Sunteți pe pagina 1din 25

aENDAI RSEKI T-TO HTKKET

Gendoj Reiki Ho SHODEN

Cuprins;
1. Ce este 6endai Reiki Ho
Z. Nivele de predcre ?n Gendai Reiki Ha
3. fnfroducere ?n Reiki. Un ghid ufil penfru primul nivel
4. Structuro fteiki Ho
5. Esenfa Reiki Ho gi *endsi Reiki Ho
6. Fondctorul Reiki Ha,sensei lt&ikas Usui
7. Ce este Reiki, ce este *eiki fto ?
8. fstoricul Reiki de lc cparifie gi pdnE?n present
9. Trcnsmiferea gi folosirea energiei Reiki
Reiju
Gokai
Hotsurei Ho
Trotomentul distol
Shinpide
10. Bszele frctamentului Reiki

Tehnicite frcdifionaie ?n Usui Reiki Ryoho


(1) Cur6fcrec aurei
GJ Pozifiile de ccp folosife ?n Usui Reiki Ryoho
{3} Kenyoku Ho (Du$ut uscct}
(4j Hikari no Kokyu Ho (Respircfic tuminii)
(5) tussho Kokyu Ho (Respircfic luminii)
(6) Du$uf *eiki
m Chckra Kassei Kokfu Hc (tehnicc respircfiei pentru cctivcrec chckrelor)
Cum sE folcsifi Reiki dupE ce cfi Fsrcurs ccest semincr ?

t . gendai Reiki Ho (?n traducere: metodc Reiki contemporcn)


Este uns dintre cele mai pcpufare gcafi Reiki din Japonic, rectrncseuf6 pe plcn rnondial,
este a formE mcdern6 de Reiki ce?mbinE elementele specifice Reiki jcponez prccticat
?n cadrul Usui R.eiki 6skkai. etementele prcvenite din ctte ramuri jcponeze o;le Reiki, cu
mefodele specifice?n Reiki vestic. Esfe destinat omului modern ce nu mei are timp sd
se preacu1e de dezvohareq ss spiritualE. oferindu-i ccestuia mefode sirnple, eftciente
ccre, practicate o periood& de fimp ?'l vor cjutc sE redevinE Olvt.
5en*i HIROSHI DOI este fondaforut Gendai Reiki Ho Kyokqp (Fn trcducere:
Asocicf ic gcolii de Reiki ftfrodern), cunosc&for gi prccficcnt a peste 3O de tehnici de
vindecare, domnis sa a fost lnstruit gi ce;tificqte de dcamnc KffiAfKO KOYAI*A (at
cincilec pregedinfe cl Usui 6qkkci) gi de clli mcegtri?n linii japoneze mci pulin
cunoscute (sensei Hiroshi Ohfa, sensei Aycko Sasaki, ses*ei Chiyoko Ycmcgcchi, fifi,ickc
lrlifsui), Sensei Hirashi Doi es?e membru recunoscu? cl societEfii de Reiki cl tui Usui din
Japonio (Usui Reiki 6ckkai) fiind insfruif p&nE Ic nivetut 2 (akudenj de c&tre sensei
Kimiko Koycma.
Exist6 informclii neoficicle care susfift cE sensei Doi s fost instruit neoficial de c6fre
sensei Koycmc pdnd lc nivelul de maestro (Shinpiden) ccest fapt nefiind confirmcf, dcr
o primit sceastE instrucfie de tc un /iAcestru Reiki fcst membru Gakkai ccre ccuftt s-<r
retras din csocicf ie: sensei Dai a fost instruit gi certificcte ca ,btaestru Reiki in
diverse ramuri; Oshc f*lec Reiki ,Tehnice redientE"
6e-rdsi Relki Ho o adus?n vest mefode gi ?ehnici spiritucle necunoscute pffnE nu demult.
O pcrte c ccestorc c fast predct6 de sensei Haycshi gi Tokcfc?n?nv6f6furite
trcnsmise mci depcrte sfudenfitor lar, comunitEfii Reiki ?n tggg lc Vancouver.

2. Nlvete 4e predare ?n fierd,ci Relkl k


Gendai Reiki Ha se?nvcfE?n pctru nivele: Shsden {ptfu?nvifEturd), Okuden
(?nvdfEturc secret6), Shinpiden (misterete divinit6Fi) gi Gafstittiridden {cet mci ?nctrt
nivel). DuF Wrcurgere.s, ulfimului nivet, veli fi certificcf t ca, Ae*dei Reiki Ho Shihon,
mcestru?n gcoolc ?endai,cv6nd pcsibilitctec?nfiinf6rii prcpriei filiate deOendai Reiki
Ho, cvdnd posibilitctec s& predefi sisfemutr integrrct scu grcdct ?n funcfie de proprio
decizie.
Rugfimintea lui sensei Doi adresctE tuturor eelar ce predcu *endat Reiki Ho c fast de a
trqnsmite moi depcrte exect ccelecgi infcrmcfii pe ccre le'c prezenfaf dGnsut fErE ca
ocestec sd suf ere modific&ri.
Liniite deinifiere:
. Usui - Toketomi - Koycmc - Hiroshi Dai - Rick Rivcrd - Joseph Spcrfi -
Aurelicn Curin
. Usui - Tcketomi - Koycmc - Hiroshi Doi - Rick Rivcrd - Brid Sheenan
Aurelian Curln

3. InMucere ?n Reiki. Un ghid util pen?nr pimul nivel


(ij Ceesfe Reiki Ho: q porni cu o "o practicE de vindeccre" 5i c cjunge fc *creerec
fericirii?n viafd"
{2) Definifio fundcmentafE s celor Z cuvinte:
- Reiki: energie universctE din dimensiuni superiaare
- Reiki Ho: tehnica folosirii Reiki (ptr vindeccre, purificcre, srmonizolre, dezvohere gi
evolufie spiritucld)

(3) Ce este vindeccrai


- c recuperc condilicperf ect na?urclE prin echilibrarea dizcrmoniilor cu cjutorul Reiki
- sEn6tctec corputui gi minfii (vindecore fizic&gi menfcfE)
- evoluf ie spi rif tml6 {vi ndeccrec suf letului}

(4) Scopul vindec6rii:


c) c prac?icc drcgosfec gi crmonic prin rdsp&ndirec vibrctiei energiei din dimensiunile
superioore ?n lume prin vindeccre
b) pentru c vE re?ntregi prin ?ntocrcerec lc fiinfa de lumine ce suntefi

(5) Abititaten de a vindeca:


c) nu e-ste necesarE o pregdfire dificild sau eforturi mcri pentru a, reatize vindeccrec
dup6 ce cfi primif ccordcjut de tc un mcesfro Reiki
b) ccfea Reiki este deschis6 gi putefi ccum sE ccnduceti vibrcf*ile Reiki prin dv.

(6) Ccrac t eristi cite vi ndec6ri i;


c) apliccrea' energiei Raiki *te care-spunzEtocre cu nivelul de instrucf,ie pe care t-c1i
primit
b) nu transmitefi g&ndari sca dcrinfe ?n timpul vindecErii, fili un ccnot eurct pentru
energia, Reiki penfru o vE cregfe abititatea de vindecare

(7) Adcptcfi-vd metodete penfru dv.:


c) putefi selectagi prccficc tehnicile c&rev& plac gi sE te prccticcfi zitnic
b) putefi dezvolte 5i crcnjc cceste metode dcr NU le fcceli complicate scu
misteriocse.

4. Struclurs Reiki Ho
Sisfemul frcdifioractct tui se*sei Usui cre 3 nivete denumite SHCDEN, OKU]EN gi
S}'IINPIDEN, idulte sis?eme Reiki din vest predcu 4 sau mci mutfe nivele.
(1) Sersd USUI c predafe asenfc Reiki Ho csffet:
c) Reiki este tratamenful spirituol (vindeccrec minfii) 5i trc?amentut fizic (vindecsres
corputui)
b) Reiki frafeqzE fiinfefe fffficfi pentru q difce o vindecqre hclisficE
c) Reiki trateaz6 ?ntGi mintea Si apoi corpul

(2) Rdki Ryoho esf6 uft tratamenf fundcmental ce asigrur& o vindeccre prcfund6
deaarece vibrafiile Reiki cctiveszE energia vifcld, forfc ncturslE de vindeccre 9i
imunitatec. Energic vitclE infr& ?n corp, circuld gi iese sfsr6 uSor duc6nd cu eq arice
blocoj din cGmpul energetic

(3) Reik; Ryoho pocte purif ica condific dizcrmonic& ce s dus lc opcrific cfecfiunii, dor
dacE nu vefi schitnbc stilul de vicf6. vefi rec6deo ?n dezechilibru.

