Sunteți pe pagina 1din 6

TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE MORTARE

Mortarele , sunt materiale compozite care servesc la :


 legarea între ele a pietrelor de construcţie, pentru a forma piese de construcţii (ziduri) = mortare de
zidărie
 protejarea şi înfrumuseţarea pieselor de constructive = mortare de tencuială
Mortarele sunt amestecuri bine omogenizate de lianţi, agregat fin, apă şi în unele cazuri aditivi.
Lianţi. Principalii lianţi utilizaţi la prepararea mortarelor sunt: argila , var , ipsos , cimenturi .
Agregate. Ca agregat este utilizat nisipul natural de carieră sau de râ u, care poate fi parţial înlocuit, pâ nă
la maximum 50%, cu nisip de mare în cazul prepară rii mortarelor cu marca de maximum 25, sau nisip
provenit din concasarea rocilor naturale. Dimensiunea maximă a granulei se limitează la 3 mm.
Aditivi. Aditivii utilizaţi la prepararea mortarelor, după efectul pe care dorim să -l obţinem, pot fi
plastifianţi, întâ rzietori sau acceleratori de priză şi întă rire, sau coloranţi sau impermeabilizatori
Rezistenta minima la compresiune . Se determina pe epruvete , in functie de marca mortarului : M4 ,
M10 , M25…. , cifra –rezistenta mininima la compresiune DaN/cm 2 . M25 Z , M25T . Z= zidarie ,
T=tencuiala

MORTARE FĂRA PLASTIFIANŢI


Compoziţia mortarelor :
Mortarele sunt amestecuri bine omogenizate de lianţi, agregat fin, apă şi în unele cazuri aditivi .
Lianţii , adaosurile şi nisipul pentru mortare se aleg in funcţie de:
 marca mortarului cerută prin proiect,
 lucrabilitatea necesară (consistenţă , plasticitate),
 mijloacele de transport,
 natura că ră mizilor sau a altor materiale de zidit sau pe care urmează a se executa tencuieli,
 termenele de executare a zidă riilor şi tencuielilor,
 umiditatea mediului
 temperatura aerului
 condiţiile specifice construcţiei şi regiunii.

Mortarele preparate cu un singur liant se numesc mortare simple,iar mortarele preparate cu doi lianţi se
numesc mortare compuse sau mortare mixte.
Mortarele simple — mortarul de var, mortarul de ciment — au dozajul de un volum liant (var, respectiv
ciment) la trei volume de nisip.
Dozajul se scrie: 1 : 3, prima cifră reprezentand intotdeauna volumul de liant.In cazul mortarelor
compuse, prima cifră se referă la liantul principal,a doua la liantul secundar, care se consideră ca adaos,
iar ultima Ia nisip.
La prepararea mortarului de ciment-var 1 : 0,3 : 4 (ciment;var pastă ; nisip) : se ia 1 parte de ciment, 0,3
pă rţi de var pastă şi 4 pă rţi de nisip.
Dozarea componentelor. Nisipul şi liantul se dozează prin cantă rire, iar apa cu dozatoare automate sau
cu contoare. Abaterile admise sunt de ±3 % pentru nisip şi de ±2 % pentru liant
şi apă .
Compozitia se mai exprima si prin cantitatea de constituenti necesari la 1m 3
de mortar .

Prepararea mortarelor. Mortarele se prepară în malaxoare speciale sau


betoniere obisnuite .
Un malaxor este alcă tuit dintr-o tobă cilindrică cu ax orizontal, prevă zut la
partea superioară cu o palnie de alimentare cu maleriale.
Ordinea de introducere a materialelor in malaxor este urmă toarea: apă , nisip,
var hidratat (in pulbere) şi ciment.
Durata de amestecare a mortarului este in funcţie de caracteristicile tehnice ale
utilajelor respective şi este limitată , in general, la un minut. După terminarea
amestecă rii, toba se basculează , iar mortarul curge in containere sau intr-un
buncă r de distribuţie.
Ca şi betoanele, mortarele se prepară in staţii sau centrale de mortare alcă tuite in mod asemă nă tor cu
staţiile centralele de betoane.

