Sunteți pe pagina 1din 10

DoRU CIce

ALCHIMISTUL DIN TINE

indreptar pentru eliminarea durerilor


qi suferinlelor noastre cele de toate
zilele
Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL T OMUL _ HOMMO SAPIENS SAPIENS


(ADTCA NOr) 7
Structura sufleteasc[ - noesicl 8
Structura mental - emolionald 11
Emolii qi energii L4
Structura energetico -fizic6, t6

CAPITOLUL z STRUCTURA EGO-ULUI 24


Actele ratate sau efectul trickster 33
Tensiunile fizice sau nervoase 34
Traumatismele corpului
Ei membrelor 35
Bolile organice Ei psihice S6

CAPITOLUL 3 CAUZELE REI-ATIONALE ALE


DURERII $I BOLILOR PARADIGMA TAO-ISTA sg
Despre karm6. Modelul tao-ist. g9
Diferenla dintre paradigma occidentali Ei
ceaorientali 40
Simbolistica lateralit5lii tao-iste . 45
Suferinlele scheletului +6
Suferinlele coloanei vertebrale +8
Suferinlele membrelor inferioare 52
Suferin{ele qoldului 53
Suferinlele genunchiului 54
Suferinlele gleznei 55
Suferinlele labei piciorului S6
Suferinlele degetelor picioarelor S6
Suferinlele coapsei Ei femurului 59
Suferinlele tibiei qi peroneului (gamba) Sq
Suferinlele membrelor superioare 6o
Suferinlele um5rului 6t

-187 -
Doru Cica - A lchimistul din tine Ctryrins

Suferintele cotului 6S GAtul Ei suferinlele sale g8


Suferinlele incheieturii mAinii 6+ Alergiile 99
Suferinlele mAinii 6S Maladiile autoimune 100
Suferinlele degetelor mAinii 6s Ame!elile 101
Suferinlele bralului (biceps, humerus) 68 Chisturile qi nodulii LO2
Suferinlele antebralului, cubitus gi radius 7o Excesele - luarea in greutate 103
Suferinlele cefei 7L Cancerul. Tumorile canceroase to4
Suferinlele organelor aflate in trunchi ND
Mlsurarea nivelului de stres Ei prezicerea bolilor ro8
Sistemul digestiv n,
Tehnica imageriei - metoda Simonton rL2
Suferintele stomacului 73
Suferinlele splinei qi ale pancreasului 73 CAPITOLUL 4 TEHNICI DE RESPIRATiE
Suferinlele ficatului Z6 RESPIRATIA PRANICA "11tr
rr3
Suferinlele vezicii biliare 77 Teoria exoterici a respiraliei
Suferinlele intestinului sublire Z8 (teoria Etiinlific[) 115
Suferinlele colonului 79 Teoria esotericd a respiraliei u6
Sistemul respirator 8o Tipurile de respiralie tL7
Suferinlele pl5mAnilor Br Avantajele respiraliei pranice rr8
Suferinlele pielii 8g Care este ritmul respiraliei pranice? LLg
Sistemul urinar 8+ Purifi carea corpului emolional de sentirnentele
Suferinlele rinichilor 8S mdniei, atagamentelor qi lipsei de incredere 122
Suferinlele vezicii urinare 86 Tehnicd tibetand de respiralie L22
Sistemul circulator Bz Primul set de trei respiralii pentru
Suferinlele inimii 8r eliminarea mAniei 1,24
Suferinlele venelor B8 Al doilea set de trei respiralii pentru
Suferinlele arterelor 8B eliminarea ataqamentului t24
Sistemul nervos Bg Al treilea set de trei respiralii pentru eliminarea
Suferinlele creierului 9o lipsei de incredere de sine L25
Suferinlele mlduvei spin[rii Ei ale nervilor 9r Meditalia pentru echilibrarea energeticl a inimii
Suferinlele sistemului reproducltor 9t cu a plexului solar t25
Fala qi suferinlele sale 94 Exercilii corporale energetice
Ochii qi suferinlele lor 95 utilizAnd respiralia rzB
Urechile qi suferinlele lor g6 Fuzionarea energiei stAngi cu cea dreapt5 r2g
Gura qi suferinlele sale g6
Strdpungereacorpului cu o razddeenergie 13o
Nasul gi suferinlele sale 97 Rotirea energiei peste doi centri de vitalitate 181
188
- - -189-
Doru Cica - Alchimistul din tine Cuprins

