Sunteți pe pagina 1din 9

Proiectarea didactică de lungă

durată la disciplina
DEZVOLTAREA PERSONALĂ
clasa a VIII- a

Anul de studii 2022-2023


Profesor:Isiumbeli Alexandra

Proiectarea a fost elaborată în baza Curriculum pentru învățământul gimnazial 2018


Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare

Unități de învățare (module) Clasa


V-IX
1. Identitatea personală si relaționarea armonioasă 6
2. Asigurarea calității vieții 6
3. Modul de viață sănătos 6
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 6
5. Securitatea personală 6
La discreția cadrului didactic 4
Total 34 ore

COMPETENȚE SPECIFICE
1. Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia și ceilalţi, prin explorarea sinelui și resurselor
sociale;
2. Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a
resurselor personale și a mediului de viaţă;
3. Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viaţă sănătos, prin implica- re activă în menţinerea sănătăţii
proprii;
4. Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării potenţialului
personal și oportunităţilor pieţei muncii;
5. Adoptarea comportamentului activ, cetrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine a sa și a celor
din jur.
Nr. Data Unitatea de Unități de Tema lecției Activităţi de Suge-
învățare competență învăţare şi stii
d/r
produse
recomandate.

Evaluare iniţială
1

Introducere. -Exerciţii de
realizare a unor
1.1. Stabilirea relaţiei Resurse personale. prezentări cu referire
2 dintre succes , eşec şi
Capacităţi şi calităţi la resurse personale
resurse personale , în
adaptarea eficientă la şi valoarea propriei
diferite situaţii de persoane;
viaţă.
Succesul şi eşecul în -Exerciţii de
dezvoltare.Paşi în realizare a unor
depăşirea barierelor, prezentări cu referire
3
la resurse personale
dificultăţilor ,obstacolelor. şi valoarea propriei
persoane
1.2. Aplicarea
I. normelor unui Comportamentul -Discuţii dirijate.
comportament asertiv asertiv,pasiv,agresiv. “Decalogul
din perspectiva unor asertivităţii” pentru
Identitatea
4 interacțiuni pozitive Tipuri de forme de clarificarea celor 10
personală și școlare, familiale și comunicare.Modalităţi de caracteristici ale
relaționarea din comunitate; comunicării asertive
exprimare.Avantaje şi
armonioasă dezavantage

Conflictele-cauze şi -Jocuri de rol pentru


reacţii.Aspecte pozitive exersarea abilităţilor
5 negative.Inevitabilitateaco de exprimare şi
1.3. Modelarea
soluţionre a
stilurilor de nflictelor.Metode de
conflictelor
exprimare a emoțiilor soluţionare.
și sentimentelor în
acord cu nevoile Relaţionarea şi -Dezbateri cu
personale și ale acceptarea . Diversitatea referire la efectele
celorlalți emoţiiilor şi succesului şi
6
sentimentelor:manifesta- eşecului asupra
re,acceptare/neaccepta- personalităţii
re,posibilităţi şi limite

7 Evaluare sumativă Prezentarea


produsului

Portofoliu:

”Reflecţii
personale’’
2.1 Identificarea Viaţa ca sursă de
-Analiza unor
posibilităţilor de învăţare.Roluri şi
învăţare prin experienţe de
8 implicaţii.Diversitatea
implicarea în învăţare din viaţa
comportamentului
viaţa elevilor;
acceptare/neacceptare.
comunităţii;
2.2 Argumentarea
beneficiilor
consumului Publicitatea şi consumul
raţional al unor raţional.Necesităţi reale şi -Discuţii dirijate cu
9 produse şi servicii false .Calitatea genericul:”Ştiu să
,din perspectiva produselor.Cheltueli consum raţional”;-
unei vieţi de raţionale.
calitate ;

Comportament corect. -Crearea unor


povestiri /poveţe
Diversitatea situaţiilor
despre
II. de manifestare : în
familie ,la şcoală ,în comportamentul
10 Asigurarea locuri publice ,în corect manifestat în
activităţi de divertisment diverse situaţii din
calității vieții
,în natură ,in viaţă;-
2.3 Aprecierea vacanţă.Apreciere şi
importanţei autoapreciere.
verticalităţii şi
curajuluiîn Verticalitatea şi -Organizarea unei
manifestarea unui curajul.Semnificaţia şi galerii a eroilor
comportament corect; caracteristicile.Necesitatea preferaţi din opere
şi importanţa literare,cinema,arte,s
manifestării.Modalităţi şi port.etc.,care au
11 context de manifestare. manifestat
verticalitate şi curaj;

