Sunteți pe pagina 1din 4

Acord de Confidenţialitate

ACORD DE CONFIDENŢIALITATE
NR. ___ DIN ______________

Prezentul acord de confidenţialitate protejează informaţiile confidenţiale bilaterale pe care SC -


__________________ SRL în calitate francizat CLEVER children – Kids and Teens Training şi
_________________________________________________________ în calitate de trainer/angajat le dezvă luie unul altuia
premergă tor semnă rii unui contract şi au statut de informaţii confidenţiale.

PĂRŢILE PREZENTULUI ACORD:


SC ___________________________ SRL cu sediul social în _________________________, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lâ ngă Tribunalul Bucureşti, sub nr.__________________, cod fiscal nr ____________, atribut fiscal
RO, Cont IBAN ____________________, deschis la Volksbank Româ nia – Sucursala Drumul Taberei,
reprezentată prin Dască lu Adrian în calitate de administrator al societă ţii, avâ nd calitatea de Francizat;

si

____________________________________________, CNP ____________________________________, posesor CI seria _____


numă rul ___________________________, cu domicililu în __________________________________________________în calitate de
trainer/angajat.

denumite în cele ce urmează, după caz, ‘partea’, ‘partea transmiţă toare’ , ‘partea primitoare’ sau
colectiv ‘pă rţile’, a intervenit prezentul acord de confidenţialitate

I. CONSIDERENTE GENERALE
Art. 1. Întrucâ t pă rţile, prin acordul lor şi în interesul comun, au convenit că anumite informaţii, a
că ror transmitere şi/sau dezvă luire că tre terţe pă rţi ar putea prejudicia grav interesele pă rţii care le-a
transmis, să fie considerate confidenţiale şi să fie supuse urmă toarelor condiţii şi termeni agreaţi de
ambele pă rţi.

Definiţii:
"Informaţii Confidenţiale" - Toate informaţiile, private sau cu caracter de secret comercial,
marcate sau nu în alt mod sau formă şi includ, fă ră limitare, informaţii care nu sunt cunoscute public cu
privire la finanţe, clienţi actuali şi potenţiali, identită ţi comercianţi, planuri de afaceri şi marketing,
propuneri, proiecte, previziuni, angajaţi şi compensaţii, desene, manuale, invenţii, cereri de brevet,
informaţii de proces şi fabricaţie, planuri şi rezultate în cercetare, programe computer, baze de date,
programe software, grafice de flux, specificaţii, date tehnice, informaţii ştiinţifice şi tehnice, rezultate
testă ri, studii de piaţă şi know-how-ul aferent orică rora din cele de mai sus. Prevederile prezentului
acord, precum şi informaţiile şi datele furnizate înainte, în timpul sau ca urmare a finaliză rii sau încetă rii
Contractului sunt de asemenea incluse în cadrul Informaţiilor Confidenţiale. Informaţiile Confidenţiale

1
V3 Noiembrie 2012
Acord de Confidenţialitate

includ atâ t informaţii aferente Pă rţilor câ t şi informaţii primite de că tre oricare dintre Pă rţi pe care
Partea receptoare este obligată să le pă streze confidenţiale”.

Proprietarul informaţiei – oricare din pă rţile prezentului acord ce este expeditoarea unei informaţii pe
care o consideră confidenţială , transmisă celeilalte pă rţi;

II. OBIECTUL ACORDULUI DE CONFIDENŢIALITATE


Art. 2 În baza prezentului Acord, pă rţile vor pă stra confidenţialitatea cu privire la activitatea,
operaţiunile celeilalte Pă rţi sau orice alte informaţii confidenţiale/date despre care iau cunoştinţă direct
sau indirect în derularea colaboră rii în cadrul centrului francizat CLEVER children – Kids and Teens
Training, precum şi a documentelor la care se face referire.

III. OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR


Art.3.1. În vederea respectă rii caracterului de confidenţialitate al informaţiilor, părţile îşi asumă
reciproc următoarele obligaţii:

a) Informaţiile confidenţiale nu vor fi folosite, în întregime sau în parte, direct sau indirect în alt scop
decâ t cel declarat.
b) Informaţiile pe care pă rţile şi le pun la dispoziţie vor fi tratate ca fiind confidenţiale, iar Pă rţile nu
au dreptul să copieze, multiplice, distribuie, în scopul dezvă luirii acestora unor terţe persoane,
respectiv companii, corporaţii sau entită ţi, nici una din Informaţiile Confidenţiale ori aspecte
legate de acestea.
c) Să nu divulge/furnizeze terţilor integral sau parţial, verbal, în scris, pe orice tip de suport, pentru
nici un motiv, direct sau indirect, informaţii considerate ca fiind confidenţiale sau asupra că rora
pă rţile au căzut de acord în privinţa caracterului confidenţial, referitoare la Franciza CLEVER
Children şi la documentele la care aceasta face referire;
d) Să asigure pă strarea în condiţii de securitate a tuturor informaţiilor primite, furnizate sau
obţinute de la cealaltă parte, să manipuleze documentele, tipizatele şi orice suporturi magnetice
ce conţin astfel de informaţii, astfel încâ t să se prevină folosirea lor abuzivă sau accesul
neautorizat.
e) Vor utiliza Informaţiile Confidenţiale doar în scopul prestă rii activită ţii pentru care a fost
contactat;
f) Nu se vor folosi de nicio Informaţie Confidenţială în scopul de a obţine vreun avantaj / câ ştig
personal, comercial, de tranzacţionare ori de altă natură sau să determine obţinerea acestora de
că tre alte persoane;
g) Fiecare Parte a prezentului Contract va limita, prin orice mijloace adecvate, circulaţia sau
utilizarea tuturor sau a unei pă rţi a Informaţiilor Confidenţiale şi va notifica imediat cealaltă Parte
în cazul în care află că Informaţiile Confidenţiale au intrat în posesia orică rei alte persoane;
h) Fiecare Parte a prezentului Contract va informa imediat cealaltă Parte cu privire la orice încălcare
a obligaţiilor impuse în baza acestui acord de Confidenţialitate şi va oferi întreaga asistenţă
posibilă în vederea reducerii efectelor unei astfel de încă lcă ri.
Art. 3.2. Angajamentele asumate de că tre Pă rţi în baza prezentei clauze, nu se vor aplica
informaţiilor care, în sensul prezentului Contract, ar fi considerate Informaţii Confidenţiale, în cazul în
care Pă rţile pot dovedi că :

a) Informaţia primită era cunoscută înainte de a fi fost transmisă de că tre proprietarul informaţiei şi
acest fapt poate fi probat (informaţia a devenit publică între timp).
b) Informaţia este dezvaluită unei terţe pă rţi cu aprobarea scrisă şi prealabilă a proprietarului
informaţiei.

2
V3 Noiembrie 2012
Acord de Confidenţialitate

c) Informaţia primită de la proprietarul informaţiei a fost obţinută ulterior dintr-o altă sursă , în mod
legal şi fă ră a încă lca prezentul acord sau un altul similar cu acesta încheiat cu sursa în cauză .
e) Astfel de informaţii au fost dezvoltate independent de cealaltă parte.
Art.3.3. Trainerul/Angajatul CLEVER children este responsabil pentru modul de asigurare a
securită ţii datelor confidenţiale primite

Art.3.4. Trainerul/Angajatul CLEVER children nu va fi responsabil pentru utilizarea sau


dezvă luirea unor astfel de informaţii că tre o terţă parte în cazul în care sunt dezvă luite ca urmare unor
dispoziţii sau ordine legale.

Art.3.5. În urma solicită rii scrise a Francizatului CLEVER children, Trainerul/Angajatul CLEVER
children va returna toate informaţiile care au fost transmise pe orice tip de suport, precum şi toate copiile
acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea cererii. La cererea Francizatului CLEVER children,
returnarea poate fi înlocuită în tot sau în parte de distrugerea respectivelor informaţii şi
Trainerul/Angajatul CLEVER children va confirma în scris asupra efectuă rii acestei operaţiuni.

