Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț


Liceul Teoretic Fetești

”Aprobat” ”Coordonat”
Data_______________2022 Data________________2022
Director_________/ A.Ursan/ Director- adjunct pentru educație
____________/G. Guila /

Proiectarea didactică de lungă


durată la
DEZVOLTAREA PERSONALĂ
pentru clasa a VI- a

Anul de studii 2022-2023


Profesor:Morea Natalia

Discutat la ședința comisiei metodice

Pr./v Nr_____,de la__________2022


Șeful comisiei ____________/R. Lâsîi/

1
Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare

Unități de învățare (module) Clasa


V-IX
1. Arta cunoașterii de sine și a celuilalt /Identitatea personală si relaționarea armonioasă 6
2. Asigurarea calității vieții 6
3. Modul de viață sănătos 6
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 6
5. Securitatea personală 6
La discreția cadrului didactic 4
Total 34 ore

COMPETENȚE SPECIFICE
1. Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia și ceilalţi, prin explorarea sinelui și
resurselor sociale;
2. Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a
resurselor personale și a mediului de viaţă;
3. Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viaţă sănătos, prin implica- re activă în menţinerea sănătăţii
proprii;
4. Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării
potenţialului personal și oportunităţilor pieţei muncii;
5. Adoptarea comportamentului activ, cetrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine a sa și a celor
din jur.

2
Nr. Data Unități de Unități de Note
lecț
conținut competență
Identitatea personală și relaționarea armonioasă
1 Evaluare inițială
2 Puncte forte, limite ș 1.1 Determinarea Exerciții de reflectare asupra
acceptarea de sine. legăturii între emoții, resurselor personale și sociale,
acțiuni și de descriere a caracteristicilor
consecințele acestora personale po- zitive și
ca parte a negative, de completare a
mecanismului de fișelor de tipul Ce știu?, Ce
apreciere a pot?, Ce vreau?, Ce-mi place?;
3 Relațiile interpersonale și comportamentului Discuții asupra studiilor de caz
comportament prosocial. cu referire la tematica
1.2 Evaluarea etichetărilor;
4 Conflictele: pro și contra. resurselor proprii Discuții Conflictul în viața
pentru consolidarea mea, Factori ce contribuie la
atitudinii pozitive inițierea și menținerea unui
față de sine. conflict;
Jocuri de rol: simulare de
situații pentru soluționarea
1.3 Luarea deciziilor conflictelor, pentru prevenirea
privind sau depășirea etiche- tărilor;
5 Emoții, comportamente comportamentul Exerciții de autoreflecție cu
și consecințe. privire la emoțiile per sonale,
prosocial și tehnicile
de formulare argumentată a
de soluționare
opiniei personale;
constructivă a
6 Viața în familie: relații și Vizionarea unor secvențe din
conflictelor în clasă,
rezultatele pozitive. filme, exemple din viața reală
școală, familie,
pentru identificarea și
comunitate.
înțelegerea relației dintre
emoții, conduite și consecințe.
7 Strategii de depășire a Prezentarea produsului
dificultăților
Pliant: Dezvoltarea relațiilor
cooperante
8 Oră de sinteză și evaluare

Asigurarea calității vieții


9 Interviuri adresate colegilor
Integritatea persoanei. 2.1 Relatarea despre despre valoarea compor-
normele morale i tamentului integru;
valori: binele,
10 Vizionarea unor secvențe de
frumosul, munca,
Garanția calității vieții perseverența, ca surse film/imagini pentru
prin învățare. ale succesului. identificarea elementelor unei
vieți de calitate;
11 Perseverența și munca – Studii de caz despre o persoană
3
surse ale succesului 2.2. Analiza de succes realizată prin
condițiilor și perseverență și muncă;
12 Binele și frumosul din modalităților de Colaje ale imaginilor despre
jur. realizare a traiului faptele bune;
decent;
13 Postere cu enunțuri privind
Decizia corectă. deciziile corecte luate pe
2.3. Argumentarea parcursul unui an;
rolului implicării Elaborarea și rezolvarea în
personale și a perechi a unui careu de cuvinte
deciziei corecte în încrucișate, care să conțină
soluționarea pașii în luarea unei decizii
problemelor. corecte;
14 Resursele proprii și ale Joc de rol privind buna
familiei. gospodărire și gestionarea
resurselor.
15 Oră de sinteză și evaluare Prezentarea produsului
Jurnalul reflexiv, în care să
prezinte 2-3 decizii corecte,
care i-au îmbunătățit calitatea
vieții.
Modul de viață sănătos
16 Sănătatea. 3.1. Descrierea Portofoliu „Mediu în care
propriei stări de trăiesc îmi asigură sănătatea
sănătate, prin mea!”;
17 Mediul înconjurător și utilizarea adecvată a Discuții ghidate despre nevoile
sănătatea elevului. noțiunilor specifice cu personale;
18 Sănătatea fizică și referire la sănătatea Formularea și rezolvarea de
mintală. fizică și mintală; situații problemă privind starea
3.2. Stabilirea de sănătate, modificările
corelației dintre organismului la pubertate;
19 Regimul alimentar corect calitatea mediului Redactarea unui referat Când
versus dieta. ambiant și sănătate, pot fi sigur că dieta e
prin elucidarea sănătoasă;
20 Fumatul și alcoolul – efectelor poluării; Realizarea unui poster:
tentații periculoase. 3.3. Manifestarea Tentațiile periculoase.
21 Oră de sinteză și evaluare responsabilității Prezentarea produsului
pentru propria
sănătate prin Proiect ecologic: Mă implic în
rezistență la diverse activitățile de protecție a
tentații periculoase. mediului Album: Așa îmi
doresc să fiu.
Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
22 Clubul cunoscătorilor de Proiecte de grup pentru
profesii. 4.1. Identificarea studierea specificului
profesiilor solicitate profesiilor;
în comunitate pentru
Discuții privind posibilitățile