(a) ?n fiecare nivel vefi ?nv6fc *eiki de ]s simptu ]c eomplex, de [a bcz& [a dazva]trec
spirifucld.

Nivelul I

Shaden - Obfina abilitaiec . Reiki deschide drurnul enerEiai Reiki


Tratament de c ?nvElc tehnici gi cunagtir$e de bazi

Okuden - Dezvcltd abilita?es Reiki a deacclta eelitatea gi forfi energiei


Tratamant Reiki
avansaf c ?nvfife vindec*re.a lc distcnfE,
vindecsrec frecutului 5i
viifsrului
Shinpiden - Afiinte sfcbilE 9i tiniStiti a ?nvEfc cu?opurificcreo gi drumul
preg?tire pentru cre*tiv cl vief ii
evolufio ghiduf prin ccre sensai Usui c stins
spirifuclE iluminares
Shihcn - Pnccticfi profu*d6 pen?ru c a?nvfi}q sd r*ergi pe ealea viaJii co
Pregdtire'a, fi mcestro Reiki msestru Reiki
mcegtrilor ainleIege adev#ratul Reiki l{o 5i c ?nv6fa
*etodc depredare

5. Eserfc Reiki Ho 9i erdci Reiki Ho


Reiki Ryoho a pornif inificl ca 5i Tecte Ryoho.
(1) Teote Ryoho (vindeccres cu m&inite) este a metod6 naturalE de vindecore din
timpuri imemorifibile; Reiki Ryoho este doar unc dintre metodele trcdifioncle de
trcfcmenf din Jcponfc
(2) fttikac Usui c?nfiinfct Reiki Ryohc tnt922; sensei Usu* a fcst cunoscut dctorit6
obilitEfilor sale psihice cjut6nd o mullime de pccienfi ^
(3 ) Reiki a fost dus ?n Hcwci, dezvoltycf ?n SUA gi rdsp6ndit apoi ?n ?nfrecAro lume. fn
cdtevs se cplicE Reiki co procedurE medicatE. In.Tcponic mcjoritcfec
f6ri
prccticcnfilor Reiki cu ?nvElct Reiki vestic
(4 ) S-c spus cE Usui Reiki Rycho, sfilut trcdifional, c dispErut. dcr de fcpf exist6 5i
ocum ?n Joponia
fiendoi Reiki Ho
(1) energia |iniei:
- f asrtecpropiof& de energic originalE Reiki a lui sensei Usui deasrece a fost
ircnsmisE prin intermediul Reiju de cdtre sensei Kimiko Koycmka

(2) Linis Tntearie gi metod6 - 4 reguli de b'szE pentru cpliccrea Gsndci Reiki Ho:
c) studiuf Reiki trcdifionaljcponez gi ol *eiki vsfic penfru reslizsres, vindec6rii minlii,
corpului gi evoiufic spirituclE
b) evitorec misfificii, dogmctizdrii gi prejudecdfilor; fronsmifefi docr ee*te este
dovedit cd cre efect
c) incorporcfi tehnici din alte surse docr dac6 ele suftt eficiente 5i corespund sccpului
nostrum, la fel cum o f6cut sznsei Usui?n irlcercerw sa de e crec *eiki
d) fccefi efor?uri penfru c preda tehnici simpte, sfondardizcte cstfel?nc6f sdfie
folosife ?n vicf,c zitnicE

(3) Tehnicc preddrii


{a) predaf i esentasistemului ?n mod simplu gi ajufcfi sfudenfii sE o ?nfelecgfi
(b') cel mci importcnf punct cl seminarului *te sE conduceli a energie pur6 Reiki 5i
esenla,sistemului Reiki Ho
(c) sprijinifi s?udenfii sE prccfice Hcfsureu Hc gi sE pcrficiple la ?nt6lnirile Reiki ?n mod
regulat: primirea Reiju ?n mcd repetaf purific6 ccrpul gi minfeo-

6. Fondotonrl Reiki, sensei iikca Usui


a) ndscut?n Taniai-ftrsrc (ocum 6liiycmc-cha) , scfulYcmcgcfc,prefecture 6ifu.?n 15
cugust 7865 (primuf cn ct epocii Keio)
b) c studiat ?n strEinEfqte ?n Europc gi SUA ?nvff&nd istorie, madicinE, religie,
psihotogie gi shinsen jutsu
c) pe cdnd postes, pe muntete Kuramq c6rtdnd iluminarec,?n mcrtie L9??", c puternicE
energie univensclE a frecut prin ccput sEu, icr el a devestif corgtient de universol
prezenr fn inferforuf sdu; ?n ccefcgi timp c prfmit o fc{& vindec6loare pe ccre s numit-
o Reiki Ryoho
dldorind sE fransmifE mai depcrte ccessf6 cbifitate de a vindeca fdc6nd-c disponibit6
multor alfor ccmeni, el a ?nfiinfct ?n cprilie 197? lc Aoyomc o societcte denumitd Usui
Reiki Ryoho Gakkci unde se prccticc gi se predc ?n mod pubtic metoda Reiki
e) c ajutct vindecdnd o mullime de ccmeni ce cu suferit de pe urmc marelui cutremur
din zons Ksnto din sepfembrie tg73: s-c mutct ls f\kkcfto?n febr$sriet9l3
f) a svuf o bunE reputcfie gi c fcst invifst de-c lungul fErii, a decedst brusc la
Fukuycmc dup6 ce a cfrEb&?ur Kure, Hiroshima gi Sagc; era?n I msrfie 1926. cvdnd
v6rstc de &2 de sni; o preglfit pewte 2.W de sfudenfi.

T. Ce i He ?
(li Reiki este enerqio universcld provenifi din dime3nsiuni superioare
o) gtiinfa modern6 a concluzisnct cE tot ceec ce exisf6 ?n univers esfe format din
vibrcfie; semei Usui o denumif vibrcfic provenitE din sceste dimensiuni superiocre
"REIKI" o pcrte c vibrcfiai ewergiei-universsle.
b) Reik; este enerqic congfinlet ce este rcdistE de fiinfe spiritucte din alte dimensiuni
eivcincicerecteristici vibrefic idririi. crnre*iei gi virdec6rii; nai$r6 se re*H esfe lrtmirs
purd.
(2) Reiki Ho esfe c ccle de folssire a erwrgiei universate
c) me?cde pentru a deveni un ccnst Reiki pen?ru c crmoniza gi vindecc totul; frebuia sd
f ifi?n sincronicitote cu ritmul cosmic Ai sE trcnsmitefi vibrafic Reiki c iubirii, srmcniei
gi vindecdrii f6rica.
bi esenfa Reikf tlo este de c prefuc docr energie Reiki purE gi c o @trc csffel; dac6
nivelul congtinfei dv sccde. calitateo vibrcfiei Reiki va fi mai micE.

