Sunteți pe pagina 1din 7

,,O țară fără violență și corupție”

Corupția este ciuma secolului XXI care acționează cu o viteză semnificativă asupra conștiinței
societății,normelor morale și legale,sporirii neîncrederii în guvernul și sectorul public al statului
și desigur imaginii Republicii Moldova,inclusive princiipiile și metodele anticorupționiste ale
acesteia.Conform informației oferite de Wikipedia, corupția reprezintă folosirea abuzivă
a puterii publice, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.
În orice caz corupția reprezintă un pericol social pentru societate prin vătămarea
sau punerea în pericol a desfăşurării activităţii statului şi a tuturor sectoarelor vieţii sociale.
Însumând, corupția incorporează patru caracteristici majore:
 Abuzul de putere
 Avantajele rezultante atât pentru participanții activi, cât si pasivi
 Efecte indezirabile asupra terților
 Secretul tranzacției
Ca act antisocial, corupția este foarte frecvent întâlnită în societate și este deosebit de gravă
deoarece favorizează interesele unor particulari, mai ales în aria economică.În aria socio-politică
corupția are următoarele consecințe:
• lipsa încrederii în politicienii şi funcţionarii publici corupţi prevede că cetăţenii îşi pierd
încrederea în stat;
• va exista mai puţină implicare în activităţile publice şi mai puţin interes pentru activitatea
organelor democratice;
• va exista o competiţie politică mai redusă când ideologiile autocrate devin mai populare;
• creşte tensiunea socială şi descreşte stabilitatea politică a ţării.
O furtună nu este posibilă fără de vânturi puternice și ploaie.Dacă comparăm corupția cu
o furtună,atunci sursele acesteia sunt violența,lipsa principiilor morale,nivelul de trai nefavorabil
al populației și desigur deficiențile în sectorul instituțional și legislativ.Proverbul românesc
afirmă următoarea idee ,,Cine seamănă vânt,culege furtună”.Mulți dintre noi și-au adresat
întrebarea ,,Cine a contribuit și din ce cauză ne aflăm într-o asemenea situație pe plaiu nostru
îndrăgit?”.Răspunsul este simplu și pot afirma cu certitudine că fiecare cetățean al acestui stat
poartă culpabilitatea și răspunderea față de propriile fapte și hotărâri dar și de greșelile oamenilor
din jur.Conform informației care datează din 25 ianuarie 2016,sursa Sputnik,observăm că
Republica Moldova se situează pe locul 123 din 176 în clasamentul indicelui percepției corupției
(IPC) publicat de organizația Transparency Internaţional.Reieșind din datele expuse, Membrul
Partidului Liberal din Republica Moldova Iurie Chirinciuc,a explicat următoarele ”Toți cetățenii
Republicii Moldova spun că trebuie să luptăm cu corupția. Dacă facem un alt studiu și îi
întrebăm dacă sunt gata să ofere bani pentru a rezolva problemele pe care le au, veți vedea că toți
sunt gata să dea bani pentru a-și rezolva problemele”.Această explicație reflectă felul de a gândi
și proceda a majorității cetățenilor.Desigur este mai ușor să rezolvi o oarecare problemă prin
intermediul ,,hârtiilor cu imaginea domnitorului Ștefan cel Mare”,decât să întreprindem metode
de înlăturare cinstită a problemei propriu-zisă.Însă niciodată nu vom merge pe calea corectă dacă
ne vom ghida conform metodei expuse mai sus.
