Sunteți pe pagina 1din 10

MODEL DE PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

LA DISCIPLINA DEZVOLATRE PERSONALĂ, clasa a X-a


Anul de studii 2019-2020

ATENȚIE! Cadrele didactice vor personaliza proiectele didactice de lungă durată, în funcție
de specificul colectivului de elevi și resurselor educaționale disponibile, în conformitate cu
prevederile curriculumului la disciplină (ediția 2019).
Autor:
Valentina OLARU, grad didactic superior, Liceul Teoretic ,,L. Blaga”, mun. Chișinău

COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI

1.Valorificarea identității personale în relaționarea armonioasă cu familia și comunitatea,


prin autoevaluarea critică și selectivă a sinelui și a resurselor sociale;
2. Manifestarea unui comportament pro-activ, axat pe integritate și gestionarea eficientă
a resurselor, orientat spre sporirea calității vieții;
3. Adoptarea unui mod de viață activ în vederea protecției sănătății proprii și a celor din jur, prin
asumarea responsabilă a consecințelor deciziilor luate;
4. Proiectarea responsabilă a carierei prin valorificarea potențialului individual și a oportunităților
pieței munci;
5. Manifestarea comportamentului constructiv și responsabil în acțiuni de protecție personală și a
celor din jur, axat pe cunoștințe acumulate și atitudini social pozitive.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Statutul Aria Nr. de ore Nr. de ore
Clasa
disciplinei curriculară pe săptămână pe an