8. Isforicul REIKI de ta sparifie $nA ?n presenf


Reiki ?n Jcponio
5e spune cE au fast pregdfifi 16 Shfnpiden insfruifi 6e sensei Usui dinfre colre dsar 3
au fost identificcfi: Juscbura Ushida t1865-I935), Kcnichi Tcketom; (1878-1960),
Chujiro Hcycshi (19ffi-1944).
Pregedinfii Usui Reiki Ryoho &kkci (Trcdifionat Reiki Ryoho): iiikco Usui {1861-19?6'
primul), Konichi Tckefomi (1S78-1960 - cf doitec). $cssbruro tJshida {1865-1935 - cl
treilec), Hoichc Wcrrmi {18&3-t975 - cl pctrulec}, Kimiko Kryomc (19*6-199O - ol
cincilec), fifrcscyehi Kosdih (cf Saselec)
Reiki ?n vest
c) Chujiro Hoycshi o primif nivelul de Shinpiden ?n 1975 gi a deschis o ctinic6 Reiki [a
Shinsno &tachi?n Tokyo. Sensei c decedsf ?n cnul imediaf urm6for. Sensei Hoyoshi o
pdrfisif Usui Reiki Ryoho Gckkai gi c fondof "Hcycshi SffH Reiki Ryoho* bazet pe
Usui Shiki Reiki.
b) Hcyashi SHki Reiki Ryohc c fosf inificl ?nv&fct gi rEspdndif ?n Jcpcnic. S-a spus cE
Hcyoshi c insirui? door 13 mcegtri *eiki {inclusive dcufi dosmne: Hcrryo Takcfa gi
Chie Hcycshi)-
c) Hcwcyo Tckatc c deschis a clinicE Reiki?n Hawai gi a insfruit 72 de mcegtri Reiki
csre cu s\ft.rf o contribufie mcicrE?n rEspGndirea Reiki?n f$me"
d) Reiki a fos? resdus tn Japanic la ?nceputuf cffirlsr 198* gi c cvui o populcritcte
cresc6ndE- biverse stiluri de fteiki vesfic sunf r6spdndite scum ?n .IaFania
e) Sistemul ?rodifiarrcf a! ler sensei Usr,ri existfi gi czi. Usui Reiki Ryaho Gakkai
pdstreczE fradilia gi ideife lui fi&ikac Usui.

9. Trrnsmiterec gi folosirec etre?gtei *eioki


c) Reiju
*RCIJU" penfnr fransmitereo, energiei Reiki.
Sensei Usui a dezvoltat o metodE numif6
Reiju s-q frcnsformcf ?n ccordcj fteiki prccticct fn vesf. *eiju deschide cclea Reiki
penfru fnce$tori gi amplific6 ener$iu Reiki. Usui q recomcndcf procficienilor sE
primeasc6 tn mod repetct Reiju.
b) 6okci
Ef s definitcele 5 principii Reiki {6ckci} pentru dervaharec spirifuelfr gi pentru c
deveni un canal mci pur pentnr energic Reiki. De ssemenes el a selecfat 125 csqkc din
timpul dincsfiei ftteiji penfru s fi fotosife cc baz& penfru filozafis sistemutui s6u.

c) Hctsurei Ho

Pentru studenfii ccre cu cjuns la nivetuf de Okuden, seRsei Usui a dezvoltat


"HATSUREI HO" cfl urT mcd de s active energia Reiki.

d) Trctamen?u[ distot

De asemenec c dezvsltaf o metodd pentru vindecarea dincolo da borierete timpului gi


spcfiului prin utilizarec simboturilor gi mcnfrefor. Acesst6 metod6 erc?nvEfct6 de
studenfii ce a,jungesu la nivetul de Okuden Koki.

e) Shinpiden

Pentru membreii al cEror chcracter gi abilifate se cpropisu de Shinpiden, maestrul


(Shihcn) ?i ?nv6fc sE trsnsmitE mci depcrfe itumincrec pe ccre c atins-s sensei Usui.
11. Bezele trcfcmenlr.rfui Reiki
(1) Cum s& folosifi m6inile:

c) cpropicfi degetele (eend trensmiteli ene-rgie lEscfi sn mic spfiu?ntre ccestec)

b) agezcfi m8inile usar pe pcient

c) penfru pccienfii

d) puteli cplica m&inile decsuprc zonei cEreiq ?i efectuafi trctamsfttul dct cting6nd
pccienful ?i conferifi reloxcrea necescrd

(2) Sesiunes de trctqment

a) locul?n ccre se efectuwz&tratamenful trebuie S fie relcxant; dccE ccest fac nu


este pr-apice vs trebui sd-l purif icafi ?ncint eainceperii sesiunii Reiki, fotosifi muzici
doar daci este necesar,

b) spElofivE mEinile ?ncinte gi dupE trctcmenf cpoi freccfi-le unc de sl?c pGnE se
inchlzesc,

c ) af&f fercpeutul c&t g; pccienful vor trebui s6?nlEture celsurile de pe mdnd; este
posibil ca ?n fimput trstamenfului Reiki ccestea sE funcfioneze gregit scru chicr sE se
oprecscd,

d) pocientul trebuie s&tie re[cxct, fdr6 sd?ncrrscigeze m&inife scu piciacrele,

e) vo trebui s6-i spunefi pacienfului despre posibilele schimb6ri ce apar dup6


trctament (c&teodct6 se vs simfi mai rEu av6nd febr& ssu dureri, dcr ccestec crct6
schimbdrile pcsitive ce vor urmci

(3) O sesiune complatE are urm6toarele etcpe:

aj conectarea cu lumins
b) cur6fcreo surei pccientului?ncinte gi dupE trctamenf (a se vedes mefodele
specifice de Gendsi Reiki Ho din ccdrul ocesfui nivel)

c) efectucfi Reiki pe cele 17 pozilii, c6te 5" pe fieccre dintre ccastec

d) efecfucti *eiki?n zona ?n ccre cfi simfit c<ruzc cfecfiunii

(4\ Cete tZ pazilii de baz6"

ZONA POZXTn:LS DE t*ArNr CE 5E APTJCA


cap Fotd . lateral. spate, git
Fofd Inim5, prtea superiocrfi a abdomeru:fui, fanden, grtea inferioara a
cbdar*enufui
Spote fiAEduvs spirdrif, mi"|locul sptafui, fombcr, xcrcf

(5) Nu folosifi congtinfc scu forfa minfii pentru efzcluareq trctaffientului


o) focclizqfi-v6 ctenfic pe pccient fi f obiectivul vindec6rii Reiki
b) cpoi devenili csrrl pur penfru energia Reiki; preceptarul va deferminc rezultqtul
trafcmenfului

Reiki pn?ru clfmente gl bduturi


Tronsmitcfi Reiki?nsinfe de c g6fi sau chiar dupE ce m&ncsrec a fosi dejc gd?if6

Reiki pntr$ cninale


a) pentru c6ini gi pisici frimifefi Reiki la frunte. cop gi corp; dec6 nu Fufefi atinge
cnimofuf, cfunci finefi mdinile ?ndrepfcte direct spre acestea
b) pentnr p6sEri cplicafi m6inite direcf sa$ pe calivie
c) pentru peg?i trirnitefi Reiki din exteriorut acvcriului

Reiki pnfrrr plcnte


c) pentru ccpcci ctingefi frunchiul, frunzele gi rddEcinile trcnsdf&nd Reiki
b) pentru ftari ef ectucfi curEforec curei, ate a id,e b$n6 sE finefi r&dEcinc ?nire
palme
c) pentru seminfe trsnsmiofefi Reiki?ncinjfe de e [e plcnfc

Tehnici trcdiliarmle ?n Usui Reiki Ryaho


{1} Pozifiite de ccp fa}csite ?n Usui Reki Rfoh
c) ?ntre frunfe gi v&ful capului scolo unde $rul?ncepe sE crecscd
b) ambefe t6mple?n ccefcgi timp
c) pu*ctucl si?uate lc mijlocul distcnfei dinfre v&rful capului gi mEduvc spirfrrii
d) unde creierul mic gi mEdwc spin6rii sefnf&fnesc
e) v6rful ccpului

(2) Shudcn Relki (gnry* fteiki) gi *enzalar Reiki (f;*crratstrt ReikS)


c) grupul Reiki = mci mull; prac?iccnfi ce trsteazE o persocnE
b) mcrcfonul Reiki -- fiecare tercpeut vc cplicc Reiki Ic rdndut s6s icr trafomenful va
cveo o periocdd de fimp rnci mare
c) m6inile sunt plcsctein pazifiile de bcz6
d) dccE sunf prec mu{i prccticcnfi Reiki, ccegtic pof trcnsmite Reiki indirect
plcsGndu-5i mdinile pe spatete scu umerii celor ce efectueaz&,frsfcmentul?n ocel
moment f lcnf thercpeutic")

{3} Reiki fitowcshi (Cercuf Reiki}


a) mci mu*1; prcc?iccnfi Reiki sfcu'grupcfi?ntr-un cerc: fiecare persocnE?gi plcseozd
mdnq drecpfd cu pofmc?n jos decsuprc pclmei sf&gi c pcr?enerufui,fn fimp ce m&ns
stAngE esfe orienfaf6 cu pclmc ?n sus situs?e sub pclmc drecp?6 a persocnei din
stdnga ss; nu este necesar sE se ridice m&inile
b) energic infernd Reiki vo cregte icr efectulvindecdrii se cstept6

