Sunteți pe pagina 1din 1

Acord,

Subsemnatul/a _________________________________________________________,

student/student-masterand al Universităţii " Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de


Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea ___________________________ învătământ cu
frecvenţă/la distanţă, anul _____ de studiu, declar pe propria răspundere că am luat la
cunoștință de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și că
sunt de acord cu înregistrarea audio-video a examenelor la care voi prezent online în
sesiunea Iunie 2020.

Data Semnătură student