Sunteți pe pagina 1din 11

PIAȚA PRODUSELOR PETROLIERE DIN MOLDOVA:

ANALIZA REGLEMENTĂRILOR DE STABILIRE A PREȚURILOR DE COMERCIALIZARE CU


AMĂNUNTUL
(Preț Plafon vs Rentabilitate)

Introducere
Experiența de reglementare a pieței produselor petroliere, în special din ultimii 5
ani, poate fi caracterizată drept o continuă căutare a responsabililor de creșterea
prețurilor. Începând cu anul 2002, metoda de stabilire a prețului de comercializare a
carburanților a suferit mai multe schimbări, care în esență s-au referit la două tipuri de
reglementare:
1. Plafonarea rentabilității (perioada anilor 2002-2015 și 2019-prezent),
2. Plafonarea prețului (perioada anilor 2016-2018).
Corectitudinea modalității actuale de stabilire a prețurilor prin metoda de plafonare
a rentabilității a trezit și în trecut discuții din partea experților, consumatorilor și
politicului. De regulă, toate discuțiile și comentariile pornesc de la comparația cotațiilor
la țiței și prețurile afișate la stațiile de comercializare a carburanților. Este necesar de
menționat că datele publice privind cotațiile țițeiului Brent, nu neapărat sunt
reprezentative pentru piața produselor derivate din țiței, deoarece în perioade scurte nu
corelează întocmai cu cotațiile Platts, care reprezintă valoarea de referință în stabilirea
prețului de procurare a produselor petroliere de la furnizori. Altfel spus, nu neapărat o
scădere a cotațiilor Brent se reflectează imediat și în aceeași măsură în micșorarea
cotațiilor Platts. În anul 2015, drept urmare a dezbaterilor continue la acest subiect,
amplificate de protestele agricultorilor, Parlamentul a fost determinat să opereze unele
modificări la Legea privind piața produselor petroliere, fiind anulată modalitatea de
stabilire a prețurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere pornind de la
consumurile şi cheltuielile aferente comercializării produselor respective, incluzând o rată
de rentabilitate anuală de 10%.
Prin urmare, în perioada anilor 2016-2018, modalitatea de stabilire a prețurilor la
carburanți era determinată de un preț plafon stabilit bisăptămânal de către Agenție în baza
cotațiilor Platts. Aparent, această metodă clară și rigidă de stabilire a unui preț care nu
putea fi depășit de către operatori trebuia să reprezinte un compromis optim între
interesele consumatorilor și operatori. Raționamentul care a stat la baza modificării este
sugestiv descris în nota informativă la Proiectul nr. 285 din 16.07.2015 privind
modificarea și completarea unor acte legislative, care la „Condițiile ce au impus
elaborarea actului” enumeră: nemotivarea companiilor să fie eficiente, suportarea unor
cheltuieli majorate, nivelul nejustificat de înalt al prețurilor la produsele petroliere (fără
taxe) în comparație cu prețurile din țările UE, necorelarea prețurilor de comercializare a
produselor petroliere la fluctuațiile prețurilor înregistrate la bursele internaționale și
regionale Platts.
Însă, după doi ani de plafonare a prețurilor de către ANRE, și această politică de
reglementare a fost marcată de intoleranța consumatorilor în momentele de creștere
substanțială a prețurilor la bursele internaționale. Prin urmare, în vara anului 2018, sub
presiunea protestelor consumatorilor, Ministerul Economiei și Infrastructurii în comun cu
Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței a solicitat instanței de
judecată să anuleze deciziile ANRE prin care au fost stabilite prețurile majorate la
carburanți.
În rezultat, după o scurtă perioadă de incertitudine, iarăși a intervenit Parlamentul
Republicii Moldova care prin Legea nr. 152 din 20 iulie 2018 pentru modificarea Legii
nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere (Monitorul Oficial nr. 285-294 din
03.08.2018) a extins perioada pentru care ANRE stabilea prețurile plafon, de la 2
1
săptămâni la 3 luni. Argumentul prezentat în Nota informativă la proiectul de modificare
a Legii a fost că „stabilirea trimestrială a prețurilor plafon va reduce din impactul social,
comparativ cu stabilirea acestora odată la 2 săptămâni”. În final, deși a fost aprobată,
modificarea enunțată nu a mai reușit să fie pusă în aplicare de către ANRE printr-o
Metodologie, deoarece, deja câteva luni mai târziu, prin Legea nr.302 din 30 noiembrie
2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial n. r462-466 din
12.12.2018), Parlamentul a decis asupra reîntoarcerii la modalitatea de reglementare a
prețurilor de comercializare cu amănuntul prin plafonarea rentabilității.

