Sunteți pe pagina 1din 27

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT A CONSILIULUI RAIONAL LEOVA

GIMNAZIUL VASILE BADIU, S. BOROGANI

RAPORT
DE AUTOEVALUARE
pentru conferirea gradului II, managerial

COIȚAN A., Manager școlar

2020
I. DATE GENERALE (CV)

Nume-prenume: COIŢAN Aliona


Adresa: s. Borogani, r-nul Leova
Locul şi data nașterii: s. Borogani, r-nul Leova,
data: 21.04.1978
Stare civila: căsătorită
Locul de muncă: Director
Gimnaziul ,,Vasile Badiu”

Vechimea în muncă:
10 ani – cadru didactic: 5
II. STUDII

- 1993-1998 Colegiul de Pedagogie şi Arte, Cahul, Diploma de studii


superioare de scurtă durată în profilul Pedagogie,
specialitatea Învățământ primar, calificarea Învăţător al
claselor primare
- 2010-2014 Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chişinău,
Diploma de Licenţă Învățământ Superior, titlul de Licenţiat
în Ştiinţe ale Educaţiei, Program de studii Pedagogie
- 2016-2018 Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chişinău,
Diploma de Master în Ştiinţe ale Educaţiei, Programul de
studii MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
III. EVOLUŢIE PROFESIONALĂ
Perioada
1997-1998, Schimb I
Funcţia sau Învăţător al claselor primare, Liceul Teoretic „Gaidarjî”,
postul ocupat
or. Comrat
Principalele Activitatea didactică, clasa 0, grupa rusă cu predare în
activităţi şi
limba română
responsabilităţi

Perioada
1997-1998, Schimb II
Funcţia sau Profesor de limbă română, Şcoala nr. 5, or. Comrat
postul ocupat

Principalele Activitatea didactică, clasele a V – VI - a, grupe ruse


activităţi şi
responsabilităţi
Perioada 1998-2002
Funcţia sau Învăţător al claselor primare, Liceul Teoretic
postul ocupat
„M.- Eminescu”, or. Comrat
Principalele
activităţi şi
Activitatea didactică, cl. I - IV, grupa
responsabilităţi rusă cu predare în limba română
Perioada 2009-2011
Funcţia sau postul Învăţător al claselor primare, Gimnaziul „Vasile
ocupat Badiu”, r-nul Leova, satul Borogani

Principalele activităţi Activitatea didactică, clasa I-II


şi responsabilităţi

Perioada 2011-2020
Funcţia sau postul Profesor de limbă rusă, Gimnaziul „Vasile Badiu”,
ocupat r-nul Leova, satul Borogani

Perioada 26.08. 2015


Funcţia sau postul Director interimar, Gimnaziul „Vasile Badiu”, r-nul
ocupat Leova, satul Borogani

Funcţia sau postul 03.09.2016


ocupat
Director
IV. STAGII DE FORMARE PROFESIONALĂ
22-24 octombrie 2015
 
Proiectul Internaţional „Implementarea
standardelor de calitate a instituţiilor de
învățământ primar, gimnazial şi liceal din
Republica Moldova din perspectiva scolii
prietenoase copilului”, Chişinău,
Republica Moldova, durata activităţilor de
formare  
 

13-15 octombrie 2017

Certificat de participare la cursul de


formare „Reţeaua Locală – model de
intervenţie intercomunitară”, A.O. centrul
Internaţional de Colaborare şi Dezvoltare
„PHOENIX”, Chişinău
14 -18 august 2017
 
Proiectului „Reforma Învăţământului
în Moldova”, finanţat de Banca
Mondială şi coordonat de Ministerul
Educaţiei, privind implementarea
Standardelor de competenţă
profesională a cadrelor de
conducere din învăţământul
general;

04-06 mai 2018


 
Certificat de participare în cadrul
Modulului tematic „Managementul
implementării ECD la nivelul
instituţional”
STAGII DE FORMARE PROFESIONALĂ
Centrul educațional PRO DIDACTICA
STAGII DE FORMARE PROFESIONALĂ
ROMÂNIA
PARTICIPĂRI:
ATELIERE DE LUCRU, WORKSHOPURI, CONFERINȚE
DIPLOME
pentru
performanțe
V. Program managerial

Valorificarea strategiilor
manageriale în contextul
asigurării performanțelor școlare
ale elevilor
Procesul de școlarizare
este unul din factorii
primordiali care ajută la
formarea viitorului cetățean,
pentru integrarea cu succes în
viața socio-profesională.
ELEVUL – viitorul cetățean!