Consiliere școlară și X 1 35
Obligatorie dezvoltare personală

Clasa
Unități de învățare
X
1. Identitatea personală si relationarea armonioasă 7
2. Asigurarea calității vieții 8
3. Modul de viață sănătos 7
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 8
5. Securitatea personală 5
Nr. Activități de
etențe Unități de conținuturi ore Data Obser
învățare și produse vaţii
școlare
realizat
e
Unitatea de învățare Identitatea personală si
relationarea armonioasă
1.1 Identificarea 1. Prezentarea 1 Discuţie dirijată. Proiect
factorilor care disciplinei Dezvoltare personal de
influențează Personală. dezvolt
autoeficacitate Evaluare are
a în iniţială pentru
evoluția 2. Autoeficacitatea – anul de
personală; calea de utilizare a studiu.
resurselor personale. 1 Exerciții de
1.2 Compararea Credințe personale dezvoltare a
percepțiilor despre succes și credinței în
despre eșec. Atribuirea capacitățile
tradițional cauzelor succesului personale.
și modern în și eșecului. Strategii de Elaborarea
relațiile de dezvoltare a unei liste
cuplu și autoeficacității. individuale a
familie. 3. Tipurile de comunicare strategiilor
(verbal, non- verbal, eficiente și
paraverbal; sănătoase de
1.3 Explicarea intrapersonal, depășire a
impactului interpersonal, de grup). situațiilor cu
stereotipurilor Factori implicați în impact
și procesul de comunicare. emoțional
prejudecăților Bariere ale comunicării. puternic.
asupra 4. Stereotipurile și 1 Analiza
comportament prejudecățile de gen. studiilor de
ului și Impactul stereotipurilor și caz cu
relațiilor prejudecăților asupra referire la
interpersonale, comportamentului și gestionarea
inclusiv de relațiilor interpersonale. eficientă a
gen. Factorii de menținere a emoțiilor
relațiilor. Strategii de asociate
combatere a situațiilor de
stereotipurilor și comunicare.
prejudecăților.
5. Familia. Valori, tradiții,
viziuni. Roluri și 1 Analiza
responsabilități de gen în surselor de
familie – tradițional vs formare și
modern. menținere
6. Proiect de grup la a
una din teme: stereotipurilor
„Tradițional și modern și
în relațiile din prejudecăților.
familie”, „Roluri și
responsabilități fără
stereotipuri”.
1 Dezbateri în
baza
materialelor
mass- media,
textelor
literare,
filmelor
vizio valorile Discutarea şi
nate familiale. stabilirea
cu 1 criteriilor de
privir Elaborarea proiectelor succes.
e la de grup.
şi autoevaluare. 1 Prezentarea ,,produselor” şi evaluarea reciprocă în
baza criteriilor prestabilite. Autoevaluarea în baza
tabelului de performanţă.
Nr. Activități de
etențe Unități de conținuturi ore Data Obser
învățare și produse vaţii
școlare
realizat
e
Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții
2.1. Analiza 1  Organizarea
oportunităților și unor expoziţii a tablelor
beneficiilor 8. Idealul vieții: viziuni buna gospodărire. Mentalitatea ca resursă
unei persoane și strategii de principală a bunei gospodăriri. Utilizarea rațională
integre, din realizare. Ideal, factorii a resurselor în raport cu sistemul de valori.
perspectiva de influență. Familia și copiii. Necesitatea investirii în
relaționării cu Rolul modelelor. educația copiilor. Căminul familial.
mediul său de Modalități de atingere a
viață; idealului: posibilități și
2.2. Argumentarea limite.
posibilității de 9. Dimensiuni ale unei
obținere a unor vieți de calitate. Viața
dimensiuni ale personală: viziuni și
vieții de tendințe de realizare. Viața
calitate, profesională, realizarea în
prin carieră, caracteristici.
deschiderea Echilibrarea vieții
spre schimbare personale și a carierei.
și gestionarea
resurselor; 10. Profilul persoanei
2.3. Luarea integre. Valorile morale
unor decizii și integritatea
privind persoanei. Beneficiile
strategiile de unei persoane
atingere a integre. Posibilități ale
idealului vieții, manifestării integrității.
prin 11. Provocările și
valorificarea schimbarea: acțiuni și
resurselor și riscuri. Schimbarea ca
implicarea fenomen constant.
activă; Necesitatea schimbării.
Beneficiile schimbării.
Dezvoltarea socială și
personală. Deschiderea
spre schimbare,
comportamentul adecvat.
12. Tipurile de resurse
pentru o bună
gospodărire. Reprezentări
despre buna gospodărire.
Prioritățile vieții și
de i relevante
viz i temei.
ual Prezentarea
î unor cazuri
iza
n reale din
re
cu comunitate.
b 1 Analiza
pri a
vir diferitor
z relatări
e a
la despre
sc percepția
u
op cetățenilor din
n
uri comunitate cu
o
le referire la
r
pe cazurile de
ntr o corupție
u p identificate;
vii e
tor r 1 Discuție-Panel
şi a Beneficiile și
a riscurile
str l schimbării;
ate i Atitudinea
gii t tânărului
lor e modern față
de r de schimbare.
rea a
liz r
are e
; 1 Realizarea
posterului/
1 dezbateri Ce
Analiza diverselor înseamnă să fii
studii de caz. un bun
D gospodar;
i Buna
s gospodărire
c între tradiție,
u stereotipuri și
ţ abordări
rezonabile;
Nr. Activități de
etențe Unități de conținuturi ore Data Obser
învățare și produse vaţii
școlare
realizat
e
13. Pentru o Consumul
viață de echilibrat.
calitate Influența
consum socială asupra
produse de consumului.
calitate. 14. Dezbateri
Calitatea ”Idealul vieții:
produselor. capriciu
Criterii de personal sau
apreciere.
necesitate 1 Elaborarea
vitală?”. unor reguli
privind
selectarea și
consumul
echilibrat al
produselor de
calitate.

