Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA


Bd. Mamaia nr. 124, 900527 Constanța, România
Tel./Fax: +4 0241 606.407, +4 0241 606.467
E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro
Web page: www.univ-ovidius.ro

METODOLOGIE PROPRIE

de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor în învăţământul superior


- licenţă şi masterat - în cadrul Facultăţii de Medicină,
începând cu anul universitar 2019-2020

Prezenta metodologie a a fost elaborată pe baza următoarelor documente şi acte normative:


1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. OMECS nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și
desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație;
4. HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
masterat;
5. Regulamentul privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în
învăţământul superior – examene de licenţă/diplomă şi disertaţie, în cadrul
Universităţii „Ovidius” din Constanţa aprobat prin HS nr. 912/26.11.2018.
6. Procedura operațională privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a
studiilor universitare de licență și masterat în Universitatea „Ovidius” din
Constanța (UOC-PO-12) aprobată prin HS nr. 911/26.11.2018;
7. Procedura operațională privind arhivarea și publicarea în depozitul digital
instituțional a lucrărilor de finalizare a studiilor de licență, masterat și doctorat –
Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC-PO-11) aprobată prin HS nr.
910/26.11.2018.

1
În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu “Regulamentul privind
organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de
licenţă/diplomă şi disertaţie, în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa în anul
universitar 2019-2020, studiile la Facultatea de medicină a Universităţii “Ovidius” din
Constanţa se finalizează cu examen de licenţă şi, respectiv, disertaţie.

Calendar, candidaţi, înscriere


Anual, în cadrul Facultăţii de medicină a Universităţii “Ovidius” din Constanţa sunt
organizate două sesiuni ordinare pentru examenul de finalizare a studiilor:
 prima sesiune: luna septembrie
 a doua sesiune: luna februarie. A doua sesiune se organizează în condiţiile întrunirii
unui număr minim de 5 candidaţi de la toate programele de studiu ale Facultăţii de
medicină - licenţă şi masterat.
Participarea la examenul de finalizare a studiilor are loc pe baza cererii de înscriere
depusă la decanatul facultăţii.
Pot candida la examenul de finalizare a studiilor universitare numai studenții care
au promovat integral anii de studii, cu media generală de minim 5.
Dosarul de înscriere la finalizarea studiilor universitare cuprinde:
a) Fișa de înscriere;
b) Lucrarea de licență/proiect de diplomă/lucrare de disertație în format tipărit și
digital (pdf);
c) Declarația de autenticitate semnată de absolvent (cf. PO-12-UOC);
d) Declarația, pe propria răspundere de conformitate a exemplarului tipărit cu
exemplarul digital (cf. PO-12-UOC);
e) Fișa de indentificare digitală a lucrării de licență/proiectului de diplomă/lucrării de
disertație (cf. PO-11-UOC);
f) Referatul de apreciere întocmit de coordonatorul/îndrumătorul științific, care va
concluziona explicit și motivat propunerea privind admiterea în vederea susținerii
lucrării de licență/proiectului de diplomă/lucrării de disertație (cf. PO-12-UOC);
g) Dovada achitării taxei aferente susținerii examenelor;
h) Fișa de lichidare (care va fi în mod obligatoriu incluse în dosarul absolventului
pentru eliberarea diplomei).
Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor universitare se face prin
completarea şi depunerea dosarului la secretariatul Facultății de Medicină.

2
În cazul în care contextul epidemiologic local/național/internațional impune
evaluarea stării de sănătate a absolvenților care vor participa la examenul de
licență/disertație, dosarul va conține suplimentar Adeverința medicală care atestă starea de
sănătate la momentul examinării, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de finalizare a


studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.
După preluarea lucrărilor de licență/disertație, secretarul comisiei verifică
originalitatea conținutului lucrărilor ce urmează a fi susținute, utilizând softul antiplagiat al
facultății (cf. PO-12-UOC).

