Sunteți pe pagina 1din 13

CUPRINS

INTRODUCERE...........................................................................................................................3
CAPITOLUL I.CONCEPTE GENERALE PRIVIND
ACHIZIȘIILE.......................................4
1.1 Scurt istoric despre
achiziții.......................................................................................................4
1.2 Conținutul și scopul activității de achiziții al
întreprinderilor...................................................5
CAPITOLUL II. STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA
ACHIZIȚIILOR....................................8
2.1 Rolul și funcțiile activității de achiziții în economia
întreprinderii...........................................8

2.2 Organizarea achizițiilor in cadrul companiei SRL “Chișinău-gaz”…………......


…….....11
CONCLUZIE...............................................................................................................................12
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................13
ANEXE.........................................................................................................................................14

2
INTRODUCERE
Importanța temei. Organizarea și dirijarea achizițiilor în unitățile economice în ultimii ani ia
avantaje și mai înalte, fapt ce se explică prin momentul că în condițiile economiei de piață se
dezvoltă, se măresc volumele de desfacere și se acutizează competitivitatea mărfurilor în ce privește
cucerirea noilor segmente de piață. Astfel, achiziționarea reprezintă o acțiune de angajament
financiar, de cumpărare a resurselor materiale sau produse, fiind o tranzacție monetară de succes.

Scopul lucrării costă în examinarea, analiza conceptelor privind organizarea de achiziție în


cadrul unei întreprinderi concrete .

Obiectivele cercetării:

- Studierea bazelor teoretice privind activitate de achiziții;


- Identificarea celor mai importante aspecte privind achizițiile în cadrul unei entități economice;
- Analiza organizării de achiziții în cadrul unei entități economice.

Metodologia cercetării. A fost posibilă prin intermediul aplicārii urmātoarelor metode:


analiza și sinteza, inducția și deducția, metodele grafice și tabelare, raționamentul comparația,
clasificarea, gruparea. Aplicarea acestor metode a permis o analiză profundă a diferitor fenomene
economice.

Cuvinte-cheie: achiziție, structură, organizare, aprovizionare.

Structura lucrării. Prezenta lucrare este structurată în două capitole. În primul capitol sa
definit și sa descris ce este achiziția obiectivele achizițiilor și importanța lor.
În capitolul doi sa descris rolul și funcțiile activității de achiziții în economia întreprinderii
și sau identificat elementele cheie în procesul de achiziție. La fel în capitolul doi sa realizat și
analiza de organizare achizițiilor în cadrul companiei SRL “Chișinău-gaz”.

3
CAPITOLUL I. CONCEPTE GENERALE PRIVIND ACHIZIȘIILE
1.1. Scurt istoric despre achiziții

Încă din timpurile epocii de piatră omenirea fiind supusă diferiților factori și în special celor
naturali, pentru a supraviețui, era necesar să-şi asigure anumite consumuri, cum ar fi: hrană,
îmbrăcăminte, adăpost, teritorii de vânare, diferite unelte de vânătoare etc. Și până în prezent
omenirea este într-o continuă luptă pentru o viață mai prielnică, mai ușoară și nu în cele din urmă
mai aprovizionată cu toate cele necesare bunăstării vieții. În goana permanentă a omenirii după
bunătățile materiale, aceasta nu numai a construit diferite mașini unelte pentru producerea bunurilor
materiale necesare, dar a și inventat diferite metode și mecanisme privind obținerea de profituri nu
numai de la producere dar și de la corectitudinea organizării eficiente a producerii, aprovizionarea
cu mărfuri, transportarea lor, etc.

Ulterior a apărut științe privind dirijarea stocurilor, depozitarea, transportarea materiei prime și
semifabricatelor, aducerea lor până la producător, prelucrarea lor, obținerea producției finite însoțite
de baze de date referitor la aceasta.

