Sunteți pe pagina 1din 25

aENDAI RSEKI

Gendoj
Cuprins;

T-TO HTKKET

Reiki Ho SHODEN

1. Z. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Reiju
Gokai

Ce

este 6endai Reiki Ho

Nivele de predcre ?n Gendai Reiki Ha fnfroducere ?n Reiki. Un ghid ufil penfru primul nivel Structuro fteiki Ho Esenfa Reiki Ho gi *endsi Reiki Ho Fondctorul Reiki Ha,sensei lt&ikas Usui Ce este Reiki, ce este *eiki fto ? fstoricul Reiki de lc cparifie gi pdnE?n present Trcnsmiferea gi folosirea energiei Reiki

Hotsurei Ho Trotomentul distol


Shinpide Bszele frctamentului Reiki

10.

Chckra Kassei Kokfu Hc (tehnicc respircfiei pentru cctivcrec chckrelor) Cum sE folcsifi Reiki dupE ce cfi Fsrcurs ccest semincr ?

(1) GJ {3} (4j (5) (6) m

Tehnicite frcdifionaie ?n Usui Reiki Ryoho Cur6fcrec aurei Pozifiile de ccp folosife ?n Usui Reiki Ryoho Kenyoku Ho (Du$ut uscct} Hikari no Kokyu Ho (Respircfic tuminii) tussho Kokyu Ho (Respircfic luminii)
Du$uf

*eiki

t . gendai Reiki Ho

(?n

traducere: metodc Reiki contemporcn)

Este uns dintre cele mai pcpufare gcafi Reiki din Japonic, rectrncseuf6 pe plcn rnondial, este a formE mcdern6 de Reiki ce?mbinE elementele specifice Reiki jcponez prccticat ?n cadrul Usui R.eiki 6skkai. etementele prcvenite din ctte ramuri jcponeze o;le Reiki, cu mefodele specifice?n Reiki vestic. Esfe destinat omului modern ce nu mei are timp sd

se preacu1e de dezvohareq ss spiritualE. oferindu-i ccestuia mefode sirnple, eftciente ccre, practicate o periood& de fimp ?'l vor cjutc sE redevinE Olvt. 5en*i HIROSHI DOI este fondaforut Gendai Reiki Ho Kyokqp (Fn trcducere: Asocicf ic gcolii de Reiki ftfrodern), cunosc&for gi prccficcnt a peste 3O de tehnici de vindecare, domnis sa a fost lnstruit gi ce;tificqte de dcamnc KffiAfKO KOYAI*A (at cincilec pregedinfe cl Usui 6qkkci) gi de clli mcegtri?n linii japoneze mci pulin cunoscute (sensei Hiroshi Ohfa, sensei Aycko Sasaki, ses*ei Chiyoko Ycmcgcchi, fifi,ickc lrlifsui), Sensei Hirashi Doi es?e membru recunoscu? cl societEfii de Reiki cl tui Usui din Japonio (Usui Reiki 6ckkai) fiind insfruif p&nE Ic nivetut 2 (akudenj de c&tre sensei Kimiko Koycma. Exist6 informclii neoficicle care susfift cE sensei Doi s fost instruit neoficial de c6fre sensei Koycmc pdnd lc nivelul de maestro (Shinpiden) ccest fapt nefiind confirmcf, dcr o primit sceastE instrucfie de tc un /iAcestru Reiki fcst membru Gakkai ccre ccuftt s-<r retras din csocicf ie: sensei Dai a fost instruit gi certificcte ca ,btaestru Reiki in diverse ramuri; Oshc f*lec Reiki ,Tehnice redientE" 6e-rdsi Relki Ho o adus?n vest mefode gi ?ehnici spiritucle necunoscute pffnE nu demult. O pcrte c ccestorc c fast predct6 de sensei Haycshi gi Tokcfc?n?nv6f6furite trcnsmise mci depcrte sfudenfitor lar, comunitEfii Reiki ?n tggg lc Vancouver.

2. Nlvete 4e predare

?n fierd,ci Relkl Gendai Reiki Ha se?nvcfE?n pctru nivele: Shsden {ptfu?nvifEturd), Okuden

(?nvdfEturc secret6), Shinpiden (misterete divinit6Fi) gi Gafstittiridden {cet mci ?nctrt nivel). DuF Wrcurgere.s, ulfimului nivet, veli fi certificcf t ca, Ae*dei Reiki Ho Shihon, mcestru?n gcoolc ?endai,cv6nd pcsibilitctec?nfiinf6rii prcpriei filiate deOendai Reiki Ho, cvdnd posibilitctec s& predefi sisfemutr integrrct scu grcdct ?n funcfie de proprio decizie. Rugfimintea lui sensei Doi adresctE tuturor eelar ce predcu *endat Reiki Ho c fast de a trqnsmite moi depcrte exect ccelecgi infcrmcfii pe ccre le'c prezenfaf dGnsut fErE ca ocestec sd suf ere modific&ri. Liniite deinifiere: Usui - Toketomi Aurelicn Curin Usui - Tcketomi Aurelian Curln

. .

Koycmc Koycmc

- Hiroshi Dai -

Rick Rivcrd

- Joseph Spcrfi -

- Hiroshi Doi - Rick Rivcrd

Brid Sheenan

3. InMucere
fericirii?n viafd"

(ij Ceesfe Reiki Ho: q porni cu o "o practicE de vindeccre" 5i c cjunge fc *creerec

?n Reiki. Un ghid

util pen?nr pimul

nivel

{2) Definifio fundcmentafE s celor Z cuvinte: - Reiki: energie universctE din dimensiuni superiaare - Reiki Ho: tehnica folosirii Reiki (ptr vindeccre, purificcre, srmonizolre, dezvohere gi evolufie spiritucld)
(3) Ce este vindeccrai - c recuperc condilicperf ect na?urclE prin echilibrarea dizcrmoniilor cu cjutorul Reiki - sEn6tctec corputui gi minfii (vindecore fizic&gi menfcfE) - evoluf ie spi rif tml6 {vi ndeccrec suf letului}

(4) Scopul vindec6rii: c) c prac?icc drcgosfec gi crmonic prin rdsp&ndirec vibrctiei energiei din dimensiunile superioore ?n lume prin vindeccre b) pentru c vE re?ntregi prin ?ntocrcerec lc fiinfa de lumine ce suntefi (5) Abititaten de a vindeca: c) nu e-ste necesarE o pregdfire dificild sau eforturi mcri pentru a, reatize vindeccrec dup6 ce cfi primif ccordcjut de tc un mcesfro Reiki b) ccfea Reiki este deschis6 gi putefi ccum sE ccnduceti vibrcf*ile Reiki prin dv.
) Ccrac t eristi cite vi ndec6ri i; c) apliccrea' energiei Raiki *te care-spunzEtocre cu nivelul de instrucf,ie pe care t-c1i
(6

primit b) nu transmitefi g&ndari sca dcrinfe ?n timpul vindecErii, energia, Reiki penfru o vE cregfe abititatea de vindecare

fili

un ccnot eurct pentru

(7) Adcptcfi-vd metodete penfru dv.: c) putefi selectagi prccficc tehnicile c&rev& plac gi sE te prccticcfi zitnic b) putefi dezvolte 5i crcnjc cceste metode dcr NU le fcceli complicate scu misteriocse.

4. Struclurs Reiki Ho
Sisfemul frcdifioractct tui se*sei Usui cre 3 nivete denumite SHCDEN, OKU]EN gi S}'IINPIDEN, idulte sis?eme Reiki din vest predcu 4 sau mci mutfe nivele. (1) Sersd USUI c predafe asenfc Reiki Ho csffet:

c) Reiki este tratamenful spirituol (vindeccrec minfii) 5i trc?amentut fizic (vindecsres corputui) b) Reiki frafeqzE fiinfefe fffficfi pentru q difce o vindecqre hclisficE c) Reiki trateaz6 ?ntGi mintea Si apoi corpul (2) Rdki Ryoho esf6 uft tratamenf fundcmental ce asigrur& o vindeccre prcfund6 deaarece vibrafiile Reiki cctiveszE energia vifcld, forfc ncturslE de vindeccre 9i imunitatec. Energic vitclE infr& ?n corp, circuld gi iese sfsr6 uSor duc6nd cu eq arice blocoj din cGmpul energetic

(3) Reik; Ryoho pocte purif ica condific dizcrmonic& ce s dus lc opcrific cfecfiunii, dor dacE nu vefi schitnbc stilul de vicf6. vefi rec6deo ?n dezechilibru.
(a) ?n fiecare nivel vefi ?nv6fc *eiki de ]s simptu ]c eomplex, de [a bcz& [a dazva]trec spirifucld.