Comisiile de examen
În vederea organizării şi desfăşurării examenului de finalizare a studiilor,
componenţa comisiilor de examen se stabileşte la propunerea Consiliului facultăţii, cu
aprobarea Consiliului de Administraţie al U.O.C. şi cu validarea de către Senatul
universitar. Comisiile se fac publice.
Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar.
Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul
didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar.
Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinţific
de doctor şi gradul didactic de şef de lucrări, conferenţiar sau profesor universitar.
Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor poate sa aibă gradul didactic
de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.
În conformitate cu prevederile legale, atât membrii comisiei de examen de
finalizare a studiilor cât şi secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot
afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea
inclusiv.
Conducerea Universităţii "Ovidius" din Constanţa şi comisiile de examen poartă
întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a
studiilor.

Desfăşurarea examenului de licenţă


Examenul de licenţă se desfăşoară la sediul Facultăţii de medicină a Universităţii
“Ovidius” din Constanţa.

3
Examenul de licenţă la Facultatea de Medicină a Universităţii “Ovidius” din
Constanţa constă din următoarele două probe:
Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de diplomă

Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se constituie


dintr-o componentă naţională, sub formă de lucrare scrisă - test tip grilă - din tematica şi
bibliografia anunţate de către Comisia de organizare, care va fi formată din specialişti
desemnaţi de conducerea Facultăţii de Medicină, cu aprobarea Consiliului de Administrație
al U.O.C. și validaţi de Senatul universitar.
Subiectele de examen pentru proba 1 se elaborează în dimineaţa probei scrise, la
ora stabilită în Consiliul facultăţii, în sala desemnată de către Comisia pentru subiecte,
comisie alcătuită din cadre didactice desemnate de către şefii disciplinelor şi aprobată de
către Consiliul facultăţii. Membrii acestui colectiv, numiţi prin Consiliul facultăţii şi
aprobaţi de Consiliul de Administraţie şi Senat, vor completa o declaraţie de
confidenţialitate a tuturor documentelor de concurs, pentru toată perioada desfășurării
probei.
Subiectele de tip grilă se vor selecta din tematica anunţată, în condiţii de totală
confidenţialitate, în următoarea pondere (anexa):
- 120 de grile pentru programele de studii Medicină şi Medicină în limba engleză;
- 100 de grile pentru programul de studii Asistenţă medicală generală ;
- 60 de grile pentru programul de studii BFKTR.
În sala în care se elaborează subiectele este permis accesul numai pentru membrii
Comisei de licenţă, pentru membrii Comisiilor de subiecte, pentru specialiştii IT şi
membrii Comisiei de multiplicare a subiectelor. Acestor persoane le este strict interzisă
comunicarea cu exteriorul până în momentul începerii probei scrise respective. Trebuie
asigurate condiţiile astfel încât sala desemnată să fie complet izolată şi securizată.
Generarea caietelor de examen şi multiplicarea chestionarelor şi a caietelor se
desfăşoară într-o încăpere desemnată de către Consiliul facultăţii, dotată cu mijloace de
multiplicare şi calculatoare.
Tezele cu grilele de concurs aferente fiecărei săli, după ce în prealabil sunt
verificate, sunt introduse în plicuri care se sigilează. Introducerea în plicuri a caietelor cu
întrebări se face de către colective formate din minim două persoane; acestea răspund de
exactitatea numărului de caiete aflate în plicuri. Numărul caietelor şi sala de destinaţie sunt

