarea de recomanddri
in legdturd cu realizarea de cdtre Preqedintele Republicii Moldova a atributiilor sale
prevdzute in Constitutie;
2

e) participarea la avizarea iniliativelor legislative ale Preqedintelui lArii


in diverse domenii, la promovarea iniliativelor de reforme Ei elaborarea
propunerilor in acest sensl
f) elaborarea de studii, analize, rapoarte, sinteze privind activitatea
autoritililor publice centrale, a altor autoritel Ei institulii publice gi stabilirea
relaliilor de conlucrare a PreEedintelui Republicii Moldova cu acestea;
g) conlucrarea activi cu reprezentanfii autoriteflor administraliei publice
locale, organizarea qedinlelor comune in vederea identificirii problemelor
in activitatea autoritetilor, precum gi identificarea c6ilor de solufionare a acestora;
h) acordarea asistenfei informalionale, metodologice gi de alt ordin pentru
realizarea corespunzdtoare a procesului de fortificare a relaliilor dintre Pregedintele
Republicii Moldova gi reprezentanlii organizaliilor necomerciale, ai mediului
de afaceri, societdfii civile, precum qi ai instituliilor publice, autoritdtilor publice
centrale qi locale;
i) prezentarea Preqedintelui {5rii a recomandirilor gi propunerilor asupra
iniliativelor legislative ce 1in de diferite domenii de activitate;
j) analiza solicitirilor din partea gefului statului, prezentand solulii
gi recomanddri asupra problemelor din societate;
k) organizarea dezbaterilor publice asupra proiectelor de legi gi altor acte
normative in conformitate cu legislaJia;
l) analiza propunerilor experfilor in domeniu Ei ale membrilor societdlii
civile privind actiunile necesare in vederea realizdrli politicilor publice;
m) antrenarea in activitatea sa a expe4ilor qi specialigtilor din diferite
domenii
n) crearea grupurilor de lucru formate din expe4i, personalitili notorii
qi reprezentanli ai autoriti(ilor publice pentru a supune dezbaterii probleme
din diferite domenii.

Capitolul III

MODUL DE iNFIINTARE A CONSILIILOR CONSULTATIVE

4. Consiliile consultative pe l6ng6 Preqedintele Republicii Moldova


se instituie de cdtre PreEedintele Republicii Moldova prin decret.
Preqedintele Republicii Moldova instituie consilii consultative in baza
criteriilor de profil qi domeniilor de activitate prioritare, precum qi in baza
necesitililor stringente cu care se confrunti societatea.
5. Componenfa nominald qi numerici a consiliilor consultative de profil
se stabileqte, se modificd qi se abrogi prin decret al Preqedintelui.
6. Preqedintele Republicii Moldova este in drept sd desemneze orice
persoan6 in cadrul consiliilor consultative, inclusiv reprezentanti ai organizaliilor
necomerciale, ai mediului de afaceri, ai societetii civile din domeniile
corespunzdtoare, funclionari publici qi persoane de demnitate publicd.
3