Transportul mortarului. Transportul pe orizontală al mortarului pe distante mici se realizează cu


roabe, tomberoane, dumpere pitice
Transportul pe verticală al mortarului se face in bene, cu macarale sau trolii, precum şi cu elevatoare sau
pompe .
MORTARE CU PLASTIFIANŢI

La aceste mortare, care nu conţin var, efectul de realizare a unei bune lucrabilită ţi la aplicare şi de
reducere a segregă rii este asigurat de acţiunea unor substanţe denumite plastifianţi pentru mortare.
Mortarele cu plastifianţi au acelaşi performanţe in stare proaspătă ca şi mortarele cu var:
 au o bună lucrabilitate la aplicare,
 aderă bine pe suprafeţele de că ră midă sau beton,
 se intind uşor in straturi subţiri
 se prelucrează foarte bine cu dreptarul sau cu drişca.
 au o segregare redusă
 se pot transporta cu pompa de mortar.
In stare intărită mortarele cu plastifianţi realizează :
 rezistenţele la compresiune corespunză toare mă rcii pentru care sunt preparate
 au o bună adeziune la stratul suport din că ră midă sau beton.
Mortarele cu plastifianţi au o foarte bună rezistenţă la ingheţ-dezgheţ şi o durabilitate sporită .

Plastifiantul UD este un lichid vascos, de culoare brun inchis, opac, fă ră miros. Nu este toxic, şi nu
provoacă alergii. Se livrează in butoaie din tablă sau din material plastic şi se pă strează in incă peri cu
temperature pozitive.
Prepararea mortarelor cu plastifianţi se face numai prin procedee mecanice, cu malaxoare cu amestec
forţat sau cu betoniere cu că dere liberă .
Mortarele cu plastifianţi se prepară astfel:
— se introduce in malaxor o parte din apa de amestec in care se dizolvă plastifiantul ud;
— se introduce apoi cimentul, cenuşa şi nisipul;
— se completează cantitatea de apă pană se obţine consistenţa prescrisă ;
— după terminarea doză rii apei se amestecă incă 30 s.
Mijloacele de transport şi modul de descă rcare al mortarelor sunt identice cu cele prezentate in cazul
mortarelor fă ră plastifianţi.
Durata maximă de transport şi manipulare (intervalul de timp dintre terminarea prepară rii şi punerea in
lucrare a mortarului) nu trebuie să depă şească 6 ore în cazul in care temperatura mediului ambiant este
sub 18°C ; 5 ore in cazul cand temperatura mediului ambiant este cuprinsă intre 18° şi 23°C şi respectiv 4
ore in cazul temperaturii mediului ambiant mai mare de 25°C.

EXECUTAREA MORTARELOR PE TIMP FRIGUROS

La prepararea şi transportul mortarelor de timp friguros sunt necesare urmă toarele mă suri:
— la prepararea mortarelor se incă lzeşte in primul rand apa, pană la cel mult 80°C; nisipul se incă lzeşte
numai dacă prin incă lzirea apei nu se poate obţine temperatura necesară a mortarului sau dacă nisipul
conţine bulgă ri ingheţaţi;
— la transportul mortarelor se utilizează mijloace rapide bine izolate contra frigului, atat lateral cat şi la
faţa de sus (benele şi basculantele se acoperă cu prelate).
Temperatura minimă a mortarului la locul de lucru trebuie să fie de cel puţin + 8°C. Temperatura
mortarului la ieşirea din malaxor nu trebuie să depă şească +50°C la mortarele de ciment-var şi 25°C la
mortarele de ciment sau ipsos-var.
NUMELE SI PRENUMELE ______________ Varianta 1

TEST DE EVALUARE

Modulul: Lucrari pentru constructii

1. Mortarele de zidarie sunt utilizate pentru:


a) protectia suprafetelor construite;
b) legarea pietrelor de zidarie ;
c) finisarea suprafetelor construite

2. Principalii lianţi utilizaţi la prepararea mortarelor sunt:


a) ciment b) nisip c) pietris d) ipsos e) var

3. Explicati notarea M 50 Z :

4. Aditivii utilizaţi la prepararea mortarelor, pot fi :


a) plastifianţi, c) coloranţi
b) întâ rzietori de priză şi întă rire, d) acceleratori de priză şi întă rire

5. Lianţii , adaosurile şi nisipul pentru mortare se aleg in funcţie de:


a) marca mortarului
b) lucrabilitatea necesară
c) natura că ră mizilor
d) umiditatea mediului
e) temperature aerului

6. Asociati elementele din coloana A ,cu elementele din coloana B.

A B
1. liant a. 1:3
2. nisip b. preparare mortar
3. dozaj c. ciment-var
4. mortar mixt d. agregat
5. malaxor e. ipsos
6. f. bene

7. La prepararea mortarului de ciment-var 1 : 0,3 : 4 (ciment;var pastă ; nisip) :


a) 1 parte de ciment , 0,3 pă rţi de var pastă , 4 pă rţi de nisip.
b) 1 parte de ciment, 4 pă rţi de var pastă şi 0,3 pă rţi de nisip.
c) 4 parte de ciment, 0,3 pă rţi de var pastă şi 1 pă rţi de nisip.