Transportarea energiei frontale spre rinichi qi impdmintare 153


glandele suprarenale r32 Autosugestia 153
Transportarea energiei din laterale r32 Arderea vechilor roluri qi identitdli ceremonia
Respiralia prin miduva spin5rii 133 micului foc LS7
Rularea muqchilor abdominali L34 Dizolvarea emoliilor $7
Respiralia armonic[ 135 Tratamentul prin reprogramarea mentali
Acumularea, colectarea qi depozitarea energiei t36 a organelor bolnave $8
Tehnic[ pentru armonizarea relaliei 136 Folosirea algoritmilor creqtini
Tehnica de generare-lesere a coconului protectorr36 (ruglciunilor speciale) 161
Respiralia purificatoare Lg7
Pase magice pentru menlinerea tinerelii felei 138 ANEXE L74
Pase magice cu ajutorui cristalelor pentru
a rezolva o situalie tensionatl 139 BIBLIOGRAFIE 176
Meditalii de activare a palmelor qi a degetelor
energetice 139 TITLUzu DE ACEI/.SI AT]TOR 177
*
Metoda r. Degetele albastre aurii 139
Metoda z. Respiralia aurie prin degete MATERIALE DISPONIBILE PE DVD 185
(respiralia Gassho) 740
Metoda 3. Meditalia palmelor aurii r40 CUPRINS t87
Exerciliul pentru recalibrarea clilor neuronale L4t
Chirurgie energetic5 coreeand r42
Chirurgie psihic[ (sau etericX) folosind
pietre semiprelioase r43
Tratament mental-emolional cu palmele 144
Tratarea unui Eoc emolional cu palmele L44
Tehnica emolionali ,,ascultAnd Ei
vorbind cu inima" L4S
Terapia durerii L46
Energizarea zonei tratate L46
Autotratamentul in cazul bolilor cronice r49
Purificarea chakrelor prin sunete (mantre) 15o
Purificarea chakrelor cu foc. Botezul focului 1S1
Purificarea chakrelor cu api LS2
Armonizare chakre LS2

- 190- -191-
Doru Cica - Alchimistul din tine

ce sunt aqa. Nu in ultimul rAnd, terapeulilor de orice


fel, clrora le propun un potpuriu de tehnici de curX-
!are, energizare,vindecare pe care nu le-am prezentat
pAn[ acum in c[4ile scrise.
CAPITOLUL T
Tot ceea ce veli citi qi exersa, provine sau este
inspirat de la al1ii - este Ei firesc s[ fie t$& -, dar am
OMUL _ HOMMO SAPIENS SAPIENS
amprentat mai mult sau mai pulin aceasti cunoaqtere 6DTCANOT)
cu experienla mea de dasc5l qi terapeut. Toate, absolut
toate tehnicile le-am exersat indelung gi le-am aplicat
cu succes in tratamente, timp de ani de zile, pe sute gi
sute de persoane.
in primul capitol, v[ voi prezenta, intr-o manierl Fiecare dintre noi posedX, din Proiect Divin,
simpld, nedogmaticX qi complet lipsiti de frivolit[1i trei corpuri numite qi structuri: Structura Fizicd, cu
filosofice sau religioase, structura omului. in capitolul echipamentul energetic aferent, Structura Mental-
al doilea ne vom ocupa de mecanismele durerii, trau- Emolionalfl, cu sistemele digestiv Ei excretor aferente,
melor qi imbolnivirii. Capitolul al treilea este dedicat qi Structura Sufleteasc[, numit[ Ei Noesic[.
analizei cauzelor durerilor Ei bolilorin funclie de locul Cum qi in ce ordine apar ele?
manifestirii, incepAnd de la vArfurile picioarelor pAnd incepdnd cu a 1o-a zi de la copulatie, cAnd viito-
in vArful capului. in fine, ultimul capitol este dedicat rul om este un grdunte format din cAteva celule - o
tehnicilor de autotratament/tratament pe care le slmdn!5 de via![ -, p[trunde in uterul mamei 9i,
poate aplica ORICINE, firi cursuri, inilieri, waci, implicit, in mica gr[mljoard de materie vie, sufletul,
impreun[ cu Entitatea uman[ care vine s[ se intru-
Eamani, preoti etc. peze. Din acel momen! mama are la dispozilie sof-ul
Vd doresc lectur5 pl5cutd Ei, mai ales, s[ lucrali
sau matricea, modelul ideal dupd care se va construi
cu sArguinld pentru propria vindecare Ei apoi, dacd minun[1ia biochimici numitd OM.
simlili chemarea, pentru bundstarea altor oameni! Acest program-sof-matrice-model are limit[-
rile genetice numite de cltre esoteriqti Karma. Este
ca Ei cum ar exista un CD cu toate experienlele qi
examenele, plus misiunile personale pe care viitorul
cetXlean le are de executat de-a lungul vielii. Dac[ ar
fi doar asta, ar fi bine, insX acest program, deja condi-
lionat parlial, poate fi ,,virusat" benefic, sau mai pulin
benefic, de genetica p5rinlilor qi a bunicilor - Karma
de neam -, qi de comporlamentul fizic, emolional qi
sufletesc al mamei pe durata sarcinii.
Doru Cica - Alchimistul din tine Capitolul t