4
clar inscripţionate pe plic. Plicurile astfel obţinute sunt închise, lipite, sigilate şi ştampilate
în aceleaşi spaţii în care au fost elaborate subiectele.
Cu o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise, plicurile sigilate sunt
predate reprezentaţilor Comisiilor de licenţă (un grup format din cel puţin două persoane).
În timpul operaţiunilor de predare – primire a plicurilor sigilate se vor întocmi procese
verbale tip în două exemplare. Cei care au preluat plicurile sigilate le vor preda
responsabililor de sală, în sălile de concurs, cu maximum 20 de minute înainte de începerea
probei de concurs.
Studenţii de la liniile cu predare în limbă străină pot susţine proba scrisă în limba în
care au studiat sau în limba română.
După întocmirea subiectelor, colectivele de cadre didactice care au participat la
stabilirea acestora vor elabora grilele cu răspunsurile corecte.
Nicio persoană care participă sau asistă la operațiunea de elaborare a subiectelor, de
multiplicare a lor etc., nu are voie să iasă din spaţiile special desemnate decât după
începerea probei scrise.
Membrii comisiei de elaborare a subiectelor nu au dreptul să intre în sălile de
concurs și nici să comunice pe durata desfăşurării concursului cu persoane care au acces în
săli.
Proba de concurs va începe la aceeaşi oră în toate sălile.
Studenţii trebuie să fie prezenţi la sala în care au fost repartizaţi cu 30 de minute
înainte de ora anunţată pentru începerea examenului. Studenţii trebuie să aibă asupra lor
actul de identitate valabil, carnetul de student şi pix negru. Nu este permisă intrarea la
examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare, înregistrare, transmisie, precum
şi cu oricare alte surse de informaţie scrisă sau pe suport electronic. Nerespectarea acestor
cerințe atrage după sine excluderea din examen.
Studenţii pot solicita o nouă grilă albă, în caz de completare greşită a grilei. În acest
caz este necesară recompletarea tuturor datelor şi a răspunsurilor corecte, până la expirarea
timpului de examen.
Durata probei este de 3 (trei) ore în cazul specializărilor Medicină şi Asistenţă
medicală generală şi 2 (două) ore în cazul specializării BFKTR. Timp de 30 minute după
începerea probei scrise, niciun candidat nu poate părăsi sala. Părăsirea ulterioara a sălii se
face numai după ce absolventul predă lucrarea şi semnează în borderoul de predare a
acesteia. La expirarea timpului alocat probei scrise, studenţii predau lucrarea şi semnează
pentru aceasta. Rămân în sala de examen ultimii 3 absolvenţi pentru semnarea şi închiderea
plicurilor.

5
În termen de 30 de minute de la încheierea probei scrise în toate sălile, Comisia
centrală de licenţă afişează grilele corecte, pentru autoevaluarea studenţilor. În termen de
60 de minute de la afişarea grilelor corecte, studenţii pot depune contestaţii, în scris,
referitoare la subiecte sau corectitudinea grilelor şi a răspunsurilor propuse, la sediul
Comisiei centrale de licenţă. Răspunsurile la contestaţii se emit de către Comisia de
subiecte pentru proba scrisă şi se publică prin afişare la Decanatul Facultăţii. Orice
contestaţie referitoare la grile, depusă după termenul stabilit, nu va fi luată în considerare.
Corectura lucrărilor se va realiza după sistemul pentru rezidenţiat.
Media minimă de promovare a probei scrise (proba 1) a examenului de licenţă este
5,00 (cinci), calculată cu două zecimale, fără rotunjire.
Rezultatul probei scrise se afişează în maximum 48 ore de la susţinere. Rezultatele
la proba scrisă se publică prin afişare la secretariatele facultăţilor.
Contestaţiile pe marginea desfăşurării evaluării probei se fac în termen de o zi
lucrătoare de la afişarea rezultatelor, la sediul Comisiei Centrale, în programul de lucru al
instituţiei. Soluţionarea contestaţiilor se realizează în maximum o zi lucrătoare de la
depunerea acestora.

Proba 2 - prezentarea şi susţinerea lucrării de diplomă.