Nivelul
Shaden

Obfina

abilitaiec

. Reiki

Tratament de
Okuden avansaf

deschide drurnul enerEiai Reiki c ?nvElc tehnici gi cunagtir$e de


a deacclta eelitatea gi

bazi

Dezvcltd abilita?es Reiki

forfi

energiei

Tratamant

Reiki c ?nvfife vindec*re.a lc distcnfE, vindecsrec frecutului 5i

Shinpiden

Afiinte sfcbilE 9i

tiniStiti

preg?tire pentru evolufio spirifuclE


Shihcn Pregdtire'a, Pnccticfi profu*d6 pen?ru c fi mcestro Reiki

viifsrului a ?nvEfc cu?opurificcreo gi drumul cre*tiv cl vief ii ghiduf prin ccre sensai Usui c stins
iluminares a?nvfi}q sd r*ergi pe ealea viaJii co msestru Reiki ainleIege adev#ratul Reiki l{o 5i c ?nv6fa

mcegtrilor

*etodc depredare

5. Eserfc Reiki Ho 9i erdci Reiki Ho


Reiki Ryoho a pornif inificl ca 5i Tecte Ryoho.

(1) Teote Ryoho (vindeccres cu m&inite) este a metod6 naturalE de vindecore din timpuri imemorifibile; Reiki Ryoho este doar unc dintre metodele trcdifioncle de trcfcmenf din Jcponfc (2) fttikac Usui c?nfiinfct Reiki Ryohc tnt922; sensei Usu* a fcst cunoscut dctorit6 obilitEfilor sale psihice cjut6nd o mullime de ^ (3 ) Reiki a fost dus ?n Hcwci, dezvoltycf ?n SUA gi rdsp6ndit apoi ?n ?nfrecAro lume. fn

pccienfi

se cplicE Reiki co procedurE medicatE. In.Tcponic mcjoritcfec prccticcnfilor Reiki cu ?nvElct Reiki vestic (4 ) S-c spus cE Usui Reiki Rycho, sfilut trcdifional, c dispErut. dcr de fcpf exist6 5i ocum ?n Joponia

cdtevs

f6ri

fiendoi Reiki Ho
(1) energia |iniei:

- f asrtecpropiof& de energic originalE Reiki a lui sensei Usui deasrece a fost ircnsmisE prin intermediul Reiju de cdtre sensei Kimiko Koycmka
(2) Linis Tntearie gi metod6 - 4 reguli de b'szE pentru cpliccrea Gsndci Reiki Ho: c) studiuf Reiki trcdifionaljcponez gi ol *eiki vsfic penfru reslizsres, vindec6rii minlii, corpului gi evoiufic spirituclE b) evitorec misfificii, dogmctizdrii gi prejudecdfilor; fronsmifefi docr ee*te este dovedit cd cre efect c) incorporcfi tehnici din alte surse docr dac6 ele suftt eficiente 5i corespund sccpului nostrum, la fel cum o f6cut sznsei Usui?n irlcercerw sa de e crec *eiki d) fccefi efor?uri penfru c preda tehnici simpte, sfondardizcte cstfel?nc6f sdfie folosife ?n vicf,c zitnicE

(3) Tehnicc preddrii


{a) predaf i esentasistemului ?n mod simplu gi ajufcfi sfudenfii sE o ?nfelecgfi (b') cel mci importcnf punct cl seminarului *te sE conduceli a energie pur6 Reiki 5i esenla,sistemului Reiki Ho (c) sprijinifi s?udenfii sE prccfice Hcfsureu Hc gi sE pcrficiple la ?nt6lnirile Reiki ?n mod regulat: primirea Reiju ?n mcd repetaf purific6 ccrpul gi minfeo-

Usui a) ndscut?n Taniai-ftrsrc (ocum 6liiycmc-cha) , scfulYcmcgcfc,prefecture 6ifu.?n 15


cugust 7865 (primuf cn ct epocii Keio) b) c studiat ?n strEinEfqte ?n Europc gi SUA ?nvff&nd istorie, madicinE, religie, psihotogie gi shinsen jutsu

6. Fondotonrl Reiki,

sensei

iikca

c) pe cdnd postes, pe muntete Kuramq c6rtdnd iluminarec,?n mcrtie L9??", c puternicE energie univensclE a frecut prin ccput sEu, icr el a devestif corgtient de universol prezenr fn inferforuf sdu; ?n ccefcgi timp c prfmit o fc{& vindec6loare pe ccre s numito Reiki Ryoho dldorind sE fransmifE mai depcrte ccessf6 cbifitate de a vindeca fdc6nd-c disponibit6 multor alfor ccmeni, el a ?nfiinfct ?n cprilie 197? lc Aoyomc o societcte denumitd Usui Reiki Ryoho Gakkci unde se prccticc gi se predc ?n mod pubtic metoda Reiki e) c ajutct vindecdnd o mullime de ccmeni ce cu suferit de pe urmc marelui cutremur din zons Ksnto din sepfembrie tg73: s-c mutct ls f\kkcfto?n febr$sriet9l3 f) a svuf o bunE reputcfie gi c fcst invifst de-c lungul fErii, a decedst brusc la Fukuycmc dup6 ce a cfrEb&?ur Kure, Hiroshima gi Sagc; era?n I msrfie 1926. cvdnd v6rstc de &2 de sni; o preglfit pewte 2.W de sfudenfi.

T.
(li

Ce

i He ?

Reiki este enerqio universcld provenifi din dime3nsiuni superioare o) gtiinfa modern6 a concluzisnct cE tot ceec ce exisf6 ?n univers esfe format din vibrcfie; semei Usui o denumif vibrcfic provenitE din sceste dimensiuni superiocre "REIKI" o pcrte c vibrcfiai ewergiei-universsle. b) Reik; este enerqic congfinlet ce este rcdistE de fiinfe spiritucte din alte dimensiuni eivcincicerecteristici vibrefic idririi. crnre*iei gi virdec6rii; nai$r6 se re*H esfe lrtmirs purd. (2) Reiki Ho esfe c ccle de folssire a erwrgiei universate c) me?cde pentru a deveni un ccnst Reiki pen?ru c crmoniza gi vindecc totul; frebuia sd f ifi?n sincronicitote cu ritmul cosmic Ai sE trcnsmitefi vibrafic Reiki c iubirii, srmcniei gi vindecdrii f6rica. bi esenfa Reikf tlo este de c prefuc docr energie Reiki purE gi c o @trc csffel; dac6 nivelul congtinfei dv sccde. calitateo vibrcfiei Reiki va fi mai micE.

