Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACTUL DE FIDUCIE

prin prisma prevederilor noului cod civil (Legea nr. 287/2009)

Dr. Nicoleta Ţăndăreanu


Preşedinte Secţia Comercială
a Curţii de Apel Craiova

Sediul materiei: prevederile art. 773 - 791 din noul cod civil.

Noţiune (art. 773): - Operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi
constitutori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi
patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente sau viitoare, către
unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul
unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă
patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din
patrimoniile fiduciarilor.

Izvoarele fiduciei:
o legea – care se completează cu prevederile titlului IV Fiducia
(art. 773 - 791 din noul cod civil ), în măsura în care nu
cuprinde dispoziţii derogatorii
o contractul.

Părţile raportului juridic:


 Constitutorul – cel care transferă dreptul sau drepturile – poate fi
orice persoană fizică sau juridică, potrivit art. 776. Pot fi mai mulţi
constitutori. Constitutorul poate desemna un reprezentant (terţ)
care să îi reprezinte interesele în executarea contractului şi care să îi
exercite drepturile născute din contractul de fiducie.
 Fiduciarul – cel care administrează drepturile sau bunurile, cel care
exercită prerogativele drepturilor transferate – pot avea calitatea de
fiduciari numai profesioniştii – sunt consideraţi profesionişti toţi cei
care exploatează o întreprindere – art. 3 alin.2 cod civil:
o instituţiile de credit
o societăţile de investiţii şi de administrare a investiţiilor
o societăţile de servicii de investiţii financiare
o societăţile de asigurare şi de reasigurare
o notarii publici
o avocaţii (indiferent de forma de exercitare a profesiei)
Pot fi mai mulţi fiduciari

1
 Beneficiarul – cel în folosul căruia se încheie contractul şi se
exercită drepturile – poate fi constitutorul, fiduciarul sau o terţă
persoană. Pot fi mai mulţi beneficiari.
Credem că părţi în contract sunt numai constitutorul şi fiduciarul, potrivit
art. 776. Beneficiarul terţă persoană este numai parte a raportului juridic care
poate sau nu să accepte contractul. Numai acceptarea îi conferă anumite
drepturi, conform legii.

Obiectul contractului: transferul unor drepturi sau a unui ansamblu de


drepturi patrimoniale prezente ori viitoare
o drepturi reale – dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale,
dreptul de administrare
o drepturi de creanţă
o garanţii - mobile sau imobile
o alte drepturi patrimoniale
Nu pot face obiectul contractului drepturile nepatrimoniale.
Drepturile sunt transferate din patrimoniul constitutorului în patrimoniul
fiduciarului, dar acestea, împreună cu obligaţiile ce se vor naşte în legătură cu
administrarea lor vor constitui o masă fiduciară autonomă, un patrimoniu de
afectaţiune, potrivit art. 31 raportat la art. 786 cod civil, fără însă să se realizeze
o confuziune cu patrimoniul fiduciarului.

Cauza contractului: motivul care determină fiecare parte să încheie


contractul (art. 1235).
Art. 775 prevede că este lovit de nulitate absolută contractul de fiducie
prin care se urmăreşte realizarea unei liberalităţi indirecte în folosul
beneficiarului.
Liberalitatea este definită de art.984 ca fiind actul juridic prin care o
persoană dispune cu titlu gratuit de bunurile sale, în tot sau în parte, în favoarea
unei alte persoane – nu se pot face liberalităţi decât prin donaţie sau legat
cuprins în testament.
Acesta înseamnă că atunci când contractul are ca obiect transferul
dreptului de proprietate asupra unui bun iar administrarea dreptului sau a
bunului se face în folosul unei terţe persoane, constitutorul trebuie să urmărească
obţinerea unei contraprestaţii iar nu să gratifice pur şi simplu pe terţ, având în
vedere că la încetarea contractului de fiducie masa patrimonială fiduciară
existentă în acel moment se transferă la beneficiar (art.791).