Prezentarea şi susţinerea sunt publice.
Temele lucrărilor de diplomă sunt stabilite de către departamente şi sunt aprobate
de către Consiliul facultăţii. Aceste teme trebuie alese cu cel puţin două semestre înainte de
finalizarea studiilor. În situaţii bine justificate, Consiliul Facultăţii de Medicină poate
aproba derogări de la aceste termene, inclusiv în ceea ce priveşte modificări ale temelor.
Schimbarea unei teme care presupune şi înlocuirea coordonatorului ştiinţific se face în
cadrul Consiliului Facultăţii de Medicină, numai cu acordul scris al ambilor coordonatori
implicaţi în acest proces.
La înscriere, candidaţii vor depune, pe lângă lucrarea în format tipărit şi un CD cu
formatul digital (pdf), care să permită căutarea în text.
Pot participa la susţinerea lucrării de licenţă candidaţii care au promovat Proba 1
(media minimă de promovare fiind 5.00).
Susţinerea lucrării de diplomă se face în faţa unei comisii alcătuite din cel puţin 3
cadre didactice ale facultăţii, specialişti în domeniul în care se încadrează tema lucrării sau
în domenii conexe şi având cel puţin gradul didactic de şef de lucrări. În calitate de secretar
al comisiei de susţinere pot fi numiţi asistenţi universitari.

6
Prezentarea şi susţinerea sunt publice şi se desfăşoară prin contact direct,
nemijlocit, prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei şi a examinatului,
pe baza unui material creat de absolvent care trebuie să cuprindă cele mai importante
aspecte ale lucrării, timp de maxim 10 minute.
Este recomandat ca la susţinerea lucrării de licenţă să fie prezent şi coordonatorul
ştiinţific al lucrării.
Deliberarea comisiei cu privire la stabilirea rezultatelor la proba 2 nu este publică.
Adoptarea deciziilor şi nota acordată pentru lucrare vor reflecta atât conţinutul ideatic al
acesteia cât şi modul de prezentare de către candidat (cu respectarea criteriilor din anexa 2
- Fişa de evaluare a lucrării de licenţă - de către membrii comisiei de evaluare). Luarea
deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin prezentul regulament (Anexa 2).
Notele membrilor comisiei sunt numere întregi de la 1 la 10. Nota lucrării de
diplomă se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de către membrii comisiei de
susţinere, cu două zecimale, fără rotunjire.
Media minimă de promovare a probei 2 este 5,00 (cinci).
Nota acordată în urma susţinerii nu poate face obiectul unor contestaţii.

Media generală
Media generală de licenţă se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără
rotunjire, între nota la proba 1 şi nota obţinută la proba 2.
Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6.00 (şase).
O probă promovată într-o sesiune anterioară este recunoscută.
O probă nepromovată se poate repeta într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de
către candidat a taxelor aferente.
Rezultatele se comunică prin afișare, în termen de 48 de ore de la data susținerii, la
avizierul facultății și pe pagina web a instituției.

Desfăşurarea examenului de disertaţie


Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă şi anume prezentarea şi
susţinerea lucrării de disertaţie.
Temele lucrărilor de disertaţie trebuie alese cu cel puţin două semestre înainte de
finalizarea studiilor. În situaţii bine justificate, Consiliul Facultăţii de Medicină poate
aproba derogări de la aceste termene, inclusiv în ceea ce priveşte modificări ale temelor.
Schimbarea unei teme care presupune şi înlocuirea coordonatorului ştiinţific se face în