8. Isforicul REIKI de ta sparifie $nA

?n presenf

Reiki ?n Jcponio 5e spune cE au fast pregdfifi 16 Shfnpiden insfruifi 6e sensei Usui dinfre colre dsar 3 au fost identificcfi: Juscbura Ushida t1865-I935), Kcnichi Tcketom; (1878-1960), Chujiro Hcycshi (19ffi-1944). Pregedinfii Usui Reiki Ryoho &kkci (Trcdifionat Reiki Ryoho): iiikco Usui {1861-19?6' primul), Konichi Tckefomi (1S78-1960 - cf doitec). $cssbruro tJshida {1865-1935 - cl treilec), Hoichc Wcrrmi {18&3-t975 - cl pctrulec}, Kimiko Kryomc (19*6-199O - ol cincilec), fifrcscyehi Kosdih (cf Saselec)

Reiki ?n vest

c) Chujiro Hoycshi o primif nivelul de Shinpiden ?n 1975 gi a deschis o ctinic6 Reiki [a Shinsno &tachi?n Tokyo. Sensei c decedsf ?n cnul imediaf urm6for. Sensei Hoyoshi o pdrfisif Usui Reiki Ryoho Gckkai gi c fondof "Hcycshi SffH Reiki Ryoho* bazet pe Usui Shiki Reiki. b) Hcyashi SHki Reiki Ryohc c fosf inificl ?nv&fct gi rEspdndif ?n Jcpcnic. S-a spus cE Hcyoshi c insirui? door 13 mcegtri *eiki {inclusive dcufi dosmne: Hcrryo Takcfa gi Chie Hcycshi)c) Hcwcyo Tckatc c deschis a clinicE Reiki?n Hawai gi a insfruit 72 de mcegtri Reiki csre cu s\ft.rf o contribufie mcicrE?n rEspGndirea Reiki?n f$me" d) Reiki a fos? resdus tn Japanic la ?nceputuf cffirlsr 198* gi c cvui o populcritcte cresc6ndE- biverse stiluri de fteiki vesfic sunf r6spdndite scum ?n .IaFania e) Sistemul ?rodifiarrcf a! ler sensei Usr,ri existfi gi czi. Usui Reiki Ryaho Gakkai pdstreczE fradilia gi ideife lui fi&ikac Usui.

9. Trrnsmiterec gi folosirec
c) Reiju

etre?gtei *eioki

*RCIJU" penfnr fransmitereo, energiei Reiki. Sensei Usui a dezvoltat o metodE numif6 Reiju s-q frcnsformcf ?n ccordcj fteiki prccticct fn vesf. *eiju deschide cclea Reiki penfru fnce$tori gi amplific6 ener$iu Reiki. Usui q recomcndcf procficienilor sE primeasc6 tn mod repetct Reiju.
cele 5 principii Reiki {6ckci} pentru dervaharec spirifuelfr gi pentru c deveni un canal mci pur pentnr energic Reiki. De ssemenes el a selecfat 125 csqkc din timpul dincsfiei ftteiji penfru s fi fotosife cc baz& penfru filozafis sistemutui s6u.

b) 6okci Ef s definit

c) Hctsurei Ho
Pentru studenfii ccre cu cjuns la nivetuf de Okuden, seRsei Usui a dezvoltat "HATSUREI HO" cfl urT mcd de s active energia Reiki.

d) Trctamen?u[ distot
De asemenec c dezvsltaf o metodd pentru vindecarea dincolo da borierete timpului gi spcfiului prin utilizarec simboturilor gi mcnfrefor. Acesst6 metod6 erc?nvEfct6 de

studenfii ce a,jungesu la nivetul de Okuden Koki.

e)

Shinpiden

Pentru membreii al cEror chcracter gi abilifate se cpropisu de Shinpiden, maestrul (Shihcn) ?i ?nv6fc sE trsnsmitE mci depcrfe itumincrec pe ccre c atins-s sensei Usui.

11.

Bezele trcfcmenlr.rfui Reiki

(1) Cum s& folosifi m6inile:

c) cpropicfi degetele (eend trensmiteli ene-rgie lEscfi sn mic spfiu?ntre ccestec) b) agezcfi m8inile usar pe pcient c) penfru pccienfii d) puteli cplica m&inile decsuprc zonei cEreiq ?i efectuafi trctamsfttul dct cting6nd pccienful ?i conferifi reloxcrea necescrd

(2) Sesiunes de trctqment


a) locul?n ccre se efectuwz&tratamenful trebuie S fie relcxant; dccE ccest fac nu este pr-apice vs trebui sd-l purif icafi ?ncint eainceperii sesiunii Reiki, fotosifi muzici doar daci este necesar, b) spElofivE mEinile ?ncinte gi dupE trctcmenf cpoi freccfi-le unc de sl?c inchlzesc,
pGnE

se

c ) af&f fercpeutul c&t g; pccienful vor trebui s6?nlEture celsurile de pe mdnd; este posibil ca ?n fimput trstamenfului Reiki ccestea sE funcfioneze gregit scru chicr sE se oprecscd,

d) pocientul trebuie s&tie re[cxct, fdr6 sd?ncrrscigeze m&inife scu piciacrele,


e) vo trebui s6-i spunefi pacienfului despre posibilele schimb6ri ce apar dup6 trctament (c&teodct6 se vs simfi mai rEu av6nd febr& ssu dureri, dcr ccestec crct6 schimbdrile pcsitive ce vor urmci

(3) O sesiune complatE are urm6toarele etcpe:

aj

conectarea cu lumins

b) cur6fcreo surei pccientului?ncinte gi dupE trctamenf (a se vedes mefodele specifice de Gendsi Reiki Ho din ccdrul ocesfui nivel)
c) efectucfi Reiki pe cele 17 pozilii, c6te 5" pe fieccre dintre ccastec

d) efecfucti *eiki?n zona ?n ccre cfi simfit

c<ruzc

cfecfiunii

(4\ Cete tZ pazilii de baz6"


ZONA
cap Fofd Spote

POZXTn:LS DE

t*ArNr

CE

5E APTJCA

Fotd . lateral. spate, git Inim5, prtea superiocrfi a abdomeru:fui, fanden, cbdar*enufui fiAEduvs spirdrif, mi"|locul sptafui, fombcr, xcrcf

grtea inferioara

(5) Nu folosifi congtinfc scu forfa minfii pentru efzcluareq trctaffientului o) focclizqfi-v6 ctenfic pe pccient fi f obiectivul vindec6rii Reiki b) cpoi devenili csrrl pur penfru energia Reiki; preceptarul va deferminc rezultqtul trafcmenfului

Reiki pn?ru clfmente gl bduturi


Tronsmitcfi Reiki?nsinfe de c g6fi sau chiar dupE ce m&ncsrec a fosi dejc gd?if6

Reiki pntr$ cninale a) pentru c6ini gi pisici frimifefi b) c)

Reiki la frunte. cop gi corp; dec6 nu Fufefi atinge cnimofuf, cfunci finefi mdinile ?ndrepfcte direct spre acestea pentnr p6sEri cplicafi m6inite direcf sa$ pe calivie pentru peg?i trirnitefi Reiki din exteriorut acvcriului

Reiki pnfrrr plcnte


c) pentru ccpcci ctingefi frunchiul, frunzele gi rddEcinile trcnsdf&nd Reiki b) pentru ftari ef ectucfi curEforec curei, ate a id,e b$n6 sE finefi r&dEcinc ?nire
palme

c) pentru seminfe trsnsmiofefi Reiki?ncinjfe de e [e plcnfc

Tehnici trcdiliarmle ?n Usui Reiki Ryaho

{1} Pozifiite de ccp fa}csite ?n Usui Reki Rfoh


c) ?ntre frunfe gi v&ful capului scolo unde $rul?ncepe sE crecscd b) ambefe t6mple?n ccefcgi timp c) pu*ctucl si?uate lc mijlocul distcnfei dinfre v&rful capului gi mEduvc spirfrrii d) unde creierul mic gi mEdwc spin6rii sefnf&fnesc e) v6rful ccpului

(2) Shudcn Relki (gnry* fteiki) gi *enzalar Reiki (f;*crratstrt

ReikS)

c) grupul Reiki = mci mull; prac?iccnfi ce trsteazE o persocnE b) mcrcfonul Reiki -- fiecare tercpeut vc cplicc Reiki Ic rdndut s6s icr trafomenful va cveo o periocdd de fimp rnci mare c) m6inile sunt plcsctein pazifiile de bcz6 d) dccE sunf prec mu{i prccticcnfi Reiki, ccegtic pof trcnsmite Reiki indirect plcsGndu-5i mdinile pe spatete scu umerii celor ce efectueaz&,frsfcmentul?n ocel moment f lcnf thercpeutic")

{3} Reiki fitowcshi (Cercuf Reiki}


a) mci mu*1; prcc?iccnfi Reiki sfcu'grupcfi?ntr-un cerc: fiecare persocnE?gi plcseozd mdnq drecpfd cu pofmc?n jos decsuprc pclmei sf&gi c pcr?enerufui,fn fimp ce m&ns stAngE esfe orienfaf6 cu pclmc ?n sus situs?e sub pclmc drecp?6 a persocnei din stdnga ss; nu este necesar sE se ridice m&inile b) energic infernd Reiki vo cregte icr efectulvindecdrii se cstept6