(4) t{entctsu Ftc (*tetodc fit*snrl?erii cflrtrcffilor}


a) este fehnice de c comcnica un mescj subccrgtlentului pacienfului?mpreunE cu
vibrcfiile energiei Reiki transmise prin m6ini; exisf6 o mcre variefate c ufifizErii
ccesfeic: ranunfcrec lc obiceiuri dEurfitoare, ?nv6tcrec celor 5 principii Reiki ?n cczul
oamenilsr foarte balncvi ( c nu se conf$ftda cs vindeccreir.prin fcrfa minfii)
b) plcsol; mGinile pe fruntec persoonei ccolo unde p&rut incepe sE crecscE gi
trcnsmitefi mescjut cu intenfie clcrE gi ?ncredera; pufefi apfica sceasfE fehnic6 Fe dv
sou pe olte personoe

(5) Jckkiri $aka Hc (Rrificcrec eneegtei nega?3ve)


a) tehnici de ?nl6turare a energiai negrctive gi c tulburErilcr de vibrafie prin
purificcre cu energie Reiki 5i?ncdrccre cu energie pozitiv6

10
b) tdiafi spcfiu| de deasupra obiectului lc cproximetiv 5 cm exeeut6nd cu rn6nq o
mi$care orizonfalE gi cpoi oprifi brusc miEcarec m6inii; efectuali oceqst6 migccre de
3 ori; sstf el vor veni vfbrcfif ale energfei superiosre: efectucfi Reiki penfru
purif icore gi crnplificcre-s energiei; c6nd f aceli tdierec focatizcfi-vE ctenfic lc tanden
(sifuote ls 3 cm sub ombitic) gi finefi-v6 respircfia
c) ef ectuafu Reiki pe cristole
DacE esfe unul mic efectusfi metoda de mai sus. DacE este un obiecf mqi mcre
reduceli imcginec ccestuis lc c m6rime corespunzEfacr"e astfel ?nc&t sE vE ?ncapd ?n
pclm6, dup6 care efectufi mefoda descris6 mai sus.

Tehnici sFcifice ?n 6endci Reiki Ho Shoden


(lpur6farec asrei
Curdfcrea curei trebuie sd fie efecfr.r6?E?noinfe gi dup6 fiecare frafcment Reiki;
mefodc drertenz& excesul de energie gi echitibre.szF erlergia c.rei
c) pccienful stfi pe scsun frntins pe Wt, relcxot cu schii?nchiSi
bj efeetwfi &assho : ridiccfi ndinile?n $rs conec?ali-vE cr erergia din dimensiuni
superioore
c) plosafi m6inile la 1O cm de a pcrfe gi de atte c corpului pccientutui gi migcafi-le de
lo cap spre picioare fdrE c vd opri nici un moment

(?j ?ezrfiile de ecp folcsite ?r Gendai Reiki Ho


a)o
b) ?n zonc t6mptefor
c) vdrful copului gi m6duvc spin6rii

(3) Kenyektr Hc (buSul sscaf)


O tehnicE pantru curElarec energizi interiocre cu ojuforut vibrafiei Reiki.
a) plasofi m6na drecpt6 pe um6rul srGrg 5i fEsofi-o sE afunece?n dicAonctEfn jos
?nspre cocps6, efectu&nd?n ccelcgl ?imp respircfia "Hcdo" gi emi!&nd sunetut "Hss"
(ocest exerciliu este perftru purificcrec curei astfel ?ncdt sE putefi s& ptcseli m&nq
ugor depirfatd de earp)
b) plcscf i mdns sf6ng6 pe um6rul drepf gi f6scfi-o sE slunece ?n diogonolE tnspre
coaps6, efecftrfind tn acela5i timp respircfic "Hsdo" gi emifdnd sunetul "Hcc"
c) repefafi de c6teva ori migcdrile de mci sus
d) punefi mdinile pe genunchi

(a) Hfkcri no Kaknr Hc (Respircffc tcminif)

11
O tehnicE pentru reducerea stresulffi gi purificcrec minfii 5i corpului.
a) stofi conforfabil pe sccun gi ?nchidefi ochii; respircfi tent fErfi c produce nici o
tensiune?n corp; inspiroff Fen as 5i expircfi pe grur6
b) efectucli Gassho calm6nd cs?fel min?ea
c) ridiccfi mdinife c&f mai sus posibit gi simfifi vibrafiite de futninfr ce vE scaldE
?ntregul corp
d)?ncef ducefi m6inile pegervsnchi, cu polmete?n sus gi finefi-leretaxate cc gi cum ofi
avec ouE ?n pclme; ducefi mintea ?n tcnden gi cscultcli-v& respircfia
e) pe inspire vizuclizcf i cd energia Reiki sv6nd euloare alb6 vE umple inificl copul
cobordnd opoi?n tanden; de acols energia es?e rEspAnditd spre focte organella 5i
celulale dv.; simlifi cum sre toc procesul de vindecqre
fj pe expir vizualizcli cum lumina care c, umplut?ntregul corp enwnd prin toat1 pielea
dv., rEsp6ndindu-se?nspre infinit; eliminafi sricetensiune existentE?n corp
g) prin prccticc zilnicE corpul 5i mintec se yor puriflcc cdnd suntefitntr-o stcre
dezechilibrqf6 sau avefi emsf;i negotive (furie, fric6, trisfefa) umplefi-vd corpul 5i
minteo cu Reiki
h) ?n ?nche iere ef ecftnf i 6csshc; scuturcf i bine ?nchaieturite mGinilsr

(5) &ssha Kohru Hc {Respircfic 6cssho}


O tehnicE penfru cur6farec minfii 5i menfinerec con$tinfei stabile
c) stcfi confortabil pe un sccungi?nchideti ochii; respircfi lent 5i nafurol
b) efectucfi Gcssho 5i csffet cotmafi minfea
c) ridiccfi m&inile c6t mci sus deasuprc ccputui gi simfili vibrcfiile de lumin6 ce vd
cuprind ?ntregul corp
d) simfifi vibrcfiile energiei gi ?ncef ducefi m&inile ?n jos lc nivelul inimii ?n pozifio
6assho; focatizofi-vE ctenfis ?n fanden Si incercafi sE menfinefi mintes cdt mai cclmE
ej pe inspire vizuclizcf i cd, energic Reiki se deplcseaz6 din pclme ?n tanden gi simfifi
cum eq se dezvalt?Tn aceo zon?
f) peexpir vizuolizofi cum energia din tanden urcE spre pclme, cpoi eliberafi-o?n a,er
g) intuific Ai senzitivitcfea se vor dezvolta decpotriv6 prin ccest exercifiu
h) ?n ?ncheiere ef ecfircfi 6assho, scuturcfi bine ?ncheieturile nffinitor.

(6) Dusul Feiki


imb6ifi-vEfn Reiki, purificdndu-vd corput gi octivati energia
o) sta ti confortcbfl pe un sccsn gi?nchidefi ochii; respircfi tent 5i nafurcl
b) efectucfi Gossho
c) ridiccfi mEinile c6f msi sus posibil, decsuprc ccpului dv finCndtl*e depErtcte
d) vizuclizafi cE primifi un dug de energie Reiki de ts Sursa universola

t2
e) ?n ccela5i fimp, dcc6 cvefi nive[uf 2 fotosifi numele simbolului puferii gi vizuciiza]i
vibr{ic sa ?n corpul dv (1}; pentru cei ce cu nivel de mqesfro folosifi numale
sfmbofufui de mcasfru (Z)

Cho Ku Ray 2 Tibefan Dai Ko Myo

f) simtiti vibrclic energiei Reiki ce vd strdbate corpul; ?n acest moment ducefi


pclmele ?n fofc corpului cu fcfa ?ntoarsE sFre crcestc gi migccfi-le de la ccp ?nspre
picioore ?ndepErtdnd astfel energia negaliv1; Reiki emqn6 din mdini ?mpreund cu dugul
Reiki vE vs purificc; luminc vc ajunge ?n toate calulete corpului dv gi ?l vc umpte ?n
?ntregime
g) ?ncheier e ef ectugi Gassho