7
cadrul Consiliului Facultăţii de Medicină, numai cu acordul scris al ambilor coordonatori
implicaţi în acest proces.
La înscriere, candidaţii vor depune, pe lăngă lucrarea în format tipărit, şi un CD cu
formatul digital (pdf) care să permită căutarea în text.
Prezentarea şi susţinerea sunt publice şi se desfăşoară prin contact direct,
nemijlocit, prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei şi a examinatului,
pe baza unui material creat de absolvent care trebuie să cuprindă cele mai importante
aspecte ale lucrării, timp de maxim 10 minute.
Este recomandat ca la susţinerea lucrării de disertaţie să fie prezent şi coordonatorul
ştiinţific al lucrării.
Deliberarea comisiei cu privire la stabilirea rezultatelor la examenul de disertaţie nu
este publică. Adoptarea deciziilor şi nota acordată vor reflecta atât conţinutul ideatic al
acesteia cât şi modul de prezentare de către candidat (cu respectarea criteriilor din anexa 2
- Fişa de evaluare a lucrării de disertaţie - de către membrii comisiei de evaluare). Luarea
deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin prezentul regulament (Anexa 2).
Notele membrilor comisiei sunt numere întregi de la 1 la 10. Nota lucrării de
disertație se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de către membrii comisiei de
examen, fără rotunjire, cu două zecimale.
Media minimă de promovare a probei este 6,00 (şase).
Nota acordată în urma susţinerii nu poate face obiectul unor contestaţii.
Rezultatele se comunică prin afișare, în termen de 48 de ore de la data susținerii, la
avizierul facultății și pe pagina web a instituției.

Fiecare lucrare de licenţă/disertaţie va fi verificată din punct de vedere al


originalităţii conţinutului cu ajutorul unui soft antiplagiat, agreat de către MEN şi pus la
dispoziţia facultăţii de către U.O.C..
Declaraţie standard de autenticitate – lucrarea de licenţă/disertaţie va conţine o
declaraţie de autenticitate, pe propria răspundere a absolventului, datată şi semnată în
original la momentul depunerii acesteia, din care să rezulte că lucrarea îi aparţine, nu a mai
fost niciodată prezentată şi nu este plagiată.
Este strict interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice, precum şi falsificarea
calităţii de autor a unei lucrări de licenţă/disertaţie. Orice abatere în acest sens atrage după
sine eliminarea candidaţilor din examenul de finalizare a studiilor.

8
După terminarea examenului de finalizare a studiilor: licenţă/diplomă și disertaţie,
lucrările de licență/diplomă și disertație, în format pdf securizat se depun de către
secretarul comisiei la Biblioteca virtuală U.O.C., iar lucrările de licență/diplomă și
disertație, în format tipărit se vor arhiva la facultate. Activitățile privind arhivarea și
publicarea în Depozitul digital instituțional a lucrărilor de finalizare a studiilor universitare
sunt reglementate prin PO-11-UOC.
Având în vedere posibilitatea persistenței restricțiilor impuse de contextul
pandemic, procedura se completează cu măsurile de combatere a riscului de infectare cu
Coronavirus SARS-Cov-2:
- la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic
și a absolvenților va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37°C) de
către un cadru medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării
examenului;
- în situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă
simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite
accesul în unitatea de învățământ;
- parcursul prin incinta de desfășurare a examenului se va realiza pe un traseu bine
delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică;
- absolventii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitate până în sala de
desfășurarea a examenului și apoi, după la finalizarea probelor, vor fi conduși până la
ieșire;
- la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de
protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini
etc.)
- intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de examen și alte
încăperi, vor fi stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și
dezinfectate în mod regulat;
- absolvenții, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta masca de
protecție pe toată durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe
dezinfectante sau săpun;
- în sălile de clasă examinare, absolventii vor fi situați la cel puțin 2 metri distanță unul
de altul, vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităților din unitate; durata
probelor nu va fi mai mare de 3 ore; în cazul perioadelor mai lungi, între acestea va fi
prevăzut un interval de 2 ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe biocide și
aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puțin o oră;