Unul dintre factorii primordiali al sporirii corupției este aplicarea acțiunilor ilegale prin
violență,încălcarea unor drepturi și dizolvarea autorității de stat prin imposibilitatea de exercițiu
asupra violenței. Violenţa este de fapt un indicator al nesiguranței generalizate. Ea devine o armă
atunci când o persoană se simte amenințată, atunci când sentimentul de insecuritate atinge un
anumit nivel. Ceea ce, după părerea mea, este în totalitate adevărat . “Respinge ideea de violenţă,
pentru că binele obţinut prin mijlocirea acesteia nu este de durată, în schimb, răul provocat de
violenţă este de durată” Mahatma Gandhi. Consecințele violenței sunt transmise mai departe de
la o generația la alta, iar multe din acestea pot să scadă dramatic calitatea vieții și să țină în loc o
întreagă națiune și nivelul ei de trai. Legile trebuie formulate mai specific și aplicate
coresupunzător, iar normele sociale care promovează într-un fel sau altul “nevoia” de violență
trebuie schimbate.Această schimbare nu poate fi îndeplinită doar de instituțiile statului,ci este
nevoie de fiecare dintre noi.În acest context propun următoarele metode de combatere a violenței
la nivel social:
 organizarea de campanii sociale, prin utilizarea diferitor canale de comunicare
publică, în scopul conștientizării fenomenului de violență;
 implementarea unui sistem de monitorizare la nivel național a fenomenelor de
violență;
 efectuarea unor sondaje în instituțiile de învățământ pentru determinarea
cunoștințelor tinerilor față de metodele de combatere a violenței în diverse
sectoare;
 includerea în curriculum a unor obiecte informative sau programe extra-școlare cu
scopul de a informa și explica necesitatea luptei contra violenței;
Sângele poporului moldovenesc este sângele luptătorilor,eroilor și persoanelor de
neînvins.Noi,tânăra generație suntem obligați și desigur suntem în stare să spunem NU
violenței,să luptăm pentru siguranța statului și cetățenilor acestuia,precum străbunii nostri au
luptat pentru viitorul nostru .Noi vom elibera Moldova noastră din ghearele acestor două fiare în
cinstea și memoria străbunilor noștri.Precum spunea Ștefan cel Mare „Moldova nu e a mea şi
nici a voastră nu e, ci a urmaşilor urmaşilor voştri”.
Dacă privim acestă problemă din punct de vedere economic observăm că pierderile totale
ale Republicii Moldova de pe urma corupţiei pot fi estimate între 8% - 13% din PIB.  Astfel, un
studiu efectuat în 2005 relevă faptul că în mediu la nivel global o creștere a nivelului de corupţie
cu un punct procentual (p.p) determină încetinirea creșterii PIB cu 0,13 p.p, iar pentru nivelul de
corupţie al Republicii Moldova (în perioada respectivă) aceasta constituia 0,12 p.p sau o
reducere medie anuală de 387 USD (prețurile anului 1995) a PIB pe cap de locuitor. O altă
estimare des utilizată relevă că costurile corupţiei se ridică la 5% din PIB-ul mondial. Reieșind
din această estimare și acceptând că există o legătură directă dintre Indicele de Percepţie a
Corupţiei (IPC) și pierderile din actele de corupţie, pentru Moldova pierderile ar constitui circa
8,7% din PIB. În aceste condiţii, pierderea totală pentru anul 2016 se ridică la 11,8 miliarde lei.
Această sumă depășește toate cheltuielile din 2016 pentru toţi pensionarii și pentru
indemnizaţiile de asistenţă socială.
Analizănd informația preluată de la Angora.md pentru anul 2016 pot formula următoarea
concluzie:în spectrul părților care suferă în urma acestei ,,maladii” sunt incluse situația
economică a statului,gestiunea patrimoniului,păstrarea capitalurilor,posibilitatea statului de
asigurare a asistenței sociale.Din această concluzie deducem că domeniile care suferă în urma
efectuării activităților corupționiste, influiențează în mod direct factorii care contribuie la
crearea,repartiția și sporirea acesteia,astfel formînd un circuit continuu care poate fi întrerupt
prin înbunătățirea domeniilori respective sau prin minimalizarea efectelor negative care se
răsfrâng asupra acestora.
Dintre toate drepturile fundamentale ale omului, dreptul la sănătate este cel mai des
afectat de fenomenul corupției în Republica Moldova. Aceasta este concluzia unui sondaj
realizat de instituția Avocatul Poporului. Dintre cele 1015 de persoane intervievate în cadrul
sondajului, 61% consideră că dreptul la sănătate este afectat în mod special de fenomenul
corupției. Totodată, aproape 70% sunt de părere că polița de asigurare obligatorie de asistență
medicală nu garantează deținătorului acesteia un nivel adecvat de servicii medicale. Sănătatea
populației și serviciile medicale într-adevăr și-au pierdut calitatea și capacitățile.Medicii și
pacienții sunt cele mai des întâlnite personaje în spectacolul corupției și acest fapt are o
influiență majoră în conștiința persoanelor deoarece medicina este egală cu sănătatea.Deseori ne
întâlnim cu situația că se oferă mite pentru certificate false sau diagnoze neveridice.De ce suntem
obligați să ,,mulțumim” medicii pentru efectuarea serviciilor care sunt incluse în contractul lor de
muncă și pe care sunt obligați să le efectueze?.Să nu uităm și de Jurământul lui Hipocrate care
are o valoare deosebită pentru că există anumite principii ale relaţiei dintre medic şi pacient care
trebuie respectate.Deci,putem cu certitudine afirma că corupția pătrunde în toate domeniile
existente,singurul domeniu care încă poate fi salvat în totalitate este conștiința și gândirea
individuală a fiecărui dintre noi.
