Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere înscriere examen Competente sociale si civice

organizat in cadrul proiectului “l.S.P.I. - întreprinderi sustenabile pentru


incluziune”- cod MySMIS 128456

Subsemnatul/(a) nascut/a la data de


zi/luna/an), domiciliat/a/cu reşedinţa in localitatea
stra d a ^ / A '.fe ^ :.., nr. LlL., bl. !?..., sc. ap. 3..., judeţul
Ş ÎH ...... > telefon i-m ail
legitimat/a cu B.l/C.l s e r ia l.., n r C N P
solicit inscrierea la examenul pentru cursul de “Competente sociale si
civice organizat de către Agrafics Communication SRL, in data de
23.12.2020.

Data il7 . f Z . 2 o 2 0
Semnătura:

MINISTERUL M U N C II
^ şi Pr o t e c ţ ie i So c ia l e

A G R A F ^ | ^ CR^ M Q|^ |g RAŢ|0NAL CAP|ŢAL UMAN 2014-2020


Proiect cofinan^PlBffllf®N,DUrSOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman
Axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei"
Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale"
Denumire proiect: „l.S.P.I. - întreprinderi sustenabile pentru incluziune", Cod M ySM IS 128456