Sunteți pe pagina 1din 5

SEMINAR 3.

Reforma educaţională

(seminar integrativ, de evaluare curentă)

Caracteristici ale seminarului integrativ


Abordarea problemelor de integrare a teoriei educaţiei în practica
şcolară/universitară şi realitatea socială.

1. Observaţi evoluţia sistemului de valori (idealul educativ) din perspectivă


istorică (Breviar 8).
a) În Antichitate, idealul educativ se făcea conform condițiilor epocii, respectiv
depindea de părți și localități a lumii. În Sparta, Grecia antică educația era
bazată pe dezvoltarea fizică a cetățenilor liberi. În Atena se urmărea mai
mult o dezvoltare a personalității pe plan estetic și moral.
b) În evul Mediu Erau cunoscute 2 modele distincte pentru idealul educativ.
Idealul educativ al clericilor se distingea faptul că personalitatea este
rezultatul celor 7 arte liberale: gramatica, retorica, dialectica, aritmetica,
geometria, astronomia şi muzica. Idealul educativ al nobililor laici vedea
personalitatea ca rezultatul însușirii celor 7 virtuții cavalerești: călăria,
mînuirea spadei, vînătoarea. înotul, şahul, cîntul şi recitarea de versuri în
acompaniament de lăută.
c) În timpul Renașterii idealul educativ concepea personalitatea în spiritul unui
„homo universale” (omul care să-şi însuşească totul, ideal optimist, dar
imposibil de realizat).
d) în epoca modernă idealul educativ necesită o dezvoltare mai complexă,
relativ armonioasă Personalității umane. Experienţa social-istorică a
democraţiei susţine aplicarea principiului „toţi trebuie să avem drepturi
egale”, dar „nu toţi putem să fim egali”. Revoluţia franceză, revoluţie
democratică, care a condus la „Marea Cartă a drepturilor omului”, a permis
dezvoltarea şi afirmarea personalităţii umane integrale şi complexe în cadrul
unei competiţii reale a valorilor, tară să presupună egalitarism social în
realitate: „Există diversitatea omenescului în cadrul infinitei diversităţi
universale”. „Declaraţia universală a drepturilor omului” (O.N.U. - 10
decembrie 1948) susţine: „Educaţia trebuie să urmărească deplina dezvoltare
a personalităţii umane şi întărirea respectului pentru drepturile omului şi
peritru libertăţile fundamentale.
16
2. Citiţi şi analizaţi principalele modele umane contemporane din
perspectiva idealului educaţional şi expuneţi-vă argumentat opinia
(Breviar 9).
Modele umane contemporane aflate în conflict sunt: Modelul individual, modelul
sociocratic și modelul creativ.
Modelul individualist porneşte de la ideea că o societate nouă în care
colectivitatea nu oprimă individul, iar individul nu devine indiferent fata de
colectivitate, se poate aştepta doar atunci cînd omul va fi educat că o personalitate
liberă de orice inhibiţii, frustrări şi complexe.

Modelul sociocratic ( ideologic) are drept premisă ideea că omul ideal este un
“luptător angajat”, care înţelege să se subordoneze “comandamentelor înalte” ale
societăţii căreia îi aparţine, acţionînd “disciplinat” pentru îndeplinirea sarcinilor
sociale încredinţate. Acest model mai este cunoscut şi sub denumirea de “model
ideologic”, întrucît se bazează pe persuasiunea ideologică.
Modelul omului creativ tinde spre integrarea celor două exigenţe - autonomia şi
angajarea socială - căci activitatea creatoare reprezintă forma cea mai înaltă de
angajare socială (creaţia este adresată semenilor) şi nu poate, totodată, să fie
concepută decît în condiţii de deplină libertate individuală. Atributul creativităţii
este înţeles ca o dimensiune integrală a personalităţii omului ideal dorit de
societatea romînească contemporană, “Tipul uman dezirabil pentru modernitate
este omul cu simţul riscului şi al răspunderii, descoperitorul, întreprinzătorul”

Curriculum Manuale Evaluare Perfecționarea


cadrelor
Elaborarea, Editarea materialelor Desfăşurarea de seminarii Susţinerea cadrelor
implementarea, didactice suport, selectate şi training-uri pentru didactice şi manageriale
perfecţionarea şi aplicarea prin concurs ( culegere de profesori de liceu, în procesul de
curriculumului de proiecte didactice, cărţi, metodişti implementare a
liceu; lucrări metodice); şi experţi în reforma curriculumului;
curriculară, conceptori de
curriculum, autori de
manuale şcolare;
Coordonarea şi editarea
curriculumului de liceu şi
a ghidurilor metodice;
Dezvoltarea continuă a
profesorilor, a
conceptorilor de
curriculum, a
autorilor de manuale;
Schimbări de
comportament, de
atitudini şi valori ale
elevilor care au
învăţat în baza
curriculumului;