7. Activitatea persoanelor in cadrul consiliilor consultative de profil nu este


remuneratd, aceasta reprezentdnd o activitate de voluntariat qi se realizeazd in afara
orelor de munc6.
8. consiliile consultative de profil se infiin(eazd pe diferite domenii
de activitate, dupd cum urmeazd:
a) iustilie, combaterea corupliei gi promovarea reformelor _ avizarea
proiectelor de acte normative in domeniu, iniliate de preqedinte, promovarea
iniliativelor qi elaborarea propunerilor privind reformele juridice qi drepturile
omului;
b) mass-media qi comunicare - examinarea problemelor legate
de respectarea libefteli de exprimare, a dreptului cetitenilor de a difuza informalii
prin mijloace legale, de asigurare a garanliilor libertalii de exprimare, libertetii
mass-media qi dreptului la intruniri; elaborarea propunerilor privind cadrul
legislativ referitor la libertatea de expresie 9i activitatea mass-mediei;
monitorizarea activitef i consiliului Audiovizualului 9i a consiliului
de supraveghere al fumizorului public na{ional de servicii media;
c) migralie, relafii interetnice gi suslinerea diasporei - elaborarea iniliativelor
privind protec(ia comunit6lilor de cet6[eni ai Republicii Moldova din strdindtate,
stabilirea relaliilor de prietenie cu [6rile in care sunt stabilili concetElenii noqtri,
promovarea imaginii (arii, precum gi a iniliativelor pentru suslinerea diasporei;
examinarea problemelor demografice gi evolulia demograficd a !6rii; elaborarea
propunerilor privind problemele minoritililor na[ionale gi integrarea socialE a lor,
monitorizarea aplicdrii cadrului legislativ privind nediscriminarea;
d) sdnitate - elaborarea propunerilor qi promovarea iniliativelor privind
ocrotirea sdndt{ii, monitorizarea politicilor de stat in domeniul s6n6td{ii publice
gi al activitElii farmaceutice;
e) tineret, sport qi turism - elaborarea propunerilor privind politicile
de tineret; promovarea iniliativelor organizaJiilor de tineret; elaborarea
propunerilor privind dezvoltarea sportului; identificarea solufiilor pentru renovarea
bazei materiale a educaliei fizice gi sportului, promovarea iniliativelor in domeniul
turismului;
f) educalie, gtiin!6 qi cercetare - elaborarea propunerilor privind cadrul legal
in domeniul inv6(5m6ntului, gtiinlei Ei cercetdrii, promovarea iniliativelor privind
ridicarea calitdlii inv5fSmintului;
g) culturi - elaborarea propunerilor privind cadrul legal in domeniul culturii,
promovarea iniliativelor civice privind reabilitarea instituliilor teatrale, cluburilor
gi caselor de cultur6, privind ocrotirea monumentelor de culturr, istorie
qi arhitecturd;
h) proteclie social6 qi ocrotirea familiei - promovarea iniliativelor referitoare
la politicile sociale, monitorizarea aplic6rii legislatiei in domeniul respectiv;
i) energeticd - elaborarea politicilor publice in domeniul energetic,
promovarea luptei contra corupliei in sectorul energetic;
i) economie qi mediul de afaceri - elaborarea qi promovarea iniliativelor
referitoare la consolidarea qi dezvoltarea mediului de afaceii;
4

k) administrafie publicd localS gi consolidarea rolului autonomiei locale -


promovarea iniliativelor civice privind consolidarea rolului autonomiei locale,
descentralizdrii serviciilor publice, eligibilitdtii autoritalilor administrafiei publice
locale gi consultdrii cetE{enilor in probleme locale de interes deosebit.
9. La necesitate pot fi infiinfate qi alte consilii de profil pe diferite domenii.

Capitolul IV

$EDINTELE CONSILIILOR CONSULTATIVE

10. $edinlele consiliilor sunt publice, dar pot fi organizate 9i qedinle inchise.
consiliile sunt convocate in Eedinfe ordinare nu mai rar decat o dat6 la doui luni,
iar in caz de necesitate se pot desflgura qedin{e extraordinare.
Activitatea consiliilor este ghidati de principiul transparen{ei, al colaboririi
eficiente gi al informdrii publicului asupra deciziilor luate gi recomanddrilor
inaintate.
11. $edinfele consiliilor sunt prezidate de Preqedintele Republicii Moldova,
iar in absen{a acestuia - de consilierul de profil, consilierul desemnat sau de c6tre
secretarul general al Aparatului PreEedintelui Republicii Moldova.
12. Consilierul de profil sau consilierul desemnat este responsabil
de coordonarea activitetii in cadrul consiliului, stabilegte ordinea de zi de comun
acord cu membrii consiliului gi convoaci Eedintele.
13. $edinlele consiliilor consultative sunt deliberative dac6 la ele participd
cel pulin jumdtate din numdrul total al membrilor.
14. La qedinlele consiliilor consultative pot participa qi alte persoane
interesate, cu inregistrarea prealabil6 Ei cu condilia ca aceqtia s6 nu tulbure
activitatea consiliului. in cazul perturbdrii activiterii consiliuiui persoana poate
fi eliminati din sal6.
15. DupE dezbaterea subiectelor supuse examindrii, membrii consiliului,
cu votul majoritdtii simple a membrilor prezenti, adoptd recomandari care sunt
inaintate Preqedintelui Republicii Moldova.
16. Recomandirile adoptate de cdtre consiliile consultative sunt semnate de
cdtre consilierul de profil, consilierul desemnat sau, dupi caz, de secretarul
general.
17. Recomanddrile consiliilor consultative pot servi drept temei pentru
emiterea de cdtre Preqedintele Republicii Moldova a unor decrete sau luarea unor
decizii pe marginea problemelor de importanld national6.
18. Aparatul Pregedintelui Republicii Moldova este responsabil de logistica
gi lucr6rile de secretariat ale consiliilor, de organizarea gedinlelor, distribuirea
materialelor pentru qedin!6 qi de monitorizarea executirii recomandirilor.
19. Informalia despre activitatea consiliilor qi recomandirile adoptate sunt
publicate pe pagina web oficiald a Pregedintelui Republicii Moldova.
llepeao.q