Șirul încercărilor de a identifica metoda optimă de stabilire a prețurilor pentru


carburanți nu sa încheiat în anul 2018. Astfel, în anul 2020, a fosta lansată existat
inițiativa Deputatului Alexandru Oleinic de modificare a Legii privind piața produselor
petroliere, prin care se propunea revenirea la modalitatea de stabilire a prețurilor plafon
de către Agenție în baza cotațiilor Platts. Inițiativa dată se află spre examinare pe
platforma Comisiei Parlamentare economie și buget. ANRE a prezentat un aviz de
îmbunătățire a inițiativei date (se anexează).
Retrospectiva evenimentelor care au influențat evoluția modului de formare a
prețurilor la produsele petroliere, este determinantă pentru analiza din continuare a celor
două tipuri de reglementare (Plafonarea rentabilității vs Plafonarea prețului) și
identificării avantajelor și dezavantajelor acestor modele.

Descrierea domeniului supus analizei:


Piața produselor petroliere din Republica Moldova este formată din două
compartimente: angro și amănunt. Agenția eliberează 4 tipuri de licențe conexe pieței
produselor petroliere:
Importul și
Importul și Comerțul cu Amanuntul
Comerțul cu Amanuntul
Comerțul cu
Comerțul cu Ridicata
Ridicata a Benzinei
a Benzinei și
și Motorinei
Motorinei
a Benzinei
a Benzinei și
și Motorinei
Motorinei
Importul și
Importul și Comerțul cu
Comerțul cu Amanuntul
Amanuntul
Comerțul cu Ridicata
Comerțul cu Ridicata a Gazului Lichefiat
a Gazului Lichefiat
a Gazului
a Gazului Lichefiat
Lichefiat

Odată cu instituirea pe piața cu amănuntul a modului de formare a prețului în baza


plafonului stabilit de către ANRE, piața angro a fost complet liberalizată, rămânând
totodată subiectul unor reglementării specifice stabilite de Lege. Printre aceste condiții se
regăsește și necesitatea deținerii de către operatori a unor capacități de stocare minime cu

2
scopul alinierii în perspectiva apropiată la standardele europene privind asigurarea țării
cu produse petroliere în cazul apariției unor situații de urgență.
Numarul titularilor de licență pentru importul și comerțul cu ridicata

2020 13
22

2019 11
23

2018 13
37

2017 13
36

2016 15
31

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Benzinei şi motorină Gaz lichefiat


Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Dacă în ultimii 5 ani, numărul titularilor de licențe participanți la piața angro a fost
unul relativ stabil pentru gazul petrolier lichefiat, atunci pentru produsele petroliere
principale acesta a scăzut esențial ca rezultat al excluderii, începând cu anul 2018, din
Legea privind piața produselor petroliere a interdicției de achiziționare de către
importatori pe teritoriul țării a produselor petroliere spre vânzarea ulterioară a acestora.
În același timp, piața cu amănuntul a fost una stabilă, astfel că la situația din
31.12.2020, aceasta a fost constituită din 713 stații de alimentare cu produse petroliere.
Din total, cca. 67% din stațiile din țară sunt deținute de către 6 companii: „Lukoil
Moldova”, „Petrom Moldova”, „Rompetrol Moldova”, „Tirex Petrol”, „Datario”
(denumirea comercială „Vento”) și „Bemol”.
D is tr ibuț ia s ta țiilo r de Pr o dus e Pe t r o lie r e

Lukoil Moldova; 17 %


Alții ; 33 %
Petrom Moldova; 13 %

Bemol; 5 % Rompetrol Moldova; 11 %


Datario; 10 %
Tirex Petrol; 11 %

Lukoil Moldova Petrom Moldova Rompetrol Moldova Tirex Petrol


Datario Bemol Alții
Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Fiind lipsită de resurse proprii și capacități de prelucrare a materiei prime, toate


produsele petroliere comercializate în Republica Moldova sunt de origine străină,
importurile fiind realizate în special de către:

