Sunteți pe pagina 1din 11

Activitate 2.3.a.

Proiectul unității de învățare


În urma discuțiilor de la Activitățile 2.2 și 2.3.a, realizați proiectul de unitate de învățare (UI) pentru următoarea UI de la o disciplină la
alegere. Asigurați-vă că este structurată conform recomandărilor de mai jos. Atenție la vizarea competențelor specifice și la punerea în contexte
stimulative, adecvate elevilor.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE (3): „DIN NATURĂ , ÎN CARTEA DE LECTURĂ”


Numar de ore alocat: 15 ore
PERIOADA: 19.10. 2020 - 13 .11.2020 (SVI-SVIII)
Data Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare
conținut procedurale
20.10 1.4. Textul literar – - citirea selectivă a textului pe baza unor ● Resurse materiale: text  Observarea
3.1. lectura textului repere date; suport Cioc! Cioc! Cioc!, de sistematică
3.2. - identificarea în text a aspectelor inspirate Emil Gârleanu, dicționar,  Tema de lucru în
3.4. din realitate și a aspectelor care nu sunt reale; manual digital clasă
4.4. - identificarea cuvintelor şi expresiilor ● Resurse procedurale:
artistice folosite de autor pentru a impresiona procedee de citire activă,
cititorul; conversaţia, explicaţia,
- formularea de întrebări sau răspunsuri pe exercițiul
baza textul citit;  Forme de organizare:
- stabilirea unor similitudini între experienţele frontal, individual, în perechi,
proprii şi cele prezentate în textul literar; pe echipe
- folosirea metodelor gândirii critice pentru
explorarea textului, explozia stelară;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Pag. 1
- notarea unor elemente considerate
importante într-un scurt text;
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura
textului;
- stabilirea unor corelaţii între imagini şi text
pentru dovedi înţelegerea textului ;
20.10 1.4. Textul narativ - folosirea metodelor gândirii critice pentru ● Resurse materiale: text  Tema pentru acasă
3.2. – aprofundarea explorarea textului; suport Cioc! Cioc! Cioc!, de  Evaluarea după
3.3. lecturii - notarea unor elemente considerate Emil Gârleanu, rezolvarea sarcinilor
3.4. importante în text; manual digital de învățare
4.4. - transpunerea în rolul unui personaj din text ● Resurse procedurale:
pentru relevarea experienţei personale a procedee de citire activă,
cititorului; conversaţia, explicaţia,
- completarea unor enunţuri referitoare la observarea dirijată, exercițiul
conţinutul textului alegând dintre variantele  Forme de organizare:
de răspuns date; frontal, individual, în perechi,
- formularea unor răspunsuri la întrebări pe echipe
referitoare la conţinutul textului;
- realizarea de liste cu aspecte semnificative
descoperite în textul suport şi clasificarea
acestora în funcţie de diverse criterii;
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura
textului;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Pag. 2
21.10 3.1. Delimitarea - citirea individuală, în gând, a textului suport ● Resurse materiale: text ●Observarea
3.4. textului în cu care elevii s-au familiarizat în ora suport Cioc! Cioc! Cioc!, de sistematică
3.5. fragmente anterioară; Emil Gârleanu, ilustraţii,
- citirea în forme variate a unor enunţuri din manual digital
text, în lanţ, ştafetă; ● Resurse procedurale:
- formularea de întrebări și răspunsuri ce procedee de citire activă,
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu conversaţia, explicaţia,
desprinse din textul citit; observarea dirijată,
- stabilirea unor corelaţii între imagini şi text exercițiul, metode de gândire
dovedind înţelegerea textului; critică – explozia stelară
- observarea modului în care textul a fost  Forme de
delimitat în fragmente; organizare:
- folosirea metodelor gândirii critice pentru frontal, individual, în perechi
explorarea textelor;
- transcrierea unui fragment din text,
respectându-se criteriile de așezare a textului
în pagină, regulile de despărțire a cuvintelor
la capăt de rând și de scriere corectă ;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Pag. 3
21.10 1.3. Substantivul. - identificarea regulii de formare a unui şir de ● Resurse materiale: text ●Observarea
3.1. Genul şi substantive utilizând notele definitorii ale suport Cioc! Cioc! Cioc!, de sistematică
3.5. numărul noţiunii gramaticale date; Emil Gârleanu, manual
substantivelor - descoperirea intrusului dintr-un şir de digital
cuvinte care nu respectă, se abate, de la ● Resurse procedurale:
regulă; explicaţia, exerciţiul,
- sesizarea rolului substantivelor în conversaţia euristică,
comunicare; explicaţia, citirea selectivă
- verificarea, în perechi, a corectitudinii  Forme de
scrierii unor substantive; organizare:
- identificarea substantivelor dintr-un text frontal, individual, în perechi
citit;
- descoperirea substantivelor într-un text
audiat în care se includ cuvinte cu aceeaşi
formă, prin raportare la context;
- sesizarea rolului substantivelor în
comunicare;
- verificarea, în perechi, a corectitudinii
scrierii unor substantive;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Pag. 4
22.10 1.3. Substantivul. - identificarea regulii de formare a unui şir de ● Resurse materiale: text ●Observarea
3.1. Genul şi substantive utilizând notele definitorii ale suport Cioc! Cioc! Cioc!, de sistematică
3.5. numărul noţiunii gramaticale date; Emil Gârleanu, manual
substantivelor - descoperirea intrusului dintr-un şir de digital
cuvinte care nu respectă, se abate, de la ● Resurse procedurale:
regulă; explicaţia, exerciţiul,
- sesizarea rolului substantivelor în conversaţia euristică,
comunicare; explicaţia, citirea selectivă
- verificarea, în perechi, a corectitudinii  Forme de
scrierii unor substantive; organizare:
- identificarea substantivelor dintr-un text frontal, individual, în perechi
citit;
- descoperirea substantivelor într-un text
audiat în care se includ cuvinte cu aceeaşi
formă, prin raportare la context;
- sesizarea rolului substantivelor în
comunicare;
- verificarea, în perechi, a corectitudinii
scrierii unor substantive;
03.11 1.4. Textul narativ - citirea selectivă a textului pe baza unor ● Resurse materiale: text  Observarea
3.1. – lectura repere date; suport Piatra piţigoiului, sistematică
3.2. textului - identificarea în text a situației de început, a după Tudor Arghezi, manual ● Temă de lucru în
3.4., desfășurării întâmplărilor, respectiv a finalului digital clasă