lnlelegem deci cd prima structurl care se mani- structurile Sufleteqti pot aveain compunere;i Entit5li
fest5 dupd conceplie Ei care determind tot ce va sd ne-Benefice, adicd Malefice. $i acest lucru este firesc,
insemne embrion, f5t, bebeluq, adolescent, adult, b5- din pdcate, datoriti paradigmei contrariilor care gu-
trAn este Structura Noesic[ - Corpul Sufletesc. Asta verneazS. Lumea material[.
inseamn[ ci pe termen lung, la scala miliardelor de Un ,,Suflet inillat" nu are deloc,,celule defecte",
ani, Sufletul este cel mai important, deci Sufletul este entitdli malefice, pe cAnd un ,,suflet decdzut" le are
Nemuritor! din plin.
Raportul dintre componenla Benefic-Malefic, la
intrupare Ei la moarte, ne di rezultanta Evoluliei sau
STRUCTURA SUFLETEASCA _ NOESICA a Involuliei noastre spirituale. Pe timpul vielii, faptele
noastre qi inclrciturile lor emolionale determini mi-
Sufletul este format din mai multe straturi, con- grarea qi relocarea, deci dinamica modificdrii compo-
form diferitelor qcoli esoterice, intre z Ei B. Fiindci nenlei straturilor sufleteqti. IatI c5, dac[ la intrupare
suntem pompogi (glumesc!), dar Ei pentru cX aparline Sufletul influenleazd direct qi indirect p[rlile efemere,
unei qcoli spirituale neaoEe romAnegti, iat5. p[rerea muritoare din noi - corpul fizic qi cel emolional -, pe
Inforenergeticii: cele B straturi sufleteqti, fiecare cu durata vielii qi cele doul amintite, influenleazi sufle-
specializ[rile proprii sunt : tui. Mai pe scurt, sufletul influenleaz[ viitoarea via{5
* Structura Noesici a bebeluEului, insi evenimentele Ei situaliile adultului
* Structura Enisicd influenleazI Sufletul pe durata vielii.
{. Structura Eonic5 Unde se afl5 depozitat Sufletul? Nu se afl5 depo-
{. Structura Sacrd zitat, ci este r[spAndit in tot corpul, in toate organele
* Structura CunoaEterii Iubirii (Necondilionate qi celulele noastre. Astfel putem vorbi de sufletul
Hristice) ficatului, al rinichilor, al vezicii urinare, al penisului,
.i. Structura Integrdrii Iubirii al vaginului etc. Doar,,scAnteiu!a", structura Duhului
* Structura Divin[ SfAnt se pare ci se giseEte in Hipotalamus. Iati ci
tr Structura Duhului SfAnt (,,ScAnteiula Divind") putem spune c5 trupul nostru este a priori posedat -
Faceli acum, vI rog, un exerciliu de imaginafie, de noi inEine!
adicl dali o patszd, raliunii mecaniciste. intrebare: Sufletul nostru este vulnerabil atacurilor din
Din ce sunt alcdtuite aceste straturi imateriale? interiorul qi din exteriorul nostru. Nu doresc si vor-
Rdspuns: Din triliarde de ,,celule" imateriale, besc despre cele din exterior (e drept, mai suculente)
Entitili f5r[ trup numite Entit[li Noesice Simple. pentlq c5, in lipsa. atacurilor din interior, acestea nu
Destul de logic! $i trupul nostru este format din tri- au nici cea mai mic[ influen!fl, indiferent de puterea
liarde de unitdli vii, minuscule, specializate, numite lor. Adic[, dacl cei mai puternici l,.ooo de ,,wdjitori"
celule. La fel ca qi in cazul corpului fizic, unde existi malefici din lume m[ atac5. conjugat, dac[ eu sunt OK
majoritare celule bune, cuminli, benefice, dar qi un (vom vedea ce inseamni OK) sufleteqte, nici mXcar nu
numir de celule cu defecliuni, bolnave, aberante, simt!
Doru Cica - Alchimistul din tine Capitolul t

