Sunteți pe pagina 1din 5

Competenţe Unităţi de Unităţi de Unităţi de conţinut Nr.

Data Note
specifice competenţă învăţare de
diciplinei ore

1.Utilizarea limbajului 1.1. Descrierea 1 Revoluţiile din 1848 în Franţa, statele 1


istoric în diverse situaţii evenimentelor/ germane Recapitulare
de învăţare şi de viaţă, proceselor istorice în statele italiene, Imperiul Habsburgic Consolidare
respectând cultura din Epoca Modernă. 2 Revoluţiile din anii 1848-1849 în Ţările 1
comunicării. 1.2. Aplicarea REVOLUȚIILE Române
termenilor istorici în DIN 1848-1849
ÎN EUROPA
analiza schimbărilor 3. Evaluare iniţială 1
survenite în 3 ore
societatea modernă.
1.3. Elaborarea
enunțurilor/ textelor
folosind termeni
istorici ce reflectă
evoluția omenirii în
Epoca Modernă.
2. Amplasarea în timp şi 2.2. Analiza 4. Introducere în studiul epoca modernă 1
spaţiu a evenimentelor, schimbărilor (mijlocul sec. al XIX-lea - începutul sec. al
proceselor, fenomenelor, survenite pe FORMAREA XX-lea)
demonstrând înţelegerea parcursul Istoriei STATELOR Mişcarea naţională a românilor la mijlocul 1
NAŢIONALE ÎN
continuităţii şi Moderne cu ajutorul EUROPA 5 secolului al XIX-lea
schimbării în istorie. hărţilor şi a reperelor 12 ore .
3. Analiza critică a cronologice.
informaţiei din diferite 6 Unirea Principatelor Române 1
surse, pornind de la 3.1.Caracterizarea .
cultura istorică, rolului 7 Reformele lui A. I. Cuza 1
manifestând poziţia personalităţilor .
cetăţeanului activ şi istorice marcante în 8 Instituirea monarhiei constituţionale 1
responsabil. baza surselor 9. Constituţia din 1866 1
5. Valorificarea 10. Reformele liberale din Basarabia şi teritoriile 1
trecutului istoric şi a din stânga Nistrului în anii '60-70 ai sec. al
patrimoniului cultural, XlX-lea.
1 Unificarea Italiei 1
manifestând respect faţă 5.2.Caracterizarea 12. Unificarea Germaniei 2
de ţară şi de neam factorilor care au
determinat formarea 13. Lecție de sinteză: Politica faptului împlinit. 1
conştiinţei de neam 14. Evaluare formativă 1
în baza
evenimentelor şi
proceselor istorice
studiate.
1.Utilizarea limbajului 1.1.Elaborarea 1. Civilizaţia industrială: caracteristica generală 1
istoric în diverse situaţii enunţurilor/ textelor, 2. Capitalismul monopolist 1
de învăţare şi de viaţă, folosind termeni 3. Marea Britanie 1
respectând cultura istorici ce reflectă 4. Franţa 1
comunicării. evoluţia omenirii în STATELE 5. Italia 1
Epoca Modernă EUROPEI
ÎNTRE ANII 1 6. Imperiul German 1
3.Analiza critică a 3.2. Compararea 1850- 1914 7. Imperiul Habsburgic 1
informaţiei din diferite informaţiilor din 8. Imperiul Rus 1
surse, pornind de la diferite tipuri de 9. Statele din Europa de Sud-Est 2
cultura istorică, surse istorice cu
10. Doctrinele social-politice 1
manifestând poziţia referire la acelaşi
11. Evaluare sumativă 1
cetăţeanului activ şi subiect.
responsabil
4. Determinarea relaţiei Activități de învățare bazată pe proiect:
de cauzalitate în Istorie, 4.1. Explicarea
dând dovadă de gândire cauzelor şi efectelor ACTIVITĂŢI 12. Personalităţi marcante din localitate (sat, oraş, 1
DE ÎNVĂŢARE raion, municipiu) din sec. al XIX - începutul
logică şi spirit critic. evenimentelor
ÎN BAZĂ DE
proceselo PROIECT
sec. al XX
15 ore
13. Repartizarea sarcinilor de lucru 1
14. Prezentarea produsului 1