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Pag. 5
4.4. acestora; ● Resurse procedurale:
- formularea de întrebări/răspunsuri pe baza procedee de citire activă,
textul citit; conversaţia, explicaţia,
- stabilirea unor similitudini între experienţele observarea dirijată, exercițiul
proprii şi cele prezentate în textul literar;  Forme de organizare:
- folosirea metodelor gândirii critice pentru frontal, individual, în perechi
explorarea textului, ciorchinele;
- notarea unor elemente considerate
importante într-un scurt text;
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura
textului literar citit;
- stabilirea unor corelaţii între imagini şi text
pentru dovedi înţelegerea textului;
03.11 1.4. Textul narativ - folosirea metodelor gândirii critice pentru ● Resurse materiale: text  Tema pentru acasă
3.2. – aprofundarea explorarea textului; suport Piatra piţigoiului,  Evaluarea după
3.3. lecturii - notarea unor elemente considerate după Tudor Arghezi, manual rezolvarea sarcinilor
3.4. importante în text; digital de învățare
4.4. - stabilirea unor similitudini între experienţele ● Resurse procedurale:
proprii şi cele prezentate în textul literar; procedee de citire activă,
- completarea unor enunţuri referitoare la conversaţia , explicaţia,
conţinutul textului alegând dintre variantele observarea dirijată, exercițiul
de răspuns date;  Forme de
- formularea unor răspunsuri la întrebări organizare:

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Pag. 6
referitoare la conţinutul textului; frontal, individual, în perechi
- realizarea de liste cu aspecte semnificative
descoperite în textul suport şi clasificarea
acestora în funcţie de diverse criterii;
- scrierea unui text scurt referitor la
învăţătura textului literar citit;
04.11 3.1. Planul simplu - citirea selectivă a textului studiat în ora ● Resurse materiale: text ● Tema de lucru
3.2. de idei anterioară, în funcţie de repere date de suport Piatra piţigoiului,
3.4. învăţător sau de colegi; după Tudor Arghezi, manual ● Tema pentru acasă
- transcrierea unui pasaj din textul literar digital
selectat în funcţie de interesul cititorului ● Resurse procedurale:
pentru experienţele relatate; lectura explicativă, citirea
- realizarea în scris a unui scurt text în care se selectivă, lectura creativă,
comentează paragraful ales; conversaţia, explicaţia,
- ordonarea unor enunţuri care prezintă jurnalul cu dublă intrare
întâmplări petrecute în text, conform derulării  Forme de organizare:
acţiunilor; frontal, individual, în perechi,
- întocmirea planului de idei principale al pe echipe
textului prin ordonarea enunţurilor date;
- utilizarea întrebărilor investigatorului
perfect în vederea formulării ideilor (Cine?
Ce a făcut? Unde? Când? Cum? De ce?);
- raportarea propriei experienţe la cea a