[pE3r,rIEHT PECTIyBJII4KII MOJTIOBA

YKA3
o6 yraepNgenuu flo.uoxenuq o AesrerbHocrli KoHcyJIbrarI,IBHLIx
coBeroB npr.r flperr-rgenre Pecny6lltxu MorAosa

B qenqx o6ecne.{eHr.rq KoHcrpyKTI,IBHoro ALIa,'Iora a etpt}errr.ranoro


corpyAHr,rqecrBa MexAy flpe:n.qenrolt Pecny6nuru MolAona
u [peAcraBrrreJrqMu HeKoMMepqecKLIx oprauuaaqufi, 6ueuec-cpe4rt
rr rpaxAaHcroro o6ulecrna, ny6au.ruulru f{pexAeHIlqMI'I, opraHaMl4
qeurpalrnof a vecurofi uy6nr.rvuofi Bnacru no saxHefiuuu npo6len'rau,
c KoropbrMr,r craJIKHBaerc, Pecny6nlrra Mor4ona, I4 Ha ocHoBaHuu uac:ra (1)
c'rarru 94 Kouc'ruryuul.t Pecuy6lurn MorAosa

flperu4eur Pecuy6nurz MorAosa rr o c r a H o B ru e r:


Cr.l .- YruepAlarr floroxesue o
AesreJILHocrLI KoHcyJILrarI'IBHbIx
coBeroB npu llpesugeHTe Pecny6naKn Mo.[Aoea corJlacHo [pI,IJIoxeHLrrc.

Cr.2. - Ilpurnarr yrparr4Brur.rMr.r cuny cneA)'Iourue yKiBbI flperu4eura


Pecny6ruru MorAoea:
Ns 66-VIII or 3 lrapra 2017 rota o6 o6pasoraHllu 3KouoMl4qecroro
coBera trpu flpesugeute Pecuy6ruxlr Mongona;
Ns 309-VIII or 28 urorl 2017 roAa o6 o6pasonanuu Cosera
rpaxAaHcKoro o6qecrea npu llpe:ugente Pecny6nr.rxu Mor4ona;
Ns 1693-VIII or 29 *lolt 2020 rola o6 o6pasoaasuu Korrauccuu
tro KoHcrr.rrylruouuoi peQoprrle;
.l\! 83-V or I gexa6pr 2009 roaa o6 o6pasoeauur.r Kouuccuu
no KoHcrlrryrluogsoft peQopue.

Cr.3. - Hacroarquii yr t B cr.rJry co 4ux ony6ruroaauua.


cI1Ya
I
9 o
IIPE3I,IAE E MOnAOBA

c o o
.{ 6 o
o u
{ I,

Knruuney, 27 r.uaapt, 2021 r.