1.Utilizarea limbajului 1.2. Aplicarea terme- STATELE 1. SUA 1


istoric în diverse situaţii nilor în compararea EXTRA 2. Japonia 1
EUROPENE ÎN
de învăţare şi de viaţă, evenimentelor/proce PERIOADA 3. China 1
respectând cultura selor istorice din ANILOR 4. India 1
comunicării. Epoca Modernă 1850-1914 5. Ţările Americii Latine şi Africii 1
3.Analiza critică a 3.2. Compararea 7 ore 6. Lecție de sinteză: Evoluția civilizațiilor 1
informaţiei din diferite informaţiilor din orientale/
surse, pornind de la diferite tipuri de 7. Evaluare sumativă 1
cultura istorică, surse istorice cu
manifestând poziţia referire la acelaşi
cetăţeanului activ şi subiect
responsabil.
5. Valorificarea 5.1. Cercetarea PRINCIPATEL 1 Viața social-economică în România 1
trecutului istoric şi a obiectelor de E .
ROMÂNE/ROM
patrimoniului cultural, patrimoniu din ÂNIA ȘI 2 Viața politică în România 1
manifestând respect faţă localitate și din țară. TERITORIILE .
de ţară şi de neam 5.2. Caracterizarea ROMÂNEȘTI 3 Războiul de independență a României 1
factorilor care au AFLATE SUB .
determinat formarea DOMINAȚIE
4 Reformele țariste în Basarabia 1
STRĂINĂ (1850-
conștiinței de neam .
1914)
în baza 5 Mișcarea națională în Basarabia 1
evenimentelor și .
7 ore
proceselor istorice 6 Mișcarea națională a românilor din 1
studiate. . Transilvania și Bucovina
5.3. Valorificarea 7 Evaluare formativă 1
diversității etnice și .
culturale în proiecte
de dezvoltare
instituțională și
locală prin prisma
trecutului istoric.

1.Utilizarea limbajului 1.3. Elaborarea Activități de învățare bazată pe proiect:


istoric în diverse situaţii enunţurilor/textelor, Monumente/vestigii istorice din localitate (sat,
de învăţare şi de viaţă, folosind termeni ACTIVITĂŢI 3. oraș, raion) ce reprezintă Epoca Modernă. 1
respectând cultura istorici ce reflectă DE ÎNVĂŢARE
ÎN BAZĂ DE 4. Repartizarea sarcinilor de lucru 1
comunicării. evoluţia omenirii în PROIECT 5. Prezentarea produsului 2
Epoca Modernă 3 ore
3.Analiza critică a 3.3. Utilizarea critică
informaţiei din diferite a informaţiilor din
surse, pornind de la diferite surse istorice
cultura istorică, în argumentarea
manifestând poziţia opiniei proprii,
cetăţeanului activ şi privind respectarea
responsabil. drepturilor naturale
în societatea
5. Valorificarea modernă.
trecutului istoric şi a 5.3. Valorificarea
patrimoniului cultural, diversităţii etnice şi
manifestând respect faţă culturale în proiecte
de ţară şi de neam. de dezvoltare
instituţională şi
locală prin prisma
trecutului istoric.
2.Amplasarea în timp şi 2.3. Argumentarea 1. Evoluţia problemei orientale. 2
spaţiu a evenimentelor, impactului 2. Problema orientală şi Basarabia 1
proceselor, fenomenelor, schimbărilor din RELAŢIILE 3. Formarea blocurilor politico-militare. 2
demonstrând înţelegerea Epoca Modernă, INTERNAŢION
ALE (1850-1914) 4. Politica externă a României 1
continuităţii şi utilizând hărţile şi 5. Războaiele balcanice 2
schimbării în istorie. reperele cronologice. 6. Lecţie de sinteză: Relaţiile internaţionale 1
4. Determinarea relaţiei 10 ore (1850-1914)
de cauzalitate în Istorie, 4.2. Determinarea 7. Evaluare sumativă 1
dând dovadă de gândire relaţiei cauză – efect
logică şi spirit critic. dintr-o multitudine
de evenimente sau
procese istorice
3.Analiza critică a 3.2. Compararea 1. Ştiinţa şi tehnica 1
informaţiei din diferite informaţiilor din 2. Contribuţia României la dezvoltarea ştiinţei şi 1
surse, pornind de la diferite tipuri de CULTURA ÎN tehnicii
cultura istorică, surse istorice cu PERIOADA
3. Învăţământul, literatura 1
MODERNĂ
manifestând poziţia referire la acelaşi 4. Muzica, arhitectura, arte plastice 1
(1850-1914)
cetăţeanului activ şi subiect 5. Cultura în Vechiul Regat 1
11ore
responsabil. 6. Cultura în Basarabia 1
5. Valorificarea 7. Cultura în Transilvania şi Bucovina 1
trecutului istoric şi a 8. Evaluare sumativă 1
patrimoniului cultural, 5.1. Cercetarea 9 . Lecție de sinteză: Viaţa cotidiană reflectată în 1
manifestând respect faţă obiectelor de artă şi în literatura românească.
de ţară şi de neam. patrimoniu din 10. Lecţie de sinteză: Realizările culturale ale 1
localitate şi din ţară. epocii moderne universale
5.3. Valorificarea 11. Lecţie de sinteză: Mari personalităţi ale 1
diversităţii etnice şi istoriei românilor din sec. al XIX-lea –
culturale în proiecte începutul sec. al XX-lea
de dezvoltare
instituţională şi
locală prin prisma
trecutului istoric.
Total: 68 ore

S-ar putea să vă placă și