(4) t{entctsu Ftc (*tetodc fit*snrl?erii cflrtrcffilor}


a) este fehnice de c comcnica un mescj subccrgtlentului pacienfului?mpreunE cu vibrcfiile energiei Reiki transmise prin m6ini; exisf6 o mcre variefate c ufifizErii ccesfeic: ranunfcrec lc obiceiuri dEurfitoare, ?nv6tcrec celor 5 principii Reiki ?n cczul oamenilsr foarte balncvi ( c nu se conf$ftda cs vindeccreir.prin fcrfa minfii) b) plcsol; mGinile pe fruntec persoonei ccolo unde p&rut incepe sE crecscE gi trcnsmitefi mescjut cu intenfie clcrE gi ?ncredera; pufefi apfica sceasfE fehnic6 Fe dv sou pe olte personoe

(5) Jckkiri $aka Hc (Rrificcrec eneegtei

nega?3ve) a) tehnici de ?nl6turare a energiai negrctive gi c tulburErilcr de vibrafie prin purificcre cu energie Reiki 5i?ncdrccre cu energie pozitiv6

10

b) tdiafi spcfiu| de deasupra obiectului lc cproximetiv 5 cm exeeut6nd cu rn6nq o mi$care orizonfalE gi cpoi oprifi brusc miEcarec m6inii; efectuali oceqst6 migccre de 3 ori; sstf el vor veni vfbrcfif ale energfei superiosre: efectucfi Reiki penfru purif icore gi crnplificcre-s energiei; c6nd f aceli tdierec focatizcfi-vE ctenfic lc tanden (sifuote ls 3 cm sub ombitic) gi finefi-v6 respircfia c) ef ectuafu Reiki pe cristole DacE esfe unul mic efectusfi metoda de mai sus. DacE este un obiecf mqi mcre reduceli imcginec ccestuis lc c m6rime corespunzEfacr"e astfel ?nc&t sE vE ?ncapd ?n pclm6, dup6 care efectufi mefoda descris6 mai sus.

Tehnici sFcifice ?n 6endci Reiki Ho Shoden (lpur6farec asrei


Curdfcrea curei trebuie sd fie efecfr.r6?E?noinfe gi dup6 fiecare frafcment Reiki; mefodc drertenz& excesul de energie gi echitibre.szF erlergia c.rei c) pccienful stfi pe scsun frntins pe Wt, relcxot cu schii?nchiSi bj efeetwfi &assho : ridiccfi ndinile?n $rs conec?ali-vE cr erergia din dimensiuni superioore c) plosafi m6inile la 1O cm de a pcrfe gi de atte c corpului pccientutui gi migcafi-le de lo cap spre picioare fdrE c vd opri nici un moment

(?j ?ezrfiile de ecp folcsite ?r Gendai Reiki


a)o
b) ?n zonc t6mptefor c) vdrful copului gi m6duvc spin6rii

Ho

(3) Kenyektr Hc (buSul sscaf)


O tehnicE pantru curElarec energizi interiocre cu ojuforut vibrafiei Reiki. a) plasofi m6na drecpt6 pe um6rul srGrg 5i fEsofi-o sE afunece?n dicAonctEfn jos ?nspre cocps6, efectu&nd?n ccelcgl ?imp respircfia "Hcdo" gi emi!&nd sunetut "Hss" (ocest exerciliu este perftru purificcrec curei astfel ?ncdt sE putefi s& ptcseli m&nq ugor depirfatd de earp) b) plcscf i mdns sf6ng6 pe um6rul drepf gi f6scfi-o sE slunece ?n diogonolE tnspre coaps6, efecftrfind tn acela5i timp respircfic "Hsdo" gi emifdnd sunetul "Hcc" c) repefafi de c6teva ori migcdrile de mci sus d) punefi mdinile pe genunchi

(a) Hfkcri no Kaknr Hc (Respircffc tcminif)

11

O tehnicE pentru reducerea stresulffi gi purificcrec minfii 5i corpului. a) stofi conforfabil pe sccun gi ?nchidefi ochii; respircfi tent fErfi c produce nici o tensiune?n corp; inspiroff Fen as 5i expircfi pe grur6 b) efectucli Gassho calm6nd cs?fel min?ea c) ridiccfi mdinife c&f mai sus posibit gi simfifi vibrafiite de futninfr ce vE scaldE

?ntregul corp d)?ncef ducefi m6inile pegervsnchi, cu polmete?n sus gi finefi-leretaxate cc gi cum ofi avec ouE ?n pclme; ducefi mintea ?n tcnden gi cscultcli-v& respircfia e) pe inspire vizuclizcf i cd energia Reiki sv6nd euloare alb6 vE umple inificl copul cobordnd opoi?n tanden; de acols energia es?e rEspAnditd spre focte organella 5i celulale dv.; simlifi cum sre toc procesul de vindecqre fj pe expir vizualizcli cum lumina care c, umplut?ntregul corp enwnd prin toat1 pielea dv., rEsp6ndindu-se?nspre infinit; eliminafi sricetensiune existentE?n corp g) prin prccticc zilnicE corpul 5i mintec se yor puriflcc cdnd suntefitntr-o stcre dezechilibrqf6 sau avefi emsf;i negotive (furie, fric6, trisfefa) umplefi-vd corpul 5i minteo cu Reiki h) ?n ?nche iere ef ecftnf i 6csshc; scuturcf i bine ?nchaieturite mGinilsr

(5) &ssha Kohru Hc {Respircfic 6cssho}


O tehnicE penfru cur6farec minfii 5i menfinerec con$tinfei stabile c) stcfi confortabil pe un sccungi?nchideti ochii; respircfi lent 5i nafurol b) efectucfi Gcssho 5i csffet cotmafi minfea c) ridiccfi m&inile c6t mci sus deasuprc ccputui gi simfili vibrcfiile de lumin6 ce vd

cuprind ?ntregul corp d) simfifi vibrcfiile energiei gi ?ncef ducefi m&inile ?n jos lc nivelul inimii ?n pozifio 6assho; focatizofi-vE ctenfis ?n fanden Si incercafi sE menfinefi mintes cdt mai cclmE ej pe inspire vizuclizcf i cd, energic Reiki se deplcseaz6 din pclme ?n tanden gi simfifi cum eq se dezvalt?Tn aceo zon? f) peexpir vizuolizofi cum energia din tanden urcE spre pclme, cpoi eliberafi-o?n a,er g) intuific Ai senzitivitcfea se vor dezvolta decpotriv6 prin ccest exercifiu h) ?n ?ncheiere ef ecfircfi 6assho, scuturcfi bine ?ncheieturile nffinitor.

(6) Dusul Feiki


imb6ifi-vEfn Reiki, purificdndu-vd corput gi octivati energia o) sta ti confortcbfl pe un sccsn gi?nchidefi ochii; respircfi tent 5i nafurcl b) efectucfi Gossho c) ridiccfi mEinile c6f msi sus posibil, decsuprc ccpului dv finCndtl*e depErtcte d) vizuclizafi cE primifi un dug de energie Reiki de ts Sursa universola
t2

e) ?n ccela5i fimp, dcc6 cvefi nive[uf 2 fotosifi numele simbolului puferii gi vizuciiza]i vibr{ic sa ?n corpul dv (1}; pentru cei ce cu nivel de mqesfro folosifi numale

sfmbofufui de mcasfru (Z)

Cho Ku Ray

Tibefan Dai Ko Myo

energiei Reiki ce vd strdbate corpul; ?n acest moment ducefi pclmele ?n fofc corpului cu fcfa ?ntoarsE sFre crcestc gi migccfi-le de la ccp ?nspre picioore ?ndepErtdnd astfel energia negaliv1; Reiki emqn6 din mdini ?mpreund cu dugul Reiki vE vs purificc; luminc vc ajunge ?n toate calulete corpului dv gi ?l vc umpte ?n ?ntregime g) ?ncheier e ef ectugi Gassho

f) simtiti vibrclic

(7} Chckro Kcssei Kotcyu Ho {tehnicc respircfiei pantru cctivorea chckrelor)


