Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT DIDACTIC

Inst .
Data:
Clasa: a IV-a
Unitatea de învăţământ:
Aria curriculară: LIMBA ŞI COMUNICARE
Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Unitatea de învăţare: POVESTIRI CU TÂLC
Subiectul:COLINDĂTORII, după MIHAIL SADOVEANU
Tipul lecţiei: fixare şi consolidare a cunoştinţelor

Obiective operaţionale:
~ O1 -să formuleze întrebări şi răspunsuri referitoare la text;
~ O2 -să citească textul narativ Colindătorii după Mihail Sadoveanu, corect, cursiv, cu
intonaţia impusă de semnele de punctuaţie;
~ O3 -să găsească sinonimele unor cuvinte date;
~ O4-să completeze un text cu răspunsurile potrivite
~ O5 -să comunice cu colegii din grup;
~ O6-să asculte cu răbdare explicaţiile colegilor;
~ O7- să rezolve sarcinile fişelor de lucru

RESURSE:

A) Metodologice: a) strategia didactică: mixtă


b) metode şi procedee: ~ de comunicare orală / scrisă: conversaţia,
explicaţia, exerciţiul, aprecierea verbală, lectura;
~ de acţiune reală: observaţia cu
observarea dirijată, lucrul cu manualul, cadranele,cvintetul.
c) mijloace didactice: manual, caiete, fişe de lucru, planşe,
videoproiectorul;
d) forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.

B) Temporale: ~ durata lecţiei: 50 minute;


~ locul în orar: prima oră din cele patru prevăzute în orar.
C) Umane: colectiv ~ 23 elevi, cadrul didactic;
Mediul de instruire: ~ organizat în instituţie şcolară;

1
~ sala de clasă.

D) Bibliografice: 1. oficiale: Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul


primar, 1998, Bucureşti;
***Programa şcolară clasa a IV-a (aprobată prin O.
M.nr.3919/20.04.2005).
Piţilă Tudora; Mihăilescu Cleopatra, 2006, „Limba şi literatura
română – manual pentru clasa a IV-a”, Editura Aramis, Bucureşti;
2. metodico – didactice: Nuţa Silvia, 2002, „Metodica predării limbii
române în clasele primare”, Editura Aramis, Bucureşti;
Iordăchescu Carmen, 2006, “Să dezlegăm tainele
textelor literare”, Editura Carminis, Piteşti.
Maria Gardin; Florin Gardin; Daniela Berechet,
Florian Berechet; 2009, „Limba română–ortografie, compoziţii literare, morfologieşi sintxă,
poezii , clasa a IV-a”, Editura Paralela 45, Piteşti.
www.didactic.ro

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei/ Ob. Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Strategii didactice


durata op. Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
procedee didactice organizare
I. Moment OM2 Se asigură condiţiile Elevii se pregătesc pentru Conversaţia Caiete Frontală Observare
organizatoric necesare desfăşurării în începerea lecţiei. Manual sistematică
(1 min.) bune condiţii a lecţiei, Culegere
cerând elevilor să-şi
pregătească materialele
necesare orei.
II. Verificarea O3 Se verifică tema cantitativ Elevii citesc întrebările ţi Conversaţia Caiete
temei şi şi calitativ. Sunt numiţi răspunsurile acestora.
actualizarea câţiva copii care citesc
cunoştinţelor tema, în timp ce restul
(4 min.) OM2 clasei verifică şi eventual Explicaţia Frontală Observare
corectează. sistematică
Se reactualizează Elevii sunt atenţi şi
cunoştinţele: răspund corect la Manualul
-Care este lecţia pe care aţi întrebările puse.
avut-o pentru astăzi? Exerciţiul
-Citirea textului
O2 - pe fragmente
-selectivă

3
Receptează sarcina şi o
III.Captarea Se prezintă sarcinile de execută: Cvintetul
atenţiei (5 min.) realizare a unui cvintet cu Colindătorii Flipchart
OM2 tema „Colindătorii” Exerciţiul Frontală Aprecieri
(Anexa nr. 1); ------- -------- verbale
-------- --------- -------
Markere
Listez pe coala de la flip- -------------------------------
chart soluţiile date; ------------
IV. Anunţarea OA2 Se anunţă tema lecţiei şi Elevii ascultă cu atenţie. Frontală
lecţiei se scrie titlul în caiete – Explicaţia Caiete
(2 min.) „Colindătorii”, după Mihail
Sadoveanu.
Sunt prezentate, în
termeni accesibili,
obiectivele urmărite:
să citească corect şi
OM2 cursiv lecţia Observare
“Colindătorii”; sistematică
să ordoneze ideile Manual
principale
să colaborareze cu
colegii;
să rezolve sarcinile Desfăşurată de
primite Conversaţia cadrul didactic
( formularea de
răspunsuri, completarea
spaţiilor punctate cu
răspunsurile potrivite,
găsirea cuvintelor ,să
grupeze în perechi de
sinonime cuvintele date
ş.a)