17
3. Identificaţi direcţiile de modernizare a învăţămîntului universitar pedagogic
din R. Moldova în contextul Procesului de la Bologna la etapa actuală (Breviar
11).
Amendamentele la Legea învăţămîntului presupun divizarea din 2005 a sistemului
de învăţămînt superior, cu excepţia celui medical şi farmaceutic, în două cicluri:
învăţămînt superior de licenţiat (termenul de instruire 3-4 ani) şi învăţămînt
superior de masterat (1-2 ani).

În toate instituţiile de învăţămînt superior va fi introdus sistemul european de


credite academice transferabile (ECTS).

Printre acţiunile întreprinse a fost şi lansarea cu începere de la 1 septembrie 2005 a


instruirii universitare pe cicluri (licenţiat/baccelor-masterat/ doctorat).

A fost analizată starea actuală a învăţămîntului superior şi prezentate politicile


educaţionale pro-Bologna de modernizare.
În universităţi au fost create grupuri de promovare şi implementare a Planului de
acţiuni pe anii 2005-2010.

Asigurarea cadrului normativ de integrare europeană a învăţămîntului


superior;

Crearea şi asigurarea unui sistem compatibil de recunoaştere a actelor de


studii străine în Republica Moldova;

Sigurarea calităţii învăţămîntului superior (individualizare a procesului


educaţional, asigurarea flexibilităţii programului de studii, implementarea
tehnologiilor eficiente de predare/învăţare, asigurarea normativă a organizării şi
desfăşurării practicii în învăţămîntul superior, crearea Agenţiei Naţionale de
Asigurare a Calităţii în învăţămîntul Superior ş. a.)

Promovare şi motivare a lor (crearea sistemului de fornare conlinuă obligatorie a


cadrelor didactice universitare, crearea mecanismelor de susţinere a mobilităţii
cadrelor didactice inclusiv prin oferirea granturilor instituţionale şi individuale în
aceste scopuri).

18
4. Determinaţi tendinţele de reformare a învăţămîntului în R. Moldova citind din
Proiectul Legii învăţămîntului 2005 la nivel de:
Organizare structură instituţii acte de studii
Învăţămîntul se poate Structura şi durata anului Republica Moldova poate Standardele educaţionale
desfăşura ca învăţămînt de învăţămînt se stabilesc fi organizat în instituţii şi profesionale de stat se
de zi, seral, prin lege. publice şi private. elaborează de
învăţămînt la distanţă, către Ministerul
învăţămînt cu frecvenţă Educaţiei, Tineretului şi
redusă, instruire Sportului şi se aprobă de
individuală, către Guvern.
autoinstruire.
Învăţămîntul obligatoriu Statul garantează dreptul Sistemul de învăţămînt
are durata de 9 ani. constituţional al persoanei este structurat pe niveluri,
Frecventarea de a alege trepte şi cicluri
obligatorie a şcolii limba de educare şi
încetează la sfîrşitul instruire la toate nivelurile
anului de învăţămînt, în de învăţămînt.
care elevul
atinge vîrsta de 16 ani
Studierea limbii de stat a Sistemul de învăţămînt
Republicii Moldova este include şi alte subsisteme:
obligatorie în cu funcţii de
toate instituţiile de recuperare (învăţămînt
învăţămînt. Cerinţele faţă special), complementare
de predarea-învăţarea- (învăţămînt extraşcolar),
evaluarea profesionale (învăţămînt
limbii de stat sînt în domeniile militar,
reglementate de securităţii şi ordinii
standardele educaţionale publice,
de stat. teologic), vocaţionale
(muzică, arte, sport etc),
de formare continuă.

8. Explicati care este utilitatea practică a obiectivelor pedagogice.

Obiectivele sunt utile pentru că înspredeosebire de celelalte obiective, acestea


cuprind exprimarea manifestărilor observabile și măsurabile. Se stabilesc obiective
personale pentru fiecare întâlnire: activitate practică, curs cu studenții. Obiectivele
operaționale ne ajută să realizăm lecția, învățarea eficientă a elevului. Obiectivele
pedagogice reprezintă o sinteză aplicativă a pregătirii psihopedagogice și
metodice viitorii cadrelor didactice, asigură formarea competenței de cadrul
didactic necesar pentru învățământul performant bazat pe învățarea eficientă și
centrat pe elev. Obiectul general al practicii pedagogice este formarea
competențelor necesare a elevilor sau a studenților.
19
.

S-ar putea să vă placă și