În prezent, toate organizațiile de succes consideră că achizițiile sunt o activitate de importanță


strategică esențială. Cu toate acestea, nu toate entitățile economice sunt de părerea că achizițiile
reprezintă o funcție care ar fi cel mai bine executată de un departament specializat, existând și
persoane care cred că ar fi mai adecvat ca această activitate să fie desfășurată cât mai aproape de
punctul in care sunt necesare bunurile și serviciile achiziționate. Am putea spune însă că majoritatea
organizațiilor mari fac apel la serviciile unei echipe devotate de specialiști în achiziții și
aprovizionare.

Astăzi, departamentul de achiziții, aprovizionare, gestiunea materialelor, logistică sau oricare ar


fi denumirea lor în cadrul întreprinderii, au devenit compartimente principale iar importanta lor
creste din an in an. Rolul și contribuția achizițiilor au crescut constant in ultima jumătate a
secolului douăzeci, in ultimii câțiva ani manifestindu-se o intensificare și mai sporită a interesului
fața de activitatea respectivă.

4
Achizițiile caracterizează funcțiile întreprinderii de natura marketingului, comercială și
juridică, care au ca scop organizarea cumpărării de bunuri fizice și servicii de care întreprinderea
are nevoie pentru a-și realiza misiunea.

Aprovizionarea caracterizează procesul de planificare și gestiune a fluxurilor fizice de la


furnizor la client. Din acest motiv aprovizionarea caracterizează gestiunea stocurilor în amonte,
transporturile, adică întregul sistem logistic în amonte. Această separare în două funcțiuni este
justificată dincolo de cuvinte, deoarece cele două activități sunt corespunzătoare unor meserii
diferite ale întreprinderii. Achiziția constituie o componentă autonomă ce ține de funcția de
marketing, în timp ce aprovizionarea este mai strâns legată de planificarea și gestiunea producției.

1.2. Conținutul și scopul activității de achiziții al întreprinderilor

În literatura de specialitate, ca și în practica economică, sunt utilizați frecvent termeni ca:


achiziționare, aprovizionare, cumpărare, alimentare, etc. Acești termeni au însă o semnificație
asemănătoare sau, după caz diferită. Astfel “achiziționarea” reprezintă o acțiune de angajament
financiar “de cumpărare” a unor resurse materiale sau produse, fiind o tranzacției efectivă (formele
prin care se realizează, de către întreprinderile economice, devenind relative uniforme). În raport cu
achiziționarea, “aprovizionarea” are un conținut mai larg; achiziționarea este doar un moment al
procesului complex de aprovizionare cu materiale și echipamente tehnice. Achiziționarea ca o
componentă a activității de aprovizionare, este precedată, de exemplu, de acțiunile de identificare a
nevoilor, de stabilire a dimensiunilor acestora și a momentelor de satisfacere (care declanșează
emiterea cererii sau a comenzii), fiind urmată apoi de negocierea condițiilor de furnizare, de
aducere efectivă a resurselor materiale etc.

Deci în contextual celor relatate anterior Achiziția este activitatea restrânsă de utilizare a
banilor pentru mărfuri.

Aprovizionarea nu constă în mod simplu în a scrie ”comenzi” și în a cere repede prin telefon
câteva procente rabat.

5
Integrate
eficientă în
organizarea
întreprinderii.
O conducere a
Colaboratori întreprinderii
calificați. care să fie
interesată.
Rolul modern
al
aprovizionării
și gestiunii
materialelor.

Figura1. Rolul modern al aprovizionării și gestiunii materialelor.

Sursa: Elaborat de autor.

Jones a numit specialiștii în achiziții și aprovizionare „Arhitecți ai fluxului de valoare”.