Aceastd metodE vE vs conecfs cu energic Reiki 5i vc octive chskrete c) stcli confortqbil pe un sccun gi?nchidefi ochii; respircli lent gi rntursl b) efectucfi Gsssho ; ridicafi mGinilecGt mei,sesFs#b;F. dcscrFrccaFrbi dv; #mfifi vibrcfiile de luminS care izbucnesc ?n ?nfregnrt dv corp c) ducefi m6inile ?ncet Fe genilnchi p6str6nd cchii?nchigi; respirgi abdominaf {in inspire sbdomenul se dilatE , cregte?n volum ?n fimp ce expir se micgoreazd): f cceli acest exercifiu pCnE cfingeli a stcre de pcce 5i relaxcre d) pe inspire vizuclizafi cum R.eiki infrd prin v6rful ccpului gi umpla cu lumind fiecare celuf6 c corpului , pe expir fosfe fensiunile gi gfindurite negofive sunt fndep6rtsfe de

corp e) vizuolizcti charkc 7 gi irceyli de.cvenleccfiv6rii tst$rer chakrelcr daFE cucn urmeozd f) pentru incepuf efectuafi respircfia debaz6: cici vefi lucra doar cu chskrete 1J, $i chqrko 7 f. inspirafi energie prin chcrka rdddcind; conducefi erergie?n chsrks inimii, simfifi energia?n chcrka inimii; cpoi expir{i ccecsii energie din centrul chckrei inimii tn toate direcfiile 2. inspircfi energie prin chcrko inimii, conducefi-o ?n chcrko coroand gi expirofi-o cpoi?n univers 3. inspircfi energie prin chcrko corocnd, conducefi-o ?n chcrkc inimii gi expircli-o
opoi?n univers

4. inspirali energie prin chcrko inimii gi expircfi-o prin chcrks rdd6cind


IJ

cceeast6 secvenf6 de c&teva ori pGnE afifrgif-o perfect: aceste exercifii sctiveqzfi chakrete l, 4, 5i 7 ?n ccelagi titnp h) urmeozd mefods respircfiei pentru activsreo fiecErei chakre ?n pcrfe; metcds este exocf cc mci sus dqr vefi?nlocui chcrka inimii cu chakrele2,3,5 Si 6 i) fc fina! efecfuafi Gcssho NOTi: dac6 nu cvefi fimpul necescr este sufficient gi efficient sE efectuofi docr secvenf6 respircfiei de bcz& {pg$i L-F- &e mci sus}.

gj efectuofi

C$n sd fclositi *eik*

*S

ce a?i pntturs ccesf sminar ?

I. Este necescr sE prccficcfi c&t mai rnult per*ru a vd dezvctfe cbilitcfec gi cclifoteo Reiki Z. Nu folosffi congfii{c scu forfc minfii penfru aralize vindecarea c) focclizcfi-vd ctenfic pe pccient gi cbiectul vindec6rii Reiki b) apoi devanifi un ccnql pur pentru energia Reiki; receptorut va defarmina rezultetul trotomentului 3. Csn?inucfi cufofratementul pentru 7l de zile c) cele 2|" de zile provin din prioodo de posf a lei sensei Usui; efectuofi outotrstsmentul Reiki folasind cele-lt pozifii fimp de Tl de zile b) dccfi nu cvefi timp, c6tegvc minuts pe zi sunt ccceptcbrile; condifia fizicE vE vs fi modificatE dup6 acordaj; deci nu uitcfi sE consumcfi c&f mai mult6 ap6 4. Cu cGf practiccfi mci mult ci ot&t vefi simfi efactul Reiki a) folosifi Reiki zilnic pentru vindeecrec persacnelor, cnimalelcr, FFen?elor b) cpticcfi Reiki pe m6nccre, bEuluri, diverse sccesorii c) citifi texful penfru nivelul I gifntrebcfi-v6 mcestrul dgcE nu afi?nfeles d) practiccfi zilnic metodele ccre vd plac pentru c vd purifics minteq gi corpul 5. Reikf pocte ff fofosif orcGnd gi criunde aO abilitatea dv de a efectua Reiki n$ vq dispcre dacE nu o folosifi; forla vindec6rii REIKI devine mci mcre docE prccticcfi.

gendrr3 Reiki F{o OKUDEN

Cuprins: 6hid util pentru nivelul

Scopul gi concepfusl nivefului 2 Simbolurile Reiki - semnificafie 9i utilizdri Cum utilizcfi simboturile Vindecarea dincolo de timp 5i spcfiu Itretadele cle Reiki vesfic
T4

Cufia Reiki 2. Tehnics deprogrom6rii mentole 3, itrtetoda ?mpdmentErii Tehnici trcdifioncle sle U*.ti Reiki Ryoho 1. Tenden Chiro Ho {lUtefodc dezintcxic6rii} 2. Koki Ho gi O,yos*i Ho {Trc?cmertul prin respiralie gi privire) 3. Hoso Chiryo Ha (ffietada vindec6rii ombilicului) 4.5eiheki Chiryo Ho {o versiune de Nents?su Ho) 5. Byosen Reikan Ho (Vindeccrec prin hibiki - senzaliile m&inii) I'vtetode specificein Gznds,i Reiki Ho Okuden t.6endei Reikishiki Hafsurei Ho 2. Jiko Jokc Ha (metodo cutopurificdrii) 3. Scibo Kosseikc {rtte?odc octivdrii ce}ulelor / trimite-1i lumind celulalor fcle} Cum si folosifi Reiki dupA ce cfi pcrcurs nivelul 2
1.

Cslitcfes fluxului energetic Reiki se vs?rnbun6tfti gi vefi cveq mai mutfe posibilitEfi sE folssifi Raiki prin ?nvEforec simbslurilor gi kotodcmelor. Simbolurile sunf cntene ce realizeszd canfcc?$l cu energia Reiki iar kafodamele sunf vibrcfii sccre cete canecteaz& cu energia Reiki
Ghi,d util pentru nivetul ? I.Vor fi ccordafe 3 ccordcje o) fluxul energetic se vei dubta (cregferec puferii) b) energio Reiki din dimemiunile superiocre vc fi csnectstd {ridiccrec nivelului de

vibrcfie)

2. Simbolurile 5i mantrele tronsmise


a) vefi folosi farme gi sunefe drept cctafizsfcri pentru a rezane cu energia din dimensiuni superiocra b) declangatcri ai sisfemului prin rezoncnf6 cu energic Reiki stcHlit6 prin ccardcje 3. Scopul vindecErii dincolo de spcfiu gi tirnp c) basic a trsi mei bine c6ut&nd comptetcrec Fracesului de ?nv6fcre b) trctamen?ul lc distcnfE - exfinderec spfiului penfru a exersfr. iubirec 5i crmonia c) vindecorec trecufului - iegirec de sub inft*enfa energiei negcfive pentru

realizsrea sinelui d) vindeccrea fn viitor - fransmiteres iubirii gi binecuvinf6rii penfru ceec ce dwryti sE devii?n cursul acesfui process de reqlizsre s sinelui

l5

Scop.rt 5i cancepftrct nGvehttui 2 1. Jtrtetodele cvansate pof fi folosite mci uSor


c) simbofurfte gf kafodcmefe pcf fi f,cfcsife mci tl5ar b) oricine psqie utilize metsdele cvcnsste de Reiki prin fclosireo acegfora 2. Sunf ?nvEfcrfe nmi m$tfe posi$li?Efi de, c fotasi Reiki a) cbilita?q de s vindecs este crewcu?6 de ls trstqmen?ul cu m5inile lc frqtcmentul dincsto de fimplspcfiu b) abilitates Reiki penfr*u purificcrec gi evolufie spiritunlE es?e crescutd 3. Acordcjele stsbitesc sisteffiIt o) nivelul dv de vibrafie va creSte prin primirec celor 3 acordaje b) un acordaj face ca celulela creierutui sE devini cctive iar dv sE f;1i pregdfifi sE

primifi energic, cu vibrcfii ?nsfte

Simbolurife *eiki
TiP s;

