Sunteți pe pagina 1din 8

Emil Maxim

Marketing
Suport de curs
pentru învăţământul la distanţă

2020
Copyright © Emil Maxim, 2020
Toate drepturile sunt rezervate. Nici o parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă, copiată sau transmisă,
sub orice formă sau prin orice mijloace, fără permisiunea scrisă a autorului.

Tehnoredactare: Emil Maxim


CUPRINS
INTRODUCERE

UNITATEA DE STUDIU 1
MARKETINGUL ÎN ECONOMIE ŞI SOCIETATE
1. Apariţia şi dezvoltarea marketingului .................................................. ….10
2. Conceptul modern de marketing ............................................................... 12
3. Câteva noţiuni frecvent utilizate ............................................................... 13
4. Tipologia marketingului ............................................................................ 18
5. Mediul de marketing al organizaţiei.......................................................... 20
Întrebări, teste ............................................................................................ 25

UNITATEA DE STUDIU 2
PIAŢA
1. Câteva definiţii .......................................................................................... 28
2. Categorii de pieţe ...................................................................................... 28
3. Piaţa de referinţă a produsului ................................................................... 29
4. Piaţa de referinţă a întreprinderii ............................................................... 33
5. Aria pieţei .................................................................................................. 25
6. Segmentarea pieţei ................................................................................... 39
Întrebări, teste, aplicaţii ............................................................................. 45

UNITATEA DE STUDIU 3
CERCETAREA DE MARKETING
1. Conţinut, tipologie ..................................................................................... 48
2. Etapele cercetării de marketing ................................................................. 49
3. Raportul cercetării de marketing ............................................................... 52
4. Măsurarea în marketing ............................................................................. 53
5. Culegerea informaţiilor secundare ............................................................ 54
6. Culegerea informaţiilor primare ................................................................ 56
7. Chestionarul .............................................................................................. 60
Întrebări, teste ............................................................................................ 67

UNITATEA DE STUDIU 4
COMPORTAMENTUL CONSUMATORILOR
1. Categorii de cumpărători ........................................................................... 70
2. Cumpărători şi consumatori ...................................................................... 70
3. Factori de comportament ........................................................................... 70
4. Procesul de cumpărare .............................................................................. 77
Teste, aplicaţii............................................................................................ 80
UNITATEA DE STUDIU 5
CUMPĂRĂTORII ORGANIZAŢIONALI
1. Particularităţile pieţei organizaţionale ....................................................... 82
2. Cumpărătorii industriali ............................................................................. 84
3. Cumpărătorii revânzători ........................................................................... 87
4. Comportamentul cumpărătorilor publici .................................................... 88
Întrebări, teste ............................................................................................. 89

UNITATEA DE STUDIU 6
PRODUSUL
1. Conceptul de produs................................................................................... 92
2. Elemente de identificare a produselor ........................................................ 93
3. Ciclul de viaţă al produsului ...................................................................... 95
4. Portofoliul de produse ................................................................................ 97
5. Strategii de produs ..................................................................................... 98
Întrebări, teste ........................................................................................... 104

UNITATEA DE STUDIU 7
PREŢUL
1. Conţinut şi particularităţi ......................................................................... 106
2. Factorii care influenţează preţurile .......................................................... 106
3. Metode de stabilire a preţurilor de ofertă ................................................ 109
4. Strategii de preţ ........................................................................................ 112
5. Adaptarea preţurilor ................................................................................. 114
Teste, aplicaţii .......................................................................................... 115

UNITATEA DE STUDIU 8
PROMOVAREA
1. Rolul activităţii promoţionale .................................................................. 118
2. Conţinutul politicii promoţionale ............................................................. 118
3. Clasificarea acţiunilor promoţionale ........................................................ 118
4. Procesul comunicării în marketing .......................................................... 118
5. Publicitatea ............................................................................................... 120
6. Promovarea vânzărilor ............................................................................. 124
7. Relaţiile publice ....................................................................................... 125
8. Fundamentarea bugetului ......................................................................... 125
Întrebări, teste ........................................................................................... 127

UNITATEA DE STUDIU 9
DISTRIBUŢIA
1. Conţinutul conceptului ............................................................................. 130
2. Rolul şi funcţiile distribuţiei .................................................................... 130
3. Canale şi reţele de distribuţie ................................................................... 131
4. Conflicte şi control în procesul distribuţiei ............................................. 132
5. Distribuţia fizică ...................................................................................... 134
6. Gestiunea forţelor de vânzare .................................................................. 135
7. Fundamentarea strategiei de distribuţie................................................... 135
Teste, aplicaţii.......................................................................................... 135