Art.3.6. Informaţiile şi/sau acţiunile corespunză toare de înlocuire/distrugere vor fi furnizate


proprietarului informaţiei fă ră niciun fel de costuri.

Art.3.7. Procedura de transmitere a informaţiilor că tre Trainerul/Angajatul CLEVER children va


respecta politica de securitate a Francizorului în calitate de proprietar al informaţiei privind clasificarea
datelor precum şi procedurile, regulamentele şi instrucţiunile interne ale proprietarului informaţiei
privind manipularea informaţiilor confidenţiale.

Art.3.8. Transferul de informaţie pe orice tip de suport că tre Trainerul/Angajatul CLEVER children
va fi înregistrat de Francizatul CLEVER children conform procedurilor acestuia privind protecţia datelor
confidenţiale.

IV. DURATA ACORDULUI DE CONFIDENŢIALITATE


Art.4. Obligaţiile legale prevă zute prin prezenta subzistă şi după încetarea raporturilor
contractuale, pe durata nederminată.

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.5. Pentru încă lcarea obligaţiilor stabilite prin prezentul acord, oricare dintre pă rţi va ră spunde
pentru orice daune directe sau indirecte provocate celeilalte/celorlalte pă rţi.

VI. NOTIFICĂRI
Art.6.1. Orice notificare/corespondentă adresată de o parte celeilalte pă rţi este valabil comunicată
dacă este predată sau transmisă la adresa menţionată în partea introductivă a prezentului acord.

Art. 6.2. În cazul în care notificarea/corespondenta va fi transmisă prin poştă , se va face prin
scrisoare recomandată , cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată
de oficiul poştal primitor pe aceasta confirmare.

Art. 6.3. Schimbarea adresei nu este opozabilă celeilalte pă rţi decâ t dacă a fost notificată cu cel
puţin 5 zile lucră toare înainte.

3
V3 Noiembrie 2012
Acord de Confidenţialitate

VII. LITIGII
Art.7.1. Prezentul acord este supus legii româ ne, orice dispută care poate apă rea în legă tură cu
interpretarea şi executarea prezentului acord se va soluţiona pe cale amiabilă .

Art.7.2. Pă rţile convin ca litigiile decurgâ nd din interpretarea şi executarea prezentului Acord care
nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă să fie supuse soluţionă rii instanţelor de judecată competente din
Româ nia.

VIII. PREVEDERI FINALE


Art.8.1. Pă rţile sunt de acord cu prezentul acord, consideră limită rile şi obligaţiile asumate legale şi
rezonabile şi se angajează să-l execute cu bună credinţă .

Art. 8.2. În cazul în care una din clauzele prezentului Acord se perimă, contravine legii sau devine
inoperantă ca urmare a aplică rii unei decizii executive, legislative, judiciare sau a altor decrete sau decizii
publice, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze contractuale care vor
continua să ră mâ nă în vigoare şi să producă efecte juridice ca şi cum clauza invalidată, perimată sau
inoperantă nu a făcut parte din acest Acord la data semnă rii lui.

Art. 8.3. Trainerul/Angajatul CLEVER children este de acord cu faptul că oricâ nd Francizatul
CLEVER children, pe baza unei notifică ri prealabile transmise cu 5 zile înainte, poate cere un audit pentru
a controla modul în care informaţiile sale sunt protejate.

Art. 8.4. Orice modificare a Acordului se va face prin acordul scris al ambelor pă rţi.

Prezentul acord a fost încheiat astă zi ________________, data la care intră în vigoare, în două exemplare,
toate avâ nd valoare de original.

Trainer
Francizat CLEVER children
Nume si Prenume:______________________
S.C. _______________________ SRL
Semnatura: _____________________________

Administrator

__________________

4
V3 Noiembrie 2012