I& 24-IX.
i E P U
a
<,

Ilpunocrceuue
-^'
sudeuma Pecny1tuxa Mottdosa
o t
o om 27 nneapn 2021 zoda
o4 a t1l6I, o

NOJIO)I(EHLIE
o Ae.gTeJILHOCTI,I KOHCyJIbTaTI{BHbIX COBeTOB
flpu flpe3r4.qeHre Pecly6nr4Krr MonAoBa

fnasa I

OEIII,IE IONOXEHI4JI

I .
Koucynr:rarrzBHbre coBerbr nplr flpe3lrAeHre Pecny6rLIKI4 MoJIAoBa
,BJrrroTc, opfaHr.r3arluoHHbrMr.r cTpyKTypaMr.r, o6ecrle.{HBaIoUII,IMI,I uOCTOTHHOe
corpyAHr,rqecrBo MexAy flpeauleuroM Pecny6auru MolAona
Ir rtpeAcraBI{TeJItMI,I HeKoMMepqecKI4x oprauusaqufi r.r 6usuec-cpe4Ll, t{JIeHaM}I
r{ gKcflepraMr.r rpaxAaHcroro o6qecrea, [peAcraBLITen{MI,r ny6ruuHrtx
yvpex4euufi u opraHoB ueHTprulrHoro H MecrHoro ny6nu.rHoro y[paBneHl4r.
2. Poar KoHcyJrbrarrrBHbrx coBeroB npn llpesugeHTe Pec[y6rI,IKI4
MorAosa 3aKJrroqaerc, B paccMorpeHLILI H AoBeAeHHI4 Ao cBeAeHI4q lIpe3LIAeHTa
naxuefiurux npo6neM, crorurux nepeA rocyAapcrBoM o6u{ecrBoM, I.r
B BoBJreqeHurr HeKoMMepqecKI,Ix opraHH3aqufi, 6usnec-cpeAbl I4 rpaxAaHcKoro
o6urecrBa B flpoqecc npoABuxeHHq H 3aurI,ITbI ocHoBHbIx npaB H cso6oA
qeJroBeKa, B [poABr{xeHI4I{ AeMoKpaTI,IqecKHx npuHl-lI,IIIoB pa3BLt"tvfl crpaHLI,
noAAepxaHr,rr{ nocTorHHoro AV anora c npeAcTaBHTeJIrMI,I OpraHOB
rleHTpanbHoro r.r MecTHoro ny6nuqHoro ynpaBneHl,L B ueJlrx onpeAeneHllq
H perrreHru npo6neNr rpaxAaH.

frasa II

OYHKUI4I4 KOHCYJIbTATI4BHbIX COBETOB

KoncyurarrrBHbre coBerLr yqacrByror B flpoqecce peuILI3aIIuI4


3.
llpesu4enrou Pecny6nuxu MorAosa cBoltx KoHcrI{TyIrHoHHbIx noluotrloqufi
flyreM:
a) arrunHoro y'r.acrufl, flpeAcraBr,rrenefi uexounrepqecKr4x oprauu:aqufi ,
6uruec-cpegrr u tpaxAaHcKoro o6urecrsa B npouecce npunflTus peurenufi;
b) npr.roneuenvfl BHvtMaHufr llpesugenT a K perrreHrlro nau6oree BaxHrrx
rocyAapcrBeHuux npo6reu;
c) [peAcraBneHHa npe4roxexufi ro BonpocaM, HalpaBJreHHbrM
Ha 3arrlr{ry npaa, cro6o4 n 3aKouHbrx r.rHrepecoB rpaxAax;
d) yq,acrufl B npoqecce pvHfl'tufl peureuufi u npeAcraBneHHfl
peKoMeHAarllrfi , racarouluxcfl peutu3a\ u flpesrrgeurou Pecuy6nurra MoaAosa
cBor{x noJrnoMoq}rfi s coorBercrBl,In c Koucruryquefi;
2