UNITATEA DE STUDIU 10
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING
1. Marketingul în structura organizatorică a firmei..................................... 138
2. Organizarea compartimentului de marketing .......................................... 138

UNITATEA DE STUDIU 11
PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN MARKETING
1. Nivelurile planificării strategice .............................................................. 144
2. Obiective strategice ................................................................................. 144
3. Strategiile................................................................................................. 145
4. Etapele elaborării planului de marketing ................................................ 145
5. Conţinutul planului de marketing ............................................................ 149
Teste, aplicaţii.......................................................................................... 149

Bibliografie ......................................................................................................... 151


INTRODUCERE

Disciplina Marketing se adresează studenţilor din anul II de la toate specializările


domeniului Economic şi are ca scop transmiterea cunoştinţelor necesare înţelegerii orientării de
marketing a organizaţiilor.

Obiectivele disciplinei

- înţelegerea rolului marketingului în organizaţii şi a noţiunilor principale cu care


operează acesta;
- însuşirea cunoştinţelor necesare înţelegerii şi analizei mediului de marketing al
organizaţiilor;
- iniţierea în problematica cercetărilor de marketing;
- cunoaşterea variabilelor de bază ale mixului de marketing;
- însuşirea cunoştinţelor necesare elaborării planului de marketing al unei organizaţii.

Structurarea cursului pe unităţi de învăţare

Disciplina este structurată pe 12 unităţi de învăţare, este creditată cu 5 credite şi necesită


un volum de muncă de 125-150 de ore, care însumează timpul necesar înţelegerii cerinţelor
disciplinei, timpul pentru însuşirea noţiunilor de bază şi a proceselor de marketing şi timpul
necesar pentru rezolvarea unor aplicaţii şi elaborarea unor proiecte la nivel de organizaţie.
Parcurgerea unităţilor de învăţare necesită prezenţa la activităţile tutoriale faţă în faţă, rezolvarea
temelor individuale şi dialogul cu tutorii pentru clarificarea problemelor şi pentru obţinerea
evaluărilor la temele realizate.

Lucrări de verificare

Însuşirea conţinutului disciplinei necesită parcurgerea celor 12 unităţi de studiu şi


elaborarea unui număr de 26 de lucrări de autoevaluare şi a 2 lucrări de control care vor fi tratate
astfel:

 pentru 12 lucrări, care sunt teste grilă, vor fi postate răspunsurile pe platforma media;
 două teme de control vor fi prezentate la întâlnirile tutoriale conform precizărilor din
calendarul disciplinei;
 celelalte lucrări au rezervate spaţii speciale în materialul de studiu sau constituie teme de
reflecţie şi discuţii cu tutorii disciplinei prin intermediul platformei media. Acestea vor fi
rezolvate după parcurgerea parţială sau totală a unităţii de studiu în care se găsesc şi vă
ajută la autoevaluarea cunoştinţelor însuşite.

După parcurgerea unei unităţi de studiu trebuie să rezolvaţi testele grilă postate pe platforma
media. Dacă acumulaţi punctajul minim necesar înseamnă că aveţi cunoştinţele necesare pentru
a trece la următoarea unitate de studiu. În caz contrar trebuie să reluaţi studiul şi să căutaţi
informaţii suplimentare în bibliografia recomandată.

Teme de control

Tema 1 – Realizaţi o caracterizare a produselor din organizaţia în care lucraţi prin


optica marketingului – tema va fi realizată după parcurgerea primelor 7 unităţi de
studiu
Tema 2 – Analizaţi activitatea de promovare la organizaţia în care lucraţi - tema va fi
realizată după parcurgerea unităţii de studiu 9

Resurse suplimentare

Pentru însuşirea conţinutului disciplinei o sinteză este prezentă pe platforma media, unde
studenţii vor prezenta şi răspunsurile la testele grilă.
Trebuie să parcurgeţi bibliografia prezentată la sfârşitul materialului de studiu pentru a
aprofunda unele probleme necesare înţelegerii disciplinei şi pentru rezolvarea lucrărilor de
verificare.

Evaluarea activităţii

Evaluarea activităţii la această disciplină se face conform precizărilor din fişa disciplinei,
postată pe portalul facultăţii şi pusă la dispoziţia fiecărui student odată cu materialele de studiu

S-ar putea să vă placă și