Sunteți pe pagina 1din 6

1 CAIET DE SARCINI

1.1. Generalităţi
Antreprenorul de instalaţii electrice de curenţi slabi va prevedea toate materialele,
echipamentele şi forţa de munca necesare pentru montarea şi punerea în funcţiune a
lucrărilor de instalaţii electrice de curenţi slabi, asa cum rezultă din desenele şi
documentaţia tehnică a proiectului, memoriul tehnic, prezentul caiet de sarcini şi toate
necesităţile lucrării. Antreprenorul va respecta de asemenea toate normativele,
prescripţiile tehnice, standardele de specialitate, normele locale specifice lucrării, chiar
dacă nu sunt prevăzute explicit în prezentul caiet de sarcini sau documentaţia tehnică a
proiectului.
Lucrările prevăzute a fi executate precum şi materialele utilizate la realizarea
instalaţiilor din prezentul proiect vor fi de cea mai bună calitate, astfel încât în final
acestea să asigure performanţele din proiect, necesare bunei funcţionări a instalaţiilor
electrice de curenţi slabi ale clădirii.
Împreună cu ceilalţi antreprenori se vor verifica spaţiile necesare instalaţiilor electrice
de curenţi slabi, astfel încât să se asigure posibilitatea montării materialelor şi
echipamentelor prevăzute pentru a fi montate în spaţiile respective. Pentru orice
nepotrivire se va apela la proiectanţii de specialitate pentru a da soluţiile de modificare
cele mai bune.
O atenţie mărită se va acorda pozării tuburilor de protecţie şi a dozelor precum şi a
coloanelor cu prize prevăzute în camere.
Se vor transmite celorlalţi antreprenori informaţiile necesare despre lucrare, în timp util,
astfel încât să se poată executa corespunzător toate instalaţiile.
La modul general, execuţia lucrărilor se face în conformitate cu normativele,
regulamentele şi standardele româneşti in vigoare.

1.2. METODE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI


LUCRĂRILOR

1.2.1. VERIFICĂRI ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR

La aducerea materialelor pe şantier, acestea vor fi supuse unui control, pentru a


depista eventuale deteriorări aparute în timpul transportului, depozitării sau manipulării.
De asemenea, se verifica corespondenţa cu proiectul şi/sau prospectele sau fişele
tehnice, în mod special din punct de vedere al respectării caracteristicilor tehnice ale
materialelor şi aparatelor.
La începerea lucrărilor de execuţie propriu-zise se vor pune la dispoziţia consultantului
fişele tehnologice de execuţie pentru categoriile de lucrări ce fac obiectul proiectului.
Acestea trebuie să respecte legislaţia tehnică în vigoare în Romania, precum şi celelalte
norme adiacente cum sunt normele de protecţie a muncii şi normele de protecţie a
mediului.
Se va urmări ca în timpul executării lucrărilor de construcţie să se respecte
prevederile proiectului în ceea ce priveşte:
a) poziţionarea golurilor de trecere prin pereţi;

Page 1 of 6
b) poziţionarea corecta a traseelor de cabluri si a circuitelor electrice (conform art. 5.2
din Normativ P118/3/2015;
c)pozitionarea corecta a echipamentelor conform proiect executie
d) toate lucrările de montare a instalaţiei electrice se vor face numai în absenţa tensiunii
(fără tensiune).
Zona de lucru se va prelua pe bază de proces-verbal în care se va specifica în mod
expres fidelitatea execuţiei lucrărilor de construcţii în raport cu prevederile
documentaţiei de execuţie. În cazul depistării unor deficienţe, antreprenorul constructor
va efectua, pe cheltuiala sa, corecturile necesare astfel încât montajul instalaţiilor să se
desfăşoare fără incidente.
Înainte de inceperea lucrărilor de montaj a instalaţiilor electrice de curenţi slabi zona de
lucru se va asigura din punct de vedere al accesului numai pentru personalului autorizat
şi instruit în mod corespunzător.

