Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
privind eliberarea domnului Sergiu FURDUI
din funcfia de judecitor la Curtea de Apel Chiqiniu

In temeiul art.25 alin. (1) lit. a) qi an. 26 din Legea cu privire la statutul
judecdtorului,

Pregedintele Republicii Moldova d e c re te azd...

Art. 1. - Domnul Sergiu FURDUI se elibereazd din funclia de judecdtor


la Curtea de Apel Chiqindu, conform cererii de demisie.

Art.2. - Prezentul decret intrd in vigoare la data publicdrii.

B E P U o
c Iy 6 nt+
c
PRE$ED MOLDOVA
t
3
o
.i o
U {{ N o

MAIA SANDU

Chiginnu, 23 martie 2021 .


Nr.51-lX.
IIepeeo4

IPE3IIAEHT pEcfryEJrr{Klr MOJTAOBA

YKA3
o6 ocno6oxgeHur4 rocnoAuHa CepaNuy OyPAy-S
or .qoJrxHocrr4 cyAsu Anelaauuossofi rraJrarbr Kuurunsy

Ha ocHogaHr.ru [yHKra a) vacru (1) crarura 25 u qartu 26 3axosa


o craryce cyAbrr

Ilpesu4enr Pecny6nr.rxu Mon4oaa tr o c r a H o B Jr tr e r:

Cr.1. - Ocso6oar.rrb rocnoAraxa Cepaxny OyPAy, or AonxHocrrr cy.qbu


Anellquuonxofi narartr Knruunsy coruracHo 3arBJreHr.rro o6 orcraexe.

Cr.2. - Hacrorulllfi yras Bcrynaer B cr{Jry co 1ur ouy6:raxoaaHur.

rrPE3r4AEHT pECIIyEru,rKr,r MOnAOBA

o
I
,I
o
o
,.} t o
v {

Kuruuuey, 23 uapra202l r.
Ne 51-IX.

S-ar putea să vă placă și