Conţinutul contractului de fiducie (art. 779) - contractul de fiducie


trebuie să menţioneze, sub sancţiunea nulităţii absolute :
o drepturile reale, drepturile de creanţă, garanţiile şi orice alte drepturi
patrimoniale transferate
2
o durata transferului, care nu poate depăşi 33 de ani
o identitatea constitutorului sau a constitutorilor
o identitatea fiduciarului sau a fiduciarilor
o identitatea beneficiarului sau a beneficiarilor ori cel puţin regulile care
permit determinarea acestora
o scopul fiduciei - cauza contractului - motivul care determină fiecare parte
să încheie contractul
o întinderea puterilor de administrare şi de dispoziţie ale fiduciarului

Forma contractului, publicitatea şi înregistrarea


Forma
o contractul – trebuie încheiat în formă autentică – credem că forma
autentică este prevăzută ad validitatem, sub sancţiunea nulităţii
absolute a contractului
 art. 1179 alin. 2 stabileşte că în măsura în care legea
prevede o anumită formă a contractului aceasta trebuie
respectată, sub sancţiunea prevăzută de dispoziţiile
legale aplicabile
 art.1242 – este lovit de nulitate absolută contractul
încheiat în lipsa formei pe care, în chip neîndoielnic,
legea o cere pentru încheierea sa valabilă
o apreciem că acceptarea contractului de către beneficiarul terţă persoană
nu trebuie să îmbrace o anumită formă solemnă, acesta nefiind parte în
contract
o de asemenea, nominalizarea ulterioară a beneficiarului, pe baza
regulilor stabilite prin contract, nu trebuie să îmbrace o anumită formă
solemnă.
Publicitatea
o contractul de fiducie trebuie menţionat în Arhiva Electronică de Garanţii
Reale Mobiliare pentru a fi opozabil terţilor
o contractul care transferă sau strămută drepturi reale imobiliare sau garanţii
reale imobiliare trebuie înscris şi în cartea funciară, pentru fiecare drept
în parte
Înregistrarea
o contractul de fiducie trebuie înregistrat la organul fiscal competent să
administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al
statului - sub sancţiunea nulităţii absolute a contractului
o obligaţia de înregistrare incubă fiduciarului
o înregistrarea trebuie făcută în termen de 1 lună de la încheierea lui. Deşi
înregistrarea este ulterioară încheierii contractului, nulitatea poate fi
constatată numai după expirarea termenului de înregistrare şi operează
retroactiv, de la momentul încheierii contractului.
3
o orice modificare a contractului trebuie înregistrată în termen de 1 lună de
la modificare, inclusiv nominalizarea ulterioară a beneficiarului.
o când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi reale imobiliare
contractul trebuie înregistrat şi la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale în a cărui rază teritorială se află
imobilele sub sancţiunea nulităţii absolute.

Obligaţia de a da socoteală.
Contractul trebuie să cuprindă condiţiile în care fiduciarul trebuie să dea
socoteală constitutorului cu privire la îndeplinirea obligaţiilor sale. De
asemenea, fiduciarul trebuie să dea socoteală constitutorului sau
reprezentantului său, precum şi beneficiarului, la intervalele precizate în
contract, la cererea acestora.

Raporturile fiduciarului cu terţii.


În raporturile cu terţii, fiduciarul acţionează ca un veritabil şi unic titular
al drepturilor în cauză, având puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare
în afară de cazul în care în contract s-a stipulat expres că fiduciarul trebuie să îşi
precizeze calitatea în care acţionează.
În condiţiile contractului, şi dacă nu s-a interzis expres, fiduciarul poate
chiar solicita să se facă menţiune despre calitatea sa, în registrele de publicitate,
atunci când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi supuse publicităţii.
Fiduciarul va fi remunerat pentru activitatea sa potrivit înţelegerii părţilor
iar în lipsa acesteia, potrivit regulilor care cârmuiesc administrarea bunurilor
altuia.
Drepturile transferate constituie o masă fiduciară autonomă, un
patrimoniu de afectaţiune al fiduciarului , potrivit art. 31 raportat la art. 786 cod
civil, fără să se realizeze o confuziune cu patrimoniul fiduciarului.
Bunurile din masa patrimonială fiduciară pot fi urmărite numai de titularii
de creanţe născute în legătură cu aceste bunuri. Aceştia pot urmări numai
bunurile din masa patrimonială fiduciară, nu şi celelalte bunuri din patrimoniul
fiduciarului. În contract se poate stipula şi dreptul titularilor de creanţe născute
în legătură cu aceste bunuri de a urmări în subsidiar, dar numai după urmărirea
bunurilor din patrimoniul de afectaţiune, şi a bunurilor din patrimoniul propriu-
zis al fiduciarului sau al constitutorului dacă aceştia s-au obligat expres să
suporte o parte sau tot pasivul fiduciei.
Bunurile din masa patrimonială fiduciară pot fi urmărite şi de acei
creditori ai constitutorului care au o garanţie reală asupra bunurilor, a cărei
opozabilitate este dobândită potrivit legii, anterior încheierii contractului de
fiducie.
Dreptul de urmărire poate fi exercitat şi de ceilalţi creditori ai
constitutorului în ipoteza în care a fost desfiinţat sau a devenit inopozabil, cu
4
efect retroactiv, contractul de fiducie, dar numai în temeiul hotărârii
judecătoreşti definitive de desfiinţare a contractului.
Pentru prejudiciile cauzate prin actele de conservare sau administrare a
masei patrimoniale fiduciare, fiduciarul răspunde numai cu celelalte drepturi
cuprinse în patrimoniul său.
Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva fiduciarului nu afectează
masa patrimonială fiduciară, potrivit art. 785.