e) y.racrr,r, B Br,r3r4poBaHr4n 3aKoHoAarenbHbrx r{HI,tIIr4arHB [pe3HAeHTa


B pa3.[ur{Hbrx o6nacTrx r{ B IlpoABr{xeHrlu rt:P^ut\]1^aTvB I1o peoopMaM
r.r pa3pa6oTKe npeAJroxeHH no 9Tr.rM r4Hu\uar BaM;
f) paspa6omr{ HccJreAoBanufi, anaausoB u orrreroB o ,qerreJrbHocr}r
ueHTp€rJrbnbrx opraHoB ny6ruquoft Bracru r,r Apyrnx ny6ru.ruux opraHoB
u yqpexAeHr4fi u ycrauoureHr,r, corpyAHr,rqecrBa llperr.r4enra Pecny6nuxlr
MorAosa c HraMr,r;
g) axruruoro corpyAHr4qecrBa c npeAcraBureJrrMr{ opraHoB MecrHoro
ny6lzunoro ynpaBneHl,L u flpoBeAeHr.rfl coBMecrnbrx saceAanflfi c qeJIrIo
BbrrBJreHH, npo6ren B r4x AerreJrbHocrr.r r{ HaxoxAeHr{, nyrefi .qrr ux
perrreHr4r;
h) oxa:axrex rzn$opr'raqr.ronxofi, ueroguvecKofi r{ rlHoft
noMorur.r An,
yKpeflreHlrq ornoruesrzfi MexAy flpesu4en:roru Pecny6nuxu Mor.qosa
r{ npeAcraBnreJrrM}r HeKoMMepqecKrrx opranusaqufi, 6usuec-cpe.qrt u
tpaxAaHcKoro o6ruecrBa, a raKxe ny6nn.{Hbrx yupexAeunft u
opraHoB
qeH'rpanbHoro H MecrHoro ny6.nrvuoro ynpaBJreHr.rr;
i) npe4crannenur flpesuAeury Pecny6nuxu MorAosa npeAnoxeHufi no
3aKOHOAaTeJrbHbrM r.rHr.rrIHaTr{BaM, CBr3aHHbrM C pa3nr,rrIHbIMLI CoepaMH
AE'TCJIbHOCTI,I;
j) v1y.rcHufl 3anpocoB rJraBbr rocyAapcrBa nyreM flpeAcraBneHr{rr
peuenufi r{ peroMeHAarlufi no npo6aeuau o6qecrra;
k) opranu:aqun rry6ruvnux gucxyccuft no npoerTaM 3aKoHoB I,I rpyrLIM
HOpMarr4BHbrM aKTaM B COOTBeTCTBIT?r C 3aKOHOAaTeJTbCTBOM;
l) ananlrra npe.qroxeuufi sxcneproB B coorBercrB).rourefi o6racru u
npeAcraBurenefi rpax4aucxoro o6ulecrna o npr,rHrrur.r naep, neo6xo4ltMLlx AJL
pea llr:;a\nu rocyAapcrBeHuofi uoru'ruxu;
m) npraneveHug x csoefi AerreJrbHocrr.r 3KcrreproB Lr cnequaJllrcroB
B pa3JrlrqHblx o6lac'rax;
n) coa4auua pa6o,urx rpyn[, cocrorrulrx r{3 gKcfleproB, r.r3BecrHbrx
ruqsocrefi r,t npeAcraBr.rreJrefi opraHoB uy6ruvuofi BJracrr.r 4rr o6cyxgeuua
npo6leu B pa3nHqHbrx o6racrqx.

frasa III

IIOP'AOK OEPA3OBAHI4-fl KOHCYJIbTATABHbIX COBETOB

4. Koucynrra'u.rBHbre coBeru npu flpesugenre Pecny6ruru MorAosa


co3Aalorcq yKa3oM flpesugexra Pecny6nurr.r Mon4ona.
flpesr,rAenr Pecny6auxlr MorAosa o6pasyer KoHcynbrarr.rBHbre coBerrr
Ha ocHoBe npoQunrnrrx Kpnrepr{eB x npuopurerHbrx nanpauenui
AerrelrbHocrll, a raKxe c yr{eToM HacyulHblx norpe6nocreft o6ulecrea.
5. flepcouaaruufi u quclesHHfi coc'ras upo$ulsuux KoHcyJrbrarrrBHbrx
coBeToB ycTaHaBJruBaeTcq, u3MeHreTc' U npU3HaeTC' yTpaTI{BIIII,IM CI4ny
yKa3oM flpe:u.qeura.
.,

