Sunteți pe pagina 1din 9

Avizat,

Director, prof. Gontineac Maria

PLAN DE REMEDIERE ȘCOLARĂ


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ / MATEMATICĂ
AN ȘCOLAR 2020- 2021
CLASA A IV – A
Argument
Insuccesul școlar se definește prin rămânerea în urmă la învățătură a unor elevi, care nu
reușesc să obțină un randament școlar la nivelul cerințelor programelor școlare. Rămânerea în
urmă la învățătură s-a datorat slabei conexiuni la internet în perioada activităților desfășurate
online, a dispozitivelor mai puțin performante, la care se adaugă și cunoștințele minimale ale
părinților în ceea ce privește utilizarea dispozitivelor și a platformelor educaționale.
Scopul acestui demers este de a preveni insuccesul și abandonul școlar, cât și creșterea
încrederii în sine – s-a observat la unii elevi teama de eșec școlar.
Competențe urmărite:
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare
MATEMATICĂ
Utilizarea numerelor în calcul
Rezolvarea de probleme în situații familiare
Grup țintă: elevii clasei a IV-a
Locul desfășurării activităților : sala de clasă
Perioada: aprilie - iunie
Resurse materiale: auxiliare, culegeri, fișe de lucru de nivel mediu
Rezultate scondate : competențe la nivel mediu al cerințelor programelor școlare

TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE NECESITĂ REMEDIERE


CLASA A IV-A

Nr. Nume și prenume Disciplina


crt. Limba și literatura Matematică
română

1. Agache Luca Da Da

2. Bolocan Bianca Da Da

3. Baltag Alexandra Gerogiana Da Da

4. Baltag Alexandra Flortentina Da Da

5. Cobzariu David Marian Da Da

6. Danu Maria Alexandra Da Da

7. Dumitrașcu Robert Da DA

8. Dumitrașcu Denisa Da Da

9. Grădinaru David Da Da

10. Luchian Dumitrița Da Da

11. Mazuru Elena Denisa Da Da

12. Pop Denis Andrei Da Da

13. Sava Andrei Da Da

14. Timofticiuc Paul Da Da

15. Ureche Luca Marian Da Da


Prof.înv.primar: Samson Crina-Flavia
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa: a III-a

Competențe vizate Deficiențe semnalate Activități remediale propuse Data

1.2.Deducerea sensului unui cuvânt - deține un vocabular sărac; 1. Domnul Trandafir, de Mihail
prin raportare la mesajul audiat în - răspunde greu, incomplet, incorect din Sadoveanu
contexte de comunicare familiare punct de vedere gramatical în propoziții; - citire explicativă a textului;
- scrie încet, pierde rândul, cu multe greșeli; - exerciții de citire selectivă și în
- întâmpină dificultăți în explicarea sensului dialog, în funcție de diferite repere;
unui cuvânt; - exerciții de vocabular;
- înlocuirea unor cuvinte cu sinonimele
lor;
- identificarea sensului unei expresii;

1.5.Manifestarea unei atitudini - nu solicită repetarea unui mesaj sau a unei 2. Vulpea și cocorul, de Lev Tolstoi
deschise față de comunicare în explicații de teama unui eșec; - exerciții de solicitare a unei explicații;
condițiile neînțelegerii mesajului - exerciții pentru depășirea fricii de
audiat eșec;

3. Ce e mai ușor?
3.4.Evaluarea conținutului unui text - identifică cu greutate elemente ce vizează - evantaiul lecturii;
pentru a evidenția cuvinte-cheie și locul, timpul și spațiul acțiunii; - exerciții de identificare a cauzelor și
alte aspecte importante ale acestuia - nu reușește să identifice cuvinte- cheie efectelor dintr-un text;
specifice textului studiat; - exerciții de ordonare cronologică a
evenimentelor desfășurate;

2.1. Descrierea unui obiect/ unei - întâmpină dificultăți în elaborarea unui 4. Unde este Fram? , fragment din
ființe din mediul apropiat pe baza plan simplu de idei; „Fram , ursul polar” de Cezar Petrescu
unui plan simplu - nu reușește să povestească un text audiat - exerciții de identificare a trăsăturilor
sau scris; fizice ale personajului, calitățile și
lucrurile care îl fac special;
- plan de idei;
- povestirea orală a fragmentului;

2.2.Povestirea unei întâmplări -răspunde cu greutate la întrebări precum 5.Interviu cu ursul polar
cunoscute pe baza unui suport „Cine?”, „Ce?”, „Cum?”, „Când?” , „ De -exerciții de stabilire a valorii de adevăr
adecvat din partea profesorului ce?” etc. a unor propoziții;
- exerciții de exprimare a propriei
păreri în legătură cu textul studiat;

3.1.Extragerea unor informații de 6. Tatu sau pangolin?