(7} Chckro Kcssei Kotcyu Ho {tehnicc respircfiei pantru cctivorea chckrelor)


Aceastd metodE vE vs conecfs cu energic Reiki 5i vc octive chskrete
c) stcli confortqbil pe un sccun gi?nchidefi ochii; respircli lent gi rntursl
b) efectucfi Gsssho ; ridicafi mGinilecGt mei,sesFs#b;F. dcscrFrccaFrbi dv; #mfifi
vibrcfiile de luminS care izbucnesc ?n ?nfregnrt dv corp
c) ducefi m6inile ?ncet Fe genilnchi p6str6nd cchii?nchigi; respirgi abdominaf {in
inspire sbdomenul se dilatE , cregte?n volum ?n fimp ce expir se micgoreazd): f cceli
acest exercifiu pCnE cfingeli a stcre de pcce 5i relaxcre
d) pe inspire vizuclizafi cum R.eiki infrd prin v6rful ccpului gi umpla cu lumind fiecare
celuf6 c corpului , pe expir fosfe fensiunile gi gfindurite negofive sunt fndep6rtsfe de
corp
e) vizuolizcti charkc 7 gi irceyli de.cvenleccfiv6rii tst$rer chakrelcr daFE cucn
urmeozd
f) pentru incepuf efectuafi respircfia debaz6: cici vefi lucra doar cu chskrete 1J, $i
chqrko 7
f. inspirafi energie prin chcrka rdddcind; conducefi erergie?n chsrks inimii,
simfifi energia?n chcrka inimii; cpoi expir{i ccecsii energie din centrul chckrei
inimii tn toate direcfiile
2. inspircfi energie prin chcrko inimii, conducefi-o ?n chcrko coroand gi expirofi-o
cpoi?n univers
3. inspircfi energie prin chcrko corocnd, conducefi-o ?n chcrkc inimii gi expircli-o
opoi?n univers
4. inspirali energie prin chcrko inimii gi expircfi-o prin chcrks rdd6cind

IJ
gj efectuofi cceeast6 secvenf6 de c&teva ori pGnE afifrgif-o perfect: aceste
exercifii sctiveqzfi chakrete l, 4, 5i 7 ?n ccelagi titnp
h) urmeozd mefods respircfiei pentru activsreo fiecErei chakre ?n pcrfe; metcds
este exocf cc mci sus dqr vefi?nlocui chcrka inimii cu chakrele2,3,5 Si 6
i) fc fina! efecfuafi Gcssho
NOTi: dac6 nu cvefi fimpul necescr este sufficient gi efficient sE efectuofi docr
secvenf6 respircfiei de bcz& {pg$i L-F- &e mci sus}.

C$n sd fclositi *eik* *S ce a?i pntturs ccesf sminar ?


I. Este necescr sE prccficcfi c&t mai rnult per*ru a vd dezvctfe cbilitcfec gi
cclifoteo Reiki
Z. Nu folosffi congfii{c scu forfc minfii penfru aralize vindecarea
c) focclizcfi-vd ctenfic pe pccient gi cbiectul vindec6rii Reiki
b) apoi devanifi un ccnql pur pentru energia Reiki; receptorut va defarmina rezultetul
trotomentului
3. Csn?inucfi cufofratementul pentru 7l de zile
c) cele 2|" de zile provin din prioodo de posf a lei sensei Usui; efectuofi
outotrstsmentul Reiki folasind cele-lt pozifii fimp de Tl de zile
b) dccfi nu cvefi timp, c6tegvc minuts pe zi sunt ccceptcbrile; condifia fizicE vE vs fi
modificatE dup6 acordaj; deci nu uitcfi sE consumcfi c&f mai mult6 ap6
4. Cu cGf practiccfi mci mult ci ot&t vefi simfi efactul Reiki
a) folosifi Reiki zilnic pentru vindeecrec persacnelor, cnimalelcr, FFen?elor
b) cpticcfi Reiki pe m6nccre, bEuluri, diverse sccesorii
c) citifi texful penfru nivelul I gifntrebcfi-v6 mcestrul dgcE nu afi?nfeles
d) practiccfi zilnic metodele ccre vd plac pentru c vd purifics minteq gi corpul
5. Reikf pocte ff fofosif orcGnd gi criunde
aO abilitatea dv de a efectua Reiki n$ vq dispcre dacE nu o folosifi; forla vindec6rii
REIKI devine mci mcre docE prccticcfi.

gendrr3 Reiki F{o OKUDEN


Cuprins:
6hid util pentru nivelul 2
Scopul gi concepfusl nivefului 2
Simbolurile Reiki - semnificafie 9i utilizdri
Cum utilizcfi simboturile
Vindecarea dincolo de timp 5i spcfiu
Itretadele cle Reiki vesfic

T4
1. Cufia Reiki
2. Tehnics deprogrom6rii mentole
3, itrtetoda ?mpdmentErii
Tehnici trcdifioncle sle U*.ti Reiki Ryoho
1. Tenden Chiro Ho {lUtefodc dezintcxic6rii}
2. Koki Ho gi O,yos*i Ho {Trc?cmertul prin respiralie gi privire)
3. Hoso Chiryo Ha (ffietada vindec6rii ombilicului)
4.5eiheki Chiryo Ho {o versiune de Nents?su Ho)
5. Byosen Reikan Ho (Vindeccrec prin hibiki - senzaliile m&inii)
I'vtetode specificein Gznds,i Reiki Ho Okuden
t.6endei Reikishiki Hafsurei Ho
2. Jiko Jokc Ha (metodo cutopurificdrii)
3. Scibo Kosseikc {rtte?odc octivdrii ce}ulelor / trimite-1i lumind celulalor fcle}
Cum si folosifi Reiki dupA ce cfi pcrcurs nivelul 2

Cslitcfes fluxului energetic Reiki se vs?rnbun6tfti gi vefi cveq mai mutfe


posibilitEfi sE folssifi Raiki prin ?nvEforec simbslurilor gi kotodcmelor. Simbolurile
sunf cntene ce realizeszd canfcc?$l cu energia Reiki iar kafodamele sunf vibrcfii
sccre cete canecteaz& cu energia Reiki

Ghi,d util pentru nivetul ?


I.Vor fi ccordafe 3 ccordcje
o) fluxul energetic se vei dubta (cregferec puferii)
b) energio Reiki din dimemiunile superiocre vc fi csnectstd {ridiccrec nivelului de
vibrcfie)
2. Simbolurile 5i mantrele tronsmise
a) vefi folosi farme gi sunefe drept cctafizsfcri pentru a rezane cu energia din
dimensiuni superiocra
b) declangatcri ai sisfemului prin rezoncnf6 cu energic Reiki stcHlit6 prin ccardcje
3. Scopul vindecErii dincolo de spcfiu gi tirnp
c) basic a trsi mei bine c6ut&nd comptetcrec Fracesului de ?nv6fcre
b) trctamen?ul lc distcnfE - exfinderec spfiului penfru a exersfr. iubirec 5i crmonia
c) vindecorec trecufului - iegirec de sub inft*enfa energiei negcfive pentru
realizsrea sinelui
d) vindeccrea fn viitor - fransmiteres iubirii gi binecuvinf6rii penfru ceec ce
dwryti sE devii?n cursul acesfui process de reqlizsre s sinelui

l5
Scop.rt 5i cancepftrct nGvehttui 2
1. Jtrtetodele cvansate pof fi folosite mci uSor
c) simbofurfte gf kafodcmefe pcf fi f,cfcsife mci tl5ar
b) oricine psqie utilize metsdele cvcnsste de Reiki prin fclosireo acegfora
2. Sunf ?nvEfcrfe nmi m$tfe posi$li?Efi de, c fotasi Reiki
a) cbilita?q de s vindecs este crewcu?6 de ls trstqmen?ul cu m5inile lc frqtcmentul
dincsto de fimplspcfiu
b) abilitates Reiki penfr*u purificcrec gi evolufie spiritunlE es?e crescutd
3. Acordcjele stsbitesc sisteffiIt
o) nivelul dv de vibrafie va creSte prin primirec celor 3 acordaje
b) un acordaj face ca celulela creierutui sE devini cctive iar dv sE f;1i pregdfifi sE
primifi energic, cu vibrcfii ?nsfte