3
Repartizarea ponderii cantitative a importului de ImportULUI Benzinei DUPĂ ȚĂRI
Benzină
BELARUS; 0,11%

GET PREMIUM
VITOIL-TRADING
SRL;
SRL;Altele;
0,2%0,3%
2,3%
ÎM ROMPETROL PETROM-
MOLDOVA SA; MOLDOVA SRL;
28,1% 35,6%

ÎCS LUKOIL-
MOLDOVA SRL;
33,5%
ROMANIA; 99,89%

Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Serviciul Vamal

- 3 companii: „Petrom Moldova”, „Lukoil Moldova” și „Rompetrol Moldova” care


asigură 97,2 % din cantitatea total importată de benzină. Principala și unica sursă de
import fiind România.
Repartizarea ponderii cantitative a importului de ImportULUI Motorinei DUPĂ ȚĂRI
MOTORInă

NAFTATRANSAltele;
SRL; 9,4% BELARUS;
ELVEȚIA;
SERBIA;
BULGARIA; 4,93% 1,11%
0,02%
1,64%
VERO
3,7% NADINA
SRL; 4,7% ÎCS LUKOIL- FEDERAȚIA RUSĂ;
MOLDOVA 16,92%
AVANTE SRL; 7,2%
SRL; 40,8%

ÎM ROMPETROL ROMANIA; 75,38%


MOLDOVA SA;
34,2%

Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Serviciul Vamal

- 2 companii: „Rompetrol Moldova” și „Lukoil Moldova” asigură 75 % din toată


cantitatea importată de motorină, principala sursă fiind din nou România.
Repartizarea ponderii cantitative a importului de GaZ ImportULUI GPL DUPĂ ȚĂRI

ÎCS
LUKOIL- ALTELE1,44%
BELARUS; ; 1,70%
MOLDOVA RUSIA; 18,60%
Altele; 16,7% SRL; 26,1%
ÎM
ROMPETROL KAZAHSTAN;
MOLDOVA SA; 46,16%
12,0%

ÎM TEZED SRL ; PRINTEMPS


12,1% SRL; 18,8%
ACHIRA SRL ; ROMANIA; 32,10%
14,3%

Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Serviciul Vamal

- 5 companii „Lukoil Moldova”, „Printemps”, „Achira”, „Tezed” și Rompetrol, care


asigură 83,3% din toată cantitatea importată de gaze lichefiate. În acest caz sursele
principale de import sunt Kazahstanul, România și Federația Rusă.
4
Tipurile de produse petroliere importate, tone
1.000.000,00

900.000,00 861.128,10
809.271,97 829.403,34 825.378,91
788.909,44 65.529,71
800.000,00 71.917,94 63.960,00
76.968,87 72.351,47
700.000,00

600.000,00

500.000,00 624.038,28
542.522,64 568.934,49 587.844,84 602.102,91
400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00 169.417,93 167.986,01 169.640,56 171.560,11 159.316,00


-
2016 2017 2018 2019 2020

Benzină Motorină Gaz lichefiat Total


Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Serviciul Vamal

Produsele petroliere principale reprezintă peste 90% din totalul importurilor,


astfel că, reieșind din specificul descris al pieței, eșantionul selectat pentru analiză este
reprezentat de către benzina A95 și motorina standard care au fost comercializate prin
intermediul rețelelor de stații de alimentare cu carburanți ce aparțin celor mai mari 6
companii din sector.

Evoluția prețului de import vs prețul panou:


Anul 2020 a fost profund marcat de consecințele pandemiei de COVID-19.
Piețele internaționale au reacționat firesc la scăderea cererii de produse petroliere
determinată de măsurile epidemiologice restrictive impuse de majoritatea guvernelor
lumii.
Prețul mediu lunar de import la Benzina 95 și Motorină
10,00
9,34
9,00
8,34
8,008,36
7,77
7,00 6,96
6,54
6,00 6,32 5,91 5,94 5,50
5,46
5,45 5,63
5,27 5,86
5,00 5,53 5,44 5,55
4,72 5,31
4,86
4,00 4,05

3,00
3,23
2,97
2,00
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

Benzina 95 (lei/litru) Motorina (lei/litru)


Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
Scăderea dramatică a cotațiilor internaționale, care a început din luna februarie, a
avut o reflecție directă în prețurile de import, căderea cărora s-a stabilizat abia către luna
mai. Ulterior, după o apreciere relativ mică din lunile iunie-iulie, în perioada august-

