Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ LA DISCIPLINA DEZVOLTARE PERSONALĂ

NR Unitatea de învățare Nr Ore


I Identitatea personală și relaționarea armonioasă 5
II Asigurarea calității vieții 5
III Modul de viață sănătos 8
IV Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 9
V Securitatea personală 7
Total 34

COMPETENȚE SPECIFICE

1. Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia și ceilalţi, prin explorarea sinelui și resurselor sociale;
2. Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale și a mediului de
viaţă;
3. Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viaţă sănătos, prin implicare activă în menţinerea sănătăţii proprii;
4. Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării potenţialului personal și oportunităţilor
pieţei muncii;
5. Adoptarea comportamentului activ, centrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine a sa și a celor din jur.

Nr. Nr Data
Subcompetențe curriculare Conţinuturi Ore Observaţii
crt.
I 1. Identitatea personală și relaționarea armonioasă 5
1.1. Stabilirea relaţiei dintre schimbările • Imaginea de sine și stima de sine. Oportunităţile și provocările vârstei. 1
specifice vârstei și oportunităţile formării unei
imagini de sine autentice; • Emoțiile, sentimentele și voința de a face față acestora. Rezistenţa la pierderi și 1
1.2. Analiza factorilor constructivi și distructivi schimbare.
în relaţiile cu semenii și • Factorii constructivi și distructivi ai unei relații. Stop intimidarea. 1
adulţii în vederea prevenirii intimidărilor;
1.3. Modelarea unui comportament tolerant și
• Comportamentul tolerant și non-discriminatoriu în relații. 1
nondiscriminatoriu în relaţiilereale și virtuale.
• Arta comunicării reale și virtuale. Deschidere spre comunicare, beneficii. 1
II 2. Asigurarea calității vieții 5
2.1. Descrierea caracteristicilor demnităţii și • Sursele de informare: avantaje și dezavantaje. Comunicarea directă, sursă de 1
comportamentului demn, demonstrate în informare. Noile tehnologii: posibilităţi și limite.
raport cu sine și cu cei din jur; • Demnitatea. Identitatea preadolescentului și demnitatea. Manifestarea 1
2.2. Analiza condiţiilor și modalităţilor de demnităţii în grupul de semeni, în relaţia cu adulţii, în relaţia cu persoanele de
realizare a traiului decent; sex opus.
2.3. Argumentarea rolului implicării personale • Traiul decent. Percepţii, caracteristici,priorităţi ale vieţii. Studiile și munca – 1
și a deciziei corecte în soluţionarea modalităţi de asigurare.
problemelor. • Impactul deciziilor asupra viitorului. Diversitatea situaţiilor de viaţă și deciziile. 1
Factorii care influenţează deciziile: familia, grupul de prieteni, colegii de clasă,
oamenii din comunitate.
• Problemele comunității – probleme personale. Identificarea problemelor 1
comunităţii. Voluntariatul, modalitate de soluţionare a problemelor comunitare.
III 3.Modul de viață sănătos 8
3.1. Descrierea schimbărilor fiziologice în • Schimbările organismului în perioada adolescenței. Schimbări fiziologice. 2
perioada adolescenţei, din perspectiva de gen; Particularităţi de vârstă la băieţi și fete.
3.2. Analiza posibilităţilor de prevenire a • Vestimentația. Ținuta vestimentară în diverse situaţii. Moda vestimentară și 2
riscului pentru nătate, prin utilizarea corectă a igiena personală. Rolul vestimentaţiei adecvate în menţinerea sănătăţii.
produselor și serviciilor cosmetice, • Produse și servicii cosmetice. Beneficii și riscuri. 1
vestimentaţiei adecvate, renunţării la droguri;
3.3. Aprecierea riscului asociat • Sexualitate și mituri. Sexualitate și sex, percepţii sociale, sexualitatea și vârsta 2
adolescenţei, provocări și comportament adecvat.
comportamentului sexual în preadolescenţă,
din perspectiva posibilelor consecinţe de ordin • Spune NU drogurilor și altor substanțe periculoase. Pericolul consumului 1
social și fiziologic. drogurilor. Pericolul consumului medicamentelor fără prescripţia medicului.

IV 4.Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 9


4.1. Autoevaluarea potenţialului individual din • Trasee profesionale și școlare. Traseul școlar și perspectiva pentru traseul 1
perspectiva proiectării carierei școlare și profesional. Calităţile personale și succesul în carieră. Avantaje și riscuri ale
profesionale; diferitor trasee profesionale.
4.2.Formularea iniţiativelor personale și/sau a • Temperamentul și profesia. Tipuri de temperament. Compatibilitatea cu diverse 1
activităţilor de antreprenoriat, în baza profesii.
oportunităţile oferite de comunitatea școlară și • Interesele și preferințele profesionale. Preferinţe pentru viitoarea profesie. 1
locală; Domeniile profesionale și potenţialul personal.
• Istorii de succes în carieră. Factori pozitivi și negativi în dezvoltarea carierei. 1
Calităţile unui om de succes. Efortul școlar și personal în devenirea profesională.
4.3.Argumentarea deciziei privind profesia • Ideea mea de afaceri. Resursele și problemele comunităţii. Idei pentru 3
potrivită în baza cercetării lumii profesiilor și a rezolvarea problemelor.
sistemului de atitudini și valori.
• Obiective și acțiuni pentru proiectul de carieră. Obiective pe termen lung și 2
scurt.Importanţa obiectivelor în apropierea visului profesional.
V 5. Securitatea personală 7
5.1. Descrierea recomandărilor instituţiilor • Situațiile de risc de origine naturală: geofizică; geologică; meteorologică. 1
publice privind acţiunile populaţiei în situaţii • Recomandările instituțiilor publice privind acțiunile populației în situații 1
excepţionale; excepționale. Acţiuni colective și personale.
5.2. Acordarea primului ajutor în caz de
• Siguranța în locurile publice și în mulțime. Posibile situaţii de risc. Mod de 1
traume, prin simularea diverselor situaţii
comportament.
posibile;
5.3. Adaptarea comportamentului în reţelele • Primul ajutor în caz de traume și înec. Tipuri de traume. Acţiuni urgente. 2
Modalităţi de contactare a instituţiilor specializate.
online, din perspectiva prevenirii situaţiilor de
risc. • Drepturile utilizatorilor la o experiență on-line sigură. Posibilităţi și limite ale 1
utilizatorului on-line. Siguranţa utilizării surselor on-line. Prevenirea situaţiilor
de risc. Luarea deciziilor privind acţiunile de protecţie cu referire la situaţiile de
risc.
• Siguranța în utilizarea dispozitivelor electrice. Pericolul de electrocutare. 1

S-ar putea să vă placă și