Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. Competețe Unități de Unități de conținut Nr.

de Data Activități de învățare și produse


specifice competență ore recomandate
Dimensiunea 1. Unitatea de învățare
Identitatea personală și relaționarea armonioasă
1 1.1. Stabilirea 1 3/9
relației dintre
2 schimbările • Imaginea de sine și 1 14 • Exerciții de completare a fișelor,
specifice vârstei stima de sine. discuții, studii de caz, exerciții de
și oportunitățile Oportunitățile și autoreflecție privitor la
formării unei provocările vârstei. provocările vârstei;
3 imagini de sine • Emoțiile, sentimentele 1 21 • Analizarea unor texte pentru
autentice; și voința de a face față identificarea semnelor unui
acestora. Rezistența la comportament de intimidare;
1.2. Analiza pierderi și schimbare.
4 factorilor • Factorii constructivi și 1 28 • Discuții asupra unor studii de
constructivi și distructivi ai unei relații. caz, vizionarea filmelor, lectura
distructivi în Stop intimidarea. textelor literare cu referire la
relațiile cu comunicare și relații inițiate în
semenii și adulții spațiul virtual;
5 în vederea • Comportamentul 1 5/10 • Exerciții-dezbateri cu tematica
prevenirii tolerant și non-discrimi- Relația constructivă versus relația
intimidărilor; natoriu în relații. toxică, Comunicarea reală versus
comunicarea virtuală;
1.3. Modelarea
6 unui compor • Arta comunicării reale 1 12 • Exerciții individuale și de grup
tament tolerant și virtuale. Deschidere pentru ilustrarea unui
și spre comunicare, comportament tolerant. Produs
nondiscriminator beneficii. Proiect de grup: Relaționez cu
iu în relațiile ceilalți
7 reale și virtuale. Exemple de produs 1 19 Prezentarea produsului: Activitate
(prezentat în cadrul de grup: Elaborarea afişului
lecției de sinteză/de publicitar (plasat în clasă, şcoală)
autoevaluare) luând în considerare temele
studiate.
8 (inainte de vacanta de 1 26
toamna – tema la
dorinta)
Dimensiunea 2. Unitatea de învățare
Asigurarea calității vieții
9 2.1. Descrierea • Sursele de informare: 1 9/11 • Elaborarea unui eseu despre
caracteristicilor avantaje și dezavantaje. manifestarea demnității în
demnității și Comunicarea directă, comunicarea cu diferite grupuri –
comportamentulu sursă de informare. țintă;
i demn, Noile tehnologii:
demonstrate în posibilități și limite.
10 raport cu sine și • Demnitatea. 1 16 • Realizarea unor scurte interviuri
cu cei din jur; Identitatea adresate colegilor de clasă sau
2.2. Analiza preadolescentului și părinților despre traiul decent;
condițiilor și demnitatea.
modalităților de Manifestarea demnității
realizare a traiului în grupul de semeni, în
decent; relația cu adulții, în
2.3. relația cu persoanele de
Argumentarea sex opus.
11 rolului implicării • Traiul decent. 1 23 • Sondaje de opinie cu privire la
personale și a Percepții, caracteristici, identificarea probleme- lor
deciziei corecte în priorități ale vieții. comunității;
soluționarea Studiile și munca –
problemelor. modalități de asigurare.
12 • Impactul deciziilor 1 30 • Autoprezentare cu genericul: „A
asupra viitorului. fi stăpânul propriei
Diversitatea situațiilor vieți/propriului destin”;
de viață și deciziile.
Factorii care • Realizarea unei hărți a viitorului;
influențează deciziile:
familia, grupul de
prieteni, colegii de
clasă, oamenii din
comunitate.
13 • Problemele 1 7/12 • Prezentarea unor personaje , din
comunității –probleme opere literare citite recent, care
personale. Identificarea manifestă demnitate. Produs
problemelor Dialog cu caracter prospectiv, în
comunității. care doi elevi să simu- leze
Voluntariatul, întâlnirea lor de peste 10 ani și să
modalitate de relateze despre corectitudinea
soluționare a deciziilor luate
problemelor
comunitare.
14 Exemple de produs 1 14 Prezentarea produsului: Activitate
(prezentat în cadrul de grup: Elaborarea afişului
lecției de sinteză/de publicitar (plasat în clasă, şcoală)
autoevaluare) luând în considerare temele
studiate.
15 (inainte de vacanta de 1 21
iarna – tema la dorinta)