Trebuie să fie
responsabil pentru

performanța sa
școlară
Azi – elev, mâine - ?
Argument teoretic
• În urma cercetărilor întreprinse, J. Hoy şi W.
Hannum (1997) consideră că climatul
educațional implică mediul de învăţare din
şcoală şi implicit performanțele școlare ale
elevilor.
• Acest lucru este corelat cu profesionalismul
cadrelor didactice şi cu implicarea activă a
acestora în actul didactic.
Performanţa
• este un concept general, care semnifică o realizare
deosebită, excepţională, îndeplinirea unei sarcini
la anumite standarde, prin asocierea cu un
domeniu al vieţii culturale sau sociale (sportiv,
literar, artistic, tehnic, financiar, economic etc.).
• Structura performanței școlare

Competenţa/
Performanţă
Auto-cunoaştere Instruire-educatie Abilități
școlară
școlare
Educaţia școlară
În acest context,

• se poate considera că aspectele climatului


educațional care au cel mai puternic impact asupra
performanţelor școlare ale elevilor sunt:
- Aşteptările superioare formulate de către profesori
- Mediul de învăţare sănătos (săli de clasă dotate,
mobilier adecvat și menținerea igienei, etc.)
- Comportamentul cadrelor didactice şi al elevilor
- Tratarea echitabilă şi pozitivă a elevilor
- Angajarea activă a elevilor în procesul de învățare
- Relaţiile pozitive stabilite la nivelul şcolii.
1. Obiective generale 6.6.
Asigurarea Cunoașterea
Cunoașterea
calității în elevilor
elevilorca
ca
educație individualități
individualități
4.4.
Promovarea
Promovarea
managementului
managementului 7.7.
resurselor
resurselor Stimularea
Stimularea
umane
umanebazatbazatpe
pe motivației
motivațieide
de
competențe
competențe învățare
învățare
2.2.
Evaluarea
Evaluarea 5.5.
climatului Promovarea 8.
climatului Promovarea
educațional responsabilității
responsabilitățiielevilor
elevilor Comunicarea
educațional pentru
(școlar)
(școlar) pentruformarea
formarea eficientă în
abilităților
abilităților deînvățare
de învățareșiși mediul școlar
organizare
organizare

3.3. 10.
10.
9.9.
Monitorizarea Evaluarea
Evaluarea
Monitorizarea Promovarea
Promovarea necesităţilor
necesităţilor
calității
calității parteneriatului
parteneriatului şcolii
şcolii
instruirii educațional
educațional
instruirii
școală-familie
școală-familie
Program de soluţionare a
problemei

Obiective Obiective Activităţi Grup-ţintă Termen Indicatori de


generale specifice performanţă
Strategii manageriale
în contextul asigurării performanțelor
școlare
1. Identificarea problemelor academice ale
elevilor
2. Diagnoza cauzelor care influențează
performanța școlară
3. Dezvoltarea planului de acţiune
4. Implementarea planului de acţiune
5. Evaluarea consecinţelor schimbării
Concluzii

1. Performanțele școlare ale elevilor sunt asociate cu:


• a) ataşamentul şi angajarea la nivel superior a profesorilor;
• b) reguli pozitive acceptate de către toţi membrii organizaţiei
școlare, inclusiv de către elevi;
• c) un înalt nivel al aşteptărilor formulate de către profesori şi
manager;
• e) definirea clară a scopurilor şi cooperarea membrilor şcolii;

2. În centrul preocupărilor pentru obţinerea performanţelor


elevilor se situează climatul şcolii.
IV. DIRECȚII DE PERSPECTIVĂ
1. Promovarea unui climat pozitiv al școlii bazat pe
toleranță, demnitate și comunicare eficientă
2. Îmbunătățirea continuă a rezultatelor școlare prin
stimularea motivației de învățare;
3. Abordarea individualizată a elevilor prin utilizarea
metodelor activ-participative;
4. Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor
didactice pentru implementarea învățământului de
la distanță;
5. Valorizarea capitalului social al părinților prin
implicarea activă în activitățile școlare.
TOȚI ELEVII

trebuie:
• Încurajaţi - încredere în sine.
• Lăudaţi - aprecieze.
• Aprobaţi - să se placă.
• Mediu binevoitor - să
descopere dragostea în lume.

UNESCO

S-ar putea să vă placă și