5
noiembrie prețul de import a înregistrat o stabilitate care, începând cu luna decembrie a
trecut într-o fază de creștere, proces care continuă de altfel și până în prezent.
În același timp, prețul mediu de comercializare a produselor petroliere înregistrat
de către cele mai importante rețele de stații din țară, nu a avut o evoluție simetrică în
raport cu prețul de import. Perioada cu cele mai mari diferențe înregistrate se referă în
special la lunile martie-iulie, luni în care a fost instituit un regim special de intrare și
ieșire din țară, de circulație în interiorul țării și de interzicere a desfășurării mai multor
tipuri activități, etc.
Pe fundalul necorelărilor din perioada martie-iulie, au apărut mai multe opinii
referitor la corectitudinea politicii de stabilire a prețurilor de către operatorii din sector. În
rezultat, a fost relansată ideea revenirii la plafonarea prețurilor de către ANRE în baza
cotațiilor Platts, fapt ce ar asigura, conform unor opinii, corelarea exactă a tendințelor
bursiere și a prețurilor finale achitate de către consumatori.
Pornind de la această premisă, și luând în considerație experiența de plafonare din
anii 2016-2018, a fost modelată situația în care, pe parcursul anului 2020, prețul de
comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale urma să fie stabilit prin
metoda plafonării lunare de către ANRE.

Benzina A95
Preț efectiv vs Preț Panou vs Preț plafon ANRE (eșantion top 6 retaileri)
20

18,78
19
18,59 18,67
18,54
18
18
18,36 17,57
18,16

17
17,20
16,19
15,93
16 15,48 15,47 15,48 15,56
15,48 15,64
15,48 15,49
15,48 15,48 15,44
15,18 15,35
15,79
15 15,56
15,16 15,15 15,17 15,19 15,16 15,11 15,14
14,11
14 13,73

13
12,32
12
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC

PRET EFECTIV Benzina 95 PRET PLAFON COMPANII PRET PLAFON ANRE


Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Rezultatul obținut, confirmă suspiciunile precum operatorii nu întotdeauna au


operat scăderile de prețuri proporțional tendințelor de ieftinire a produselor la bursele
internaționale. Astfel, la benzina A95, în luna mai diferența dintre eventualul preț plafon
al ANRE și prețul mediu efectiv de comercializare urma să fie de 2,84 lei (incl. TVA), iar
prețul maximal afișat la panourile stațiilor de alimentare urma să fie mai mic cu 3,16 lei
(incl. TVA). Totodată, cotele maxime și minime ale prețului plafon în anul 2020, urmau
să se încadreze în limitele de 18,59 lei-12,32 lei, stabilind un coridor anual de 6,27 lei, în
timp ce companiile au înregistrat un coridor al fluctuațiilor de preț în limita de 18,78 lei-
15,48 lei, sau de 3,3 lei/litru.

6
Motorina
Preț efectiv vs Preț Panou vs Preț plafon ANRE (eșantion top 6 retaileri)
18

16,70
17 16,38
16,79
16 16,4 15,48
16,13
15,82
15 15,31
14,94 13,89
14 13,37
13,10 13,01 13,05 13,02 13,02 13,01 13,02 12,90
13 13,27 12,59 12,52
13,01 12,81
12,55 12,57 12,74
12 12,53 12,47 12,46 12,54 12,53
12,29
12,03
11
11,17
10 10,47
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC

PRET EFECTIV Motorina PRET PLAFON COMPANII PRET PLAFON ANRE


Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
Pentru motorină, rezultatele modelării prezintă aceeași situație, astfel că în luna
mai diferența dintre eventualul preț plafon al ANRE și prețul mediu efectiv de
comercializare urma să fie de 2,08 lei (incl. TVA), iar prețul maximal afișat la panourile
stațiilor de alimentare urma să fie mai mic cu 2,63 lei (incl. TVA). Cotele maxime și
minime ale prețului plafon în anul 2020, urmau să se încadreze în limitele de 16,79 lei-
10,47 lei, stabilind un coridor anual de 6,32 lei, în timp ce companiile au înregistrat un
coridor al fluctuațiilor de preț în limita de 16,70 lei-13,01 lei, sau 3,69 lei/litru.
Totodată, este de menționat că pentru formarea unei opinii argumentate asupra
impactului situației de plafonare a prețurilor de către ANRE, urmează a fi luați în
considerație toți factorii de influență asupra rezultatelor de profit (pierdere) și anume
nivelul de cheltuieli și volumele de vânzări prezentate de către operatori în rapoartele
către Agenție.
Rezultale anule privind comercializarea cu amănuntul a Benzinei A95 și Motorinei, (eșantion
top 6 retaileri)