Atacurile interioare sunt reprezentate de aEa-nu- un amendament: utilizarea tehnicilor de reparare a


mitele plcate, fiecare pdcat avAnd un insolitor sau componentei energetice a corpului, care este altceva
mai mulli in persoana unor entitili malefice, negative (voi reveni pe larg).
sau, mai simplu spus, ,,dr5cuEori". Dac[ insistdm,
aceste entitdti faciliteazd inlocuirea,,celulelor" bene-
fice sufleteqti cu ,,celulele" malefice care, atunci cAnd
STRUCTURA MENTAL - EMOTIONAIA
ajung la o masd criticX, determind schimbdri majore
Acest corp distinct dispune de un metabolism
de comportament fizic, afectiv, mental qi emolional,
asemlnbtor cu cel al corpului fizic, care are rolul de
dar Ei in comportamentul unui organ sau altuia, pro- a mesteca, inghili .qi digera emoliile noastre, extr[-
vocAnd imbolnivirea fizicd. IatX, deci, o primi Tezd,: gdnd nutrienli (inv5l6mintele, lectiile) 9i eliminAnd
lmboln[virea incEle in Suflet. Automat, a doua reziduurile (resturi de regrete, neiertlri etc.) sub
Tezd apare fireasc[: insinitoqirea incepe TOT in form[ de ,,caca" emolional. Nu este intimpl5toare
Suflet. suprapunerea ,,tubului digestiv emolional" peste cel
Sufletul genereaz5, creeazd, emanl a doua fizic. Aprop6, pAn[ ajungem la structura fizic5, dach
structur[ umani - Corpul Mental-Emotional -, cd nu avem o digestie bun[, putem s5 ne luim adio de la
interfa{5 cu structura cea mai dens5, trupul. Structura s[nltate qi o via!5 bun5, indiferent cAt de minunate
mental-emolionali este qi ea muritoare, dar un pic sunt celelalte organe. Toli am aflat Ei incepem sd cre-
diferit de trup. inainte de moarte, pirticelele de suflet dem c[ emoliile negative sunt sursa imbolnivirilor.
sunt adunate din celule, ludnd impreuni cu ele Ei Procesul se numeqte somatizare (soma = trup). V[
memoria celularl emolional5, Ei aceste elemente vor explic mecanismul in cele ce urmeazd.
fi,,compactate" sub formd de CD-ul tuturor experien- Subiectul, s5 zicem o femeie (doamnele au un echi-
pament emolional mai fin), nu mai poate s5.-qi suporte
telor emotionale pe care le-a trlit muribundul. Acest partenerul (motivele chiar nu conteazi in povestea
CD emolional este resorbit in straturile sufleteEti qi
noastrd). Nu mai poate inghiti cuvintele acestuia, nu-i
rimAne ca ,,probi martor" a evoluliei sau involuliei
mai poate digera ticurile, obiceiurile, simte furie, aversi-
din ultima via{i. une, scArb[ cdnd acesta o atinge, aerul devine irespirabil
IatX deci c5 Emoliile noastre - fiziologice struc- cAnd acesta este acas[. S[ presupunem ci femeia este
turii mental-emolionale, sunt foarte importante, nu perfect sXn[toas5 fizic. Deci emqtia legat[ de inghilit,
doar pentru creqterea spirituald, ci Ei pentru raportul digerat, scArb[. furie este interpretatd de creierul iimbic
dintre bine-riu, benefic-malefic din fiecare moment (creierul vechi, subconEtient) cam aqa: ,,StlpAnei i-a
al vietii. Apare deci o noui axiom[: Emotiile ne pot r[mas un os in gAt qi are o copitd de antilopd in stomac".
imbolnivio dar qi vindeca. Asta inseamnb c[ sXr- De ce interpreteaz1,aqa? Unde este raliunea?
manului trup i-am cam luat dreptul de a se imbolndvi PIi, treaba stl in felul urmitor: in interiorul cre-
Ei vindeca singur. in aceastd carte aqa este, insi cu ierului limbic se afll un creier qi mai vechi, creierul
l0-
-
Doru Cica - Alchimistul din tine Capitolul t
reptilian sau paleocortexul, care gtie DOAR de trei Ia..., ,,md simt agilat sufleteEte in...". Se pare, deci, cd