-exerciții de extragere a informațiilor dintr-
detaliu din texte informative sau - exerciții folosind metoda diagramei
un text informativ;
literare pentru a evidenția asemănările și
deosebirile;
- exerciții de identificare a unei
viețuitoare în funcție de o descriere
oferită;

4.1.Aplicarea regulilor de - întâmpină probleme în a utiliza corect 7. Ștrengăriile păpușii, fragment din
despărțire în silabe la capăt de rând, semnele de punctuație și de ortografie după Capitolul III, „ Aventurile lui
de ortografie și de punctuație în dictare sau în elaborarea unui text scris; Pinocchio”, de Carlo Collodi
redactarea de text - plan de idei;
- povestirea în scris a unui fragment;
8. Fișă de lucru
- exerciții de scriere (transcriere,
dictare);
- exerciții cu ortograme;
- exerciții folosind semnele de
punctuație;
- compunere după un șir de ilustrații;

- utilizează incorect conectori de tipul „mai


4.4.Povestirea pe scurt a unei întâi”, „apoi”, „pe urmă”; 9. Coronița de rouă, poveste
întâmplări imaginate/ trăite - transformă cu greutate un paragraf Nemuritoare
dialogat în povestire; - exerciții de identificare a timpului,
locului și spațiului acțiunii;
- plan simplu de idei;
- povestirea în scris a fragmentului,
utilizând conectori de tipul „ întâi”,
„apoi”, „pe urmă”;

Prof.înv. primar: Samson Crina- Flavia


Aria curriculară: Mateamtică și științe
Disciplina: Matematică
Clasa: a III-a

Competențe vizate Deficiențe semnalate Activități remediale propuse Data

2.5. Efectuarea de înmulțiri de - întâmpină dificultăți în efectuarea de 1. Înmulțirea în concentrul 0 –


numere în concentrul 0 – 10 000 și înmulțiri (ZU x ZU; SZU x ZU) și împărțiri; 10 000
de împărțiri folosind tabla înulțirii, - nu identifică situațiile în care poate utiliza -exerciții de repetare a terminologiei
respectiv tabla împărțirii proprietățile înmulțirii; matematice;
- scrie cu dificultate un produs de doi sau -exerciții de adunare și înmulțire cu
trei factori în condiții date; același număr;
- nu estimează ordinul de mărime al unui -exerciții de înmulțire a numerelor
calcul fără efectuarea acestuia; naturale în concentrul 0 – 10 000;
- întâmpină dificultăți în folosirea probei în - exerciții de verificare cu ajutorul
cazul operațiilor de înmulțire și împărțire; reprezentărilor simbolice a operațiilor
- întâmpină dificultăți în rezolvarea de înmulțire;
exercițiilor ce necesită atenție asupra ordinii -utilizarea de desene/ reprezentări/
efectuării operațiilor; scheme pentru a exemplifica modul de
5.1. Utilizarea terminologiei - întâmpină dificultăți în rezolvarea calcul;
specifice și a unor simboluri problemelor ce necesită metoda -exerciții de calcul folosind
matematice în rezolvarea și/sau reprezentării grafice; proprietățile operațiilor;
compunerea de probleme cu -folosirea proprietăților operațiilor
raționamente simple pentru efectuarea unor calcule rapide;
-exerciții de calcul cu numere naturale
5.3. Rezolvarea de probleme cu urmărind ordinea efectuării operațiiilor;
operațiile aritmetice studiate în -verificarea cu ajutorul reprezentărilor
concentrul 0 – 10 000 simbolice a operațiilor de împărțire;
2. Probleme care se rezolvă folosind
metoda reprezentării grafice
-justificarea alegerii demersului de
rezolvare a unei probleme;
-rezolvarea de probleme simple( 2
operații);