Evaluând perspectivele unei probleme,misiunea este de a găsi remediul și metodele de
înlăturare ale acesteia.La rândul meu am evedențiat următoarele remedii:educarea
preșcolarilor,elevilor și studenților în spiritual incoruptibilității,includerea în curriculum a unor
obiecte civile și juridice , alegerea în ,,vârfului piramidei” Republicii Moldova a persoanelor
necorupte și capabile să diminuieze factorii care contribuie la formarea violenței și
corupției,aplicarea promptă și egală a legislației și respectarea acesteia,crearea metodelor de
eliminare a problemelor sau a unor eșuări a cetățenilor fără ca aceștia să fie nevoiți să accepte
întrebuințarea metodelor corupționiste.
Deci,să analizăm în parte fiecare strategie de combatere a corupției.Educaţia împotriva
corupţiei la şcoală poate fi formală şi informală. La nivel formal, elementele educaţiei împotriva
corupţiei pot fi incluse în curriculum. La nivel informal, pot fi promovate activităţi
extracurriculare: campanii publice, conferinţe pentru elevi şi alte evenimente.
Extrasele din materialul metodologic pentru învățământul preuniversitar și universitar
expune următoarele: O problemă specială care apare în educaţia împotriva corupţiei este cum să
se evite situaţia în care ea ar putea deveni un curs despre comportament corupt. Ca în multe alte
cazuri când şcoala încearcă să îi înveţe pe elevi norme care sunt contrare comportamentului
„comod”, educaţia împotriva corupţiei cere ca profesorii să recurgă la înţelepciunea lor, la tactul
pedagogic şi la rafinament psihologic în timpul prezentării acestei teme. Scopul educaţiei
împotriva corupţiei este să construiască valori şi să dezvolte capacităţi necesare pentru a forma
poziţia civică a elevilor împotriva corupţiei. Rezultatul final al acetui remediu este formarea
personalităţii care este conştientă de ameninţările inerente corupţiei la adresa bunăstării publice
şi a securităţii statului, o personalitate care este intolerantă faţă de manifestările corupte, capabilă
şi dornică să le elimine. Metoda cea mai efectivă pentru determinarea cunoștințelor elevilor și
studenților referitor la noțiunea de ,,corupție”,poziția lor față de acestă problemă actuală dar și
pentru a afla dacă au inițiativa de a întreprinde diverse metode pe ei insuși le vor întreprinde
pentru minimalizarea corupției și violenței,este utilizarea sondajului în toate instituțiile de
învățământ general,secundar și universitar.
Pot menționa că la momentul actual deja sunt utilizate metode anticoruționiste care
prevăd îmbunătățirea situației în care este supusă Republica Moldova și deasemenea creează un
imbolt pentru fiecare dintre noi.Pentru a fortifica această idee aduc la cunoștință inormația
preluată de la Deschide.md: Un atelier de lucru, organizat la iniţiativa FBI şi susţinut de
Ambasada SUA la Chişinău, are loc la Centrul Naţional Anticorupţie. Timp de două zile, treizeci
de ofiţeri ai CNA şi procurori anticorupţie vor învăţa de la serviciile speciale americane cele mai
eficiente tactici de luptă contra corupţiei, de investigare a faptelor de corupţie la nivel înalt şi a
fraudelor financiare, precum şi de contracarare a infracţiunilor de spălare de bani. Amintim că,
Biroul Federal de Investigații din SUA (Federal Bureau of Investigation – FBI) și Ambasada
SUA la Chișinău colaborează de mai mult timp cu Centrul Naţional Anticorupţie şi procurorii
din Republica Moldova. „Este o bună oportunitate pentru colegii mei să beneficieze de
experienţa dumneavoastră în investigarea fraudelor şi a corupţiei. Suntem convinşi că vom putea
prelua de la specialiştii FBI cele mai bune tactici şi modele de combatere a infracţiunilor atât la
nivel naţional, cât şi transfrontalier", a spus directorul CNA.
Lupta contra corupției se manifestă și prin activități care implică comunitatea,în cazul
evedențiat prin intermediul flashmob-urilor desfășurate într-un centru comercial din capitală,cu
mesajul "Corupția este ca un virus mortal, nu o lăsa să te infesteze!". La flashmob au participat
peste 60 de persoane, care la un moment dat au căzut, simulând leșinul și rămânând nemișcați, în
timp ce în prezența lor avea loc un act de corupție improvizat.