4
V. Dirijarea O2 Se prezintă elevilor un Elevii citesc lecţia şi
consolidării O3 material PowerPoint cu ordonează ideile. Lucrul cu
(20 min.) OA2 textul integral al lecturii şi manualul Prezentare
imagini corespunzătoare. PowerPoint Frontală
OM1
OM2 Se citeşte lecţia în lanţ şi
selectiv. Orală
Se ordonează ideile Ordonează ideile principale Manual
principale , cu citirea şi încearcă să delimiteze Explicaţia
fiecărui fragment şi textul in fragmente.
povestirea lui orală.( anexa
O3 nr.2)
Se deschid caietele de Noteaza planul de idei în Conversaţia
clasă, se notează titlul caietele de clasă
lecţiei, data si apoi planul Tablă
de idei.
O4 Se vor rezolva Caiete
următoarele exerciţii
aplicative pe text: Elevii vor alege
Alege răspunsul răspunsurile corecte de pe Exerciţiul
potrivit ( anexa nr.3 ). fişe.
O7 Dirijată de Aprecieri
Fişe de lucru cadrul didactic verbale
Uneşte cuvintele având Unesc cuvintele cu acelaşi
acelaşi sens ( anexa nr.4 ). înţeles.

Completează textul cu Completează corect textul.


răspunsurile potrivite
( anexa nr.5 ).

5
VI. Obţinerea O1  METODA Elevii vor lucra pe grupe
performanţelor O3 CADRANELOR de câte şase elevi. Conversaţia
(10 min.) -activitate pe
O4 grupe (anexa nr. 6)
O5 Împart elevii în 4 grupe.
O6 Fiecare dintre cele 4 grupe Exerciţiul
O7 primeşte câte o fişă cu cadranele
sarcinile de lucru Pe grupe
OA1 corespunzătoare fiecărui Învăţarea prin Orală
cadran în parte. cooperare
OM2 .Fiecare grupă completează
cadranul respectiv.
Aprecieri
Pe măsură ce termină de Reprezentantul grupei va verbale
rezolvat sarcinile, liderul prezenta fişa în faţa clasei.
fiecărei grupe prezintă în
faţa clasei modul în care a
lucrat grupa sa. Fişele de
lucru se lipesc pe tablă,
pentru a putea fi observat şi
aspectul lor, nu doar
conţinutul .
Celelalte grupe ascultă şi
aduc completări sau
exprimă alte opinii.
VII. Evaluarea Se solicită rezolvarea fişei Elevii rezolvă fişa de Conversaţia Frontală
cunoştinţelor OM2 de evaluare. ( Anexa nr. 7) evaluare. Exerciţiul Fişe (Anexa Dirijată de Evaluarea
(5 min.) OA2 nr.7) cadrul didactic orală asupra
modului de
lucru

6
VIII. OM2 Se fac aprecieri asupra Desfăşurată de
Aprecierea modului de desfăşurare al cadrul didactic
(2 min.) activităţii şi se notează
elevii care s-au
remarcat în timpul orei.
IX. Tema Exerciţiile 6,7/61. Elevii notează în caiete Conversaţia Caietul Frontală Aprecieri
pentru acasă OM2 Scrieţi pe o fişă colinde tema pentru acasă. Explicaţia verbale
(1 min.) specifice zonei în care
locuiţi.

7
ANEXA NR. 1

Alcătuiţi un cvintet cu tema “ Colindătorii”.

COLIDĂTORII

.......................... ...........................

....................... ........................ ........................

....................................................................................................................

.................................

8
ANEXA NR. 2

Ordonaţi ideile principale :

Ei se temeau că s-au rătăcit.


Copiii au fost primiţi cu steaua în familia unui gospodar.
Cei doi fraţi au plecat pe înserate cu steaua spre Viişoara.