1 Elaborarea
argumentelor
de grup;
Desfăşurarea
dezbaterilor
în baza
regulilor
prestabilite.
ă şi autoevaluare. 1 Prezentarea unor secvențe de film despre
idealuri și reușita unor personalități.
Discutarea şi exprimarea opiniilor argumentate..
Aut
oev
alua
rea
în
baza
tabe
lului
de
perf
orm
anţă
.
Unitatea de învățare: Modul de viață
sănătos
3.1. Analiza sănătății: 16. Conceptul - modul de viață sănătos. Bazele
impactului oboseală, extenuare, cunoștințelor medicale cu referință la modul
relațiilor obezitate, etc; de viață sănătos.
sexuale
neprotejate, 17. Curba fiziologică a capacității de muncă
din perspectiva intelectuală. Modalitățile de diminuare a
riscului pentru stresului și oboselii. Cauze ale stresului. Mod
sănătate și de manifestare. Modalități de diminuare a
a consecințelor oboselii și extenuării.
de ordin 18. Tulburările de nutriție. Obezitatea:
social; atitudine față de oamenii obezi. Bulimia.
Anorexia. Modalități de depășire și de
prevenire.
3.2. Stabilirea 19. Relațiile sexuale neprotejate.
relației dintre Responsabilitatea partenerilor. Riscuri de
modul de
viață și
consecințele
asupra
persoană unor sugestii
Prezentarea
resursă. pentru colegul
infor de bancă,
mații Realizarea privind
lor sondajelor diminuarea
privi despre stresului și
nd factorii ce oboselii;
modu influențează 1 Analiza
l dezvoltarea cazurilor de
sănăt capacității obezitate,
os de muncă bulimie,
de intelectuală. anorexie și a
viață E modalităților
de l de diminuare a
medi a lor.
cul b
instit o 1 Redactarea unor fișe
uţiei r informaționale
sau o a referitoare la
r pericolul
e relațiilor
a sexuale