funclii (nu are absolut deloc umor, nu qtie ce sunt alea odat[ cu energia blocat[ in trecut, ne rimdn ,,lips6"
emolii): mAncare, instict animalic de supravie{uire - qi pirticele de suflet. DacI persoanele lAng[ care
,,luptd sau fugi", qi perpetuarea speciei - sex. Absolut triim sunt OK situalia nu e grav5., pentru c[ nu mai
toate emoliile umane sunt interpretate in unul din imprumutim de la ele. Dac[ in schimb cei apropia]i
cele trei registre. Rispunsul va fi automat (sistem nu sunt fiinle elevate spiritual, ne inlocuiesc golul din
neryos vegetativ, iralional) : structurile sufletegti cu pdrticele de la ei qi asta nu
-se mXreqte cantitatea de acid clorhidric (fer- este bine deloc.
mentul principal pentru digestia din stomac); incepdnd cu gamanii qi terminAnd cu psihologii,
-se produc refluxuri esofagiene qi spasme, chiar se considerd a fi o obliga{ie terapeutic[ recuperarea
vom[, pentru a elimina,,osul" din gAt; energiilor investite in oameni qi situatii din trecutul
-se vars[ in duoden o cantitate mare de fiere, nostru. Unele tehnici ,,extreme" extind recuperarea
pentru a topi grlsimile din digestia copitei de anti- la vielile trecute, la celelalte intruplri ale subiectului.
iopd ...dar doamna nu are nimic in stomac! tratd cum $amanii tolteci. de exempiu, numesc tehnica de recu-
apare gastrita Ei apoi ulcerul, chiar dac5 hranafizicd pcrare RECAPITULARE. O descriu pe scurt: se faee
este impecabil[. o list6 cu principalii oameni cu care am avut legituri
Stbpdnirea emoliilor pare o calitate de dorit Ei Ei care ne-au dezam5.git. ii lulm pe rdnd, amintin-
aqa Ei este, insi existl o granil5 difuz6, volatili, intre du-ne Ei retriind cAt mai am[nunlit eveniment dupi
stipdnire, strunire Ei negare, ascundere, refulare. eveniment. Apoi incepem sd respirlm, miEcAnd
Refularea este un mecanism bun pe termen scurt, capul stAnga-dreapta. Pe inspir, intoarcem capul spre
de a ieEi dintr-un impas. Din picate, mulli dintre noi stinga, cu inten{ia de a absorbi energia investitX in
,,uitX" si scoatl la conqtientizare qi digerare emolia evenimentul trecut, iar pe expir, cu capul intors spre
negativ[ peste care cred cd au trecut. Mai exist[ dreapta, eliminlm din noi energia investitd de per-
varianta ,,mecho" - de impietrire, blocare complet5, soanele participante la eveniment.
decuplare a corpului emolional; bun5 Ei aceasta pe Psihologia moderni a adoptat qi adaptat nume-
termen scurt, insi poate duce la grave imboinflviri, roase asemenea tehnici de eliberare emolionalfl din
deoarece sufletul nu mai poate comunica cu trupul Ei vechime, insd nu gi metodele Ei mijloacele la care
viceversa. apelau bdtrdnii vraci pentru a oferi destul[ putere
Problema situaliilor emolionale din trecutul tehnicii" OK, mergi la psiholog qi acesta te pune s5. faci
nostru este incX qi mai complicat5 qi asta din cauza tot felul de exercilii mentale, de respiralii, de intros-
faptului c[ o bun[ parte din energia/puterea sufle- peclii, care sunt in regul[. Problema apare dac5 nu
teascd rimAne investiti in trauma nedigerat5. in acest ai sufrcientl putere personald de investit in proces, gi
Univers, puterea chiar conteaz[, iar Puterea Noesicl nu prea ai, pentru c[ eEti blocat, altfel nu ai fi mers la
(a Sufletului) este cea mai,,importanti". Noi avem gi doctor. Sistemele esoterice gi de medicin[ energetic[
o vorbi: ,omi-a mAncat sufletul", ,,mi-a rXmas sufletul ne pun la dispozilie suficiente tehnici pentru sporirea