1.3 ORDINEA OPERAŢIILOR, ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI ÎN TIMPUL


EXECUŢIEI LUCRĂRILOR

1.3.1 POZAREA CIRCUITELOR ELECTRICE

Marcarea traseelor şi a poziţiilor de instalare a materialelor şi aparatelor se face


pe baza documentaţiei de proiectare, respectându-se prescripţiile tehnice, în mod
special cele referitoare la corelarea traseelor electrice de curenţi slabi cu traseele
celorlalte instalaţii precum şi a distanţelor minime faţă de acestea (conform cu
prevederile normativelor I7/2011 si P118/3/2015 –art. 5.2)
Ordinea executiei cablajului este:
- studierea planurilor de execuţie a lucrării;
- parcurgerea şi marcarea traseelor de instalare a tuburilor, pe baza documentaţiei de
proiectare, respectându-se prescripţiile din normative în mod special cele referitoare la
corelarea traseului de tubulatură cu traseele celorlalte instalaţii edilitare, precum şi a
distanţelor minime faţă de acestea;La trasarea circuitelor va participa Proiectantul de
specialitate.
- instruirea personalului de execuţie a lucrărilor;
- pozarea tuburilor, instalarea dozelor, introducerea pe tub a unei şufe pentru tragerea
conductorilor;
- pozarea jgheabului de cablu;
-etichetarea circuitelor
- verificarea execuţiei lucrărilor;
Se va avea in vedere in special prevederile art. 5.2.5 din P118/3/2015 pentru
protectia circuitelor la perturbatii electromagnetice, protectia mecanica si protectia la
foc.

1.3.2 INSTALAREA CABLURILOR DE CURENŢI SLABi

Instalarea cablurilor se face respectand prevederile ar. 5.3 din P118/3/2015.Toate


cablurile folosite vor fi conform specificatiilor di prezentul proiect si vor avea culoare
rosie sau portocalie.
Ordinea operatiilor este:

Page 2 of 6
-identificarea traseelor de cabluri în cladire conform filelor de plan;
- stabilirea şi asigurarea măsurilor de protecţia muncii corespunzătoare instalării
cablurilor;
- instalarea şi fixarea cablurilor cu respectarea detaliilor din planurile de execuţie ;
- fixarea cablurilor pe poziţie în punctul de montare al echipamentelor cu respectarea
rezervei de cablu necesară pentru conectarea echipamentelor.
-etichetarea cablurilor
- verificarea instalării cablurilor conform filelor de plan.
-efectuarea masuratorilor de continuitate,scurtcircuit si rezistenta de izolatie.

1.3.3 INSTALAREA ECHIPAMENTELOR

-instalare socluri detectoare, sirene


- instalarea butoanelor manuale de alarmare
--formarea capetelor de cablu şi conectarea lor la aparatele mentionate;
-instalarea detectoarelor si sirenelor în socluri;
-MARCAREA DETECTOARELOR CONFORM ART. 5.8.2 din P118/3/2015.
-instalarea centralei de semnalizare, alimentarea, şi verificarea fără liniile de detectoare
conectate
-verificarea instalării echipamentelor conform filelor de plan si a prescriptiilor tehnice
-verificarea buclei fara a fi conectata la centrala
-conectarea buclei la centrală;
-conectarea circuitelor de actionari
-configurarea si verificarea instalatiei
-verificarea funcţionării instalatiei, incercări, măsurători, probe şi reglaje pentru punerea
în funcţiune.

1.3.4.Condiţii de recepţie
Executarea lucrărilor se va face cu respectarea normelor, standardelor şi prescripţiilor în
vigoare, în special a prevederilor pentru instalaţiile electrice cuprinse în:
– Normativ P118/3/2015;
– Normativ I 7/2011;
– Standard SR-EN 54 pe parti.
Menţionarea numai a normativelor de mai sus nu are caracter limitativ.
Executia lucrarilor se va face de firma autorizata in domeniu si doar de personal tehnic
autorizat si calificat.
Executia lucrarilor se face respectand Programul de control al calitatii lucrarilor
prezentat in prezentul proiect si prevederile Capitolului 5 din Normativ
P118/3/2015.
Executantul va semnala investitorului orice neconcordanta observata în timpul
executarii lucrarilor între continutul documentatiei tehnice, reglementarile tehnice în
vigoare si/sau conditiile întâlnite în teren.
Proiectantul va efectua orice modificare necesara aparuta ca urmare a neconcordantei
aparute în executie.