Organismul Coordonator pentru Achiziții și Aprovizionare vede această activitate ca fiind implicată
în managementul lanțului de achiziții și aprovizionare, adică ea „contribuie la crearea unei interfețe
între client și furnizor în vederea planificării, obținerii, stocării și distribuirii pe măsura necesității
a furniturilor de materiale, bunuri și servicii, astfel încât să permită organizației să satisfacă
cererile clienților săi interni și externi”

„Achizițiile trebuie să ofere organizației materiale calitative de o manieră fiabilă, la cel mai scăzut
cost pe termen lung practicabil” Hohn,Pinto şi Bragg

Obiectivele achizițiilor sunt:

1. A aproviziona organizația cu un flux constant de materiale și servicii necesare pentru a


face fată nevoilor acestea;
2. A asigura continuitatea aprovizionării prin întreținerea unor relații eficace cu sursele de
aprovizionare existente și prin dezvoltarea de relații cu alte surse fie ca alternative fie pentru a
face fată unor nevoi emergente sau planificate;
3. A cumpăra cu eficientă și economie, obținând cel mai bun raport preț/calitate pentru
fiecare unitate monetară cheltuita;
4. A gestiona stocurile astfel încât să se ofere cel mai înalt nivel de deservire posibil
utilizatorilor la cel mai scăzut nivel al costurilor;
5. A întreține relații solide de cooperare cu alte departamente, oferind informații și
consultanță pe măsura necesității, în scopul de asigura funcționarea eficientă a organizației ;
6
6. A perfecționa personalul, politicile, procedurile și organizarea astfel încât să se asigure
realizarea obiectivelor menționate anterior;
7. A contribui la obținerea unei proiectări eficace a noilor produse;
8. A selecta cei mai buni furnizori de pe piață;
9. A proteja structura costurilor companiei;
10. A negocia eficient pentru a obține avantaje.
Trecerea produselor de la producător la consumator sau utilizator necesită desfășurarea unor
lanțuri de activități de încărcare-descărcare, transport, stocare, depozitare, manipulare, condiționare,
recepție, întocmirea unor documente care atestă transferul de proprietate, calitatea, intrarea-ieșirea
din depozite, vânzarea. Activitățile respective mai sunt denumite și activități de logistică.

Obiectivele ce stau la baza sistemului logistic sunt:

1. A oferi un nivel țintă de deservire a clienților în condițiile celui mai mic cost, adică o
livrare rapidă, stocuri mari, o gamă flexibilă a produselor;
2. A maximiza profiturile și nu vânzările.
Logistica- presupune planificarea, implementarea și controlul fluxului fizic de materiale, de
produse finite, precum și informații înrudite, din punctele de origine până în punctele de consum,
pentru a satisface cerințele clienților în condițiile obținerii unui profit. Activitatea de logistică se
conduce după formula “producţia necesară în cantitatea şi calitatea necesară trebuie să ajungă la
locul potrivit în momentul potrivit cu minimum de cheltuieli”.

Sarcinile logisticii în achiziții pot fi grupate în felul următor:

1. Ținerea sub control a perioadei de cumpărare a materiei prime şi materialelor (este


problematică păstrarea producţiei cumpărate inainte de termen, dar întîrzierea cumpărăturii poate
să aducă la întreruperea programului de producere sau schimbarea lui).

2. Determinarea preciziei maxime între cantitatea cerută şi necesarul în ea (surplusul sau


neajunsul de resurse materiale, deasemenea influienţează negativ asupra balanţei fondurilor de
întoarcere şi stabilitate a ieşirilor de mărfuri şi pe lîngă acestea poate solicita cheltuieli
suplimentare pentru restabilirea balanţei optime).
3. Respectarea cerinţelor de producere urmărind calitatea materiei prime si materialelor.

7
La adoptarea oricărei decizii în procesul de achiziţii, trebuie avute în vedere următoarele principii:

Principiul liberei concurențe;


. Principiul utilizării eficiente a fondurilor alocate;

Principiul transparenței;
. Principiul tratamentului egal;

Principiul confidențialității;
. Principiul acceptării tacite;

Principiul imparțialității;
Principiul asumării răspunderii;

Principiul evitării concurenței neloiale;


Principiul proporționalității;

Figura 2. Principiile cu privire la organizarea achiziției.