Astfel, prin intermediul acestui flashmob, MAI a încercat să atragă atenția asupra fenomenului
corupției și asupra faptului că aceasta semnifică mai mult decât mita sau acțiunile ilegale,ci are
urmări de lungă durată mult mai grave în sfera socială și economică.
Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova a propus următoarele strategii de
integrare și anticorupție pentru anii 2017-2020 care deja sunt puse în funcțiune și care susțin
ideea minimalizare a activităților corupționiste și ilegale.De exemplu:
– uniformizarea practicii judiciare şi reducerea semnificativă a aplicării discreţionare a legii
penale în vederea uşurării situaţiei persoanelor condamnate pentru ;
– implementarea sistemului naţional de raportare telefonică a cazurilor de corupţie;
(Ca demonstrare a aplicării acestei strategii este crearea numărului de telefon al Liniei
Naţionale Anticorupţie 0-800-55555 iar apelul este gratuit.Prin intermediul liniei telefonice, care
este activă 24/24, 7 zile pe săptămână, cetăţenii pot sesiza CNA despre cazurile de corupţie.)
– consolidarea activităţilor de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul instituţiilor
publice;
– monitorizarea mai strictă a proceselor în cadrul sistemului educaţional (supravegherea
video a examenelor de bacalaureat);
Principiile directoare cu efect multidisciplinar pentru lupta împotriva corupției vor
influiența următoarele lucruri:
 vor asigura măsuri potrivite pentru identificarea şi confiscarea produselor actelor de
corupţie;
 vor asigura măsuri adecvate pentru prevenirea utilizării persoanelor juridice în
scopul acoperirii contravenţiilor legate de corupţie;
 vor adopta procedurile cele mai potrivite pentru asigurarea transparenţei
procedurilor la achiziţiile publice, necesare să asigure o concurenţă cât mai cinstită
şi să prevină tentaţia pentru corupţie;
 vor promova specializarea persoanelor sau a organelor responsabile de lupta
împotriva corupţiei şi le vor asigura cu mijloacele adecvate şi instruirea
corespunzătoare, pentru a-şi îndeplini sarcinile statutare;
Concluzia primordială și generală este că combaterea corupției și violenței are o importanță
majoră care necesită pași concreți și încrezuți din partea noastră,a urmașilor acestui stat.NU
CORUPȚIE!NU VIOLENȚĂ!.Aceasta este poziția mea pentru care lupt de mulți ani și pentru
care sunt gata să întreprind strategii și metode necesare.Există două tipuri de orbi în cazul
nostru:cei care care nu văd și cei care nu vor să vadă.Doar împreună suntem puternici și de
neînvins,doar împreună putem stopa această furtună,doar împreună putem îmbunătăți situația în
care se află astăzi Republica Moldova și doar împreună putem lupta pentru un stat
anticorupționist.Fiecare dintre noi este obligat să întipărească cu litere de fier în propria
conștiință ideea că doar NOI putem combate acestă maladie gravă.Remediile,strategiile și
metodele deja sunt determinate și într-o oarecare măsură puse în funcțiune și DA,sunt eficace.De
exemplu:aplicarea codurilor de etică pentru demnitarii de stat şi funcţionarii publici, evaluarea
funcţionarilor publici de către comisii independente, asigurarea transparenţei condiţiilor de
concurs pentru ocuparea posturilor de funcţionar public; sporirea remunerării salariale a
funcționarilor publici, în paralel cu aplicarea testării integrității și verificării modului de viață.
Aflându-ne în florile vieții deja conștientizăm că în viitor vom deveni și noi la rândul
nostru părinți.Haide-ți să luptăm pentru viitorul copiilor noștri,a fraților și surorilor
noastre,pentru fortificarea serviciilor medicale și sociale,pentru asigurarea unor condiții demne
de trai,pentru amplasarea justiției și legislației pe prim plan în fața hotărârior și alegerilor
noastre.Haide-ți să demonstrăm că acestă generație are voință și putere,în numele străbunilor
care au luptat pentru noi,să luptăm și noi pentru viitorul și prosperitatea urmașilor noștri. Cu
timpul,tinerii vor sfida corupția deoarece cu pași mici facem lururi mari.O țară fără corupție și
violență!.Acesta este scopul meu,dar al vostru?...

S-ar putea să vă placă și