9
- colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător,
amenajate în unitatea de învățământ;
- la sfârșitul activităților, absolvenții vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea
către domiciliu.
În cazul în care situația epidemiologică locală/națională/internatională face
imposibilă asumarea de către Facultate a asigurării condițiilor prevăzute de lege în ceea ce
privește combaterea riscului pentru student/examinator, în conformitate cu Ordinul MEC
nr. 4.206 din 6 mai 2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior
din România (Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 8 mai 2020) art.13 alin 3.1,
3.2 si art.18 alin 2.1, 2.2 examenele de licență și respectiv disertatie se pot organiza și on-
line, în baza procedurii aprobate de către senatul universitar, condiționată de existența
platformelor electronice adecvate. Susținerea în varianta on-line va fi înregistrată integral,
pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății.
Pe cale de consecință, prin derogare, prezenta metodologie se va completa în
conformitate cu Procedura privind evaluarea on-line a studenților din Universitatea
„Ovidius” și Procedura privind evaluarea on-line a examenelor de licență/diplomă și
disertație din Constanța, aprobate prin HCA nr. 307 și 308 din 28.04.2020 și HS nr. 210 și
211 din 06.05.2020. Completarea Metodologiei proprii de finalizare a studiilor se va face
cu minim 10 zile înainte de desfășurarea examenului, cu obligativitatea informării publice.

Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de


15.05.2020.

Decan,
Conf. univ. dr. Tofolean Doina Ecaterina

10
Anexa 1
Ponderea disciplinelor în structura testului pentruproba scrisă a examenului de
licenţă

- 120 de grile pentru specializarea medicină generală


- MI 60
- Chirurgie 30
- Pediatrie 10
- Boli infecţioase 10
- Ginecologie 10

- 100 de grile pentru specializarea asistenţă medicală generală


- MI 20
- Nursing 30
- Pediatrie 15
- Chirurgie 15
- Boli infecţioase 10
- SPu și Management sanitar 10

- 60 de grile pentru specializarea BFKTR (10 din preclinic şi 50 din discipline clinice)
Preclinic
- Biomecanică – 10
Clinic
- Balneofizioterapie (Electroterapie. Ultrasonoterapie. Magnetoterapie. Fototerapie,
laserterapie. Termoterapie, hidrotermoterapie. Kinetologie/ kinetoterapie şi masaj balneologie /
crenoterapie / climatoterapie) – 30
- Nursing – 5
- Tehnica asistenţei de urgenţă – 5
- Reumatologie şi recuperare reumatologică – 5
- Recuperare ortopedică şi traumatologică – 5

11
Anexa 2
Fişa de evaluare a lucrării de licenţă/disertaţie
de către membrii comisiei

Evaluarea lucrării de licenţă/disertaţie cu titlul


………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Elaborată de studentul / studenta


………………………………………………………………….. ...........................................

1. Respectarea recomandărilor de redactare a lucrării:


Foarte bună Bună Suficientă Insuficientă
□ □ □ □
2. Capacitatea de analiză şi sinteză:
Foarte bună Bună Suficientă Insuficientă
□ □ □ □
3. Calitatea bibliografiei:
Foarte bună Bună Suficientă Insuficientă
□ □ □ □
4. Calitatea expunerii orale şi a materialului de prezentare:
Foarte bună Bună Suficientă Insuficientă
□ □ □ □
5. Încadrarea în timpul prevăzut pentru expunere:
Foarte bună Bună Suficientă Insuficientă
□ □ □ □

Nota acordată: .........................................

Data:

Preşedinte / Membru în Comisia .......................................

Semnătura

12
Anexa 3
Ghid şi recomandări pentru redactarea şi prezentarea lucrării de licenţă/disertaţie

Lucrarea de licenţă/disertaţie reprezintă o componentă esenţială a evaluării


activităţii studentului, verificând abilităţile de a concepe şi a realiza o cercetare
independentă, precum şi de a redacta cercetarea conform regulilor comunităţii ştiinţifice.
Prezentul „Ghid pentru redactarea şi prezentarea lucrării de licenţă/disertaţie” are
următoarele obiective:
- eficientizarea activităţilor de coordonare a lucrărilor de licenţă/disertaţie;
- facilitarea redactării corecte de către student/absolvent a lucrării;
- creşterea nivelului calitativ al lucrărilor de licenţă/disertaţie;
- evaluarea unitară a absolvenţilor care îşi susţin lucrarea de licenţă/disertaţie.