1.400,00 8.000,00

1.200,00 1.174,31 7.000,00


1.127,13

6.000,00
1.000,00

5.000,00
800,00
4.000,00
600,00 532,45
476,06 3.000,00

400,00
2.000,00

200,00 1.000,00
Cheltuieli Operationale
7.525,70 Comercializat Venitul din Vinzări
5.686,46
- milioane lei milioane litri milioane lei -
2019 2020
Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

7
În rezultat, constatăm că pe parcursul anului 2020, cifra totală a cheltuielilor
operaționale suportate de către companii a crescut comparativ cu anul 2019 cu 4,19 %, o
creștere comparabilă cu indicatorul de 3,77% al IPC. În același timp, factorul care a
influențat negativ atât structura cheltuielilor operaționale unitare de comercializare per
litru de produs, cât și dinamica de modificare a costului vânzărilor, a fost scăderea
considerabilă a volumul vânzărilor cu 10,6%.
Prin urmare, conform datelor prezentate de către companii, consecințele
pandemiei de COVID-19 au majorat cheltuielile unitare medii ale celor 6 operatori cu
0,35 lei/litru, sau cu cel puțin 0,26 lei/litru mai mult comparativ cu nivelul raportat la
nivelul vânzărilor din anul 2019.
Cheltuieli unitare
lei/litru 2,47
2,21
2,12

2019 2020*(raportat la Cantitățile 2019) 2020


Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Reieșind din influența considerabilă a volumului de vânzări asupra rezultatului


din activitate, a fost efectuată nu doar modelarea prețurilor plafon în baza cotațiilor Platts,
dar și influența ponderată a acestor prețuri asupra rezultatelor eșantionului supus analizei.
Daca ANRE plafona prețurile, care era sa fie rezultatul (profitul/pierderea) companiilor
Benzina A95, milioane Lei
20,00

15,00 15,1812,42 12,51


11,04
10,85 9,88
10,00 8,48
6,97
5,57 5,71 5,57 7,48 7,54
5,00 4,98 5,73
2,89
- 0,17 0,93
IAN FEB MAR(2,53) APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC
(5,00)
(4,46) (6,97)
(6,34)
(10,00) (8,54)
(15,00)
(14,73)
(20,00)

PROFIT/ PIERDERE in cazul Plafonării


PROFIT/PIERDERE INREGISTRATA Rentabilitate Benzina 95
Benzina 95
PROFIT/ PIERDERE PROFIT/PIERDERE INREGISTRATA EFECTIV
2020 în cazul Plafonării prin stabilirea rentabilității
IAN 5,569,475.85 2,892,681.50
FEB 5,710,278.19 174,174.94
MAR 5,566,561.20 (2,525,872.41)
APR (6,344,136.83) 7,477,815.18
MAI (14,728,767.03) 15,182,291.58
IUN (4,462,276.28) 12,421,800.97
IUL 11,043,964.05 10,847,839.04
AUG 12,510,424.97 7,535,252.00
SEP 6,966,428.27 928,198.77
OCT 9,875,728.83 4,984,411.64
NOV 8,482,889.98 5,732,605.17
DEC (8,539,572.46) (6,966,264.05)
TOTAL 31,650,998.72 58,684,934.33
Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

8
Daca ANRE plafona prețurile, care era sa fie rezultatul (profitul/pierderea) companiilor
Motorina, milioane lei
20,00
12,37 14,97
10,00 11,85
5,06 5,98 5,928,83 5,58 6,29
4,97 3,49
2,01 2,25
- (0,60)
IAN FEB MAR
(1,71) APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC
(6,75)
(10,00) (10,46) (8,90)
(11,54)
(17,44)
(20,00)
(20,99) (21,05)
(22,99)
(30,00)

(40,00) (35,51)