Nr. Activități de
etențe Unități de conținuturi ore Data Obser
învățare și produse vaţii
școlare
realizat
e
3.3. Aprecierea ordin psihofiziologic neprotejate.
rolului și social. Consecințe.
imunității și 20. Imunizarea și 1 Dezbateri: Pro
imunizării imunitatea. Imunizarea, și contra
asupra proces natural și imunizării;
sănătății artificial: Atitudinea față de Elaborarea
proprii și a imunizarea artificială.. pliantelor
celor din jur; Mituri și beneficii. care va fi
Modul de viață și repartizat în
imunitatea. instituție:
21. Proiect de grup: Imunizare și
Promovarea imunitate –
modului de impact asupra
viaţă sănătății.
sănătos.
1 Realizarea
unor filmuleţe
promoţionale
elaborate în
grup (care
va fi
demonstrate
elevilor din
instituție)
Discutarea şi
stabilirea
criteriilor de
succes.
ă şi autoevaluare. 1 Prezentarea proiectelor şi evaluarea reciprocă în
baza criteriilor prestabilite. Autoevaluarea în baza
tabelului de performanţă.
Unitatea de învățare: Proiectarea carierei profesionale și
dezvoltarea spiritului antreprenorial
4.1. Identificarea 23. Preferințele 1 Aplicarea testului ”Harta
ofertelor profesionale și Intereselor”.
educaționale dezvoltarea carierei. Selectarea
existente în Cariera. Planificarea studiilor care
Republica carierei. Scopuri/ se potrivesc
Moldova, Obiective. Studii, profesie, cel mai bine
relevante ocupație. cu interesele/
preferințelor și preferințele
aptitudinilor 24. Ofertele educaționale elevilor.
proprii; ale sistemului de
învățământ din Republica 1 Informarea
4.2. Valorificarea Moldova. Sistemul de din diverse
abilităților învățământ. Trasee și surse despre
conexe oferte educaționale. ofertele
profesiei Preferințe, interese și educaționale
alese, prin studii. existente în
activități Republica
antreprenoriale 25. Aptitudinile, Moldova și
și de aspirațiile, scopurile în solicitările
voluntariat proiectarea carierei. pieței muncii.
utile Aptitudini și tipuri de
comunității abilități. Valoarea 1 Întocmirea
în care aptitudinilor, abilităților unor liste cu
trăiește; și atitudinilor experiențe
pentru personale
care ar putea
fi valoroase
pentru CV.
Nr. Activități de
etențe Unități de conținuturi ore Data Obser
învățare și produse vaţii
școlare
realizat
e
4.3. Proiectarea proie 27. Voluntariatul și traseele paralele.
cu ctare Domenii și activități de voluntariat.
responsabilitat a Voluntariat pentru mediu, pentru oameni
e a carie nevoiași, persoane în etate etc.
acțiunilor rei. 28. Antreprenoriatul - opțiune în
pentru 26. Rețelele sociale carieră. Activitatea de antreprenoriat.
dezvoltarea (networking). Noțiunea Beneficii și riscuri. Oportunități
unei cariere de de networking social. antreprenoriale în comunitate
succes; Tehnici de menținere și 29. Proiectarea carierei. Interesele și
dezvoltare a rețelei dezvoltarea carierei. Stiluri decizionale și cariera.
sociale. Persoane-
resursă. CV-ul
electronic.
r ctele forte pe
s care merită să
Analiza listelor de o le vadă un
priete n posibilul
ni a angajator care
virtu l va vizita
ali și pagina de
nevir p profil.
tuali e 1 Formularea unor argumente
din cu referință
persp r la
ectiv e deciz
e ț ia de
acum e a
ulării l deve
infor e ni
mații l volun
lor e tar.
cu
d
referi
e
re la 1 Analiza necesităţilor
dome s cetăţenilor din
niile o c
profe c o
siona i m
le de a u
intere l n
s. i i
C z t
o a a
m r t
p e e
l , .
e Identificarea
t c unor idei de
a u afaceri viabile
r pentru
e a comunitate.
a c 1 Elaborarea
c unui Proiect
p e de carieră, în
r n care se trec
o t toate
f scopurile/obiec
i p tivele ce țin de
l e viitoarea
u profesie și
l p studiile pe care
p u ar dori să le
e n urmeze.
ă şi autoevaluare. 1 Prezentarea proiectelor şi evaluarea reciprocă în
baza criteriilor prestabilite. Autoevaluarea în baza
tabelului de performanţă.
Unitatea de învățare Securitatea
personală
5.1. Descrierea 31. Protecția omului la 1 Discuții
explicită a locul de muncă. Situații dirijate despre
comportamente de risc și pericole. protecția
lor Reguli de comportament. omului la
recomandate Surse de informare. locul
în cazul de muncă:
stărilor de prevenirea
urgență, accidentelor
de muncă
prin
respectarea
instrucțiunilor
cu privire la
securitatea
Nr. m
etențe Unități de conținuturi ore a Data
pericol, accidente; Activit
r
5.2. e ăți de
R a învățar
e
s r e și
p e produs
e s e
ct p școlare
a o realizate
r n lo
e s c
a a ul
r b ui
e i m
g l u
u i n
li t ci
l ă i;
o ț e
r i c
d i hi
e p
ci a
r m
c e
u nt
la e
ți p
e er
r s
u o
ti n
e al
r e
ă, d
c e
u p
a r
s ot
u e
cție necesare pentru activitatea de muncă;
responsabilitățile angajaților în prevenirea Observaţii
accidentelor de muncă
pentru 32. Riscurile asociate 1 Atelier de discuție
securitatea perioadei reci a anului. Drumurile publice.
proprie Regulile de circulație Drepturi și responsabilități;
și a celor din rutieră. Protejarea în Vizionarea
jur; cazul utilizării bazinelor filmelor
5.3. Manifestarea acvatice înghețate. Pericol educative
unui de înec. Prim ajutor. despre
comportament Acțiuni întreprinse în prevenirea
regulamentar cazul întroienirilor. Prim accidentelor.
în locuri cu ajutor în caz de îngheț.
risc social, Regimul de apărare
în mediul împotriva incendiilor în
virtual, timpul desfășurării
centrat pe activităților culturale în
cunoașterea și masă. 1 Elaborarea și
respectarea 33. Comportamentul discutarea
recomandărilor sigur în locuri cu risc și Harta
normative. grad înalt de locurilor de
criminalitate. risc cu grad
Caracteristici. Cauze. nalt de
Mod de evitare. criminalitate
Modalități de acțiune. în comunitate.
34. Grooming-ul –
tehnici de contact on- 1 Proiecte de
line periculoase. Esența grupde
fenomenului. Mod de cercetare cu
manifestare. Situații referire la
posibile. Modalități de Grooming-ului
prevenire și acțiuni. și impactul
acestuia.

ă şi autoevaluare. 1 Discuţie dirijată despre concepte generale de


pericol și situații de urgență, consecințe nefaste
posibile, modalități de acțiune.
Aut
oev
alua
rea
în
baza
tabe
lului
de
perf
orm
anţă
.

S-ar putea să vă placă și