Sunteți pe pagina 1din 2

DOMNULE DIRECTOR

Subsemnatul/a …………………………………………………………………………………
având CNP ………………………………………………., domiciliat în loc.
……………………………………… str…………………….….………… nr…….. Bl. …….
sc………. et……….. ap……… jud. ………………… telefon fix ……………..……… telefon mobil
…………………………… e-mail …………………………………………………..,

în temeiul art.883 C.civ. și art.66 din Regulamentul aprobat cu Ordinul nr.700/2014 al


ANCPI, formulez

CERERE ELIBERARE COPII DUPĂ URMĂTOARELE ACTE/DOCUMENTE1

1. Acte/documente, cu excepția cererilor de înscriere și/sau a înscrisurilor constatatoare ale


actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii state mapele la care se referă art.24 alin.(4) din
Legea nr.7/1996R și art.883 alin.(1) C.civ., pentru care nu trebuie justificat interesul :

1
Cererea va cuprinde obligatoriu datele de identificare ale imobilului (localitatea în care este situat imobilul, numărul
cadastral al imobilului şi numărul de carte funciară, iar în cazul imobilelor neînscrise în cartea funciară se va arăta, după caz,
pentru cele din extravilan - tarlaua şi parcela, iar pentru cele din intravilan - strada şi numărul, respectiv blocul, scara, etajul şi
apartamentul pentru unităţile individuale amplasate în condominii), numărul/anul de înregistrare al mapei și/sau documentației
cadastrale, precum și indicarea, prin nr/dată/denumire a înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse
înscrierii după care se solicită copia. Dacă nu se cunoaşte nr/anul mapei/documentației sau al înscrisului, se va solicita în
prealabil copie după Cartea Funciară sau extras de carte funciară în vederea identificării mapei/înscrisului/documentației.
1
2. Cereri de înscriere și/sau înscrisuri constatatoare ale actelor sau faptelor juridice
supuse înscrierii state în mapele la care se referă art.24 alin.(4) din Legea nr.7/1996R și
art.883 alin.(1) C.civ.,, pentru care trebuie justificat interesul :
2.1. Indicarea actelor/înscrisurilor

2.2. Justificarea interesului2


Motive care justifică interesul

Anexez în susținerea motivelor care susțin interesul

Sunt dispus/ă să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate.


S-a achitat tariful de .......................... lei, prin ……….…. nr…………./..................... reprezentând
contravaloarea tarifului stabilit pentru serviciul cu codul ............................. .
Anexez copie după actul de identitate.
DATA ……………….. SEMNĂTURA…………………

2
Deoarece nici dispoziția legală (art.883 alin.1 teza II a C.civ) și nici cea regulamentară (art.66 alin.3 din Regulamentul aprobat
cu Ordinul nr.700/2014 al ANCPI), nu cuprinde definiția sau elemente din care să rezulte înțelesul sintagmei „orice persoană
interesată”, aceasta se va interpreta, în considerarea art.2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la art. 33 din Codul de
procedură civilă.
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, pr enume, serie şi
număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poştală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea
îndeplinirii competenţelor legale privind evidenţele de cadastru şi carte funciară şi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte
normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor
autorităţi publice, în condiţiile legii. În acest sens vă informăm şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru
protejarea datelor dumneavoastră. În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,nr.119/04.05.201,
dar şi pentru orice alte informaţii suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia
datelor, la adresa dj@ancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: 0251-414-286.
2

S-ar putea să vă placă și