Structura lucrării
Lucrarea este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii:
1. Coperta – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării sunt:
- Universitatea "Ovidius" din Constanţa;
- Facultatea de Medicină / Specializarea;
- Lucrare de licenţă/disertaţie;
- Coordonator ştiinţific;
- Absolvent;
- Anul.
Macheta coperta Macheta primei pagini din interior
Universitatea "Ovidius" din Constanţa
Facultatea de Medicină

LUCRARE DE LICENŢĂ (sau


DISERTAŢIE)

Coordonator științific
_________________
Absolvent
_________

2020
Universitatea "Ovidius" din Constanţa
Facultatea de Medicină

13
LUCRARE DE LICENŢĂ (sau
DISERTAŢIE)

“Titlul lucrării”

Coordonator științific
_________________
Absolvent
_________

2020

2. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de


licenţă/disertaţie sunt:
- Universitatea "Ovidius" din Constanţa;
- Facultatea de Medicină / Programul de studii;
- Lucrare de licenţă (sau disertaţie, după caz);
- Titlul exact al lucrării;
- Coordonator ştiinţific;
- Absolvent;
- Anul.

3. Cuprins – lucrarea de licenţă/disertaţie va avea un cuprins care să conţină titlurile


tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol.

4. Introducere – conţine următoarele aspecte:


- motivaţia alegerii temei, gradul de noutate al acesteia;
- o sumară punere la punct a temei;
- indică succint scopul și obiectivele generale;
- precizează particularitățile și importanța temei abordate;
- introducerea nu se numerotează ca şi capitol.

5. Conţinutul tezei – lucrarea de licenţă/disertaţie va conţine între 3 şi 8 capitole


numerotate crescător. Lucrarea de licenţă/disertaţie va avea o parte generală, care va
descrie stadiul actual al cunoaşterii în domeniu şi o parte reprezentată de contribuţia
științifică personală a studentului.

6. Concluzii
14
- concluziile lucrării de licenţă/disertaţie nu trebuie să fie în număr mai mare de 10-15;
- concluzii sunt ideile cele mai importante, opinia personală privind rezultatele obţinute
precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată;
- concluziile lucrării de licenţă/disertaţie nu se numerotează ca şi capitol.

7. Bibliografia
- bibliografia conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru
redactarea lucrării de licenţă/disertaţie;
- bibliografia nu se numerotează ca şi capitol al lucrării;
- referințele bibliografice trebuie să fie selectate și redactate într-un număr strict necesar
pentru documentarea lucrării fără a se ajunge la o bibliografie exhaustivă;
- un indice bibliografic poate fi citat de mai multe ori într-o lucrare;
- indicele bibliografic este inserat în text imediat după enunţarea informației şi înainte de
punct;
- se recomandă ca bibliografia să fie în ordine alfabetică.

Exemple pentru redactarea bibliografiei

Carte
Magrath, I.T. (1993). Malignant non-Hodgkin's lymphoma in children. (2nd ed.).
Philadelphia: J.B. Lippincott

Capitol de carte
Sandlund, J.T., Hutchison, R.E. & Crist, W.M. (1991). Non-Hodgkin's lymphoma. In
Fernbach, D.J. & Vietti, T.J. (Eds.), Clinical pediatric oncology. 4th ed. (pp. 337-353). St.
Louis: Mosby-Year Book

Articol în jurnal
Sandlund, J.T., Crist, W.M. & Abromowich, M. et al. (1991). Pleural effusion is associated
with a poor treatment outcome in stage III small non-cleaved cell lymphoma. Leukemia.
12(5), 71-74. DOI: 10.2478/s11696-006-0068-y.

Articol din bază de date online


Czajgucki, Z., Zimecki, M. & Andruszkiewicz, R. (2006, Decembrie). The
immunoregulatory effects of edeine analogues in mice [Abstract]. Cell. Mol. Biol. Lett.
12(3), 149-161. Retrieved Decembrie 6, 2006, din PubMed database on the World Wide
Web: http://www.pubmed.gov. DOI: 10.2478/s11658-006-0061-z.