-Lecturi comentate
„ Accentuarea
individualităţii prin
verticalitate şi curaj”

Implicarea ca sursă de
dezvoltare.Importanţa
vieţii active .Posibilităţi de -Exerciţii de
implicare în viaţa formare a
12 comunităţii.Proiecte argumentelor pro
personale şi de sau contra pentru o
grup.Beneficii prsonale şi dezbatere de grup :”
comunitare. Voluntariatul trebuie
să devină obligaţie”

13 Evaluare sumativă Desene ,naraţiuni,


Prezentarea produsului prin care să
demonstreze un
Poster comportament corect,
de valoare pentru sine
“Sunt mândru de şi cei din jur .
comportamentul meu ”

-Discuţie dirijată:

Moda în diversitate
Tendinţele modei şi
3.1. Relaţia despre şi efectele ei asupra
sănătatea
aspectele riscante ale sănătăîi
elevilor.Moda,caractrul
modului de viaţă a adolescenţilor;
temporar.Diversitatea
14 adolescentului cu
exprimării .Situaţiile de -Prezentarea unor
accentuarea
viaţă şi modă . Atitudinea filmuleţe despre
impactului asupra
moderată şi raţională în tendinţa
sănătății lui.
raport cu sănătatea. adolescenţilor de a fi
moderni şi riscurile
la care se supun;

Comportamente -Redactarea unor


riscante şi infecţiile fişe informaţionale
sexual pentru adolescenţi
transmisibile.Infecţii despre factorii de risc
sexual transmisibile.Mod în cazul relaţiilor
15
3.2. Stabilirea de manifestare .Riscuri sexuale neorotejate;
relaţiei dintre pentru sănătate şi
responsabilităţile dezvoltarea ;
III. /iresposabilităţile faţă ulterioară.Modalităţi de
de propria sănătate şi prevenire a riscurilor.
Modul de viață consecinţele pentru
sănătos dezvoltarea ulterioară Sarcina în -Prezentarea unor
şi starea de bine ; adolescenţă:riscuri filmuleţe despre
pentru mamă şi sarcina în
copil.Riscuri de ordin adolescenţă ,infecţii
16 fiziologic şi sexual transmisibile
social .Comportamentul
3.3. Argumentarea adecvat şi asumarea
necesităţiide a rezista responsabilităţii de catre
tentaţiilor fată şi băiat.
periculoase pentru
-Adolescenţa şi nutriţia Aplicaţii „Imaginea
propria sănătate ,în
corectă.Nutriţia şi rolul de sine”,desenează-le
baza informaţiilor
acesteia în creşterea şi aşa cum te
accesibile.
dezvoltarea vezi,discută cu
organizmului.Regimul colegul tău despre
17
alimentar desen;
corect.Pericolele unei
alimentaţii
incorecte.Riscurile
consumului de fast food.

18 -Toxicomania : Studiu de
consecinţe nefaste caz:Toxocomania şi
individuale şi sociale . consecinţele nefaste
asupra organizmului
Cauze ale ăi societăţii în
toxicomaniei.Influenţe întregime.
asupra
dezvoltăriipsihofiziologic
e şi sociale.Dificultatea
renunţării la substanţele
toxice.Pericolul utilizării
medicamentelor fără
prescripţia medicului.

Evaluare sumativă Poster elaborat


în grup:
Prezentarea
19 produsului Substanţe
toxice care
pot declanşa
dependenţă
Piaţa muncii şi deciziile -Proiect individual
în carieră.Piaţa la tema “Eu ,profesia
muncii .specificul şi piaţa muncii”;
funcţionării,factori de
dezvoltare.Profesii şi -Identificarea
meserii solicitate pe piaţa angajatorilor care pot
muncii din Republica oferi oportunităţi de
Moldova.Piaţa muncii şi practică în domeniul
decizia ăn carieră. ales ;

-Cercetarea gradului
de solicitare a
diferitor profesii pe
20/21
piaţa muncii din
Republica Moldova;