6. llperu.qeHr Pecuy6rraru MorAoaa BlpaBe Ha3Har{arb


B KoHcynbraruBHble coBerrr mo6oe nlrqo, B ToM r{r,rcre [peAcraBHTeJIef
HeKoMMepqecrr,rx opraHll3aqr,rfi, 6r.rsuec-cpe.ubr r.r rpax.uaHcKoro o6u1ecrBa,
rocy.IlapcTBeHHbrx cnyxaqux, a TaKxe JIItlI, I4cloJIHgIoIIIHx oTBeTcTBeHHbre
rocyAapcTBeHHbre AoJIxHocTI,r.
7. fiettetr,uocrb Jrr.ru n npoQlurnrrx KoHcyJrbrarlrBHbrx coBerax
He orrJraqr.rBaercr, oHa [pe,qcraBJuer co6ofi eoroHTepcKyro AerreJrbHocrb
u ocyqecTBJrreTcr Bo BHeyporrHoe BpeMr.
8. Ilpo$r.rnrnbre KoHcyJrETarr,rBHrre coBerbr co3Aalorc, B cJreAyloq[x
o6nacr.rx:
a) npasocyAne, 6opr6a c Koppyrquefi ra npo4nuxeHlre peQopM -
Pecly6nuKr4 MorAoBa npoeKroB
Br,r3r,rpoBaHr.re r.rHrrrlr{I,IpoBaHHbrx IIpe3r.rAeHToM
HopMarr4BHrrx aKToB B :rofi o6racru, npoABlrxeHr,re rrHlrrluarr.rB r{ pa3pa6orKa
npeAnoxeHufi no npaBoBbrM pe$opuarnr rr npaBaM rreJroBeKa;
b) cpe4crna MaccoBofi uH$oprraaqulr u cB*su c o6urecrBeHHocrbro -
r{3yr{eHr4e BolpocoB B oTHorrreHHu yBaxeHLIf, cBo6oAbI BblpaxeHr4, unexufi,
co6nroAeHu, npaBa rpaxAaH Ha pacflpocrpaHeHl{e LrHQopMauI4H 3aKoHHrIMI,I
cpeAcrBaMr,r, o6ecrle.'reHll, rapaHTl4fi cBo6o,qbl BbrpaxeH]r, r',rnenni, cBo6oAbl
cpeAcrB MaccoBo[ ran$opuaurau ]r npaBa Ha rrpoBeAeHr,re co6panufi; pa3pa6orKa
3aKOHOAareJIbHbtX IrpeAJrOXeUUft nO BOnpOCaM CBO6OAbT BErpaxeHr,r' MHeHUT Ll
AerreJrEHocrr4 CMI,I; rr,ronuroprrHr AerreJrbHocrlr KoopAnuauuoHHoro coBera
no re.,rrepaAr{oBeuraHr{}o u Conera tro HaA3opy HaIIroH€IJIbHoro [y6JlxqHoro
nocTaBrrlr{Ka MeAuaycJryr;
c) rraurpaqua, MexgTHr.rqecKHe orHoIueHI,L n no.q,qepxKa Arracnoprr -
p€Bpa6orKa r,rHr,ruuaruB rro 3arqr,rre coo6ulecrB rpaxAaH Pecny6nuru MorAosa
aa py6exorra, ycraHoBJreHue ApyxecrBeHHbrx orHorxeHui,r co crpaHaMl4,
B r(oTopbrx flpoxr,rBaroT Harxrr corpaxAaHe, npoABr{xeHue uMrrAxa crpaHEr,
a raKxe unu\uaruB no noAAepxre Ar.racnopbr; r,r3yqeHr.ie geuorpaQuvecxux
upo6lenr r4 AeMor-pa(br4qecKoe pa3Burr,re crpaHbr; paspa6o'rxa npe,4roxenufi no
npo6nervrarra Harr[oHaJrbubrx MeHbIur,rHcrB I,t ux coquaaurofi LrHTefpauuu,
MOHItTOpUHT IIpI,IMeHeHr,It 3aKOHOAaTeJIbCTBa O HeAr4CKpI,IMr,rHaqr,r14;
d) s4panooxpaHeulre - paspa6orxa npegroNeuufi fi npoABrrxeHr.re
t4nlr\uaruB a cQepe 3ApaBooxpaHeHxr, MoHlrropr.rHr rocyAapcrneunoft
noJrrrrlrxu s o6aacru 3ApaBooxpaHenna u $aprraauesruqecxofi AerrenbHocrlr;
e) MoJroAexb, cnopr 14 Typr43M - parpa6o'rxa npe4aoxeulrfi
ro uoloAexuofi noJllrruKe; npoABHxeHI,re I,IHI{IIuarI,IB MoJIoAexHbIx
opranusarlufi; parpa6o'rra npegroxeuufi no pa3Br,rrr,ro cflopra; noucr peureuufi
uo o6nosreHl,Irc MareplraJrHofi 6asH Snsuuecxoro Bocnr,rraHr.rq r4 cflopra;
npoABrrxeHr,re r,rHr,rquarlrB n cQepe rypr.{3Ma;
- paspa6orxa npegloxeHuft no
f) o6pasoranr,re, HayKa lr [rccJreAoBaHraa
HopMarr{BHo-flpanoroft 6ase s cQepe o6paroBatnfl, HayKLr u uccaegonaHufi,
npoABaxeHrle laulz\varuB no noBbt IueHI,tIo KaqecrBa o6pasoaauux;
g) xynsrypa - paapa6orxa 3aKoHoAarerrbHErx npeArroxenufi s o6nacru
KyJrETypEr, flpoABr.rxeHr,re lpaxAaHcKr,tx ullrlt\r4aTr/,B no BOCCTaHOBTeHT4TO
4