Pagină web
Walker, J. (1996, August). APA-style citations of electronic resources. Citat în Noiembrie
21, 2001, din http://www.cas.usf.edu/english/walker/apa.html

15
8. Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată, care nu se numerotează
ca şi capitol. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. Anexele se
numerotează crescător (Anexa 1, Anexa 2 etc).

16
Anexa 4
Reguli de redactare a lucrării de licenţă/disertaţie

1. Formatul întregii lucrări este A4, numărul recomandat de pagini fiind între 50-60 pagini
pentru lucrarea de licență și respectiv 45-50 pagini pentru lucrarea de disertație.
2. Numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu până la ultima pagină a
lucrării, dar numărul pe pagină apare doar începând cu Introducerea; acesta se inserează în
subsolul paginii, centrat sau în dreapta jos.
3. Figurile, graficele şi diagramele au un număr (cifre arabe) şi un titlu (plasat sub figură);
se numerotează în ordinea apariţiei în text.
4. Tabelele au un număr (cifre romane) şi un titlu (plasat deasupra tabelului); se
numerotează în ordinea apariţiei în text.
5. Capitolele încep întotdeauna pe pagina nouă.
6. Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi.
7. Lucrarea se va redacta cu font Times New Roman 12 la 1,5 randuri, cu margini de 2,5
cm.

17
Anexa 5

Recomandări generale privind posibile tematici abordate în lucrarea de licență/disertație

a. Lucrare originală de cercetare, ce va cuprinde următoarele capitole:


- Introducere;
- Partea generală (stadiul cunoașterii ce reprezintă aproximativ 40% din lucrarea de
licență);
- Partea personală ( ce reprezintă aproximativ 60% din lucrarea de licență) și care va
conține următoarele subcapitole ±Anexe.
b. Lucrare de sinteză a literaturii de specialitate pe o temă clar stabilită, ce va
cuprinde:
- Introducere;
- Prezentare caz clinic/serie de cazuri (1-3 cazuri clinice);
- Sinteza actualizată a literaturii în domeniu (“Stadiul cunoașterii”);
- Discuții;
- Concluzii;
- Bibliografie ± Anexe.
c. Lucrare de evaluare a cunoștințelor pe anumite categorii populaționale și/sau cu
privire la anumite cunoștințe medicale, bazată pe chestionar(e), ce va cuprinde:
- Introducere;
- Partea generală – sinteză a literaturii de specialitate pentru tema abordată;
- Partea personală – stabilirea unuia sau a mai multor chestionare și interpretarea
statistică a datelor obținute – Concluzii;
- Bibliografie ± Anexe.

18
Anexa 6

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)........................................................................................................................
absolvent(ă) al (a) Facultății de Medicină din Universitatea Ovidius din Constanța,
promoția ................................., programul de
studii ............................................................................, declar pe proprie răspundere că am
redactat lucrarea de licență/diplomă/disertație cu respectarea regulilor dreptului de autor,
conform actelor normative în vigoare (Legea nr. 8/1996 modificată și completată prin Legea nr.
285/2004, Ordonanța de Urgență nr. 123/2005 modificată și Legea nr. 329/2006).
Pentru eliminarea acuzațiilor de plagiat:
- Am executat lucrarea personal, nu am copiat-o și nu am cumparat-o, fie în întregime, fie
parțial;
- Textele din surse românești, precum și cele traduse din alte limbi au fost prelucrate de
mine și sintetizate, rezultând un text original;
- În cazul utilizării unor fraze citate exact, au fost indicate sursele bibliografice
corespunzătoare, imediat după frazele respective.

Am luat la cunoștință că existența unor părți nereferențiate sau întocmite de alte persoane
poate conduce la anularea diplomei de licență/master.

Data Semnătura

19

S-ar putea să vă placă și