-Colectarea
informațiilor despre
4.1 Corelarea
instituții care oferă
acţiunilor de evoluţie
studii în domeniile
în carieră cu
preferate;
potenţialul individual
IV. şi perspectivele pieţii
muncii;
Proiectarea
carierei
profesionale și
22
dezvoltarea Inteligențele multiple și
spiritului profesiile. Caracteristici -Realizarea testelor
antreprenorial ale diferitor tipuri de de cunoaștere a
inteligență. Corelarea aptitudinilor pentru a
profesiilor cu tipul de planifica dezvoltarea
inteligență dominant. lor;
CV-ul și scrisoarea de -Redactarea CV-
23 intenție. Structură, urilor cu diferită
secțiuni importante. destinație;
Evaluarea produselor.

Proiectarea -Identificarea
Voluntariatul și persoanelor cu
carierei dezvoltarea personală.
4.2. Valorificarea experiență de
profesionale și oportunităților oferite de Dezvoltare personală prin
voluntariat în
dezvoltarea comunitatea activități de voluntariat.
24 școlară, locală și piața Domenii de implicare în comunitate și a
spiritului muncii pentru lansarea activități de voluntariat. oportunităților pentru
inițiativelor personale și activitatea de
antreprenorial a activităților
Planificarea activității de
voluntariat. voluntariat.
antreprenoriale;

-Analiza diferitor
De la idee la afacere. surse pentru a lua o
Evaluarea inițială a decizie de carieră:
25
ideilor de afaceri. rapoarte ANOFM
Corelarea cu interesele (www.anofm.md),
4.3. Proiectarea comunității. Dezvoltarea anunțuri de angajare,
traseului educațional ideii de afacere. articole ale
și profesional în baza experților, opinii ale
sistemului de părinților,
atitudini și valori. profesioniștilor etc.;

Proiectul de carieră.
Atitudini și valori în
deciziile de carieră.
Traseu educațional/traseu
26 profesional. Elaborarea și
evaluarea proiectului în
baza criteriilor stabilite.

27 Evaluare sumativă Produs


Proiectul
de carieră.
Proiectul de carieră
poate fi prezentat
diferitor persoane
pentru a colecta
feedback, precum și
celor care pot sprijini
realizarea
activităților
planificate. În Proiect
sunt incluse și
acțiunile de
voluntariat

Reguli de -Simularea diferitor


comportament în cazul situații (prin imagini,
5.1 .Descrierea incendiilor casnice și în filmulețe,
modalității de acțiune localuri publice. Acțiuni instrumente TIC) cu
în caz de incendiu, în personale și colective de întreprinderea
28 baza regulilor de protecție și salvare. acțiunilor de formare
securitate; a unui comportament
adecvat și
responsabil în cazul
incendiilor casnice și
5.2. Analiza în localuri publice;
posibilelor capcane
on-line, privind riscul
pentru integritatea
morală și viața Traficul rutier. Semnele
elevului; de circulație rutieră. -Joc de rol pentru
Necesitatea cunoașterii exersarea
29 semnelor de circulație ca comportamentului în
pieton, pasager și stradă și în alte locuri
conducător al mijloacelor periculoase;
de transport.

5.3. Aprecierea
securității ecologice Securitatea ecologică în
în comunitate, în comunitate. Securitate -Analizarea unor
baza unor criterii ecologică. Modalități de studii de caz sau din
oferite; asigurare. Implicare viața reală cu referire
30
personală. la securitatea
ecologică în
. comunitate;.
V.
Securitatea elevului pe
Securitatea timpul vacanței. Situații -Elaborarea unor
de pericol și risc. Reguli proiecte de activități
personală de comportament. referitoare la odihna
31 5.4. Proiectarea Utilizarea bazinelor activă a elevului și
activităților în acvatice. Riscul de înec. securitatea lui în
vacanță, din Prim-ajutor în caz de înec, vacanță;
perspectiva asigurării mușcătură de insecte,
securității personale intoxicații alimentare etc
.

Oportunitățile și -Referate, postere cu


capcanele on-line. tematica: Viață on-
Avantajele și riscurile line: oportunități și
32 utilizării surselor de capcane
informare și comunicare
on-line. Posibile capcane.
Mod de reacționare.

33 Evaluare sumativă Produs


Pliant
despre securitatea
elevului în vacanță,
elaborat în grup și
repartizat în
instituție.

34 Privire generală

S-ar putea să vă placă și