Tearp€rJrbHbrx yqpexAeHr.{fi, rury6oB u AoMoB KyJIbrypEI, oxpaHe naMrITHIlKoB


KynbTypbr, xcropHlt n apxlrTeKTypbl;
-
h) cour,ranruafl 3aurLITa Ir 3aulura ceMbLI npoABI,IxeHI{e I,IHI{IrI4arI'IB
s o6racrl couualrso loJII.rrIrKrI, MoHLITopI,IHT npI4MeHeHI{, 3aKoHoAarerbcrBa
n srofi o6racru;
i) enepreraxa -pa:pa6o'rra rocyAapcrBeHnofi uoruruxtt g o6lac'ru
gHeprerr.rK[, or(a3aul4e coAefictsus n 6opr6e c Koppy[uuefi B gueprerltr{ecKoM
ceKTope;
j)
axononruxa u le oBafl cpeAa - pa3pa6orKa I,I npoABI,IxeHve urlarryaruB,
cBr3aHHbrx c KoHconuAalluei4 v pasBu tLtelr 6usnec-cpe4u;
k) MecrHoe ny6:ruunoe ylpaBJIeHI.re u ycl, IeHI'Ie polll uectnofi
aBTOHOMITU - npoABlixeHue lpaxAaHcKl{x LIHITIIHaTITB nO yKpenJIeHHIO pon
uec, nofi aBToHoMLIu, AelreHTpanll3arlurl o6uecrseHHblx ycJlyr, nst6opuocru
opraHoB MecrHoro ny6ruunoro ynpaBneHlt, u [poBeAeHI,Iro xoucylrraqufi
c rpax.qaHaMr,r no saxHefiu nr upo6aelraru MecrHoro 3HaqeHI4r.
9. IIpu Heo6xoAuuocrr.I Moryr 6urr yupexgeHbl rI Apyrl4e npoQulruue
KoHcyJILTarr,rBHble coBerbl B pa3JILIqHbIx o6racrqx.