Sursa: Elaborat de autor.
Aplicarea acestor principii conduce la realizarea unei proceduri de atribuire a contractului de achiziție
caracterizată prin: corectitudine, eficientă, accesibilitate la informații

CAPITOLUL II. STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA ACHIZIȚIILOR


2.1 Rolul și funcțiile activității de achiziții în economia întreprinderii

Obiectivul activității de achiziții îl constituie asigurarea disponibilității asupra factorilor de


producţie în cantităţile necesare, la calitatea stabilită, la termenele sau perioadele oportune şi la
cele mai mici preţuri, din orice sursă accesibilă şi legală, astfel încât prin producţie şi vânzare să se
asigure o poziţie bună pe piaţă,.

În cadrul achiziţiei se disting câteva grupe de activităţi (sau funcţii ale aprovizionării).
Fiecare funcţie cuprinde, la rândul ei, o serie de activităţi înlănţuite.

Achiziţionarea îndeplineşte următoarele funcții:


 Identificarea şi cuantificarea nevoilor proprii şi a cererii clienţilor: estimarea nivelului
vânzărilor viitoare, evaluarea volumului şi structurii producţiei, considerarea stocului
8
existent, stabilirea sortimentului, cantităţilor, termenelor, preţurilor şi condiţiilor de
cumpărare.
 Identificarea surselor de achiziţie: prospectarea pieţelor produselor şi serviciilor, lansarea
cererilor de ofertă, primirea şi analiza ofertelor, întocmirea fişierelor de produse şi
furnizori potenţiali.
 Contractarea şi lansarea comenzilor: alegerea furnizorilor pentru fiecare produs,
negocierea şi încheierea contractelor, transmiterea comenzilor.
 Primirea şi recepţia mărfurilor: urmărirea livrărilor, controlul respectării termenelor,
recepţia bunurilor şi serviciilor, verificarea facturilor, evidenţa intrărilor, adoptarea
măsurilor corective şi realizarea intervenţiilor necesare.
Pentru o bună achiziţionare, întreprinderea trebuie să găsească cele mai bune răspunsuri/soluţii la
întrebările:

 Să producă sau să cumpere?


 Ce să cumpere?
 În ce cantităţi?
 Când să cumpere?
 De la cine să cumpere?
 La ce preţ să cumpere?
 În ce condiţii să cumpere?

Elementele cheie în procesul de achiziție sunt:

1. Calitatea produselor – factor decisiv. Asigurarea unei calităţi ridicate şi menţinerea ei


constituie un instrument eficace în lupta cu concurenţa, în formarea şi menţinerea unei imagini
favorabile asupra întreprinderii în rândul clienţilor. Achiziţionarea cu produse de calitate este o
premisă pentru calitatea propriilor produse şi a serviciilor. 

2. Preţul produselor – operează drept criteriu pentru diferenţierea produselor de calitate


egală în cazul unui anumit articol. Importanţa criteriului “preţ” este mult mai redusă în cazul
produselor unicat, de serie mică, de lux, al serviciilor personalizate decât în cazul produselor de
serie mare, de primă necesitate. Importanţa criteriului “preţ” este mult diferită de la o piaţă,
economie, la alta. În ţările sărace preţul produselor este perceput ca mult mai important decât în

9
cele bogate. Valoarea aprovizionărilor se ridică, de multe ori, la peste jumătate din cifra de
afaceri. Se spune că jumătate din câştigul comerciantului se realizează prin achiziţionare.

3. Termenele de livrare - (timpul între transmiterea comenzii şi primirea mărfurilor) pot, de


asemenea, departaja ofertele furnizorilor, mai ales în cazuri de urgenţă. Pentru o firmă, fiecare
oră şi zi sunt importante; ea este interesată să ruleze aceiaşi bani de cât mai multe ori într-un
interval de timp.

4. Dacă celelalte condiţii sunt similare, ofertele furnizorilor se pot diferenţia prin condiţiile
de plată oferite. În mod uzual (în ţări dezvoltate), se practică plata mărfurilor la termene de 30,
60, sau 90 de zile de la livrare. În condiţii de instabilitate economică, neîncredere, inflaţie,
firmele solicită insă plata la livrare sau chiar în avans. Eventual, se exprimă preţul în echivalent
dolari sau alte valute forte.