-12-
Doru Ciea - Alchimistul din tine Capitolul t

puterii, care, folosite impreun[ cu excelentele proce- putem da Ei altora. Dac[,,informim" energia dat[ al-
duri moderne, duc la rezultate spectaculoase. CAteva tora, devenim formatori de opinie. Emoliile negative
din aceste tehnici ,,w[jitoreqti" le gisi]i in capitolele sunt consumatoare de Energii vitale qi spirituale ale
urm5toare. Corpului nostru (existente DEJA).
Deci, dragii mei, trebuie s[ ne ocupdm de igiena, Obserusfie: Sunt trei tipuri de Energii umane:
hrinirea gi odihna corpului emolional, la fel cum Energia Sexuali (generatX de organele sexuale),
facem (sau ar trebui si facem) cu corpul fizic. Nu ne Energia Vitall (chi, prana), stocat[ in abdomen
culcXm seara inainte de a face un ,,duq" emolional, ca (hara), Ei Energia Spirituali, stocat[ in gAt qi cap
sd ne eliberdm de firimiturile rdmdgilelor zilei. Chiar (Dantienul superior). Omul are din Proiect Divin
daci rni repetpa4ial, vd redau in continuare un scurt strania capacitate de a-Ei transforma aceste Energii,
eseu (marcd proprie), intitulat: dintr-una intr-alta (transmutare, alchimizare). Atunci
cAnd ,,Transformatorul" se defecteazd, se produce un
dezechilibru energetic in corp gi asta duce la imbolnd-
EMOTII $I ENERGII vire. Cunoaqtem metode gi tehnici pentru repararea
acestui Transformator.
Definitie: Emogiile reprezintd. o,ntado" pe Emoliile negative create de Corpul Emotional,
etctre o produee Corpul Ernofional (Stnrctura dacd nu sunt metabolizate corect (adic[: sd accept ci
Etno|;iona,ld) a ornului, ca reacgie Ia ce i se le am, sd conqtientizezc6.sunt propriul meu,,produs"
intfunpld din exterior (euenirnenteo stbnuli, Ei sd nu dau vina pe nimeni, si extrag inv[15mintele,
persoane). s[ elimin resturile), se depoziteazS. (stocheazi) in
Ernoliile sunt de doud feluri: pozitive qi negative. organele, lesuturile, sistemele, celulele corpului. Cum
Aceasti impdrlire dramaticX este valabild pentru se face aceastd stocare? Emolia este o Informalie care
oamenii aflali inc[ in Legea Karmei, unde domneqte pbtrunde in matricea energetic[ a organului qi astfel
separarea - legea contrariilor -, adic[: bine-riu, fru- ,,vampirizeazd" organul respectiv de energia vital5
mos-urf;t, benefic-malefic. Un salt enorm in Elevarea necesard funcfion[rii optime a acestuia. Mai face ceva
Spiritual[ este digerarea perfecti, detaqatd a emoliilor negativ: modific[ soft-ul de funclionare a organului.
(egal de ce fel), extragerea nutrienlilor din ele qi elimi- Deci, fhr[ energie suficient[ Ei cu programul de func-
narea urgentl a deEeurilor (,,caca" emolional). Marele lionare ,,virusat", evident cd organul se va imbolnivi.
Salt, Iluminarea, face ca acest Corp Emolional sd fie CunoaEtem in am[nunt harta distribuliei emo]ii-
dizolvat, resorbit in structurile Corpului Sufletesc lor negative in anatomia noastr[. Este atAt de impor-
(Strmctura NoesicX). La acest nivel, omul nu mai tanti cur[1area corpului nostru de Energiile emoliilor
produce/simte emolii, deoarece este UNA cu mediul blocate incAt, de multe mii de ani Ei pdn[ in prezent,
qi evenimentele inconjuritoare. Emoliile pozitive Eamanii, wacii, magicienii, terapeulii, vindecltorii,
sunt generatoare de Energii care ne hr[nesc corpul gi psihologii au elaborat tehnici puternice qi eficiente, ca
mintea. Uneori, generdm atAt de multi energie incAt un pas esenlial in vindecarea trupului. Indiferent de