fnana IV

3ACEAAHT4JT KOHCyJIbTATL{BHbIX COBETOB

10. 3ace4auua coBeroB ,Brqlorc, orKp6ITbIMI{, Ho MoryT npoBoAl'Irbc,


r,r 3aKpbrrbre 3aceAaHLIr. Ouepe4nrte 3aceraHns. co3rlBalorcq He pexe oAHoro
pa3a B ABa Mecrqa, a npu ueo6xo4ullocru - MoryT npoBoAI4TLc,
r.r BHeor{epeAHbre 3aceAaHlx. B csoefi pa6ore coBerLI py(oBoAcrBylorc,
npr.rHrlr.rnoM [po3parrHocrr.I, esseKruauoro coTpyAHI{qecTBa, a TaKxe
un$oprr.ruponaHus o6qecrseHHocrlt o npHHrrLIx pelxeHl4rx H npeAcraBJIeHHbIx
peKoMeHAarIusx.
I 1. Ha saceAaHllu coBeroB flpeAceAarenbcrnyer llperu4enr Pecny6nuxr.r
MorAora, a B cryqae ero orcyrcrBr,rr npoQranl.xrth uttu HasHaqeHHrIft
-
coBerHr4K rrl6o reneparuuufi cexperapr Anuapa'ra llpe:z.qeura Pecny6lllxu
MorAosa.
12. IlpoQnnrxrrfi vru saguaqeuurtfi coBerHVK orBeqaer 3a
KoopAxHaqlllo pa6oru coBera, cocraBJrrer floBecrry AHq, corracoBblBaer ee
c r{JreHaMr,I
coBera 14 co3rrBaer co6panur.
13. 3aceaanra, KoHcyJrbrarrrBHbrx coBeroB [paBoMorrHbl, ecJIIr Ha HLIX
nplrcyrcrByer He MeHee [oJroBr4Hbr or o6qero qrrcJra qJreHoB.
14. B raceaaHrrrx KoHcyJrbrarr.rBHbrx coBeroB MoryT yqacrBoBarb
r4 Apyrue 3alrHTepecoBaHHbre Jrr{qa no flpeABapr{TemHofi perurcrparlur,r u [pI4
ycJroBur{, r{ro oHr,r He Hapylrar pa6ory coBera. B cryuae HapyureHr,rs pa6o:ru
coBera Jrr,rqo ruoxe'r 6urr yAaneHo hs 3ura.
15. Iloc,qe o6cyNAenus paccMarpxBaeMr,rx BonpocoB qJreHbr coBera
npocrrrM 6omruuHc'rsoM roJrocoB npacyrcrByloql4x r{JIeHoB npuHHMaror
peKoMeHAaur,rr4, Koropbre npeAcraBnnorca flpeaugeury Pecny6auxu MorAosa.
5

16. PexouenAaquu, npltHrrble KoHcyJIbraruBHbIMI.{ coBeraMlr'


B 3aBr.rclrMocrll or o6croarertrcrr, noAIII4cLIBaIorct npo$uaruurra llltvt
Ha3HaqeHHbrM coBerH[I(oM, lu6o reHepEIJIbHbIM ceKperapeM Aunapa'ra
llpesu4enra.
17 . Peroueu.[alrurr KoHcynbrart,tBHt Ix coBeroB MoryT cnyxuTb
ocHoBaHI,IeM LIrfl usranns llpetugenrou Pecny6nunrl MorAosa yKa3oB I'IJII'I

rrpunfl tvs, peuenufi no Bo[pocaM rocyAapcrBeHHoro 3HaqeHI'rJl.


18. Annapar llpesugenra Pecny6nuru Mo.[Aosa Hecer orBercrBeHHocrb
3a Jrorr.rcrr,rxy, BeAeHI,Ie AeJIonpoI,I3BoAcrBa Ir npoBeAeHI'Ie 3aceAaHufr coneron,
pacnpoc'rpaHeHxe MarepxzIJIoB AJL zace4anuit u KoHTpoJIb 3a I{cnoJIHeHI{eM
perouexgaqufi.
19. I4uif opruaqur o AerreJlbHocrl{ KoHcyJIbrarI'IBHbIx coBeroB
u npr,rH{rbre peKoMeHAaLIHu ny6luryrorca ua o$uquaarnoM se6-caire
llpesugenra Pecuy6nraxa MorAosa.