Sunteți pe pagina 1din 4
1OAN BOTEZ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructilor INCERC Filiata Cluj INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A SISTEMELOR DE INCERCARE ON-LINE iN CONSTRUCTI in ultimit ani s-a conceput $i realizat fa INCERC Cluj un lant de actionare - masura - inregistrare - prelucrare date, inclusiv produsul soft specializat, care s& permité automatizarea on-line a incercarilor in constructii cu costuri ct mai reduse. Sistemul rezolva gi determinarea raspunsului structurilor de rezisten{a la solicit&ri de tip seismic, prin - \cercari la solicitari static alternante, de tip seismic, in cicluri de incarcare-descarcare, crescatoare dupa © anumita regula, controland fie forfa (si masurand deplasarea rezultata), fie deplasarea (masurand forta care a fost necesara pentru ao obtine); incercari pseudodinamice (PSD), prin care se poate determina raspunsul unei structuri (modelata la ‘scard sau chiar in marime naturala) la o accelerograma dat, intr-un timp dilatat fata de timpul real, In final au fost redactate instructiuni cu scopul de a permite cunoasterea $i utilizarea eficienta a liniei 6 conducere automata a experimentariior pe elemente i subansambluri de constructie. Sistemul are in component o sursd dublé de presiune hidraulica, pentru alimenterea concomitentd, la presiuni diferite, a doua prese hidraulice. Functional sistemul ofera in circuitul hidraulic doua debite fixe de ulei, independente intre ele. de cca 4 dm“/min, lar presiunile sunt reglabile in gama O - 500 bari. Reglajul de presiune se face cu cate o supapa Proportional comandata de catre regulatorui analog. Bucla de reactie conjine cate un traductor de presiune Montat pe supapa. Regiarea presiunii se realizeaza cu ajutorul unei tensiuni de comanda in gama 0 - SV. Fiecare supapa de presiune proportionala contine cate un regulator electronic. Sursa locala stabilizaté asigura alimentarea blocurilor funcjionale ale regulatorulul. Tensiunea furnizata este stabilizala gi filteata, Generatorul de curent permite 0 programare a curentului in domeniul 0 — 1 A pentru tensiunea de 24Vce, cu care se alimenteaza electromagnetul proportional Regulatorul PID primeste abaterea de reglare si asigura corectia temporala a acesteia. Formatorul de rampe este programat intern pentru a genera rampe de 05 sec. Sursa de alimentare de 24 Vcc este comuna celor doua regulatoare eiectronice aferente supapelor proportionale. Rezervorul de ulei are capacitale sporité (120 litri), pentru a se evita incalzirea uleiului din cauza functionarii continue a pompei. Ventilu! proportional limiteaza si mentine presiunea uleiului la nivelul dort. Cele doua regulatoare electronice, comandate prin calculator, dirjeaza ventilele limitatoare de presiune in functie de semnalele primite de la captorii de forta gi de la traductorii de deplasare, pe baza programulul prestabilit de desfagurare a incercarilor sau pe baza algoritmului de calcul selectat. Sistemul_mai cuprinde 0 placa pentru achizitia de date, AT MIO-16 E2, produsa de NATIONAL INSTRUMENTS, cu 16 canale “single-ended” gi dou’ module exterioare de amplificare si conditionare semnal SC-2043-SG, cu cate 8 canale Pentru conducerea experimentari se utilizeaza un calculator PC. Pentru actionare se pot utiliza prese sau cricuri hidraulice obignuite, fara nici o modificare Masuratonile se fac in curent continu Pentru masurarea fortelor, deplasarilor si deformatilor specifice se utilizeaza mijloace folosite in mod curent in acest scop, gi anume: ~ captori de forta echipati cu traductori electrorezistivi ~ captori de deplasare echipati cu traductori electrorezistivi, cu domenivl de masura corespunzand marimii maxime a deplasarii care e de agteptat s8 se producd la Incercare: ~ _ traductori etectrorezistivi (lipiti pe barele de armatura sau pe beton), pentru masurarea deformatiilor specifice. Captorii si taductorii se leaga prin intermediul unei cutii de conexiuni la placa de achizitii date. Calibrarea si echilibrarea lor se face prin soft Pentru obtinerea fortei variabile ca marime $i sens pe parcursul experimentérii se utilizeaza dowd cricuri hidraulice, montate pe aceeasi directie, ins actionand in sensuri contrare. Din diferenta intre cele doud forte de sensuri opuse apare forta rezultanta care se aplica asupra elementului experimental. Daga se lucreaza in control fort, pot exista doua situatii: a) incercari unidirectionale. Se foloseste o singura presa, stabilindu-se anterior valoarea treptelor de ‘incercare $i numarul de cicluri. Calculatorul comanda atingerea pe rand a tuturor treptefor de forta, la ciclurile dorite de incarcare - descarcare. 