Sunteți pe pagina 1din 5

COMPETENȚE SPECIFICE

• Exprimarea identită ții personale în rela ționarea constructivă cu familia și ceilal ți, prin explorarea sinelui și resurselor sociale; •
Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale și a
mediului de via ță;
• Manifestarea comportamentului centrat pe modul de via ță sănătos, prin implica - re activă în men ținerea sănătă ții proprii;
• Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării poten țialului personal și
oportunită ților pie ței muncii;
• Adoptarea comportamentului activ, centrat pe responsabilitate, privind securita - tea personală, starea de bine a sa și a celor din jur.

Dimensiunea 1. Unitatea de învățare Identitatea personală și relaționarea armonioasă


Unități de competență Unități de conținut Nr. Data Activități de învățare și Note
orei produse recomandate
• Imaginea de sine și stima de sine. Oportunitățile • Exerciții de completare a
1.1. Stabilirea relației și provocările vârstei. fișelor, discuții, studii de caz,
dintre schimbările exerciții de auto-reflecție
specifice vârstei și • Emoțiile, sentimentele și voința de a face față privitor la provocările vâr-
oportunitățile formării acestora. Rezistența la pierderi și schimbare. stei;
unei imagini de sine • Analizarea unor texte pentru
autentice; • Factorii constructivi și distructivi ai unei relații. identificarea semnelor unui
Stop intimidarea. comportament de intimidare;
1.2. Analiza factorilor • Discuții asupra unor studii
con- structivi și distructivi • Comportamentul tolerant și non-discrimi- de caz, vizionarea filmelor,
în relațiile cu semenii și natoriu în relații. lectura textelor literare cu
adulții în vederea preve- referire la comunicare și relații
nirii intimidărilor; • Arta comunicării reale și virtuale. Deschidere inițiate în spațiul virtual;
spre comunicare, beneficii. • Exerciții-dezbateri cu
1.3. Modelarea unui tematica Relația constructivă
compor- tament tolerant și versus relația toxică,
non- discriminatoriu în Comunicarea reală versus
relațiile reale și virtuale. comu- nicarea virtuală;
• Exerciții individuale și de
grup pentru ilustrarea unui
comportament tolerant.

Produs
Proiect de grup: Relaționez cu
ceilalți

Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții


Unități de competență Unități de conținut Nr. Data Activități de învățare și Note
orei produse recomandate
•Sursele de informare: avantaje și dezavantaje. •Elaborarea unui eseu despre
2.1. Descrierea Comunicarea directă, sursă de informare. Noile manifestarea demnității în
caracteristi- cilor tehnologii: posibilități și limite. comunicarea cu diferite
demnității și com- grupuri – țintă;
portamentului demn, • Demnitatea. Identitatea preadolescentului și • Realizarea unor scurte
demonstrate în raport cu demnitatea. Manifestarea demnității în grupul de interviuri adresate colegilor de
sine și cu cei din jur; semeni, în relația cu adulții, în relația cu persoanele clasă sau părinților despre
de sex opus. traiul decent;
2.2. Analiza condițiilor • Sondaje de opinie cu privire
și modalităților de • Traiul decent. Percepții, caracteristici, priorități ale la identificarea probleme- lor
realizare a traiului vieții. Studiile și munca – modalități de asigurare. comunității;
decent; • Autoprezentare cu genericul:
• Impactul deciziilor asupra viitorului. Diversitatea „A fi stăpânul propriei
2.3. Argumentarea situațiilor de viață și deciziile. Factorii care vieți/propriului destin”;
rolului implicării influențează deciziile: familia, grupul de prieteni, • Realizarea unei hărți a
personale și a deciziei colegii de clasă, oamenii din comunitate. viitorului;
corecte în soluționarea • Prezentarea unor personaje ,
probleme- lor. • Problemele comunității – probleme personale. din opere literare citite recent,
Identificarea problemelor comunității. Voluntariatul, care manifestă demnitate.
modalitate de soluționare a problemelor comunitare.
Produs
Dialog cu caracter prospectiv,
în care doi elevi să simuleze
întâlnirea lor de peste 10 ani
și să relateze despre
corectitudinea deciziilor luate.

Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos


Unități de competență Unități de conținut Nr. Data Activități de învățare și Note
orei produse recomandate
•Schimbările organismului în perioada • Discuție: Caracteristici și
3.1. Descrierea adolescenței. Schimbări fiziologice. Particularități de reguli pentru modul de viață
schimbărilor fiziologice vârstă la băieți și fete. sănătos;
în perioada adolescenței, • Utilizarea TIC în prezentarea
din perspectiva de gen; • Vestimentația. Ținuta vestimentară în diverse vestimentației adecvate
3.2. Analiza situații. Moda vestimentară și igiena personală. Rolul particularităților de vârstă ale
posibilităților de vestimentației adecvate în menținerea sănătății elevilor;
prevenire a riscului pen- • Interviu pe trepte: Mit și
tru sănătate, prin utiliza- . • Produse și servicii cosmetice. Beneficii și riscuri. realitate legate de sexualitate;
rea corectă a produselor • Prezentare: Schimbări ale
și serviciilor cosmetice, • Sexualitate și mituri. Sexualitate și sex, percepții organismului băieților și
vestimentației adecvate, sociale, sexualitatea și vârsta adolescenței, provocări fetelor în perioada
renunțării la droguri; și comportament adecvat. adolescenței;
3.3. Aprecierea riscului • Studiu de caz: O față curată
aso- ciat • Spune NU drogurilor și altor substanțe și îngrijită necesită atenție
comportamentului periculoase. Pericolul consumului drogurilor. zilnică;
sexual în Pericolul consumului medicamentelor fără prescripția • Dezbateri : Sunt de acord/nu
preadolescență, din medicului. sunt de acord cu utiliza- rea
perspectiva posibile- lor produselor cosmetice în
consecințe de ordin adolescență.
social și fiziologic.
Produs
Plan de idei: Moda
vestimentară și produsele
cosmetice în raport cu
sănătatea adolescentului
Dimensiunea 4. Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Unități de competență Unități de conținut Nr. Data Activități de învățare și Note
orei produse recomandate
• Trasee profesionale și școlare. Traseul școlar și • Identificarea persoanelor din
4.1. Autoevaluarea perspectiva pentru traseul pro- fesional. Calitățile comunitate care au mai multe
potențialului individual personale și succesul în carieră. Avantaje și riscuri ale trasee profesionale;
din perspectiva proiec- diferitor tra- see profesionale. • Interviuri cu persoane de
tării carierei școlare și succes din comunitate în baza
profesionale; • Temperamentul și profesia. Tipuri de unui set de întrebări;
temperament. Compatibilitatea cu diverse profesii. • Realizarea testului pentru
4.2. Formularea stabilirea tipului de tem-
inițiativelor personale • Interesele și preferințele profesionale. Preferințe perament și identificării
și/sau a activităților de pentru viitoarea profesie. Domeniile profesionale și profesiilor potrivite diferitor
an- treprenoriat, în baza potențialul per- sonal. tipuri de temperament;
oportunitățile oferite de • Descrierea intereselor,
comunitatea școlară și • Istorii de succes în carieră. Factori pozitivi și preferințelor și calităților per-
locală; negativi în dezvoltarea carierei. Calitățile unui om de sonale;
succes. Efortul școlar și perso- nal în devenirea • Cercetarea resurselor
4.3. Argumentarea profesională. comunitare din perspectiva
deciziei privind profesia elaborării ideilor de afaceri;
potrivită în baza • Ideea mea de afaceri. Resursele și problemele • Formularea obiectivelor și
cercetării lumii comunității. Idei pentru rezolvarea problemelor. acțiunilor pentru proiectul de
profesiilor și a carieră.
sistemului de atitudini și • Obiective și acțiuni pentru proiectul de carieră.
valori. Obiective pe termen lung și scurt. Importanța Produs
obiectivelor în apropierea visu- lui profesional. Proiect de carieră. Obiective,
acțiuni, termeni și rezulta- te
ale realizării scopului final.

Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală


Unități de competență Unități de conținut Nr. Data Activități de învățare și Note
orei produse recomandate
• Prezentarea diverselor situații
1.1. Descrierea • Situațiile de risc de origine naturală: geofizică; de risc de origine na- turală, în
recomanărilor geologică; meteorologică. baza lecturii textelor tematice,
instituțiilor publice a vizionării secvențelor video,
privind acțiunile • Recomandările instituțiilor publice privind imagini;
populației în situații acțiunile populației în situații excepționale. Acțiuni • Exerciții de simulare a
excepționale; colective și personale. acțiunilor în caz de diverse
situații excepționale (evacuare
1.2. Acordarea primului • Siguranța în locurile publice și în mulțime. etc.);
aju- tor în caz de Posibile situații de risc. Mod de comportament. • Studiu de caz: Mod de
traume, prin simularea comportament în locuri
diverselor situații • Primul ajutor în caz de traume și înec. Tipuri de aglome- rate;
posibile; traume. Acțiuni urgente. Modalități de contactare a • Vizite în instituțiile publice
instituțiilor specializate. care asigură protecția în
1.3. Adaptarea situații excepționale și de risc
comporta- mentului în • Drepturile utilizatorilor la o experiență on-line major; dialog cu reprezentanții
rețelele on- line, din sigură. Posibilități și limite ale utilizatorului on-line. instituțiilor respective;
perspectiva pre- venirii Siguranța utilizării surselor on-line. Prevenirea • Activități practice: Trusa
situațiilor de risc. situațiilor de risc. Luarea deciziilor privind acțiunile medicală, Chem ambulanța,
de protecție cu referire la situațiile de risc. Acord primul ajutor;
• Discuții frontale: Cum evit
• Siguranța în utilizarea dispozitivelor electrice. situațiile de risc în spațiul on-
Pericolul de electrocutare. line.

Produs
Galeria: Securitatea
personală în locuri publice, în
natu- ră, pe rețelele on-line.

S-ar putea să vă placă și