Simbolurife *eiki - ssmnificc?ii trfilizdri


TiP s; Prinnul simbol AI dciles simbol Al treil?-a simbol
corccteristici

Corp divin PEmdni LUnO Soore

Descriere uzuald Putere superioard Armonie Absantd


Chakre tsi2 3si 4 5gi 6
Sunet Cha Ku Rei Sei He Ki Hon Sha Ze Sha
Nen

Refclii cu ocmenii PEmdntul ecel cac dus Luncare efect asuprc Soarele q trimis
la, creg'ferea, , pfimdn?ului, fluxul gi enzrgia din toafe
purificcrea 5i refluxul. Ea pocta cauzq dimensiunile
1 psnsrn ite r ea ener gi ei schimbiri constante ?n superiocre
cre.ative peniru tat ce sensibi itat e* carpurilor
I pentru tot ce
exist{. umsne. exist6. FdrE
arparile umcne su A fitn sincronicitcte cu sCIare p&mtntul
intenfic $mdntului 5i energia cengf infei funcre scu fiinlele
ritnrulacestuia vc duce la elibercrea de unlcfie nu sr fi
imprimct ?n zle. emof,ii, reducerea putu existo nici
Dezechilibrul stresului, ve ajutc osmenii mdcar s zi.
elemsntului va duce lo sd Ssfreze un spirit Soarele este
dezvol?ares balilor sau superior bczo existenlei
a nefericirii nosstre.
Functii Acfiveazd funcfiila Restcbilagte echilibrul Conectare cu

16
intrnseci prin psihic gi emalicnclgi inirnc obiectu!ui
recuperorec rifmuiui 5i produce o vindeccre dincolo da timp gi
echilibrului prin profundfi . Prgduce evoluf ia spcliu cducOnd o
rezomn?6 cu energic spirituali prin creg?erea vindecsre
congtinfei pfim6ntufui senzitivitElri gi tcceptare profundd gi o
prin rezorrenffi eu energia tncnsforrnare
congtinfei lunare prin rezoncnfE cu
energia
congtinJei
ssaralui
Ufilizare Activarea gi sporirea f mburfit6tirec relcf i i lor Trcfsment
erwrgiei, focalizcrea inter$t{E }e, obiceisrifor dincolo de timp gi
ocestela pe fint6, rele, rezolvarec cu energie sp*fiu.
sfcbifizcrea gi fixcr* fird c iubirii gi cr'rconiei c Ur.rdrirea unei
e;rlergiei gi totodat6 tu?uror tipurilor de s?dri de lini5te gi
purificcrea etzergiei afecliuni gi karmei gi pc.ce, carzclia
ircumelor deformirilor
csre au creat
sbslccola pentru
fnvdtore
Trctcr*enf frnbunE?Efireo Restesrorea echitibrului Co*ectarea la
statusufui erwrgei*c psihfc gi emc]icrnl abiecte da ls
fizic sau matericl dis?cnfd ?n timp
pi spcfiu. Deseori
fslosi? ?mpreund
cu alte simboluri

IT
Cr.rm ufilizcfi simbcl$rile
1. Primul symbol este folosit individusl sou pentnu c cmplificc forfc altor simboluri
c) purificcrec unui toc. sp,Fiu, m6nc&rii. bfiufurifar
b) pentru c circula?n sigurc{E
c) pentru a?ncurcjc pe cinevc
d) penfru a sfsbili relcfii bune cu ceilclli
e) penfru protecfie energefic6

2. Al doilea symbol pacte fi folosit fmpreur# cu primuf (2*1)?n urmEtoarele cazuri;


a) c6nd sunfefi fensionsf scu?n cordifii dizcrmonice pentru e sdduce crmcnie
b) pentru c fine o conferinfE, ?nffifnire , negacieri, pen?ru c asigurc succesul ?ntr-un
interviu
c) penfru c vE odihni, c eliminc furia, trisfefea. bloccjele emoficncle scu s schimbo
minteo
d) pentru o vd realizelelurile (o mdn6 pe frunte. ceolaltd pe cecofd)

3. At freifea simbcf fmpreur# cu primaf (3+I) se fafcsegfe penfru problerne de arigine


maierialE icr ?octe 3 ?n ordinec 3+2+1 pentru probleme spirittrcl-emafioncle
o) pentru trcnsmiteren efisrgiei ?n timp 5i spafiu
b) pentru a madificc AND-ul
c) pentru c vE conec?c cu u* obiecf, persacn6

Virdecarec di*colo de tinp si s?afiu

1. Vindeccrec ta distcnf6
c) focalizcli*vd mintec pe fctogrcfic persocnei; ?n lipsc ccesteic crecli o imcaine
vizucld (fcntam6) c Fersocftei re-specfive
b) focclizcfi-vE?n minte scopul tratamantului ( c cdduce cong?ientizcre, crmonie,
Fsce, calm son recuFercre dup6 bcal6)
c) conec?cfi-vd cff prsocm (trimitefi simbclul 3 pentru a stabili car*actul; ?n cazul
bolifor fizicefrimitefi 3+1, icr pentru stress sau boli psihice 3+2+t
di finefi sdinile krlpra tatogratiei cu ochii tahigi *u deschigi, du$ cum vfi
convine
e) lcfincl efectucfi curdfareccurei pe fotogrcfie,apat exprim6fi-v&respectful
prin pozifis Gassho

18
2. Trofcrnentut frecutului pentru purif iccrec karmei gi a traurnelor
DacE vd cmintifi ceve ce vd faceli sE vE blcmcli singur, chior dacE un obicei ne este
f6cuf infenffonct , &cell, ominfire poafe ff o f<srtrfr- DacE e i cvuf un eccidenf ?n frecut
gi cfi fost r&nit icr rdnile fizice cu trecut dar cele men?qle cu rdrss, ccecstc este a
trcurni-
o) scriefi numele dv pe o bucsfE de h&rfie, desenali simbolurile ?n ordineoS+Z+L,
pronunTcTi numeleccesfora de 3 ori gi frimitcfi Reiki ?n trecrt
b) b) ?nchidefi ochii gi respircfi cstm; continucfi cceasfd respirctie p&nE simfili
cE $rftetut dv se dizotvE?n vibrcfic dimeftsiunilcr s*periocre
c) c) lc fincl efec?ucfi cur{irec Gtsrei,Gsssho gi rrullumifi fiinfelor superiocre

3. Trafamentuf viitorului
c) focclizcfi-vE min?ec pe viitorul dv
b) scriefi ffitmele dv, dcfc. orc. tocul gi ceec ce dorifi pe h6rtie, repet&nd de 3 ori
dctc gi oro
c) ?nchidefi ochii gi imcgincfi-vE?n cec mci bunE situafie [a data gi ora atese
d) desencti simbolurila?n ordinea 3+2+1 gi cdntafi Ko?odcmele pentru fiecsre din?re
ele
e) transmiteli energiekeiki tc momentul respective
f) lq f inaf efectucfi curEfcrea curei, Gcssho gi mulfumifi fiinfetor superiocre

llilefode cle Reiki vestic

1. Cufio Reiki
Este o mefodE ?n core folosifi concentrcres efiergiei Reiki pentru c vE reclize diverse
gf numeroase proiecte, fefuri scu dorinfe fn ccetcgi fimp. Trebuie sd cvefi a cufie
nemetclicE pentru c G fine hdrt;;te p care le vefi utitize pentru diverse dorinfe
oj preg?tifi o cu?ie nemetaficE sau un sEeutef fenfru stacarec hGr-Fiitor
b) efectuofi Jaki Kiri Joks Ho
c) scriefi dorinfa pe o bucatE de hGrtie { o singurE dorinf6 pe o singurd hfirtie}
d) desencfi cele 3 simboluri?n srdinec 3+2+1 repet&nd kotkdcmele pentru fiecare
de 3 ori
e) puneli h&rtie ?n csf ie gi cpoi plosali cutia ?ntr-un loc unde nu poote fi vdzutd
f) trim;teli energie fn fiecsre zi spre foaic de hffrtie {spre cutic cu fci}
g) NOTi: este importcnt ca ?n timput efectudrii scestei proceduri sd dorim sd
reclizEm tocte acele ceerinfe ale noastre fErE a rdni ?n nici un mcd pe clfcinevs
gi cc focte dorinfele sE fie?* folosul dv spirifucl