Dimensiunea 3. Unitatea de învățare


Modul de viață sănătos
16 3.1. Descrierea • Schimbările 1 11/1 • Discuție: Caracteristici și reguli
schimbărilor organismului în pentru modul de viață sănătos;
fiziologice în perioada adolescenței.
perioada Schimbări fiziologice.
adolescenței, din Particularități de vârstă
per- spectiva de la băieți și fete.
17 gen; • Vestimentația. Ținuta 1 18/1 • Utilizarea TIC în prezentarea
3.2. Analiza vestimentară în diverse vestimentației adecvate
posibilităților de situații. Moda particularităților de vârstă ale
prevenire a vestimentară și igiena elevilor;
riscului pen- tru personală. Rolul
sănătate, prin vestimentației adecvate
utiliza- rea în menținerea sănătății.
18 corectă a • Produse și servicii 1 25 • Interviu pe trepte: Mit și
produselor și cosmetice. Beneficii și realitate legate de sexualitate;
serviciilor riscuri.
19 cosmetice, • Sexualitate și mituri. 1 1/2 • Prezentare: Schimbări ale
vestimentației Sexualitate și sex, organismului băieților și fetelor
adecvate, percepții sociale, în perioada adolescenței;
renunțării la sexualitatea și vârsta • Studiu de caz: O față curată și
droguri; 3.3. adolescenței, provocări îngrijită necesită atenție zilnică;
Aprecierea și comportament
riscului aso- ciat adecvat.
20 comportamentulu • Spune NU drogurilor 1 8 • Dezbateri : Sunt de acord/nu
i sexual în și altor substanțe sunt de acord cu utiliza-rea
preadolescență, periculoase. Pericolul produselor cosmetice în
din perspectiva consumului drogurilor. adolescență.
posibile- lor Pericolul consumului
consecințe de medicamentelor fără
ordin social și prescripția medicului.
21 fiziologic. • Moda vestimentară și 1 15 Produs Plan de idei: Moda
produsele cosmetic vestimentară și produsele
cosmetice în raport cu sănătatea
adolescentului

Dimensiunea 4. Unitatea de învățare


Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
22 4.1. • Trasee profesionale și 1 22 • Identificarea persoanelor din
Autoevaluarea școlare. Traseul școlar comunitate care au mai multe
potențialului și perspectiva pentru trasee profesionale;
individual din traseul profesional.
perspectiva Calitățile personale și
proiec- tării succesul în carieră.
carierei școlare și Avantaje și riscuri ale
profesionale; diferitor trasee
4.2. Formularea profesionale.
23 inițiativelor • Temperamentul și 1 1/3 • Realizarea testului pentru
personale și/sau a profesia. Tipuri de stabilirea tipului de tem
activităților de temperament. perament și identificării
an- treprenoriat, Compatibilitatea cu profesiilor potrivite diferitor
în baza diverse profesii. tipuri de temperament;
24 oportunitățile • Interesele și 1 15 • Descrierea intereselor,
oferite de preferințele preferințelor și calităților per-
comunitatea profesionale. Preferințe sonale;
școlară și locală; pentru viitoarea
4.3. profesie. Domeniile
Argumentarea profesionale și
deciziei privind potențialul personal.
25 profesia potrivită • Istorii de succes în 1 22
în baza cercetării carieră. Factori pozitivi
lumii profesiilor și negativi în • Interviuri cu persoane de
și a sistemului de dezvoltarea carierei. succes din comunitate în baza
atitudini și valori. Calitățile unui om de unui set de întrebări;
succes. Efortul școlar și
personal în devenirea
profesională.
26 • Ideea mea de afaceri. 1 29 • Cercetarea resurselor
Resursele și problemele comunitare din perspectiva
comunității. Idei pentru elaborării ideilor de afaceri;
rezolvarea problemelor.
27 • Obiective și acțiuni 1 5/4 • Formularea obiectivelor și
pentru proiectul de acțiunilor pentru proiectul de
carieră. Obiective pe carieră. Produs Proiect de
termen lung și scurt. carieră. Obiective, acțiuni,
Importanța obiectivelor termeni și rezultate ale realizării
în apropierea visului scopului final.
profesional.
Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală Unități de competență
28 1.1. Descrierea • Situațiile de risc de 1 12 • Prezentarea diverselor situații
recoman- dărilor origine naturală: geofi- de risc de origine naturală, în
instituțiilor pu- zică; geologică; baza lecturii textelor tematice, a
blice privind meteorologică. vizionării secvențelor video,
acțiunile imagini;
29 populației în • Recomandările 1 19 • Exerciții de simulare a
situații instituțiilor publice acțiunilor în caz de diverse
excepționale; privind acțiunile situații excepționale (evacuare
1.2. Acordarea populației în situații etc.);
primului aju- tor excepționale. Acțiuni
în caz de traume, colective și perso- nale.
prin simularea
30 diverselor situații (inainte de vacanta de 1 20
posibile; 1.3. paste – tema la dorinta)
31 Adaptarea • Siguranța în locurile 1 10 • Studiu de caz: Mod de
comporta- publice și în mulțime. comportament în locuri aglome-
mentului în Posibile situații de risc. rate;
rețelele on- line, Mod de comportament. Vizite în instituțiile publice care
din perspectiva asigură protecția în situații
pre- venirii excepționale și de risc major;
situațiilor de risc. dialog cu reprezentanții
instituțiilor respective;
32 • Primul ajutor în caz de 1 17 • Activități practice: Trusa
traume și înec. Ti- puri medicală, Chem ambulanța,
de traume. Acțiuni Acord primul ajutor;
urgente. Modalități de
contactare a instituțiilor
specializate.
33 • Drepturile 1 24 • Discuții frontale: Cum evit
utilizatorilor la o situațiile de risc în spațiul on-
experiență online sigură. line. Produs Galeria: Securitatea
Posibilități și limite ale personală în locuri publice, în
utilizatorului online. natură, pe rețelele online.
Siguranța utilizării
surselor online.
Prevenirea situațiilor de
risc. Luarea deciziilor
privind acțiunile de
protecție cu referire la
situațiile de risc.
34 • Siguranța în utilizarea 1 31
dispozitivelor electrice.
Pericolul de
electrocutare.
(inainte de vacanta de
vara – tema la dorinta)

S-ar putea să vă placă și