Sunteți pe pagina 1din 3

Conditii transfer de business

1. Sa aiba loc un transfer


 Este necesar ca cesionarul să aibă intenția de a exploata fondul de comerț sau
partea transmisă dintr-o întreprindere, iar nu doar de a lichida imediat activitatea
respectivă și, după caz, de a vinde stocul (a se vedea în acest sens Hotărârea
Zita Modes, punctul 44).
 Se consideră transfer, în sensul acestei directive, transferul unei unităţi
care îşi menţine identitatea, înţeleasă ca ansamblu organizat de mijloace,
care are obiectivul de a desfăşura o activitate economică, indiferent dacă
acea activitate este centrală sau auxiliară [art. 1 par. 1 lit. b) din Directiva
23/2001/CE].

2. Transferul sa se realizeze catre un alt angajator


 Se refera la toate situațiile în care, în cadrul unor raporturi contractuale, se
schimbă persoana fizică sau juridică responsabilă pentru exploatarea
întreprinderii. (Hotărârea din 20 ianuarie 2011, CLECE, C-463/09, Rep., p.
I-95, punctul 30)
3. Obiectul transferului sa fie constituit dintr-o entitate economica
 activitate de supraveghere în cadrul unui muzeu, precum cea în discuție în litigiul
principal, care nu necesită folosirea unor elemente materiale specifice, poate fi
considerată o activitate care se bazează mai ales pe forța de muncă și, prin
urmare, o colectivitate de lucrători care desfășoară în mod durabil o
activitate comună de supraveghere poate, în lipsa altor factori de
producție, să corespundă unei entități economice. Este însă necesar ca, în
plus, aceasta din urmă să își mențină identitatea după efectuarea operațiunii în
cauză (a se vedea prin analogie Hotărârea din 20 ianuarie 2011, CLECE,
C-463/09, EU:C:2011:24, punctul 39).
 În consecință, revine instanței de trimitere obligația de a aprecia, în lumina
considerațiilor de mai sus și ținând seama de toate împrejurările de fapt ce
caracterizează operațiunea în discuție în litigiul principal, dacă aceasta din urmă
trebuie considerată un transfer de întreprindere, în sensul Directivei 2001/23.
În acest scop, ei îi va reveni sarcina, printre altele, să verifice dacă ICTS a
transmis Securitas, direct sau indirect, echipamente sau bunuri corporale
sau necorporale, în vederea exercitării activității de pază și de securitate în
instalațiile în cauză. Hotărârea din 19 octombrie 2017, Securitas, C-200/16,
EU:C:2017:780, punctul 31, 32 și jurisprudența citată)
 Entitate economică organizată, respectiv un ansamblu organizat de persoane și
elemente care permit exercitarea unei activități economice care urmărește un
obiectiv propriu și care este suficient de structurată și autonomă” (Hotărârea CJUE
din 6 martie 2014, C-458/12, Lorenzo Amatori, punctul 9 și jurisprudența acolo
citată).

4. Entitatea economica sa isi pastreze identitatea ulterior transferului

 Pentru a stabili dacă această condiție este într-adevăr îndeplinită, trebuie să se ia


în considerare totalitatea împrejurărilor de fapt ce caracterizează operațiunea în
cauză, printre care figurează în special tipul de întreprindere sau de unitate în
cauză, dacă sunt sau nu sunt transferate active corporale precum clădirile și
bunurile mobile, care este valoarea activelor necorporale la momentul
transferului, dacă majoritatea personalului a fost sau nu a fost preluat de
noul angajator, dacă a fost sau nu a fost transferată clientela, precum și
gradul de similitudine dintre activitățile exercitate înainte și după transfer
și durata unei eventuale suspendări a acestor activități. Aceste elemente
trebuie apreciate în cadrul unei evaluări globale a împrejurărilor speței și de aceea
nu pot fi considerate izolat (Hotărârea din 19 octombrie 2017, Securitas,
C-200/16, EU:C:2017:780, punctul 26 și jurisprudența citată).

 Curtea a statuat astfel că, într-un sector în care activitatea se bazează mai
ales pe forța de muncă, identitatea unei entități economice nu poate fi
menținută dacă majoritatea personalului acestei entit ăți nu a fost preluat
de cesionarul prezumat (Hotărârea din 26 noiembrie 2015, Aira Pascual și
Algeposa Terminales Ferroviarios, C-509/14, EU:C:2015:781, punctul 35).

 Atunci când activitatea se bazează mai ales pe echipamente, faptul că foștii


salariați ai unei întreprinderi nu sunt preluați de noul antreprenor pentru
exercitarea acestei activități, astfel cum este cazul în cauza principală, nu este
suficient pentru a exclude existența unui transfer al unei entități economice care
își menține identitatea în sensul Directivei 2001/23. Astfel, o interpretare diferită ar
contraveni obiectului principal al directivei menționate, care constă în a menține,
chiar împotriva voinței cesionarului, contractele de muncă ale salariaților
cedentului (Hotărârea din 26 noiembrie 2015, Aira Pascual și Algeposa Terminales
Ferroviarios, C-509/14, EU:C:2015:781, punctul 41).

 O unitate isi pastreaza autonomia in cazul in care, dupa transfer, isi mentine
structura organizationala specifica impusa de cedent diferitilor factori de productie
transferati”, observand totodata ca „dimpotriva, o entitate nu isi pastreaza
autonomia atunci cand, in pofida mentinerii legaturii functionale de
interdependenta si de complementaritate dintre factorii de productie transferati
([…]) acesti factori sunt integrati dupa transfer, intr-o structura noua si diferita din
punct de vedere organizational. (Conclusions de l’avocat general – mai 2010, CJUE,
Federacion de Servicios Publico de la UGT impotriva Ayuntamiento de la Linea de
la Concepcion, Maria del Roasio vecino Uribe si Minister Fiscal, 29.07.2010, C-
151/09)