Page 3 of 6
Investitorul va exploata si întretine, în conditii de siguranta, IDSAI, conform legislatiei în
vigoare.
Receptia la terminarea lucrarilor se realizeaza conform prevederilor Legii nr.10/1995
privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare, si a Regulamentului de receptie
a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin Hotarârea
Guvernului nr.273/1994, si a Normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor
de instalatii aferente constructiilor, indicativ C 56-02 aprobat prin OMTCT nr. 900/2003.
Executantul trebuie sa predea beneficiarului registrul de control al instalatiei, întocmit
conform Normelor generale de aparare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I. nr.
163/2007.
Configurarea si verificarea sistemului se va face respectandu-se prevederile art. 5.4
din P118/3/2015.Configurarea instalatiei se va efectua prin zonarea conform proiectului
de executie si adresarea elemetelor de pe bucla conform prevederi art.
5.8.1/P118/3/2015.
La punerea în funcţiune a instalaţiilor, se vor respecta toate prescripţiile furnizorilor de
aparataj şi echipament electric. Se vor face verificări, teste şi simulări ale instalaţiilor
inainte de a fi puse în funcţiune.
Dupa punerea in functiune, conform art. 5.4.3 instalatia va fi lasata in functiune 72 de
ore pentru a se verifica stabilitatea sistemului in conditiile de mediu.
În exploatare se va da o atenţie deosebită intreţinerii în bune condiţii a întregii instalaţii,
respectându-se toate prescripţiile furnizorilor şi prevederile din proiect.
Verificarea, probele şi măsuratorile se vor face cu respectarea măsurilor de protecţia
muncii, astfel încât să nu pună în pericol persoanele care efectuează aceste lucrări.
La finalizarea lucrărilor se va întocmi un proces verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor. Recepţia finală va fi făcută dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor si
remedierea deficientelor daca este cazul.
La recepţia la terminarea lucrărilor se va respecta:
a) verificarea ca a fost furnizata documentatia tehnica ceruta de normele si
normativele în vigoare;
b) verificarea vizuala ca instalatia este conforma documentatiei tehnice elaborare
si verificate;
c) testele privind functionarea corecta a sistemului, inclusiv interfetele cu
echipamentele suplimentare si reteaua de transmisie, efectuate prin actionarea
unui numar de detectoare agreat din cadrul sistemului.
La recepţia la terminarea lucrărilor firma executantă va preda obligatoriu
Beneficiarului următoarele documente:
a) Documentul care atesta configurarea sistemului
b) documentaţia de exploatare a echipamentelor instalate şi instrucţiuni de
utilizare a sistemului;
c) documentele care atestă instruirea profesională a personalului utilizator;
d) registrul de control a sistemului de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de
incendiu.
e)documentatie cu informatii ajutatoare conform prevederi art. 5.7.1 din
P118/3/2015.

Page 4 of 6
În jurnalul sistemului se consemnează evenimentele tehnice survenite în
funcţionarea sa. Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul-utilizator in camera
ECS, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licenţiate care asigură service-ul
si personalul de control abilitat in conditiile legii.