8. Transportul pe verticală al mortarului se face cu :


a) macarale
b) pompe
c) roabe
d) dumpere
9. Tendinta de segregare este proprietatea mortarelor proaspete care arata :

a) capacitatea de retinere a apei in timpul aplicarii ;


b) deformarea sub actiunea masei proprii ;
c) proprietatea de separare a elementelor componente .

10. Compozitia mortarelor se exprima prin :

a) dozajul real al componentilor la 1m3 de mortar ,


b) raportul volumetric intre liant si nisip .
c) raportul volumetric intre liant si apa .

11. Alegeti raspunsul corect :

a) Mortarele cu plastifianţi au o foarte bună rezistenţă la ingheţ-dezgheţ si durabilitate sporită .


b) Mortarele preparate cu doi lianţi se numesc mortare simple.

12. La prepararea mortarelor de timp friguros sunt necesare urmă toarele mă suri:
a) încă lzirea apei, pană la cel mult 80°C;
b) încalzirea nisipului
c) transportul mortarelor cu mijloace rapide bine izolate contra frigului
d) eliminarea apei din compozitie
NUMELE SI PRENUMELE ______________ Varianta 2

TEST DE EVALUARE

Modulul: Lucrari pentru constructii

1. Mortarele de tencuiala sunt utilizate pentru:


a) protectia suprafetelor
b) construite ;
c) legarea pietrelor de zidarie ;
d) finisarea
e) suprafetelor construite

2. Principalii lianţi utilizaţi la prepararea mortarelor sunt:


a) nisip b) pietris c) ciment d) ipsos e) var

3. Explicati notarea M 50 T :

4. Aditivii utilizaţi la prepararea mortarelor, pot fi :


a) coloranţi c) plastifianţi,
b) acceleratori de priză şi întă rire d) întâ rzietori de priză şi întă rire,

5. Lianţii , adaosurile şi nisipul pentru mortare se aleg in funcţie de:


a) natura că ră mizilor c) temperatura aerului e) lucrabilitatea necesară
b) umiditatea mediului d) marca mortarului

6. Asociati elementele din coloana A ,cu elementele din coloana B.

A B
1. liant a. 1:3
2. nisip b. preparare mortar
3. dozaj c. ciment-var
4. mortar mixt d. agregat
5. malaxor e. ipsos
6. f. bene

7. La prepararea mortarului de ciment-var 1 : 0,3 : 4 (ciment;var pastă ; nisip) :


a) 1 parte de ciment , 0,3 pă rţi de var pastă , 4 pă rţi de nisip.
b) 1 parte de ciment, 4 pă rţi de var pastă şi 0,3 pă rţi de nisip.
c) 4 parte de ciment, 0,3 pă rţi de var pastă şi 1 pă rţi de nisip.

8. Transportul pe orizontala al mortarului se face cu :


a) macarale
b) pompe
c) roabe
d) dumpere
9. Tendinta de segregare este proprietatea mortarelor proaspete care arata :
a) capacitatea de retinere a apei in timpul aplicarii ;
b) deformarea sub actiunea masei proprii ;
c) proprietatea de separare a elementelor componente .

10. Compozitia mortarelor se exprima prin :


a) dozajul real al componentilor la 1m3 de mortar ,
b) raportul volumetric intre liant si nisip .
c) raportul volumetric intre liant si apa .

11. Alegeti raspunsul corect :


a) Mortarele cu plastifianţi au o foarte bună rezistenţă la ingheţ-dezgheţ si durabilitate sporită .
b) Mortarele preparate cu un liant se numesc mortare complexe.

12. La prepararea mortarelor de timp friguros sunt necesare urmă toarele mă suri:
a) încă lzirea apei, pană la cel mult 80°C;
b) încalzirea nisipului
c) transportul mortarelor cu mijloace rapide bine izolate contra frigului
d) eliminarea apei din compozitie