9
ANEXA NR. 3

Alegeţi răspunsurile potrivite :

Acţiunea are loc :


-la Viişoara
-peste Siret
-la Neamţ

Timpul povestirii este plasat :


-în ajunul Anului Nou
-în ziua de Crăciun
-în ajunul Crăciunului

Personajele povestirii sunt :


-Vasile
-fratele mi mic
-învăţătorul
-stăpânul casei
-familia colindată

Mesajul textului exprimă :


-respectul românilor faţă de tradiţiile satului
-dorinţa copiilor de a merge cu steaua cât mai departe de satul
lor
-intenţia copiilor de a intra în grupul celor mari

10
ANEXA NR. 4

Uniţi cuvintele având acelaşi sens:

tainic a spori
nelinişte a murmura
a îngâna odinioară
a creşte clar
a suspina alinare
desluşit a ofta
ogradă misterios
înduioşat curte
demult emoţionat
mângâiere îngrijorare

11
ANEXA NR. 5

Completaţi textul :

După o călătorie grea, Iosif şi Maria au ajuns în cetatea..........


Într-un grajd de vite, Sfânta Fecioară a născut pe........... .
Anunţaţi de..............prin cântarea ,, Slavă întru cel de sus..” ,
păstorii au venit la prunc ca să se ............ .
Călăuziţi de o .........., trei Crai de la Răsărit au venit la casa
unde se mutase ...........şi..............sa. Ei s-au închinat Pruncului şi
i-au adus aur,.........şi .................. .
Mântuitorul a venit pe pământ, din iubire nesfârşită
pentru............ca să îi înveţe cum să trăiască pentru a
dobândi..................veşnică.

( Iisus, îngeri, Betleem, închine, stea, Pruncul, Maica,


smirnă, tămâie,oameni, viaţă).

12
ANEXA NR. 6

I . Formulaţi întrebări legate de conţinutul II. Scrieţi fragmentul în care se


textului (cel puţin 4 întrebări) descrie starea sufletească a celor care îi
ascultă pe colindători.

III .Explicaţi următoarele expresii : IV.Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul


cuvintelor : colindătorii, tainică şi
candelă.
“Pustiu de zăpadă ,înaintea lor,pustiu de
zăpadă ,în urma lor.”

“...văzură izvorând din întuneric nenumărate


stele ale satului.”

Gospodarul “ se aplecă înduioşat spre ei “

13
ANEXA NR. 7

Test de evaluare

1. Bifaţi A dacă afirmaţia este adevărată şi F, dacă afirmaţia este


falsă.

a) Copiii au plecat cu Steaua de sărbătoare Crăciunului


AO F O
b) Drumul către sat l-au străbătut uşor.
A O F O
c)Se făcea din ce în ce mai frig.
AO F O
d)Cei doi fraţi au intrat într-o curte
AO FO
e)Stăpânul casei era bătrân şi gârbovit.
AO FO
f)Copiii nu au mai ştiut să cânte.
AO FO
g)Cei din casă i-au asemănat cu nişte îngeri care le aduceau vestea cea
bună.
AO FO

2.Formează familia lexicală a cuvântului „colindă”.

colindă

14
Proba de evaluare

Data:
Clasa a IV-a
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul : Colindătorii, după Mihail Sadoveanu

Obiective:
să aleagă una din cele două variante de răspuns corect
să formeze familia lexicală a cuvântului dat

Descriptori de performanţă:

Foarte bine Bine Suficient


Bifează corect Bifează corect Bifează corect
toate afirmaţiile. 5 afirmaţii din cele 7. 3 afirmaţii din cele7 .
.
Formează familia Formează trei Formează două
lexicală a cuvântului . cuvinte din familia cuvinte din familia
lexicală a cuvântului. lexicală a cuvântului.

Rezultatele obtinute:

Nr de elevi
Calificat Insuficient Suficient Bine Foarte Bine
ivele

15
Formulaţi întrebări legate de
conţinutul textului (cel puţin 4 întrebări).

..........................................................................................
............

..........................................................................................
............

..........................................................................................
............

..........................................................................................
............

..........................................................................................
............

..........................................................................................
...........

16
Scrieţi fragmentul în care se
descrie starea sufletească a celor care îi ascultă
pe colindători.

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
...........................

17
Explicaţi următoarele expresii :

“Pustiu de zăpadă ,înaintea lor,pustiu de zăpadă ,în


urma lor.”

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
....................................

“...văzură izvorând din întuneric nenumărate stele ale


satului.”

..........................................................................................
..........................................................................................

18
..........................................................................................
...................................

Gospodarul “ se aplecă înduioşat spre ei “

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...................................

I.Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor :


colindătorii, tainică şi candelă.

..........................................................................................
............

..........................................................................................
............

..........................................................................................
............

19
..........................................................................................
............

..........................................................................................
............

20