-14-
Doru Cica - Alchimistul din tine Capitolul t

boal[ Ei de organul bolnav, indiferent de provenien{a fundament solid: plecarea ,,dublului", din cAnd in
tehnicii folosite, tiparul este acelaqi: cdnd, spontan, este natural[. Controlarea lui in schimb
. c&ut, impreuni cu pacientul, emolia negativ[, este altfl poveste. Avem la dispozilie diverse metode,
gdsesc trauma emolionalS; fotul este sd o alegem pe cea potriuitd fiecdruia, sd
. ,gterg din aur5", din chakra sau chakrele afec- perseueram. ani de zile (nu prea merge repede) Ei mai
tate programul de virusare; ales sd, acumuldm foarte multd putere personald.
. extrag sau transform (asta e mai greu) energia Existd mii de testimoniale cum cX SE POATE !
blocatl in organul bolnav; in jurul corpului nostru avem un cocon energetic,
. aduc energie vitald proaspit[ in organ (Etim format dintr-o lesdtur5. specialX de fire de lumin[. De
multe tehnici). fapt, noi suntem la propriu Fiinle de Lumin5, insi,
pentru a putea funcliona in mediul material, dens,
al Universului qi al planetei de baqtin5, Fiinla de
STRUCTURA ENERGETICO- FIZTCA Lumind care suntem qi-a conceput o replici materi-
ali. in qi pe acest cocon (numit qi Corpul Energetic de
Structurafizicdo cunoagtem de laAnatomie qi este LuminS, AurI) se g5sesc toate proiectele, programele,
cel mai de necontestat corp al nostru. Aici nu existi amintirile din alte vieli, karma, variante de destin,
dubii, interpretdri majore, certuri, decAt, eventual, predispozilii la boli care ne determind starea noastri
la congresele medicale. Ceea ce insi ne intereseazi de AZIqi UefNn. in interiorul Ei pe perelii interiori ai
maxim este echipamentul nev5zut pe care il avem din coconului zac nefolosite prelioase energii primordi-
dotare: corpul energetic. ale, nefolosite pdnl acum qi care ne-ar ajuta s[ facem
Suprapus corpului fizic, existi aEa-numitul dublu lucruri extraordinare (ca de exemplu, sX ne vindecdm
eteric sau astral. Putem sdl mai numim matricea pe noi Ei pe alli oameni de cancer).
structurii fizice, celilalt, daimonul personal. $amanii $amanii lucreazd obsesiv pentru recuperarea
(unii) din Mexic, Ei nu numai, iEi dedicd intreaga via{i acestor energii din afara corpului, in egal5 mlsur[
control[rii acestui alter-ego, putAnd, se pare, s[-i cu recuperarea energiilor emolionale gi sufleteEti,
confere consisten![ material5 Ei s[-l trimitd la mari r[mase agIlate in traumele emolionale trecute. Doar
distanle cu misiuni certe. Este evident vorba de feno- a$a se poate obline suficientd Putere personal5, pe
menul de bilocalie - sd fii in doud locuri in acelaEi timp care, nu-i aqa, fiecare o foloseEte cum wea, conform
Ei s[ faci activitdti diferite cu oameni diferili. Maeqtrii Liberului Arbitru. Partea bund este c5, datoritl efor-
yoghini, misticii creEtini isihaEti (de exemplu, Arsenie turilor necesare celor doud procese Ei cunoaqterii pe
Boca) au qi ei aceste stranii capacit5li. care o acumulezi ani de zile, se produce concomitent
Acest corp energetic are puteri supranaturale evolulia spiritual5 Ei atunci nu-!i mai trece prin cap
care desfid legile obiEnuite ale fizicii. AdevXrul este c[ s[-1i foloseqti Puterea pentru scopuri ignobile, mes-
aproape fiecare dintre noi ne amintim fapte stranii, chine, rele. Mai pot fi exceplii, deci, atenlie la Eoapta
avem poveEtile noastre Ei v[ asigur c5 stirn pe un demonului (glumesc, padial).

-16-