2. Operarea instalatiei.Modul de asigurare a mentenantei, garantiei si


service-ului

Executantul va oferi garanţie pentru echipamente şi de bună execuţie o perioadă


de 12 de luni, de la încheierea procesului verbal de recepţie.
La receptia instalatiei executantul va preda beneficiarului documentatia de
exploatare,operare si intretinere si va instrui personalul ce va avea acces la
instalatie.
Persoana responsabila cu configurarea trebuie sa furnizeze comisiei de receptie
instructiuni adecvate de exploatare, întretinere si testare a instalatiei si un document
care sa ateste efectuarea configurarii (set-upul centralei in format printabil).
Atunci când verificarea a fost finalizata fara observatii, se poate face receptia IDSAI.
Din acest moment beneficiarul preia responsabilitatea asupra exploatarii si întretinerii
IDSAI.
Beneficiarului i se vor pune pentru luare la cunostiinta prevederile art. 5.5.1 si 5.5.2
din P118/3/2015., prevederi pe care si le va insusi si le va pune in aplicare.
Pentru a asigura functionarea corecta si continua a instalatiei, aceasta trebuie verificata
si întretinuta periodic.Verificarea, intretinerea si service-ul instalatiei se va efectua de
catre firma executanta sau de o alta firma autorizata.
Se va adopta o procedura de întretinere care sa cuprinda: periodicitatea (zilnica,
lunara, trimestriala, anuala) si elementele care se urmaresc.Procedura se va aplica
imediat dupa punerea in functiune a instalatiei si va fi stabilita de beneficiar si firma
executanta (sau firma specializata ce va intretine IDSAI).Procedura de intretinere va fi
conform prevederi art. 5.6 din P118/3/2015, indeosebi detaliindu-se lucrarile si
periodicitatea lor (conform art. 5.6.5).Toate alarmele, defectele aparute, verificările
periodice şi toate intervenţiile se vor menţiona in jurnalul de evidenta a instalatiei de
detectie,semnalizare si alarmare incendii ce va cuprinde verificările tehnice
periodice,evenimentele care au influenţat funcţionarea sistemului consemnându-se :
- data şi ora apariţiei alarmei,defectului, deranjamentului
- cauza alarmei/defectului/deranjamentului
- actiunea corectiva;data şi ora remedierii
- componentele reparate ori înlocuite
- starea sistemului dupa interventie
- persoanele atestate care au executat lucrarea şi semnătura.
Proprietarul sau utilizatorul instalatiei va trebui sa informeze atunci cand exista
circumstante speciale care necesita activitati de interventie si intretinere speciale
conform celor precizate in art. 5.6.7 din Normativul P118/3/2015.
De asemenea orice modificari in configuratia, structura sau arhitectura instalatiei se vor
efectua conform preverilor legale in vigoare.

Intocmit:

Page 5 of 6
PROGRAM DE URMĂRIRE A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR

PROGRAM DE URMĂRIRE A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Pagina


1 din 1
Fazele privind controlul de calitate pe santier conform Legii 10/1995, Normativului C
56/2002 si H.G. 273/1994 pentru lucrarea:

INSTALAŢII CURENTI SLABI – INSTALAŢIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE ŞI SI


AVERTIZARE IN CAZ DE INCENDIU

Documente
Nr intocmite si Cine executa
Crt Faza la care se executa controlul prezentate controlul
. PVLA; PVR; PV- E; C; P**
FD*
Verificarea caracteristicilor si calitatii
1 PVR C, E
materialelor puse in lucru
Verificarea pozării cablurilor de semnalizare şi
de alimentare, a traseelor de cablare,
2 PVR, PVLA, BM C, E,P
masuratori de continuitate si rezistenta de
dispersie cai de transmisie
Verificarea legaturilor la echipamente,
3 Verificarea echipamentelor montate, masuratori PVR; PVLA, BM C, E
punere la pamant, continuitate tresa (shield)
Probe functionale ale instalatiilor in vederea
4 PV C, E, P
receptiei
5 Receptia la terminarea lucrarilor PVRTL, FI C, E, P

Proiectant de specialitate Ing. Opran Catalin

CLIENT EXECUTANT

NOTA:
* PVLA – proces verbal de lucrari ascunse; PVR – proces verbal de receptie
calitativa; PV - FD – proces verbal faze determinante; BM-buletin de masuratori.FI-fisa
instructaj
** C – client; E – executant; P – proiectant;
• Conform prevederilor Legii 10/1995 sectiunea 3 art.23d, Executantul are obligatia
convocarii factorilor care sunt prevazuti sa participe la verificari cu minim 3 zile
inainte de finalizarea fiecarei faze.
• Se specifica in clar numele si prenumele, semnatura si se aplica stampila

Page 6 of 6

S-ar putea să vă placă și