T9
?. Tehnicc deprqncm&rii men?sle
o) reclizcfi cur6fcrec curei
b) pfcsal; o mdnd tc spctele ccpufui pcciantutui gi desencfi cu cealatfE mdnd
simbclurile 3+2+l?n fimp ce ras?ifi ko?odamele coresputt:zdtasre fiecEruio
c) cplicali o menE pe frtn*e gi ceckft6 !c cecfE simfindtrvE ptin de lumini;
trimitefi ccecstE tfimiftE spre pccien?
d) repefcli cfirmafic de 3 cri
e) ls firffit efectucfi curEfcrec curei
Este efficient dacE repefErn acest exercifiu zitnic fimp de a sEptEm6n6-

3 fitetodo ?m$mArfidrii
Tehnica vE conectesz6 cu cenfrul p6m6ntutd folosind energio
e) stafi agzat cu mfrfnile pe genunchf, ?nchfdadf? cchii gi cclmalt minfeo
b) ?n fafc dv desensfi cele 3 simboluri gi spunefi katsdar$ela ccrespunz6tacre
c) plcscli o m&nd pe fru*te gi ceolcltd pe eecf& 5i trimifefi Reiki
d) ptoscfi cmbele mdini pe icnden 5i trimitefi Reiki
e) infdgurcli genunchi cu m&inile gi ?rimiteli Reiki
f) ?nf6surcfi lcbete piciocrelcr cu E#inile gi trimitefi Reiki
Tehfiici frodif$o*ate cle Usui Reiki qroho

1. Tcrden Cttirya Ho fftttoda dezintcxicErii)


c) plcs4i-vE o m&rfi pa ?cndenn { lc 3 cm s& ombilic} gi cealcltE pefrunte (unde
?ncepe p6rut sE creesc,E): $mgi1i mergie din-rnffi de;e frunfe gi spunefi men?af 'te
rog eliminfi,tndepdrtecz6 otrsva din corpul meu" perfru cfiteva minute
b) mufcfi m&rm de pefrwnte gi punefi-a decsupra celelalte pe fcnden; l6sa?i fteilci
sd circule cstfel pentru 20 - 3O de minute
c) efectucli cceas?E metcdE repefat perfi cparermef ee? vizibil; ods?E reclizat,
urmfitorul trctameni vo fi mai u5or

2. Kokf Ffo Si yoshi Hc {Tratarne*tul prin respfrntgi privire}


c) dccd sirnfifi f ierbin?e ?n piep?, gurE scu nss ctanci cdnd etectwti Reiki pufeli
fsce tratoment gi cu ojutorut respir"cfiei; inspireli pen as 5i expira?i lin, gentil pe
gurE, fidndbuzele cc Ai cum cfi fluierc , s1rz zorc qnde dcrili sE dirijali Reiki;
acecstE metod6 este util6 cfunci cdnd dorifi sE efec?ucfi Reifci ?n zane pe csre nu te
putefi atirEe, sqre exemplu arsuri

2A
b) ochii pof dirijc gi ei Reiki; trebuie, doar sE privifi zonc gi s6 simfifi cE ea este
curdJcf6 gi vindacctd; ?ncercafi sd nu vE ccncentrcfi scu sd cvefi o privire prea
csprE

3. Hcso Clrirs Ffo {t*etoda vindecErii anbilicnlui}


Ombilicu[ este cer*rut corpului dv gi focuf vindecdrii pcntru orice cfecfiune
c) punefi degetul mijlociu pe ambilic Ai simlifi pulsul pantru o vreme acolo
b) simful putsalie; este grcdc? ccndas de Reiki fiind ?rt rezansnt6 cu energic
universo16
c) finefi degetuffn scessf6 zon6 pffn6 vE sirnfif; relaxe? gi echilibrat
d) rne?odo clternotivd esfe sE finefi m0ns lo 3-5 cm ?n fcfd ombilicului gi sd
frcnsmifefi Reiki ?n ccea zcrd

4. Seiheki Chiryc l-b {s vers;urte de Nentetsu Ho}


c) ptasc i o m&r# pe frunte gi ceclalt6 tc ceaf6; trcnsmi?efi un mesaj pur prin
intermediul mdinii situqfetn zona fruqii pentru 1-2 mintrte (mescjal poc?e sE
dezvahe perserretitcfes, sE carecf eze abiceiuri d6ur#tccre)
b) mutcfi mdnc d" p" fnin?e dcr pEsfr{i radnc?n zom cdei pentru cel pufin 5
minufe efectudnd ?n acest infervcl de fimp Reik c6nd csftducefi Reiki nu ?rebuie sE
rnai trsnsmiteli nici un mescj mental
c) pu?efi fctasi ccecstE metod& penfru dv scu pentru cllii; cdnd epficcfi ccecsf&
tehnicd pen?ru clte persorce fifi sigur cd mescjul corespunde cu ceee ce doregte
pccientut; este mai bines sE efectucfi pr"ocedeul de mai m$lte cri penfru c perioadE
scurt6 de timp dec&t sE fccefi un singrur trcfsmen? mci lung

5. Bycser Reiki k (Yi:deecFec pi* ffbiH - snzstiite cfii*i3)


Cdnd c persoanE suferd de o *ecfiune pu?efi simli
un semnal trcnsmis de |a sursc
cfecfiunii- Acest semnet. denumif byosen, varicz6 ?n funcfie de sevaritofeo gi
statusul bolilor, de lo o persoarfi ls alta. C&teva exemple de ssffel de semnqle:
senz{ii de migccre, prtsafii.?*fepEfuri, *urere, cEldur6. rEcecf6, Vc trebui sE cplicafi
m6inile?n cele 17 pazilii debszd p&n& cind vefi simfi?n mod disfinct ecsul trcnsmis
de bool6 (denumi? hi$ki?n limbc jcpanezQ

c) punefi mGinle dacsupra corpukui gi migcafi-le scsn&nd cstfel?ntregul carp:


oprifi mGinile unde simfifi cel mci Frfernie hibiki (senzefie de durere, c6tdur6,
rdceclE, vibrcfie, cmo$eclE); ccec zonE difer6 de regrlE de locclizcrea
simptomului; vE va luc timp gi experienfd ca sE apreciafi senzcfiile

zI
bi hibiH vi cregfe pdnE c6nd vc otinge un v&rf cpci va ?ncepe sE sesdE, cee-s ce
?nsecmrfr un ciclu: trebuie slinefi mfiinile W ccec zonE minimum un cictu; pe
m6surd ce ccest cicfa se repef& vdrfuf Hb;ki r*c descrege

lie?ode specifice ?n Getdal Reild Ho Olcrden


t.6et&i Feiklshfki Tlats,;r".ei ,&
c) stcli?n stilutjcponez {3ei7a,}: ?ndep&rtc{i toqte temiunile din corp gi relcxcfi-vfi;
?nehidefi ?ncet achii gi menfinefi spc?ele drept; focalizali-v6 ctenfic?n tqnden
(situcte la 3-5 cm sub ombilicl plcscfi ambele mdini Vegenrynchi cu pclmele?n sus

b) ttliskunen: ccecsta?rsecmr# sE spu*efi rtenfal subccrg?ier*ului cE vefi incepe


hqtsurei ho

c) Ke$roku: ?nseamnE purificcrec minfii prin reclizarec respirSiei Hada

1.plosafi mfina drecptE lc nivelul'umdrufui s?Eng 5i lEscfi-o sE slunece?n diogonald


spre goldu] drept?n fimp ce efec*"Si respirafic Hadc enifGnd surtetal Hcc {ccest
exerciliu se cdreseaz6 purificdrii aurei , daci p.r?{i plcsc mfina lc micd distcnfd de
corp)

2. plasafi m6nc $angd lc nivelul um6rului drept gi ef ectuali aceeagi tehnicd dar de
vdatc cstc ducefi m6na spre galdd $Ang