- ssmnificc?ii
Prinnul simbol

trfilizdri
AI dciles simbol

Al treil?-a simbol

corccteristici
Corp divin
PEmdni
LUnO

Soore Absantd 5gi 6 Hon Sha Ze Sha Nen Soarele q trimis enzrgia din toafe dimensiunile superiocre pentru tot ce exist6. FdrE sCIare p&mtntul scu fiinlele unlcfie nu sr fi putu existo nici mdcar s zi. Soarele este bczo existenlei nosstre. Conectare cu
16

Descriere uzuald Chakre Sunet

Putere superioard

tsi2
Cha Ku Rei

Armonie 3si 4 Sei He Ki

Refclii cu ocmenii

PEmdntul ecel la, creg'ferea, ,

cac dus

purificcrea 5i
1

psnsrn ite r ea ener gi ei

cre.ative peniru

tat ce

Luncare efect asuprc pfimdn?ului, fluxul gi refluxul. Ea pocta cauzq schimbiri constante ?n sensibi itat e* carpurilor
I

exist{.
arparile umcne su intenfic $mdntului 5i ritnrulacestuia imprimct ?n zle. Dezechilibrul elemsntului va duce lo dezvol?ares balilor sau a nefericirii Acfiveazd funcfiila

umsne.

A fitn sincronicitcte cu energia cengf infei funcre vc duce la elibercrea de


emof,ii, reducerea stresului, ve ajutc osmenii sd Ssfreze un spirit

superior Restcbilagte echilibrul

Functii

intrnseci prin recuperorec rifmuiui 5i echilibrului prin rezomn?6 cu energic congtinfei pfim6ntufui

psihic gi emalicnclgi produce o vindeccre profundfi . Prgduce evoluf ia spirituali prin creg?erea

inirnc obiectu!ui dincolo da timp gi spcliu cducOnd o

senzitivitElri gi tcceptare prin rezorrenffi eu energia congtinfei lunare

Ufilizare

Activarea gi sporirea erwrgiei, focalizcrea ocestela pe fint6, sfcbifizcrea gi fixcr* e;rlergiei gi totodat6

f mburfit6tirec relcf i i lor

purificcrea etzergiei

Trctcr*enf

frnbunE?Efireo statusufui erwrgei*c

fizic sau matericl

inter$t{E }e, obiceisrifor rele, rezolvarec cu energie fird c iubirii gi cr'rconiei c Ur.rdrirea unei tu?uror tipurilor de s?dri de lini5te gi pc.ce, carzclia afecliuni gi karmei gi ircumelor deformirilor csre au creat sbslccola pentru fnvdtore Restesrorea echitibrului Co*ectarea la psihfc gi emc]icrnl abiecte da ls dis?cnfd ?n timp pi spcfiu. Deseori fslosi? ?mpreund cu alte simboluri

vindecsre profundd gi o tncnsforrnare prin rezoncnfE cu energia congtinJei ssaralui Trcfsment dincolo de timp gi sp*fiu.

IT

Cr.rm
1.

ufilizcfi simbcl$rile
forfc altor simboluri

Primul symbol este folosit individusl sou pentnu c cmplificc c) purificcrec unui toc. sp,Fiu, m6nc&rii. bfiufurifar b) pentru c circula?n sigurc{E c) pentru a?ncurcjc pe cinevc d) penfru a sfsbili relcfii bune cu ceilclli e) penfru protecfie energefic6

2. Al doilea symbol pacte fi folosit fmpreur# cu primuf (2*1)?n urmEtoarele cazuri; a) c6nd sunfefi fensionsf scu?n cordifii dizcrmonice pentru e sdduce crmcnie b) pentru c fine o conferinfE, ?nffifnire , negacieri, pen?ru c asigurc succesul ?ntr-un

interviu c) penfru c

vE

odihni, c eliminc furia, trisfefea. bloccjele emoficncle scu s schimbo

minteo d) pentru o vd realizelelurile (o mdn6 pe frunte. ceolaltd pe cecofd)

3. At freifea simbcf fmpreur# cu primaf (3+I) se fafcsegfe penfru problerne de arigine maierialE icr ?octe 3 ?n ordinec 3+2+1 pentru probleme spirittrcl-emafioncle o) pentru trcnsmiteren efisrgiei ?n timp 5i spafiu b) pentru a madificc AND-ul c) pentru c vE conec?c cu u* obiecf, persacn6

Virdecarec di*colo de tinp si s?afiu


1. Vindeccrec ta distcnf6 c) focalizcli*vd mintec pe fctogrcfic persocnei; ?n lipsc ccesteic crecli o imcaine vizucld (fcntam6) c Fersocftei re-specfive b) focclizcfi-vE?n minte scopul tratamantului ( c cdduce cong?ientizcre, crmonie, Fsce, calm son recuFercre dup6 bcal6) c) conec?cfi-vd cff prsocm (trimitefi simbclul 3 pentru a stabili car*actul; ?n cazul bolifor fizicefrimitefi 3+1, icr pentru stress sau boli psihice 3+2+t di finefi sdinile krlpra tatogratiei cu ochii tahigi *u deschigi, du$ cum vfi
convine

e) lcfincl efectucfi curdfareccurei pe fotogrcfie,apat exprim6fi-v&respectful prin pozifis Gassho

18

2. Trofcrnentut frecutului pentru purif iccrec karmei gi a traurnelor DacE vd cmintifi ceve ce vd faceli sE vE blcmcli singur, chior dacE un obicei ne este f6cuf infenffonct , &cell, ominfire poafe ff o f<srtrfr- DacE e i cvuf un eccidenf ?n frecut gi cfi fost r&nit icr rdnile fizice cu trecut dar cele men?qle cu rdrss, ccecstc este a
trcurni-

b) c)

o) scriefi numele dv pe o bucsfE de h&rfie, desenali simbolurile ?n ordineoS+Z+L, pronunTcTi numeleccesfora de 3 ori gi frimitcfi Reiki ?n trecrt
b) ?nchidefi ochii gi respircfi cstm; continucfi cceasfd respirctie p&nE simfili cE $rftetut dv se dizotvE?n vibrcfic dimeftsiunilcr s*periocre c) lc fincl efec?ucfi cur{irec Gtsrei,Gsssho gi rrullumifi fiinfelor superiocre

3. Trafamentuf viitorului
c) focclizcfi-vE min?ec pe viitorul dv b) scriefi ffitmele dv, dcfc. orc. tocul gi ceec ce dorifi pe h6rtie, repet&nd de 3 ori dctc gi oro c) ?nchidefi ochii gi imcgincfi-vE?n cec mci bunE situafie [a data gi ora atese d) desencti simbolurila?n ordinea 3+2+1 gi cdntafi Ko?odcmele pentru fiecsre din?re ele e) transmiteli energiekeiki tc momentul respective f) lq f inaf efectucfi curEfcrea curei, Gcssho gi mulfumifi fiinfetor superiocre

llilefode cle Reiki vestic


1.