4 b) incercari alternante. Se folosesc doua cricuri actionand in sensuri opuse. Rezultanta asigura treptele de forla necesare a fi aplicate asupra elementului experimental, in ambele sensuri. Cricurile actioneaza pe rand, in functie de sensui de solicitare din acel moment. Atunci cand una dintre forte este activa, celeilalte i se asigura o valoare minima, suficienta pentru a depasi frecarile interioare, astfel incat ambele cricuri sé fie in permanent contact cu elementul experimental. Prin calculator se urmareste atingerea nivelului dorit al fortei aplicate elementului experimental, determinata, prin intermediul captorilor de for{a interpusi intre cricuri si elementul experimental, ca diferenta intre cele doua fore de semne contrare, Calculatorul transmite apoi semnalul electric de comanda ia feguiatorul electronic care, prin intermediul ventiului fimitator de presiune proportional, asigura crestera sau scderea presiunii in circuitul hidraullc, dupa necesitat : Programul de conducere a experimentarilor a fost astfel conceput incat fiecare forta este controlata de catre un regulator PID. Dac se lucreaza in contro! deplasare, semnalul de feed - back este furnizat de traductorul de deplasare, si nu de captorii de forfa. Treptele de deplasare fie se stabilesc inifial, fie se determina pe Parcursul incercarii, cu ajutorul unui algoritm specific (dupa cum se intémplé in cazul metodei pseudodinamice de incercare}. O bucla de control cautd minimizarea diferentei dintre deplasarea tint (data inifial sau determinata prin calcul) pentru pasul respectiv al incercérii si deplasarea curenta, mAsurata in momentul respectiv, trimijand semnalul de comand regutatorulu' electronic de la grupul de pompare Valoarea forfei este masurala si inregistraté dupa atingerea fiecarui pas de depiasare S-a adoptat solutia instrumentafiei virtuale, iar soft-u! de baz& a fost alcatuit utilizand mediul de programare LabVIEW pentru Microsoft Windows. Experimentul este condus cu ajutorul calculatorului, valorile tuturor masuratorilor sunt salvale pe masura ce avanseazé testul, iar in final datele objinute pot fi prelucrate off-line intr-o varietate de modur! si prezentate grafic. Programul contine opjiuni care se selecteaza de operator. Fiecdrei optiuni ii corespunde unul pana la ‘rei panouri-ecran, care, cu ajutorul unor ramuri de program, rezolva in esenta urmatoarele: - seteaza sensibilitatea pe fiecare din cele 16 canale; — seteaza factorul de amplificare pe fiecare din cele 16 canale: ~_stabileste parametri initiali ai regulatorului PID. Programul permite vizualizarea evolutiei in timp a marimil forta - deplasare. inregistrarea unei deplasari sub 0 anumité treapta se face numai dupa stabilizarea incercarile unidirectionale gi cele alternante se realizeaza atat cu controlul fortei, masurand deplasarea rezultaté, cat si cu controlul deplasarii, masurand forta care a fost necesard pentru atingerea respectivei deplasari incercarile pseudodinamice se realizeaza numai in control deplasare inainte de inceperea experimentarilor se pregateste incercarea si se determina prin calcul valorile de control. Apoi se apeleaza sistemu de operare Windows si programul de automatizare. Pe ecran apare meniul principal din care se alege optiunea incercare static alternanta sau incercare pseudodinamic’. In functie de optiune, apare pe ecran meniul corespunzator. Selectarea optiunii calibrare permite reglarea sensibiliti ampificds Optiunea Parametrit PID permite setarea parametrilor inc&rcarii (parametrul integrativ T,, cel proportional K, si cel derivativ T,) Pentru