Înlocuirea fiduciarului.
Motive:
 dacă fiduciarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
 pune în pericol interesele care i-au fost încredinţate.
Titularul cererii de înlocuire:
 constitutorul sau reprezentantul său
 beneficiarul
Numirea unui administrator provizoriu
 este o măsură provizorie care se dispune până la soluţionarea cererii
de înlocuire a fiduciarului
 se dispune de instanţă numai cu acordul acestuia
 numirea este obligatorie, dispoziţiile aliniatului 11 al art. 788 fiind
imperative
 numirea administratorului provizoriu se face de constitutor sau
reprezentantul său ori de beneficiar. Dacă toţi fac numirea,
prevalează numirea făcută de constitutor sau reprezentantul său
 mandatul administratorului provizoriu încetează în momentul
înlocuirii fiduciarului sau în momentul respingerii definitive a
cererii de înlocuire.
 numirea administratorului provizoriu „poate” fi înregistrată la
organul fiscal, în arhiva electronică şi în registrele de publicitate -
788 alin.4.
 în lipsa unei dispoziţii a legii credem că numirea se poate face de
instanţă printr-o încheiere, chiar în cadrul procesului având ca
obiect înlocuirea fiduciarului sau separat, pe cale de ordonanţă
preşedenţială, într-o procedură urgentă, întrucât judecarea cererii
de înlocuire a fiduciarului se face de urgenţă şi cu precădere.
Înlocuirea fiduciarului
 se poate dispune de instanţa de judecată, dacă se reţine că fiduciarul
nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau pune în pericol interesele care i-
au fost încredinţate.
 se poate dispune numai cu acordul noului fiduciar

5
 trebuie înregistrată la organul fiscal, în arhiva electronică şi în
registrele de publicitate.
 înlocuirea operează numai după înregistrare
 noul fiduciar va avea toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în
contractul de fiducie.

Denunţarea, modificarea şi revocarea contractului de fiducie.


o cât timp contractul nu a fost acceptat de beneficiar.
- constitutorul poate denunţa unilateral contractul
- constitutorul şi fiduciarul pot revoca sau modifica contractul
o după acceptarea contractului de către beneficiar
- părţile pot modifica sau revoca contractul numai cu acordul
beneficiarului sau, în lipsa acestuia, cu autorizarea instanţei
- constitutorul poate denunţa unilateral contractul numai cu acordul
beneficiarului sau, în lipsa acestuia, cu autorizarea instanţei

Încetarea contractului
 expirarea termenului
 realizarea scopului urmărit, când acesta intervine mai înainte de
împlinirea termenului
 beneficiarul sau toţi beneficiarii renunţă la fiducie iar în contract nu s-a
stipulat cum vor continua raporturile fiduciare într-o asemenea situaţie.
Renunţarea la fiducie este supusă formalităţilor de înregistrare iar
încetarea contractului se produce la finalizarea formalităţilor de
înregistrare pentru ultima declaraţie de renunţare. Renunţarea nu
trebuie să îmbrace o anumită formă solemnă în lipsa unei prevederi
exprese a legii dar credem că trebuie să îmbrace forma scrisă şi să fie
expresă (declaraţie de renunţare) pentru a putea fi supusă
formalităţilor de înregistrare.
 deschiderea procedurii insolvenţei împotriva fiduciarului
 reorganizarea fiduciarului persoană juridică

Efectele încetării contractului


o masa patrimonială fiduciară existentă în acel moment se transferă la
beneficiar iar în absenţa acestuia la constitutor
o contopirea masei patrimoniale fiduciare în patrimoniul
constitutorului sau beneficiarului se va produce numai după plata
datoriilor fiduciare

S-ar putea să vă placă și