Sunteți pe pagina 1din 5

Clasa: VIII-a

Aria curriculară: Educație socioumanistică


Disciplina: Educaţie civică
Număr ore: 34 ore
Profesor:

Competenţe specifice ale disciplinei Educaţie civică:


11. Investigarea/aprecierea faptelor şi evenimentelor sociale din comunitatea locală, naţională, europeană;
22. Ilustrarea prin fapte a apartenenţei la familie, comunitate, statul Republica Moldova, Europa;
33. Aplicarea strategiilor de prevenire şi ameliorare a problemelor de sănătate;
44. Cooperarea în realizarea unor proiecte la nivel de instituţie/comunitate;
55. Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare personală şi integrare socio-profesională reuşită.

Repartizarea orelor de predare / învăţare pe unități de învățare:

Clasa Unităţi de conţinut Nr. de ore


Omul – fiinţă socială 8

VIII Societatea democratică 15

Viaţa – valoare personală şi socială 11


Unități de Unităţi de Unităţi de conţinuturi Nr. Data Strategii de Strategii Note
competenţe învăţare de predare-învăţare de evaluare
ore
- Proiectarea strate- I. Omul – fiinţă 1. Introducere. Evaluare iniţială. 1 Miniprelegere Scriere liberă
giilor de dezvoltare socială
individuală şi de grup
în scopul schimbărilor 2. Unicitatea persoanei. 1 Clustering Prezentarea
progresive; posterelor

3. Calea spre eficienţă. 1 Discuţie dirijată Autoevaluare


- Evaluarea acţiunilor
proprii în domeniile Linia Eseu de 5
relaţiilor 4. Comunicarea eficientă şi 1 valorii,Consultaţii în minute
interpersonale, de colaborarea. grup
învăţare, de interes
comunitar.
5. Învăţarea pentru succesul şcolar. 1 Masă rotundă Eseu de 5
minute

6. Evoluţia parcursului personal. 1 Studiu de caz Prezentare orală

7. Lecţie de sinteză. 1 Analiza,Sinteza Autoevaluare

8. Evaluare. 1 Portofoliul Evaluarea


portofoliului

- Aprecierea nivelului II. Societatea 9. Valori şi simboluri naţionale şi 2 Proiect de grup Evaluarea
de respectare a valo- democratică europene proiectelor
rilor naţionale şi euro- 10. Valori şi simboluri naţionale şi
pene în comunitate; europene
-Argumentarea necesi- 11. Constituția Europei 1 Expunerea Scrierea liberă
tăţii respectării Consti-
tuţiei într-un stat
12. Constituţia Republicii Moldova. 1 Tehnica cubului Prezentare scrisă
demo-cratic;
13. Declarația de independență a 1 Analiza Expunerea orală
RM documentelor

14. Curtea Constituțională a RM 1 Ciorchinele – Jocul de rol


Atribuții

15. Guvernarea majorităţii şi 2 Discuţii în grup Prezentarea


interesul civic. comunicărilor
16. Guvernarea majorităţii şi
interesul civic.

17. Competenţele autorităţilor 1 Analiza Graficul


publice. documentelor conceptual

18. Puterea central și puterea locală. 1 Tabelul Brainstorming


Modalități de implicare civică

19. Societatea civilă - element al 1 Prelegere Scriere liberă


democraţiei.

20. Prevenirea comportamentului 1 Masă rotundă Dezbateri


delincvent şi pedeapsa legală.

21. Delicvența juvenilă 1 Brainwriting Studiul de caz

22. Auto-evaluare. 1 Testul Autoevaluare


23. Evaluare 1 Proiect Prezentarea
posterelor

- Aprecierea adecvată III. Viaţa şi 24. Prietenie şi iubire adolescentină. 1 Discuţie dirijată Minieseu
a consecinţelor în plan sănătatea – valori
individual şi social a personale şi sociale
debutului vieţii sex- 25. Sănătate şi responsabilitate 1 GPP Prezentare orală
suale; sexuală.

26. Consecinţele în plan individual 1 Studiu de caz Evaluarea


şi studiului de caz
social al debutului vieţii sexuale.
- Iniţierea, în caz de
necesitate, a acţiunilor Prezentarea
de intrajutorare pentru 27. Decizii pentru o viaţă sănătoasă 1 Ptoiect de grup proiectelor
depaşirea dificultăţilor şi sigură.
şi a comportamentelor
care implică riscuri.
28. Influenţe şi presiuni cu potenţial 1 Studiu de caz Prezentare orală
de risc.

29. Stresul - prieten sau duşman? 1 Lectura ghidată Prezentarea


rezumatelor

30. Repere etice şi psihologice de 1 Lucrul in grup Prezentarea


depăşire a stărilor emoţionale şi posterelor
anticiparea evoluării acestora în
comportamente delincvente.

31. Solidaritatea umană cu 1 Masă rotundă Eseu structurat


victimele.
32. Solidaritate şi voluntariat. 1 Lucrul în grup Autoevaluare

33. Evaluare. 1 Portofoliul Prezentare orală

34. Activităţi în folosul comunităţii. 1 Activităţi practice Evaluarea


activităţilor

S-ar putea să vă placă și