Sunteți pe pagina 1din 3

DISCIPLINA: TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUMULUI

SPECIALIZAREA: PED/PIPP
SĂPTĂMÂNA IX (26-30 Aprilie)
Nume și prenume student:

Cuvinte cheie: manualul școlar tradițional versus alternativ

Activitate: Realizați o analiză comparativă între un manual tradițional la alegere și unul


alternativ.
LISTĂ DE EVALUARE A MANUALELOR

Nr. crt Criterii de evaluare a manualului DA NU OBSERVAȚII


1. Filele/ paginile manualului sunt calitative?
2. Manualul are continuitate structurală?
3. Există o structură de organizare a acestuia (cuprins,
tematică, structuri, funcții, deprinderi)?
4. Lungimea capitolelor sau a lecțiilor este în
concordanță cu importanța temelor tratate?
5. Anumite capitole sunt prea lungi în ciuda
importanței temelor tratate?
6. Manualul acoperă toate componentele programei?
7. Elementele omise pot fi ignorate sau completate de
profesor?
8. Titlurile/subtitlurile din manual redau confuz
semnificaţia conţinuturilor cu care sunt asociate
9. Conținuturile răspund obiectivelor programei la
disciplina de studiu pentru anul vizat?
10. Conceptele sunt explicate clar, iar informațiile
aduse oferă aplicații concrete?
11. Activitățile din manual necesită prezența și
intervenția profesorului?
12. Aplicaţiile propuse în manual solicită niveluri
variate de performanţă, fără să valorifice potenţialul
creativ al elevilor
13. Metoda de învățare propusă în manual, corespunde
unei concepții pedagogice relevante, recomandată
de către autoritățile pedagogice?
14. Activitățile au fost gândite astfel încât să stimuleze
învățarea?
15. Autorul a ținut cont de anumite caracteristici ale
elevilor precum: vârsta, mediul de viață, interesele
lor cognitive?
16. Sunt integrate sarcini de lucru și de control al
achiziților pentru fiecare capitol?
17. Activitățile au un grad mare de dificultate?
18. Aplicațiile sunt ordonate după gradul de dificultate?
19. Întrebările și exercițiile reprezintă un mijloc de
evaluare a învățării?
20. Ideile esențiale sunt subliniate grafic și cu ilustrații?
21. Vocabularul utilizat corespunde nivelului cognitiv
al elevilor ținând cont de achizițiile lor anterioare?
22. Modul de exprimare utilizat în manual nu este
corect/ coerent, în raport cu specificul disciplinei, şi
generează confuzii.
23. Lungimea frazelor și structura lor sunt bine
adaptate nivelului de înțelegere a elevilor?
24. Obiectevele vizate pentru fiecare lecție sunt clar
formulate?
25. În ce măsură manualul conține referiri la evaluare?
26. În ce măsură manualul oferă elevilor posibilități de
autoevaluare?
27. Regăsiți în manual, anexe, un index sau alte
elemente informaționale?
28. Ilustrațiile prezente în manual sunt justificate sau
considerați că sunt multe?
29. Ilustrațiile corespund conținuturilor capitolelor în
care apar?
30. Ilustrațiile sunt sugestive ?
Pot stimula interesul elevului?
31. În manual există mai mult de 3 greşeli de
tehnoredactare (aşezare în pagină, text suprapus
peste ilustraţii, greşeli de scriere, corp de literă
nepotrivit vârstei, distanţe inadecvate între titluri şi
secvenţele anterioare, respectiv ulterioare, caractere
grafice dificil de identificat etc.).
32. Ilustraţiile nu sunt pe aceeaşi pagină (în oglindă) cu
informaţiile la care se referă.
33. Culorile (nuanţe/tonuri) ilustraţiilor nu redau
realitatea şi nici semnificaţiile convenţionale
specifice disciplinelor şcolare.
34. Manualul oferă posibilitatea realizării obiectivelor
de referinţă sau a competenţelor specifice prevăzute
de programa şcolară numai în planul aplicativ.
35. Manualul oferă posibilităţi de organizare a
activităţii didactice doar frontal.
36. Schemele, rezumatele, tabelele etc. nu evidenţiază
aspecte semnificative pentru achiziţiile de învăţare
ale elevilor.

Descrierea manualului

Disciplina: Titlul (autor, an, titlul, editură):


Coperta: Număr de pagini:
Număr de capitole: Titlul capitolului analizat: 1.
2.
Observații personale: Succes!
1. Prin realizarea acestor sarcini am învățat...................................................................
..........................................................................................................................................
2. În rezolvarea acestor activități, m-am confruntat cu următoarele dificultăți: .............
..........................................................................................................................................