3. repe?afi de cdtevc ori aceste miScdri

4. ptcscli apci m6na drecptE Ia nivetut um5rutui sfdng gi lEscfi-o sE ctunece pe


exteriorqlbrcfului stfu pfir#?mpre degete?n timp ce afgctrrafi respira?ic t{qdo

5. efecfrnfi ccelagi exercifiu dE mai st.rs c$ EIfirffi opusE

6. punefi mftinile pe ge:ntsnchi

d) Ccnectcrea cE Reiki: ridiccfi m&inife decsuprc ccprtui gi sirnfifi vibrqiile kffiinii


Reiki cum circulE prin corpul dv

e).3oshin Kckya Ha {insecmd ptnificarec mi4tii}

22
L

1. respirati cclm inspirGnd gi expirGnd,


minte cv&nd numsi genduri pvre: finefi
?n
cmbele m&ini Fe genunchi cu pclmele ugor ?ntoarse cs gi cum cfi |ine un ou; foeclizcf i

otenfic ?n fcnden; respircfi ncfursf etimin6nd tensiunite din carp

2.pe inspire imcginafi-vd cd energia Reiki cabocrE prin mijlocul ccpului p6n6 ?n
tanden gi se ?mpr65fie ?n ?ntregul dv corF; fn ocelcgi fimp imagincfi-v6 cE toa?6
tensiunec este ?ndepdrta?E, cee6 ce vE fcce sd vE simfifi relcxct

3.pe expir efectucfi respircfic Hcda prexanfEnd sunet*t Hsc?ncef dar ferm; fn
ccalagi timp imcAinrcfi-v6 cE luminc csre v-c umplut corpul trece prin piele gi se
fmpr&5fie ?n univers

f) efectuotu Gsssho
g) Seishi n Toitstr {*'tsaffinE-ften?rereo minfii}
1. pe inspire imogincfi-vE cil energia luminoasd Reiki circulfi prin cmbele m6ini spre
tsnden gi ?l umpfe , ?l?ncarcE
2. pe expir ?n timp ce efeciuafi respirafic Hado inaginafi-v6 cd |uminq emanE din
tanden ?n mdini

2- Jiko Soka Ho {frietda ctrtoprrificdrii}


o) stcli confcrtcbil
pe un sccun cu pieiaerale depErte?e lc nivel$t umerilcr; respirafi
csfm ?nchiz6nd ?ncet, ?ncet ochii; imeginafi-vd s linie ce f ace leg6tura dintre cer gi
p6m6nf gi plcscfi vErful ccpului gi cclocnc vertebralE de-e lungul acestei linii
b) efectucli 6assho; ridiccfi tnfiinile deasupec ccpului gi simfifi vibrcfic energiei Reiki
cum circut6 prin ?nfeguf dv ccrp
c) cobordfi m&inile gi deschideli-le cu pclmele ?ndreptcte ?n jos; cducefi polmela
?mpreun6 cu v&rfurile degetelor cting&nd piepful
d) ?n fimp ce ef ectuali respirclis Hsdo prcnunf6nd sunetul Hcc ?mpingefi mfiinile ?n
jos eliber6nd ostfel energio din corp; simfifi cuffi energic p6rEseg?e corput prin tdtpite
piciocrelor
ej pe inspire ridiccfi m&inite pe l6ngE carp decs$pre ccFutui gi ccnducefi energic
pdmdntului spre cer
f) opoi primifi enzrgio, ce cobosr6 din cer: ef ectuGnd respirofia Hado ducefi mfiinile fn
jos $rfr la nivelul ccpului; cpoi freceft cu ele prin fcfc ccrpului dv p6nd lc nivelul
pieptului, sbdomenului. etiber&nd energia prin fEtpite piciocrelar
g) acest exerciJiu este pen?ru cutopurificare,vindecsre gi ridiccrec vibrcliilor
proprii, efectuafi ccest exercifiu aric&nd. criunde gi ori de cdfe ori vE convine

)7
3. Saiba Kasseifqe (frAetadc acfiv6rii eetutelarl frimite-fi luminE
celulelor tole)
c) stcli corfsrfabil; ?nchidefi ochii lenf; ?ndreFfqti colconc vertebralE 5i plcscf;
mdinife pe genvnchi cu pclmele?n sus
bj efectuafi 6cssho; ridiccfi m6inite decsuprc ccpalui gi simfifi vibrofiile de lumin6
csre vd fulgerd prin corp
c) simfifi vibrcfic ?n fimp ce ccborfili mdinile; mutcf-v6 ctenfic?n ccp gi sccncfi
?ntregul csrF cu ochiul minfii de sus ?n jos; cdnd gisifi o zan? dezechilibratd
znergetic?nseamn6 cE scoio este o corEestie
*mulfumesc pentru
d) pe inspire trimifefi Reiki?n ccea zonE spundnd mental celulelor
congtientizare: fnu6f ca iubirea gi crmcnia sE fie conduse de REIKE"; dup6 ce cfl spus
oceste cuvfnfe mu?cfi-vd afenfic ?n urmdtocrec zcnd ccngestionctE gi repetcfi
exercifiul
e) cdnd eli perf eclionci acest exercil*u este sufficient cc sE sesizali zono
tensionaf6 gi frimitefi lumino Reiki sFre eo mulfumin6nd menfal
t) pe mdsur6 ce vd, perfecfioncfi acest exercifiu nu vc moi fi necesnr sE spunefi cevc
subcongtientufui pentru cci c6nd scanc?i carpul?rcsmitcfi energie Reiki spre zcftc
fensionet6 se vq fcce outomct

Cum sE folasifi enerEic Reiki dup6 ce a?i Parcurs nivel$l 2


1. energia Reiki cu ccre vefi lucrc se dubleazE estfel?ncet putefi
efec:tvaun ?rcfcment ccmptef Tirt&nd mGnile pefieaare pozifie
cproximctiv 2 minute
?. Trin ufilizarea simbolurilor pu?efi realize diversefehnici efieier*e de
Reiki
o) vindeccre gi purificcre la nivel fizic
b) vindeccre gi purificcre la nival spiritual
c) vindacora gi purificcre dincolo de timp gi spafiu

&endsi *eiki SHIhIPIDEN


Cuprirs:
6hid utit pentru nivelul 3 {Shinpiden
tnv6forec simbolukli de maes?ro
Utilizoreo simbolului de moestro
1) Autopurificcrec cu lumind
2) Primireo?ndrumdrii dat6 de sinele supericr pentru tocfE ziua

24
3) Comunicsrec cu sinele superior
4) ftAeditcfic Reiki
Fo losires sf mbo luri lor $f frcnsc elerq ccasfors
Tehnici fradificnale ?n Usui Reiki Ryoho
1) Uchite Chiryo Ho {AfirEerec mfiinilor}
2) Nodete Chiryo Ho {Lovireo cE mfiinilei
3) Oshite Chiryo Hc (impingeres cu v6rfut degetetor)
4)Ketsueki Kokan Ha {ftte?odc schimb6rii sfingelui)
Tehnici speciticefn Gendai Reiki Ho Shinpinden
1) fmoginec solsr6: metods integrErii simbolurilor
2i Tratamenf : imcAincfi-v6 cd finefi sosrele ?n pctme
3) Sekizui Joks fbuki Hc (CurEfqres mEduvei spindrii prin respirofia)
4) Hado Kckyu Ho (R4espircfie Hcdo)
5) Hodo illeisa Ho (fdteditafie Hcdo)
6) Eliminarea unui blocaj energetic

in tot ceesce faceli urmErifi sd fifi c&f moi congtient gi sE devenifi unc cu universsl

6hid trffl pen?rtr *ivetul 3 (shinpiden)


l. Calea clfr.e sdevdrota f ericire
c) c purificc minfec pentru derroltarac spirituclE gi a vd cdduce cdt msi cprocpe de
linigtea gi pccec interioard

b) de a vE?ndeplini responsabilitEfite faf6 de fcmifie 5i societate gi c odduce


bun&store oamenilor

2. f nv&f&*d din*dki vesfie -fredifianal

c) Reiki trcdifioncl: lintc sa este de c fi?n?otdecuns cclm, linig?it

b) western Reiki: finta sc este prcpric persorrefifcte, famitia, societc?ec gi ?nccdrcrec


ccesfora cu iubire gi annonie- -

3. Arrnoftic, scaFul universului

c) Reiki cuprinde voinlc universului ccne fsce totul?n armcnie

25