realizarea contactului intre pistonul primei prese gi elementul experimental trebuie si se precizeze marimea forfei de contact. Marimea gi evolutia fortei se vizualizeaza digital gi grafic. In momentul in care forta de contact specificata este atinsa, se opreste cresterea presiunii de ulei in fereastra ECHILIBRARE se realizeaza atingerea elementului experimental de ctre pistonul celei de a doua prese, $i cresterea celei de a doua forte pana la nivelul celei dintai, Evolutia in timp a celor doud forte sia rezultantei este vizualizata prin benzi de culoare albastra. La desfasurarea incercarii alternante se dezvolta, intr-o fereastra, pe masura ce Incercarea evolueaza, buclele histeretice forté-deplasare. In cazul incercariior pseudodinamice, trebuie aleasd metoda de integrare a ecuatillor de migcare. Se poate alege intre metoda diferentelor centrale gi metoda Newmark. Se alege (din baza de date) accelerograma !a care se doreste s& se afle réspunsul in deplasari al structurii si se decupeaza din ea portiunea considerata reprezentativa pentru scopul incercarii. Desfagurarea incercarii are loc in cadrul ecranului. Raspunsul in deplasari al structurii se naste in paralel cu accelerograma aleass. Programut dispune de un HELP on-line, pentru a ugura utilizarea sa si pentru a simplifica impiementarea sistemului. Realizat pe baza faciltatilor oferite de interfata Microsoft Windows, permite chiar si incepatoritor sa utilizeze sistemul de automatizare. Parametrul cu cea mai important influenta asupra Inc&rcarii este factorul de proportionalitate Kp. Acesta este o constanta de amplificare. care influenteaza (in mod proportional) rspunsul sistemului la o ontrofate (forta sau deplasare) si diagramei precum si aducerea la zero si stabilirea SELC editia a Xill-a, Cluj= Napoca, 2000 15 eroare (definita ca diferent intre valoarea {inté a parametrului controlat, ferta sau deplasare, si valoarea curenta, de moment, a aceluiasi parametru). Cu cat aceasta eroare este mai mare, valoarea presiunii comandata pentru minimizarea erorii este mai mare gi se micgoreaza odata cu diminuarea acestel erori, Dec! la trecerea la 0 treaptd noua existé 0 crestere brusca de presiune, care apoi se micgoreaza pe masura ce valoarea forfei (sau deplasarii) comandate se apropie de valoarea {inta. La stabilirea valorii factorului de proportionaiitate Kp trebuie s se tind seama de rigiditatea elementulul experimental in urma experimentérilor a rezultat c& valoarea optim’ a parametrului Kp este, in mod obisnuit, Kp=0,0005. Totusi, in cazul elementelor rigide, sau la valori mici ale treptelor de incarcare, cel putin pentru prima treapt este preferabil ca acestui parametru s& i se alribuie 0 valoarea mai micé, de exemplu Kp=0,0001. Parametrul Ti (factorul integrativ) {ine cont de modul de desfésurare a Incercarii pana in momentul respectiv. Influenteazé modul in care forfa (deplasarea) se apropie de valoarea {int&, insa efectul sau nu este atal de evident ca cel al parametrului Kp. In mod obignuit, valorile optime pentru Ti sunt 6 sau 7 Parametrul Td, numit factor anticipativ, compenseaza inertia sistemului de actionare, avand in vedere desfasurarea probabil a incarcairi, Acest parametru are in general acelasi ordin de marime cu parametrul Kp, Catibrarea este o operatiune care trebuie facuta pentru fiecare traductor (de forta sau de deplasare), Dee ea Fottafiinp sau Deplesee/iimp — [x 10kg: 0.01mm] Foita-Deplasare {x10 ka 001mm} if ee) Val Curenta {7 Val Reletinte 300 | SC SapDnt oesuesia bs} 4 eee gai see h RS wutomata Manuals abo ado MeO Mee guy a ji Cor v1tho SERB] F spere vtOkg FEO], EoD x1Qin SIO tei). (gee) wtae Jimi oe | Incercare unidirectionala 16 ‘SELC editia a Xill-a, Chyj- Napoca, 2000 3 j [ror Free sta a |X $00 Ti. $e 00000 | | Aadiadi. Tels) {50 Td [rs $e Incercare static alternanté et Se "i NOESFASMAARE INCERCABE.VE- Fovtademp sau Depiasare/iimp — [x 10g: 0 O¥men} Forte Deplasare [10 kg 101mm | COMUTATI PE POZITIA 1 tii Sus ia | — Vv ce econ (1g) ss ay | f° 30 STOP | iy itor 8S F rapere Oko $(CARE | || i 2.00000 | J Tes) (or! it, 2 SELC editia a Xill-a, Cluj - Napoca, 2000