4
o bună proiectare a de realizare a aspirațiilor prin
carierei; diferite profesii;

23 Domeniile profesionale. Colectarea informațiilor despre


profesia părinților, care este
4.2. Corelarea atractivă pentru elev, sau a
rezultatelor la diferite unui profesionist recunoscut în
discipline școlare cu comunitate;
perspective de dezvol-
Participarea la licitații de
tare personală și
profesii;
profesio- nală în
24 Potențialul meu. anumite domenii; Aplicarea testului Inventarul
intereselor profesionale
(adoptat după Holland);
4.3. Formularea
inițiativelor personale, Elaborarea Hărților mentale ale
orientate spre potențialului.
activități antrepreno-
25 Brand-ul personal. riale, prin Prezentarea aspirațiilor și
valorificarea profesiei selectate părinților
potențialului propriu sau unei persoane apropiate;
și a imaginii de sine.
Elaborarea Brand-ului personal
în baza unui set de întrebări;

26 Calitățile unui Elaborarea clusterelor la un


antreprenor. domeniu profesional, în baza
cerințelor prezentate din timp;
Discuții cu antreprenori,
angajatori din comunitate;

27 Arborele profesiilor. Produs


Proiect de carieră. Proiectul
de carieră poate fi pre zentat
colegului de bancă,
părinților, altor persoane de
încredere.
Proiect de grup: „Arborele
profesiilor”

28 Oră de sinteză și evaluare

Securitatea personală
29 Odihna activă în mediul 5.1. Descrierea unor Participarea la scurte scenete,
înconjurător. situații excepționale și prin atribuirea de roluri,
a consecințelor lor exersarea comportamentului în
privind securitatea stradă și în alte locuri
umană; periculoase;

5
30 Atenție în situații Simularea comportamentului
excepționale! 5.2. Aprecierea în situații excepționale din
rolului hobby- urilor traficul rutier;
personalității, din
perspectiva Discuția dirijată, exerciții de
dezvoltării unor identificare a soluțiilor proprii
capacități și satisfa- pentru consolidarea securității
cerii unor interese; personale;
Simularea elementelor de
comportament în situații
excepționale de proveniență
5.3. Adaptarea
naturală (cutremure și
comportamentului la
alunecări de pământ etc.).
reguli de securitate
31 Hobby-ul și riscuri privind situații Realizarea unor mini-cercetări
posibile. excepționale, ce vizează preferințele/ hobby-
contactul cu ul și riscurile posibile;
materialul exploziv, Prezentarea hobby-ului
explorarea mediului personal
virtual, prin simulare
32 Dispozitivul exploziv – și activități concrete. Exerciții de descriere, analiză,
pericol. comentariu al situațiilor
simulate, reale, în situații
excepționale și incendii;

33 Eticheta online – Exerciții de identificare a


siguranța în mediul vir- soluțiilor proprii pentru con-
tual. solidarea securității în mediul
virtual

Produs
Rebus, elaborat în grup:
Securitate personală, cuvinte-
cheie: seism/cutremur de
pământ, inundații, alunecări
de teren, întroieniri, furtuni
etc.

34 Evaluare sumativă

6
COMPETENȚE SPECIFICE
1. Exprimarea identităţii personale în relaţionarea
constructivă cu familia și ceilalţi, prin explorarea
sinelui și resurselor sociale;
2. Demonstrarea autonomiei personale în
realizarea unui comportament orientat spre
valorificarea optimă a resurselor personale și a
mediului de viaţă;
3. Manifestarea comportamentului centrat pe
modul de viaţă sănătos, prin implicare activă în
menţinerea sănătăţii proprii;
4. Proiectarea carierei, prin determinarea
traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva
valorificării potenţialului personal și oportunităţilor
pieţei muncii;
5. Adoptarea comportamentului activ, cetrat pe
responsabilitate, privind securitatea personală, starea
de bine a sa și a celor din jur.

S-ar putea să vă placă și