Sunteți pe pagina 1din 7

Dimensiunea 1.

Unitatea de învățare Identitatea personală și Data Obser- N/o


relaționarea armonioasă vații
5 modul
Unități de Unități de conținut Activități de învățare și produse
competență recomandate de studiu

1.1. Stabilirea relaţiei 1.Imaginea de sine și • Exerciţii de completare a fișelor,


dintre stima de sine. discuţii, studii de caz, exerciţii de
schimbările Oportunităţile și auto-reflecţie privitor la provocările
specifice vârstei vâr- stei;
și oportunităţile provocările vârstei.
• Analizarea unor texte pentru
formării unei 2. Emoțiile, sentimentele și identificarea semnelor unui
imagini de sine voința de a face față comportament de intimidare;
autentice; acestora. Rezistenţa la • Discuţii asupra unor studii de caz,
1.2. Analiza factorilor pierderi și schimbare. vizionarea filmelor, lectura textelor
con- structivi și 3.Factorii constructivi și literare cu referire la comunicare și
distructivi în distructivi ai unei relații. relaţii iniţiate în spaţiul virtual;
relaţiile cu Stop intimidarea. • Exerciţii-dezbateri cu tematica Relația
semenii și adulţii 4.Comportamentul tolerant constructivă versus relația toxică,
în vederea preve- Comunicarea reală versus comu-
nirii și non-discrimi- natoriu în nicarea virtuală;
intimidărilor; relații. • Exerciţii individuale și de grup pentru
1.3. Modelarea unui
5.Arta comunicării reale și ilustrarea unui comportament
virtuale.
compor- tament Deschidere spre comunicare, tolerant.
tolerant și non- beneficii.
discriminatoriu în Produs
relaţiile reale și 6.Proiect de grup: Relaționez cu ceilalți
virtuale.
Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții Data Obser- N/o
vații
2 modul
Unități de Unități de conținut Activități de învățare și produse
recomandate de studiu
competență

1.1 Descrierea 1. Sursele de informare: avantaje • Elaborarea unui eseu despre manifestarea
caracteristicilor și dezavantaje. Comunicarea demnităţii în comunicarea cu diferite grupuri 18.10
directă, sursă de informare. Noile – ţintă;
demnităţii și com-
tehnologii: posibilităţi și limite. • Realizarea unor scurte interviuri adresate
portamentului 2. Demnitatea. Identitatea colegilor de clasă sau părinţilor despre traiul
demn, preadolescentului și demnitatea. decent; 25.10
demonstrate în Manifestarea demnităţii în grupul de • Sondaje de opinie cu privire la identificarea
raport cu sine și semeni, în relaţia cu adulţii, în probleme lor comunităţii;
cu cei din jur; relaţia cu persoanele de sex opus. • Autoprezentare cu genericul: „A fi stăpânul
3. Traiul decent. Percepţii, propriei vieți/propriului destin”;
1.2 Analiza • Realizarea unei hărţi a viitorului;
caracteristici, priorităţi ale
condiţiilor și vieţii. Studiile și munca – • Prezentarea unor personaje , din opere
01.11
modalităţilor de modalităţi de asigurare. literare citite recent, care manifestă
realizare a traiului 4. Impactul deciziilor asupra demnitate.
decent; viitorului. Diversitatea situaţiilor de
viaţă și deciziile. Factorii care Produs
1.3Argumentarea Dialog cu caracter prospectiv, în care doi elevi
08.11
influenţează deciziile: familia,
rolului să simuleze întâlnirea lor de peste 10 ani și să
grupul de prieteni, colegii de clasă,
implicării oamenii din comunitate. relateze despre corectitudinea deciziilor luate.
personale și a 5. Problemele comunității –
15.11
deciziei corecte probleme personale.
în Identificarea problemelor 22.11
soluţionarea comunităţii. Voluntariatul,
modalitate de soluţionare a
problemelor.
problemelor comunitare.

Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos Data Obser- N/o


vații
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse
recomandate
3 modul
3.1 Descrierea 1. Schimbările organismului în • Discuţie: Caracteristici și reguli pentru de studiu
schimbărilor perioa- da adolescenței. modul de viaţă sănătos; 29.11
fiziologice în Schimbări fiziologice. • Utilizarea TIC în prezentarea vestimentaţiei
perioada Particularităţi de vârstă la băieţi adecvate particularităţilor de vârstă ale
adolescenţei, din și fete. elevilor;
per- spectiva de 2. Vestimentația. Ținuta vestimentară • Interviu pe trepte: Mit și realitate legate de 06.12
gen; în di- verse situaţii. Moda sexualitate;
3.2Analiza vestimentară și igiena personală. • Prezentare: Schimbări ale organismului
posibilităţilor de Rolul vestimentaţiei adecvate în băieţilor și fetelor în perioada
prevenire a riscului menţinerea sănătăţii. adolescenţei;
pen- tru sănătate, 3. Produse și servicii cosmetice. • Studiu de caz: O faţă curată și îngrijită 13.12
prin utiliza- rea Beneficii și riscuri. necesită atenţie zilnică;
4. Sexualitate și mituri. Sexualitate • Dezbateri : Sunt de acord/nu sunt de acord
corectă a produselor
și sex, percepţii sociale, cu utilizarea produselor cosmetice în
și serviciilor 20.12
sexualitatea și vârsta adolescenţei, adolescenţă.
cosmetice, provocări și comportament
vestimentaţiei adecvat.
adecvate, renunţării Produs
5. Spune NU drogurilor și altor Plan de idei: Moda vestimentară și produsele
la droguri; 10.01
substanțe pe- riculoase. Pericolul cosmetice în raport cu sănătatea
consumului drogurilor. Pericolul adolescentului
consumului medicamentelor fără
3.3Aprecierea riscului prescripţia medicului.
aso- ciat
comportamentului 17.01
sexual în
preadolescenţă, din
perspectiva posibile-
lor consecinţe de
ordin social și
fiziologic.
Dimensiunea 4. Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului Data Observ- N/o
antreprenorial ații

Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse 4 modul


recomandate de studiu

4.1Autoevaluarea 1. Trasee profesionale și școlare. • Identificarea persoanelor din comunitate


potenţialului Traseul școlar și perspectiva pentru care au mai multe trasee profesionale;
individual din traseul pro- fesional. Calităţile • Interviuri cu persoane de succes din
perspectiva proiec- personale și succesul în carieră. comunitate în baza unui set de întrebări;
tării carierei Avantaje și riscuri ale diferitor tra- • Realizarea testului pentru stabilirea tipului
școlare și see profesionale. de tem- perament și identificării profesiilor
profesionale; 2. Temperamentul și profesia. potrivite diferitor tipuri de temperament;
4.2 Formularea Tipuri de temperament. • Descrierea intereselor, preferinţelor și 24.01
iniţiativelor Compatibilitatea cu diverse calităţilor per- sonale;
personale și/sau a profesii. • Cercetarea resurselor comunitare din
activităţilor de an- 3. Interesele și preferințele perspectiva elaborării ideilor de afaceri; 31.01
treprenoriat, în baza profesiona- le. Preferinţe pentru • Formularea obiectivelor și acţiunilor pentru
oportunităţile oferite viitoarea profesie. proiectul de carieră.
de comunitatea Domeniile profesionale și
școlară și locală; potenţialul per- sonal. Produs
4.3 Argumentarea 4. Istorii de succes în carieră. Factori Proiect de carieră. Obiective, acţiuni, termeni
deciziei privind pozitivi și negativi în dezvoltarea și rezulta- te ale realizării scopului final. 07.02
profesia potrivită în carierei. Calităţile unui om de
baza cercetării lumii succes. Efortul școlar și perso- nal
profesiilor și a în devenirea profesională.
sistemului de 5. Ideea mea de afaceri. Resursele și
atitudini și valori. proble- mele comunităţii. Idei 14.02
pentru rezolvarea problemelor.
6. Obiective și acțiuni pentru
proiectul de carieră. Obiective pe 21.02
termen lung și scurt. Importanţa
obiectivelor în apropierea visu- lui 28.02
profesional.

Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală Data Obser-


vații

Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse 1modul


recomandate de studiu

1. Situațiilede risc de origine 06.09


5.1Descrierea naturală: geofi- zică; geologică; • Prezentarea diverselor situaţii de risc de
recoman- dărilor meteorologică. origine na- turală, în baza lecturii textelor
instituţiilor pu- 2. Recomandările instituțiilor tematice, a vizionării secvenţelor video,
blice privind publice privind acțiunile imagini;
populației în situații
acţiunile • Exerciţii de simulare a acţiunilor în caz 13.09
excepționale. Acţiuni colective și
populaţiei în perso- nale. de diverse situaţii excepţionale (evacuare
situaţii 3. Siguranța în locurile publice și în etc.);
excepţionale; mulțime. Posibile situaţii de risc. • Studiu de caz: Mod de comportament în 20.09
5.2 Acordarea primului Mod de comporta- ment. locuri aglome- rate;
aju- tor în caz de 4. Primul ajutor în caz de traume și • Vizite în instituţiile publice care asigură
traume, prin înec. Ti- puri de traume. Acţiuni protecţia în situaţii excepţionale și de
simularea diverselor urgente. Modalităţi de contactare a risc major; dialog cu reprezentanţii
situaţii posibile; instituţiilor specializate. instituţiilor respective;
5.3 Adaptarea 5. Drepturile utilizatorilor la o • Activităţi practice: Trusa medicală, Chem
comporta- mentului experiență on-line sigură. ambulanța, Acord primul ajutor;
în reţelele on- line, Posibilităţi și limite ale • Discuţii frontale: Cum evit situațiile de risc în
din perspectiva pre- utilizatorului on-line. Siguranţa spațiul
venirii situaţiilor de utilizării surselor on-line. on-line.
risc. Prevenirea situaţiilor de risc.
Luarea deciziilor privind acţiunile Produs
de protecţie cu referire la situaţiile Galeria: Securitatea personală în locuri
de risc. publice, în natu- ră, pe rețelele on-line.
6. Siguranța în utilizarea
dispozitivelor elec- trice. Pericolul
de electrocutare.

S-ar putea să vă placă și