PROFIT/ PIERDERE in cazul Plafonării


PROFIT/PIERDERE INREGISTRATA Rentabilitate Benzina 95
Motorina

PROFIT/PIERDERE INREGISTRATA
PROFIT/ PIERDERE EFECTIV
2020 în cazul Plafonării prin stabilirea rentabilității
IAN 5,058,327.49 (10,463,561.53)
FEB 5,980,534.38 (6,752,398.77)
MAR (1,712,055.99) (8,902,088.28)
APR (22,985,462.29) (11,539,351.71)
MAI (35,507,716.41) 2,005,353.02
IUN (20,991,161.48) 4,968,311.12
IUL 5,920,280.24 8,828,236.63
AUG 12,366,352.39 2,251,766.81
SEP 5,581,086.38 (597,173.34)
OCT 3,486,383.24 14,969,877.10
NOV 6,288,744.44 11,845,797.45
DEC (21,047,221.14) (17,437,897.84)
TOTAL (57,561,908.73) (10,823,129.33)
Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Datele obținute, au scos în evidență un dezavantaj al metodei de plafonare a


prețului de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei, și anume rigiditatea
acestei metode în raport cu situațiile de modificare a nivelului de vânzări și a fluctuaților
mari a cotațiilor. În consecință dacă, efectiv cele 6 companii au obținut în anul 2020 un
profit total din activitatea de comercializare cu amănuntul a benzinei A95 și motorinei de
47 861,8 mii lei, acesta fiind exprimat printr-un rezultat pozitiv de 58 684,9 mii lei de la
vânzarea benzinei A95 și o pierdere de (10 823,1) mii lei de la comercializarea motorinei,
atunci în cazul plafonării prețurilor de către ANRE rezultatul total al acestora urma să fie
unul negativ de (25 910,9) mii lei, format din profitul de la comercializarea benzinei de
31 650,9 mii lei și o pierdere de (57 561,9) mii lei la motorină.

Plafon ANRE
Metoda de stabilire a prețului U.M. Rentabilitate 2020
2020
Rezultat de la comercializarea
lei (25,910,910.01) 47,861,805.00
produselor petroliere principale
Rezultat per litru de produs lei/litru -0.05 0.10
Rentabilitatea % -0,46% 0,84%
Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

9
În final, cu titlu informativ, au fost comparate prețurile efective stabilite pe
parcursul anului 2020 de către operatorii din Republica Moldova și cei din România,
ultima fiind și principala sursa de aprovizionare cu produse petroliere pentru țara noastră.

Prețul fără taxe (USD) la 1000 litri , Analiza comparativă pe țări, Benzină 95
650,00
606,50
621,08
600,00 603,66
575,88
552,79
550,00 554,68
512,55
486,49 491,78 497,74
500,00
474,14 474,58
487,14 490,62
475,85 475,81 471,28 476,47 472,92
467,75
442,53 456,19
450,00 430,19
400,36
400,00

350,00

Romania Moldova
Sursa: Eurostat și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Prețul fără taxe (USD) la 1000 litri, Analiza comparativă pe țări, Motorina
700,00
675,75

650,00 635,69
648,13
631,95

600,00
576,38 579,23
586,55

550,00
528,65
521,83
509,74 514,37
501,39
493,46 489,78
503,64 501,20 504,61
500,00
492,51 493,02 492,53 488,38
468,86 477,83
469,60
450,00

400,00

Romania Moldova
Sursa: Eurostat și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Concluzii și propuneri:
10
Experiența statelor membre ale Uniunii Europene și a celor din regiune, demonstrează
lipsa unor reglementări privind intervenția instituțiilor statului în procesul de stabilire a
prețurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale si a gazului
lichefiat. Conform practicii generale, prețurile sunt formate liber în baza unor principii de
piață concurențială.

Dinamică ascendentă a prețurilor la petrol și produsele petroliere pe plan mondial


ar putea afecta în continuare prețurile de comercializare a produselor date pe piața
internă.

Paradoxal, dar analiza realizată mai sus demonstrează că în perioade de criză, precum cea
din anul 2020, metodologia actuală a plafonării rentabilității a permis un grad anumit de
ajustare a pieței la șocurile precum pandemia cu COVID-19.

În situația specifică creată, metoda de plafonare a prețurilor la produsele


petroliere conform cotațiilor Platts, ar reprezenta un instrument transparent de
corelare exactă a prețurilor la panourile stațiilor de alimentare cu evoluțiile
înregistrate la bursele internaționale, asigurând o predictibilitate a fluctuației
prețurilor.

11