5. Costurile achiziţiei - La mărfurile care asigură un câştig mic pe unitatea de produs aceste
costuri devin un criteriu deosebit de important. Ele includ cheltuielile de deplasare,
corespondentă, telefonie, transmitere de mostre, contractare, ca şi pe cele de transport, încărcare-
descărcare, asigurare, vamă, ambalare, transbordare. La un cost mare al transportului, se preferă
surse apropiate.

6. Garanţia respectării condiţiilor - contractuale. Nivelul de încredere pe care îl inspiră


fiecare furnizor este determinant şi în opţiunea pentru un anumit produs. Nerespectarea
termenelor şi calităţii, de exemplu, pune în pericol întreaga activitate a clientului. Pentru acest
motiv, mulţi investitori străini în Moldova preferă furnizori externi pentru o serie de mărfuri şi
servicii chiar dacă în ţară le pot obţine mai ieftin, iar multe firme moldoveneşti au pierdut pieţe
importante la export.

7. Un produs este de fapt un complex alcătuit din bunul fizic, ambalaj, imagine şi servicii
asociate. Serviciile ce însoţesc livrările constituie un alt criteriu în fundamentarea deciziei de
achiziţie.

2.2 Organizarea achizițiilor in cadrul companiei SRL “Chișinău-gaz”

Activitate de bază a SRL “Chișinău-gaz” este distribuția gazelor naturale în teritoriul


autorizat conform licenței deținute. În calitate de Operator al Sistemului de Distribuție gaze, SRL
“Chișinău-gaz” are obligația să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte reţelele de
distribuţie a gazelor naturale în condiţii de siguranţă, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea
prevederilor menite să asigure protecţia mediului.

10
Cumulativ activității de distribuție, SRL “Chișinău-gaz“ efectuează deservirea tehnică a
conductelor de gaze naturale, testări tehnice în domeniul gazelor naturale și repararea
echipamentelor și dispozitivelor de verificare.

Asigurarea unei funcționalități eficiente a organizații necesită cunoașterea de manageri a


tuturor variabilelor endogene și exogene care influențează activitatea organizației. Succesul
organizației depinde de gradul in care întreprinderea reușește să se acomodeze și să controleze
influența factorilor din mediul exterior. Întreprinderea, indiferent de profilul și dimensiunile ei,
este dependentă de mediul său extern, de multitudinea de elemente aflate în continuă mișcare care
îl formează.

Activitatea întreprinderii necesită diferite resurse materiale, energetice, diferit echipament


tehnic și realizarea de diverse servicii. Cu fumizării săi “Chișinău-gaz” încearcă să formeze și să
mențină o relație de prietenie și de încredere reciprocă, onorindu-și la timp obligațiunile de plată și
primind in schimb aceeași atitudine. Pentru a desfășura o de achiziții eficientă dispune de:
colaboratori calificați; o integrare eficienți a activității de achiziții in organizarea întreprinderi; a
conducere a întreprinderii care e interesată de o aprovizionare și gestiune a materialelor eficienta.

În cadrul companiei “Chișinău-gaz” organizarea achiziției are mai multe etape:

Se realizează un anunț privind inițierea procedurii de achiziții (vezi anexa 1) în cadrul


căruia este indicată tema sau cu alte cuvinte se indică produsul sau serviciul necesar de
achiziționat. Acest anunț conține următoarele componente:

1. Beneficiarul – este indicată numele companiei, adresa, nr de telefon, adresa de email, și


alte date necesare care diferă de la caz la caz.