Cufio Reiki

Este o mefodE ?n core folosifi concentrcres efiergiei Reiki pentru c vE reclize diverse gf numeroase proiecte, fefuri scu dorinfe fn ccetcgi fimp. Trebuie sd cvefi a cufie nemetclicE pentru c G fine hdrt;;te p care le vefi utitize pentru diverse dorinfe oj preg?tifi o cu?ie nemetaficE sau un sEeutef fenfru stacarec hGr-Fiitor b) efectuofi Jaki Kiri Joks Ho c) scriefi dorinfa pe o bucatE de hGrtie { o singurE dorinf6 pe o singurd hfirtie} d) desencfi cele 3 simboluri?n srdinec 3+2+1 repet&nd kotkdcmele pentru fiecare de 3 ori e) puneli h&rtie ?n csf ie gi cpoi plosali cutia ?ntr-un loc unde nu poote fi vdzutd trim;teli energie fn fiecsre zi spre foaic de hffrtie {spre cutic cu fci} g) NOTi: este importcnt ca ?n timput efectudrii scestei proceduri sd dorim sd reclizEm tocte acele ceerinfe ale noastre fErE a rdni ?n nici un mcd pe clfcinevs gi cc focte dorinfele sE fie?* folosul dv spirifucl

f)

T9

?. Tehnicc deprqncm&rii men?sle


o) reclizcfi cur6fcrec curei b) pfcsal; o mdnd tc spctele ccpufui pcciantutui gi desencfi cu cealatfE mdnd simbclurile 3+2+l?n fimp ce ras?ifi ko?odamele coresputt:zdtasre fiecEruio c) cplicali o menE pe frtn*e gi ceckft6 !c cecfE simfindtrvE ptin de lumini; trimitefi ccecstE tfimiftE spre pccien? d) repefcli cfirmafic de 3 cri e) ls firffit efectucfi curEfcrec curei Este efficient dacE repefErn acest exercifiu zitnic fimp de a sEptEm6n6-

3 fitetodo ?m$mArfidrii
Tehnica vE conectesz6 cu cenfrul p6m6ntutd folosind energio e) stafi agzat cu mfrfnile pe genunchf, ?nchfdadf? cchii gi cclmalt minfeo b) ?n fafc dv desensfi cele 3 simboluri gi spunefi katsdar$ela ccrespunz6tacre c) plcscli o m&nd pe fru*te gi ceolcltd pe eecf& 5i trimifefi Reiki d) ptoscfi cmbele mdini pe icnden 5i trimitefi Reiki e) infdgurcli genunchi cu m&inile gi ?rimiteli Reiki f) ?nf6surcfi lcbete piciocrelcr cu E#inile gi trimitefi Reiki

Tehfiici frodif$o*ate cle Usui Reiki qroho

c) plcs4i-vE o m&rfi pa ?cndenn { lc 3 cm s& ombilic} gi cealcltE pefrunte (unde ?ncepe p6rut sE creesc,E): $mgi1i mergie din-rnffi de;e frunfe gi spunefi men?af 'te rog eliminfi,tndepdrtecz6 otrsva din corpul meu" perfru cfiteva minute b) mufcfi m&rm de pefrwnte gi punefi-a decsupra celelalte pe fcnden; l6sa?i fteilci sd circule cstfel pentru 20 - 3O de minute c) efectucli cceas?E metcdE repefat perfi cparermef ee? vizibil; ods?E reclizat, urmfitorul trctameni vo fi mai u5or

1. Tcrden Cttirya Ho fftttoda dezintcxicErii)

Reiki pufeli fsce tratoment gi cu ojutorut respir"cfiei; inspireli pen as 5i expira?i lin, gentil pe gurE, fidndbuzele cc Ai cum cfi fluierc , s1rz zorc qnde dcrili sE dirijali Reiki; acecstE metod6 este util6 cfunci cdnd dorifi sE efec?ucfi Reifci ?n zane pe csre nu te

2. Kokf Ffo Si yoshi Hc {Tratarne*tul prin respfrntgi privire} c) dccd sirnfifi f ierbin?e ?n piep?, gurE scu nss ctanci cdnd etectwti

putefi atirEe, sqre exemplu arsuri

2A

b) ochii pof dirijc gi ei Reiki; trebuie, doar sE privifi zonc gi s6 simfifi cE ea este curdJcf6 gi vindacctd; ?ncercafi sd nu vE ccncentrcfi scu sd cvefi o privire prea csprE

3. Hcso Clrirs Ffo {t*etoda vindecErii anbilicnlui}


Ombilicu[ este cer*rut corpului dv gi focuf vindecdrii pcntru orice cfecfiune c) punefi degetul mijlociu pe ambilic Ai simlifi pulsul pantru o vreme acolo b) simful putsalie; este grcdc? ccndas de Reiki fiind ?rt rezansnt6 cu energic
universo16

c) finefi degetuffn scessf6 zon6 pffn6 vE sirnfif; relaxe? gi echilibrat d) rne?odo clternotivd esfe sE finefi m0ns lo 3-5 cm ?n fcfd ombilicului
frcnsmifefi Reiki
?n

gi sd

ccea zcrd

4. Seiheki Chiryc l-b {s vers;urte de Nentetsu Ho}


c) ptasc i o m&r# pe frunte gi ceclalt6 tc ceaf6; trcnsmi?efi un mesaj pur prin intermediul mdinii situqfetn zona fruqii pentru 1-2 mintrte (mescjal poc?e sE dezvahe perserretitcfes, sE carecf eze abiceiuri d6ur#tccre) b) mutcfi mdnc d" p" fnin?e dcr pEsfr{i radnc?n zom cdei pentru cel pufin 5 minufe efectudnd ?n acest infervcl de fimp Reik c6nd csftducefi Reiki nu ?rebuie sE rnai trsnsmiteli nici un mescj mental c) pu?efi fctasi ccecstE metod& penfru dv scu pentru cllii; cdnd epficcfi ccecsf& tehnicd pen?ru clte persorce fifi sigur cd mescjul corespunde cu ceee ce doregte pccientut; este mai bines sE efectucfi pr"ocedeul de mai m$lte cri penfru c perioadE scurt6 de timp dec&t sE fccefi un singrur trcfsmen? mci lung

5. Bycser Reiki k (Yi:deecFec pi* ffbiH - snzstiite cfii*i3)


un semnal trcnsmis de |a sursc cfecfiunii- Acest semnet. denumif byosen, varicz6 ?n funcfie de sevaritofeo gi statusul bolilor, de lo o persoarfi ls alta. C&teva exemple de ssffel de semnqle: senz{ii de migccre, prtsafii.?*fepEfuri, *urere, cEldur6. rEcecf6, Vc trebui sE cplicafi m6inile?n cele 17 pazilii debszd p&n& cind vefi simfi?n mod disfinct ecsul trcnsmis de bool6 (denumi? hi$ki?n limbc jcpanezQ
Cdnd c persoanE suferd de o

*ecfiune pu?efi simli

c)

punefi mGinle dacsupra corpukui gi migcafi-le scsn&nd cstfel?ntregul carp: oprifi mGinile unde simfifi cel mci Frfernie hibiki (senzefie de durere, c6tdur6, rdceclE, vibrcfie, cmo$eclE); ccec zonE difer6 de regrlE de locclizcrea simptomului; vE va luc timp gi experienfd ca sE apreciafi senzcfiile

zI

bi

hibiH vi cregfe pdnE c6nd vc otinge un v&rf cpci va ?ncepe sE sesdE, cee-s ce ?nsecmrfr un ciclu: trebuie slinefi mfiinile W ccec zonE minimum un cictu; pe m6surd ce ccest cicfa se repef& vdrfuf Hb;ki r*c descrege

lie?ode specifice ?n Getdal Reild Ho Olcrden

t.6et&i

Feiklshfki Tlats,;r".ei

,&

c) stcli?n stilutjcponez {3ei7a,}: ?ndep&rtc{i toqte temiunile din corp gi relcxcfi-vfi; ?nehidefi ?ncet achii gi menfinefi spc?ele drept; focalizali-v6 ctenfic?n tqnden (situcte la 3-5 cm sub ombilicl plcscfi ambele mdini Vegenrynchi cu pclmele?n sus b) ttliskunen: ccecsta?rsecmr# sE spu*efi rtenfal subccrg?ier*ului hqtsurei ho
cE

vefi incepe

c) Ke$roku: ?nseamnE purificcrec minfii prin reclizarec respirSiei Hada


plosafi mfina drecptE lc nivelul'umdrufui s?Eng 5i lEscfi-o sE slunece?n diogonald spre goldu] drept?n fimp ce efec*"Si respirafic Hadc enifGnd surtetal Hcc {ccest exerciliu se cdreseaz6 purificdrii aurei , daci p.r?{i plcsc mfina lc micd distcnfd de corp)
1.

