Sunteți pe pagina 1din 4

Dimensiunea 1.

Unitatea de învățare Identitatea personală și relaționarea armonioasă


Unități de Unități de conținut Activități de învățare
competență

1.1. Determinarea •Puncte forte, limite și acceptarea de sine. •Exerciţii de reflectare asupra resurselor personale și sociale,
legăturii între emoţii, Atitudine pozitivă faţă de sine și cei din jur. de descriere a caracteristicilor personale po- zitive și negative,
acţiuni și consecinţele •Relațiile interpersonale și comportament prosocial. de completare a fișelor de tipul
acestora ca parte a Ce știu?, Ce pot?, Ce vreau?, Ce-mi place?;
Modalităţi de prevenire a eti- chetării și hărţuirii.
•Exerciţii de auto-reflecţie cu privire la emoţiile per- sonale,
mecanismului de •Conflictele: pro și contra. Modalităţi de de formulare argumentată a opiniei personale;
apreciere a comporta- soluţionare constructivă a conflictelor. •Discuţii asupra studiilor de caz cu referire la tematica
mentului •Emoții, comportamente și consecințe. Importanţa etichetărilor;
1.2. Evaluarea resurselor și rolul emoţiilor. Modalităţi de control și •Jocuri de rol: simulare de situaţii pentru soluţionarea
pro- menţinere a echilibrului emoţional. conflictelor, pentru prevenirea sau depășirea etiche- tărilor;
prii pentru consolidarea •Viața în familie: relații și rezultate pozitive. Relaţii în •Discuţii Conflictul în viața mea, Factori ce contribuie la
atitudinii pozitive faţă de familie. Condiţii de manifesta- re. Strategii de inițierea și menținerea unui conflict;
sine; depășire a dificultăţilor. •Vizionarea unor secvenţe din filme, exemple din viaţa reală
pentru identificarea și înţelegerea relaţiei dintre emoţii,
1.3. Luarea deciziilor pri- conduite și consecinţe.
vind comportamentul
prosocial și tehnicile de Produs
soluţionare constructivă a Pliant: Dezvolt relații cooperante
conflictelor în clasă,
școală, familie, comuni-
tate.

Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții


Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare

2.1. Relatarea despre nor- •Integritatea persoanei. Integritate. Situaţii și contexte •Interviuri adresate colegilor despre valoarea compor- tamentului
mele morale și valori: de manifestare. integru;
binele, frumosul, munca, •Garanția calității vieții prin învățare. Viaţă de •Vizionarea unor secvenţe de film/imagini pentru iden-
perseverenţa, ca surse ale calitate, caracteristici și modalităţi de realizare: tificarea elementelor unei vieţi de calitate;
succesului; afirmarea personală, relaţiile dintre oameni, •Colaje ale imaginilor despre faptele bune;
2.2.Stabilirea relaţiei dintre buna gospodărire. Rolul învăţării în asigurarea •Postere cu enunţuri privind deciziile corecte luate pe
deciziile bazate pe norme perspectivei de viaţă. Atitudinea faţă de manuale parcursul unui an;
și valori și calitatea rezul- ca sursă de învăţare. •Studii de caz despre o persoană de succes realizată prin
tatelor obţinute; •Perseverența și munca – surse ale suc- cesului. perseverenţă și muncă;
2.3.Gestionarea resurselor Perseverenţă. Modalităţi de manifestare. •Elaborarea și rezolvarea în perechi a unui careu de cuvinte
proprii și ale familiei Statornicia în convingeri și atitudini, munca, încrucișate, care să conţină pașii în luarea unei decizii corecte;
din perspectiva utilizării condiţii pentru afirmarea perseverenţei. •Joc de rol privind buna gospodărire și gestionarea
raţionale. •Binele și frumosul din jur. Crearea binelui și resurselor.
frumosului. Posibilităţi și limite de vârstă.
Beneficiile pentru sine și comunitate. Produs
•Decizia corectă. Algoritmul de luare a deciziilor. Jurnalul reflexiv, în care să prezinte 2-3 decizii corecte, care i-au
Decizia și problemele cotidiene. Posibilităţi și îmbunătăţit calitatea vieţii.
limite în raport cu vârsta. Insistenţa asupra
corectitudinii deciziei.
•Resursele proprii și ale familiei. Economisirea,
gestionarea banilor de buzu- nar, bugetul familiei.
Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare

3.1. Descrierea propriei •Sănătatea. Importanţa sănătăţii pentru •Portofoliu „Mediu în care trăiesc îmi asigură sănătatea mea!”;
stări de sănătate, prin dezvoltarea elevului. •Discuţii ghidate despre nevoile personale;
utilizarea adecvată a •Mediul înconjurător și sănătatea elevului. Efectele •Redactarea unui referat Când pot fi sigur că dieta e
noţiunilor specifice cu poluării asupra sănătăţii. sănătoasă;
referire la sănătatea fizică și •Sănătatea fizică și mintală. Caracteris- tici, factori •Formularea și rezolvarea de situaţii-problemă privind starea de
mintală; de influenţă, modalităţi de menţinere. sănătate, modificările organismului la pu- bertate;
3.2. Stabilirea corelaţiei •Regimul a alimentară correct versusm dieta. •Realizarea unui poster: Tentațiile periculoase.
dintre calitatea mediului Dieta: modalităţi de percepţie și abordări corecte.
ambiant și sănătate, prin Diversitatea dietelor și scopul lor. Dieta și vârsta. Produs
Dieta versus alimentaţia incorectă. Efectele Proiect ecologic: Mă implic în activitățile de protecție a
elucidarea efectelor
alimentaţiei incorecte și abţinerii forţate și mediului
poluării;
3.3. Manifestarea neîntemeiate de la alimentaţie. Album: Așa îmi doresc să fiu
responsabilităţii pentru •Fumatul și alcoolul – tentații periculoase. Cauze ale
propria sănătate prin consumului. Influenţa asupra preadolescentului.
rezistenţă la diverse Efecte negative sociale, psihologice și fiziologice.
tentaţii periculoase. Dependenţa.
Dimensiunea 4. Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare

4.1. Identificarea profesiilor •Clubul cunoscătorilor de profesii. Profesii vechi și •Proiecte de grup pentru studierea specificului profe-
solicitate în comunitate profesii noi. Tipuri de profesii în funcţie de siilor;
pentru o bună proiectare a obiectul muncii. Stereotipuri: profesiile „pentru •Colectarea informaţiilor despre profesia părinţilor, care este
carierei; femei” și „pentru bărbaţi”. atractivă pentru elev, sau a unui profesionist recunoscut în
4.2. Corelarea rezultatelor la •Domeniile profesionale. Tipuri de interese comunitate;
diferite discipline școlare profesionale, testul lui Holland, preferinţe •Participarea la licitaţii de profesii;
cu perspective de dezvol- profesionale. •Aplicarea testului Inventarul intereselor profesionale
tare personală și profesio- •Potențialul meu. Dezvoltarea și valorifi- carea (adoptat după Holland);
nală în anumite domenii; calităţilor forte. Valori personale. Corelarea dintre •Prezentarea aspiraţiilor și profesiei selectate părinţilor sau unei
4.3. Formularea iniţiativelor potenţialul școlar și cel profesional. Harta persoane apropiate;
personale, orientate spre mentală a potenţialului propriu. •Discuţii privind posibilităţile de realizare a aspiraţiilor prin
activităţi antrepreno- •Brand-ul personal. Imaginea de sine ca element diferite profesii;
riale, prin valorificarea al brand-ului personal. •Elaborarea clusterelor la un domeniu profesional, în baza
potenţialului propriu și a •Calitățile unui antreprenor. Noţiunea de cerinţelor prezentate din timp;
imaginii de sine. antreprenor. Iniţiative antreprenoriale în •Elaborarea Brand-ului personal în baza unui set de
comunitate. Pot fi eu oare antreprenor? întrebări;
•Arborele profesiilor. Clusterul profesiei dorite. •Discuţii cu antreprenori, angajatori din comunitate;
•Elaborarea Hărților mentale ale potenţialului.

Produs
Proiect de carieră. Proiectul de carieră poate fi pre- zentat
colegului de bancă, părinţilor, altor persoane de încredere.
Proiect de grup: „Arborele profesiilor”

Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală


Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate

5.1. Descrierea unor situaţii •Odihna activă în mediul înconjurător. Reguli de •Simularea comportamentului în situaţii excepţionale din traficul
excepţionale și a comportament. Posibile riscuri. Riscuri de rutier;
consecinţelor lor privind utilizare a bazinelor acvatice. Pericolul de înec. •Discuţia dirijată, exerciţii de identificare a soluţiilor proprii
securitatea umană; Măsuri de prevenire. pentru consolidarea securităţii personale;
5.2. Aprecierea rolului hobby- •Atenție în situații excepționale! Situaţie •Exerciţii de descriere, analiză, comentariu al situaţiilor simulate,
urilor personalităţii, din excepţională: cauze, modalităţi de acţiune. reale, în situaţii excepţionale și incendii;
perspectiva dezvoltării •Hobby-ul și riscuri posibile. Tipuri de hob- by-uri. •Realizarea unor mini-cercetări ce vizează preferinţele/ hobby-ul și
unor capacităţi și satisfa- Avantajele. Hobby-uri periculoase. riscurile posibile; Prezentarea hobby-ului personal;
cerii unor interese; •Dispozitivul exploziv – pericol. Substanţe și •Participarea la scurte scenete, prin atribuirea de ro- luri,
5.3. Adaptarea comporta- dispozitive explozive; tipuri, caracte- ristici, exersarea comportamentului în stradă și în alte locuri
mentului la reguli de dispozitive casnice cu risc, mod de utilizare. periculoase;
securitate privind situaţii •Eticheta on-line – siguranța în mediul vir- tual. •Exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru con-
excepţionale, contactul cu Etichetă, mod de prezentare on-line: posibilităţi și solidarea securităţii în mediul virtual;
materialul exploziv, ex- limite. Prevenirea situaţiilor de risc. •Simularea elementelor de comportament în situaţii
plorarea mediului virtual, excepţionale de provenienţă naturală (cutremure și alunecări
prin simulare și activităţi de pământ etc.).
concrete.
Produs
Rebus, elaborat în grup: Securitate personală, cuvinte- cheie:
seism/cutremur de pământ, inundaţii, alunecări de teren,
întroieniri, furtuni etc.

S-ar putea să vă placă și