2. Obiectul contractului de achiziție – reprezintă descrierea produsului sau serviciului dorit.


Acest criteriu este compus din următoarele elemente:

 Tipul contractului de achiziție (lucrării, produs, servicii);

 Informații referitor la cerințele privind materialele, utilajele, mecanismul utilizat;

 Informații privind obținerea caietului de sarcini;

 Data limită pentru prezentarea ofertelor (data, ora);

11
 Data ora și locul deschiderii ofertelor depuse;

 Criteriile de calificare – oferta să fie întocmită conform caietului de sarcini; să fie


întocmită clar fără corectări; tipărită sau scrisă cu cerneală neiradiabilă; să fie
prezentată în termenul stabilit în anunțul de achiziții; să fie prezentată în limba de
stat.

3. Informații juridice, economice, financiare ți tehnice.

 Condiții de participare;

 Condiții referitor la contract (principalele condiții tehnice, financiare și modalități


de plată);

 Criterii de calificare și evaluare a ofertelor (cea mai avantajoasă atât din punct de
vedere economic cât și a cerințelor tehnice).

4. Informații despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

Un anunț privind inițierea procedurii de achiziții poate avea diverse forme și cerințe în
dependență de serviciul sau bunul material de care are nevoie entitatea economică.

La anunțul privind intenția procedurii de achiziții se anexează:

 Caietul de sarcini (Anexa 2);

 Lista documentelor și cerințele necesare de participare licitație (Anexa 3).

Aceste anunțuri sunt plasate în ziare tematice și pe situl oficial al entității economice.

CONCLUZIE

In ultimii ani activitatea de achiziții din întreprinderi a trecut de la un demers


administrativ la o misiune strategică. Întrucât competiția internațională s-a accentuat tot mai mult,

12
întreprinderile au căutat să devină tot mai competitive, orientându-se spre domeniul achizițiilor.
Libera inițiativă și concurență determină ca întreprinderile care nu se impun prin calitate,
competitivitate și eficientă superioară să devină falimentare. Deci, la statornicirea relațiilor de
piață o mare importantă are asigurarea oportună și in volumul necesar a procesului de producere.
Locul central în realizarea acestei sarcini ii revine funcției de achiziții, care este de neînlăturat in
orice întreprindere. Rolul și contribuția achizițiilor au crescut constant in ultima jumătate a
secolului douăzeci, în ultimii câțiva ani manifestându-se o intensificare și mai sporita a interesului
față de activitatea respectivă. Astăzi, departamentul de achiziții, aprovizionare, gestiune a
materialelor, logistică sau oricare ar fi denumirea lor în cadrul întreprinderii, au devenit
compartimente principale iar importanța lor crește din an în an.

În cadrul achiziţiei se disting câteva grupe de activităţi. Fiecare funcţie cuprinde, la


rândul ei, o serie de activităţi înlănţuite.

 Identificarea şi cuantificarea nevoilor proprii şi a cererii clienţilor;


 Identificarea surselor de achiziţie;
 Contractarea şi lansarea comenzilor;
 Primirea şi recepţia mărfurilor.
În urma analizei efectuate care se bazează pe date concrete privind activitatea “Chișinău-
gaz” putem face următoarele concluzii: Activitatea de achiziţii a materialelor, serviciilor și
lucrărilor este una din cea mai importantă activitate a întreprinderilor. La fel ca şi alte întreprinderi,
“Chișinău-gaz” plasează această activitate pe unul din cele mai primordiale obiective ale activităţii
sale economice. Conform politicii sale de achiziţii, întreprinderea organizează procesul de achiziţie
a materialelor și lucrărilor nacesare şi îşi alege furnizorii prin metoda ducerii negocierilor directe cu
agenţii economici care propun spre vînzare propria lor marfă.

BIBLIOGRAFIE
1. Albert J. Gasser, “Achiziţia – sursa a profitului”, AMA, Chişinău, 2000;
2. Ala Cotelnic, “Managementul activităţii de producţie”, Evrica 2003;

13
3. Legea privind achizițiile publice. Nr. 131 din 03.07.2015. Publicat: 01.05.2016 în Monitorul
Oficial Nr. 197-205 art. Nr : 402
4. https://www.chisinaugaz.md/ro/page/achizitii
5. WWW.GOV.MD
6. https://achizitii.md/ro/
7. https://tender.gov.md/ro

14