2. plasafi m6nc $angd lc nivelul um6rului drept gi ef ectuali aceeagi tehnicd dar de vdatc cstc ducefi m6na spre galdd $Ang 3. repe?afi de cdtevc ori aceste miScdri

4. ptcscli apci m6na drecptE Ia nivetut um5rutui sfdng gi lEscfi-o sE ctunece pe exteriorqlbrcfului stfu pfir#?mpre degete?n timp ce afgctrrafi respira?ic t{qdo
5.

efecfrnfi ccelagi exercifiu

dE mai st.rs c$ EIfirffi opusE

6. punefi mftinile pe ge:ntsnchi

d) Ccnectcrea cE Reiki: ridiccfi m&inife decsuprc ccprtui gi sirnfifi vibrqiile kffiinii Reiki cum circulE prin corpul dv e).3oshin Kckya Ha {insecmd ptnificarec mi4tii}

22

minte cv&nd numsi genduri pvre: finefi cmbele m&ini Fe genunchi cu pclmele ugor ?ntoarse cs gi cum cfi |ine un ou; foeclizcf otenfic ?n fcnden; respircfi ncfursf etimin6nd tensiunite din carp
1.

respirati cclm inspirGnd gi expirGnd,

?n

2.pe inspire imcginafi-vd cd energia Reiki cabocrE prin mijlocul ccpului p6n6 ?n tanden gi se ?mpr65fie ?n ?ntregul dv corF; fn ocelcgi fimp imagincfi-v6 cE toa?6 tensiunec este ?ndepdrta?E, cee6 ce vE fcce sd vE simfifi relcxct
3.pe expir efectucfi respircfic Hcda prexanfEnd sunet*t Hsc?ncef dar ferm; fn ccalagi timp imcAinrcfi-v6 cE luminc csre v-c umplut corpul trece prin piele gi se
fmpr&5fie ?n univers

f) efectuotu

Gsssho

g) Seishi n Toitstr {*'tsaffinE-ften?rereo minfii} 1. pe inspire imogincfi-vE cil energia luminoasd Reiki circulfi prin cmbele m6ini spre tsnden gi ?l umpfe , ?l?ncarcE 2. pe expir ?n timp ce efeciuafi respirafic Hado inaginafi-v6 cd |uminq emanE din tanden ?n mdini

2- Jiko Soka Ho {frietda ctrtoprrificdrii}


o)
pe un sccun cu pieiaerale depErte?e lc nivel$t umerilcr; respirafi csfm ?nchiz6nd ?ncet, ?ncet ochii; imeginafi-vd s linie ce f ace leg6tura dintre cer gi p6m6nf gi plcscfi vErful ccpului gi cclocnc vertebralE de-e lungul acestei linii b) efectucli 6assho; ridiccfi tnfiinile deasupec ccpului gi simfifi vibrcfic energiei Reiki

stcli confcrtcbil

cum circut6 prin ?nfeguf dv ccrp c) cobordfi m&inile gi deschideli-le cu pclmele ?ndreptcte ?n jos; cducefi polmela ?mpreun6 cu v&rfurile degetelor cting&nd piepful d) ?n fimp ce ef ectuali respirclis Hsdo prcnunf6nd sunetul Hcc ?mpingefi mfiinile ?n jos eliber6nd ostfel energio din corp; simfifi cuffi energic p6rEseg?e corput prin tdtpite

piciocrelor ej pe inspire ridiccfi m&inite pe l6ngE carp decs$pre ccFutui gi ccnducefi energic pdmdntului spre cer f) opoi primifi enzrgio, ce cobosr6 din cer: ef ectuGnd respirofia Hado ducefi mfiinile fn jos $rfr la nivelul ccpului; cpoi freceft cu ele prin fcfc ccrpului dv p6nd lc nivelul pieptului, sbdomenului. etiber&nd energia prin fEtpite piciocrelar g) acest exerciJiu este pen?ru cutopurificare,vindecsre gi ridiccrec vibrcliilor proprii, efectuafi ccest exercifiu aric&nd. criunde gi ori de cdfe ori vE convine

)7

3. Saiba Kasseifqe

(frAetadc acfiv6rii eetutelarl

frimite-fi

luminE

celulelor tole) c) stcli corfsrfabil; ?nchidefi ochii lenf; ?ndreFfqti

colconc vertebralE 5i plcscf;

mdinife pe genvnchi cu pclmele?n sus bj efectuafi 6cssho; ridiccfi m6inite decsuprc ccpalui gi simfifi vibrofiile de lumin6 csre vd fulgerd prin corp c) simfifi vibrcfic ?n fimp ce ccborfili mdinile; mutcf-v6 ctenfic?n ccp gi sccncfi ?ntregul csrF cu ochiul minfii de sus ?n jos; cdnd gisifi o zan? dezechilibratd znergetic?nseamn6 cE scoio este o corEestie *mulfumesc pentru d) pe inspire trimifefi Reiki?n ccea zonE spundnd mental celulelor congtientizare: fnu6f ca iubirea gi crmcnia sE fie conduse de REIKE"; dup6 ce cfl spus oceste cuvfnfe mu?cfi-vd afenfic ?n urmdtocrec zcnd ccngestionctE gi repetcfi

exercifiul e) cdnd eli perf eclionci acest exercil*u este sufficient cc sE sesizali zono
tensionaf6 gi frimitefi lumino Reiki sFre eo mulfumin6nd menfal t) pe mdsur6 ce vd, perfecfioncfi acest exercifiu nu vc moi fi necesnr sE spunefi cevc subcongtientufui pentru cci c6nd scanc?i carpul?rcsmitcfi energie Reiki spre zcftc fensionet6 se vq fcce outomct

Cum sE

folasifi enerEic Reiki dup6 ce a?i Parcurs nivel$l 2


1.

o) b) c)

energia Reiki cu ccre vefi lucrc se dubleazE estfel?ncet putefi efec:tvaun ?rcfcment ccmptef Tirt&nd mGnile pefieaare pozifie cproximctiv 2 minute ?. Trin ufilizarea simbolurilor pu?efi realize diversefehnici efieier*e de Reiki vindeccre gi purificcre la nivel fizic vindeccre gi purificcre la nival spiritual vindacora gi purificcre dincolo de timp gi spafiu

&endsi

*eiki SHIhIPIDEN

Cuprirs:
6hid utit pentru nivelul 3 {Shinpiden tnv6forec simbolukli de maes?ro Utilizoreo simbolului de moestro 1) Autopurificcrec cu lumind 2) Primireo?ndrumdrii dat6 de sinele supericr pentru tocfE ziua

24

Comunicsrec cu sinele superior 4) ftAeditcfic Reiki Fo losires sf mbo luri lor $f frcnsc elerq ccasfors Tehnici fradificnale ?n Usui Reiki Ryoho 1) Uchite Chiryo Ho {AfirEerec mfiinilor}

3)

2) Nodete Chiryo Ho {Lovireo cE mfiinilei 3) Oshite Chiryo Hc (impingeres cu v6rfut degetetor)


Ketsueki Kokan Ha {ftte?odc schimb6rii sfingelui) Tehnici speciticefn Gendai Reiki Ho Shinpinden 1) fmoginec solsr6: metods integrErii simbolurilor 2i Tratamenf : imcAincfi-v6 cd finefi sosrele ?n pctme 3) Sekizui Joks fbuki Hc (CurEfqres mEduvei spindrii prin respirofia) 4) Hado Kckyu Ho (R4espircfie Hcdo) 5) Hodo illeisa Ho (fdteditafie Hcdo) 6) Eliminarea unui blocaj energetic

4)

in tot

ceesce

faceli urmErifi

sd

fifi c&f moi congtient gi sE devenifi

unc cu universsl

6hid trffl pen?rtr *ivetul 3 (shinpiden)

l. Calea clfr.e sdevdrota f ericire


c) c purificc minfec pentru derroltarac spirituclE gi a vd cdduce cdt msi cprocpe de linigtea gi pccec interioard b) de a vE?ndeplini responsabilitEfite faf6 de fcmifie 5i societate gi c odduce bun&store oamenilor

2. f nv&f&*d

din*dki

vesfie -fredifianal

c) Reiki trcdifioncl: lintc sa este de c fi?n?otdecuns cclm, linig?it b) western Reiki: finta sc este prcpric persorrefifcte, famitia, societc?ec gi ?nccdrcrec ccesfora cu iubire gi annonie- -

3. Arrnoftic, scaFul universului


c) Reiki cuprinde voinlc universului ccne fsce totul?n armcnie

25