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Pag. 7
personajelor;
04.11 1.3. Substantivul - identificarea regulii de formare a unui şir de ●Resurse materiale:  Tema de lucru în
3.1. -felul substantive utilizând notele definitorii ale manual digital, fișe de lucru, clasă
3.5. substantivelor noţiunii gramaticale date; ● Resurse procedurale:
- descoperirea intrusului dintr-un şir de exercițiul, conversaţia  Interevaluarea
cuvinte care nu respectă, se abate, de la euristică, explicaţia
regulă;  Forme de organizare:
- sesizarea rolului substantivelor în frontal, individual, în perechi,
comunicare; pe echipe
- verificarea, în perechi, a corectitudinii
scrierii unor substantive;
05.11 1.3. Substantivul - - identificarea substantivelor dintr-un text ● Resurse materiale:  Tema pentru acasă
3.1. felul citit; manual – Ed. Intuitext,
3.5. substantivelor - descoperirea substantivelor dintr-un text ilustraţii, materiale din natură  Observarea
audiat, în care se includ cuvinte cu aceeaşi pentru realizarea unor sistematică
formă; tablouri prin colaj
- sesizarea rolului substantivelor în ● Resurse procedurale:
comunicare; exercițiul, conversaţia
- verificarea, în perechi, a corectitudinii euristică, explicaţia
scrierii unor substantive;  Forme de organizare:
frontal, individual, în perechi,
pe echipe
10.11 1.4. Ascultăm şi - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme  Resurse materiale:  Observarea

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Pag. 8
2.1. comunicăm scurte pentru copii; manual – CD (manual sistematică
- notarea unor elemente considerate digital), desen animat,  Lista de verificare
importante din filmul vizionat; videoproiector, ecran sau o (da, nu)
- participarea la un joc de rol, Jocul bucată de pânză, un reflector,
Umbrelor, pentru a intra în pielea un carton alb – pentru a
personajului; realiza un joc al umbrelor,
- aprecierea interpretării după criterii  Resurse procedurale:
convenite; exercițiul, conversaţia,
- discutarea aspectelor relevante descoperite explicaţia, jocul de rol
în timpul vizionării filmului animat;  Forme de organizare:
frontal, individual, în perechi,
pe echipe
10.11 3.1. Scrierea unui - formularea de răspunsuri la întrebări în  Resurse materiale:  Temă de lucru în
3.5. text după un vederea dezvoltării planului de idei dat; manual digital clasă
4.4. plan de idei - redactarea unui text, pe baza etapelor
precizate pentru povestirea unei întâmplări  Resurse procedurale:  Interevaluarea
după un plan de idei dat; exercițiul, conversaţia
- interevaluarea textelor scrise (în perechi) euristică, explicaţia
pentru identificarea unor greşeli de scriere;
- revizuirea propriului text pe baza sugestiilor  Forme de organizare:
primite de la colegi; frontal, individual, în perechi,
- transcrierea, pe o coală de hârtie, a textului pe echipe
revizuit, având în vedere respectarea regulilor

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Pag. 9
de așezare a textului în pagină, a regulilor de
ortografie și punctuație;
11.11 3.1. Recapitulare: - formularea de răspunsuri la întrebări ce  Resurse materiale:  Observarea
3.2. - Textul vizează conţinutul textului citit; text suport Pământul, un sistematică
3.4. narativ: - citirea selectivă a textului, pe baza unor arici, de Lucia Olteanu,  Chestionarea orală
3.5. delimitarea repere date de învăţător; manual digital
4.4. textului în - reformularea unor mesaje din perspectiva de
fragmente, receptor;  Resurse procedurale:
realizarea - folosirea metodelor gândirii critice pentru exercițiul, conversaţia
planului de idei explorarea textelor; euristică, explicaţia
- Scrierea unui - scrierea corectă a substantivelor;
text după un - imaginarea scenariului unui film despre  Forme de organizare:
plan de idei animale în care sunt incluse substantive; frontal, individual, în perechi,
- Substantivul pe echipe
11.11 3.1. Evaluare: Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
3.2. - Textul - formularea de răspunsuri la întrebări ce fişe de evaluare
3.4. narativ: vizează conţinutul textului citit;  Resurse procedurale:
3.5. delimitarea - citirea selectivă a textului, pe baza unor conversaţia, exerciţiul
4.4. textului în repere date de învățător;  Forme de organizare:
fragmente, - reformularea unor mesaje din perspectiva de individual
planul de idei receptor;
- Scrierea unui - folosirea metodelor gândirii critice pentru
text după un explorarea textelor ;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Pag. 10
plan de idei - scrierea corectă a substantivelor;
- Subtantivul - imaginarea scenariului unui film despre
animale în care sunt incluse substantive;
– ordonarea unor enunțuri date într-o ordine
aleatorie și scrierea, pe baza acestora, a unui
text în care se prezintă o întâmplare
imaginară;
12.11 3.1. - Textul Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
3.2. narativ: ● Activităţile de învăţare cu caracter fişe de ameliorare rezolvarea sarcinilor
3.4. delimitarea ameliorativ se vor stabili în funcţie de şi dezvoltare, de ameliorare şi
3.5. textului în problemele (individuale sau ale majorităţii  Resurse procedurale: dezvoltare
4.4. fragmente, elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea conversaţia, explicaţia
planul de idei sumativă. exerciţiul, jocul didactic ● Autoevaluarea
- Scrierea unui ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Forme de organizare:
text după un ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru individual
plan de idei elevii care vor demonstra realizarea tuturor
- Subtantivul obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
evaluare sumativă.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Pag. 11