Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.3.2. pentru portofoliul individual.

Proiectarea unei programe de opțional (120 min)

Elaborați un set coerent de competențe generale, competențe specifice și activități de învățare asociate care ar putea
sta la baza unei propunere de programă de opțional pentru învățământul primar în acord cu modelului curent de proiectare
SAU
Comparați modelul de proiectare al unei programe școlare pentru o disciplină opțională cu actualul model de proiectare utilizat
în învățământul primar, evidențiind aspectele convergente și divergente cu acesta.

REZOLVARE

DENUMIREA OPŢIONALULUI: ,,SUNT UNIC”


TIPUL OPȚIONALULUI: LA NIVELUL ARIEI CURRICULARE CONSILIERE SI ORIENTARE
CLASA: a IV- a A
COMPETENTE GENERALE
1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine.
2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate.
3. Dzvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare.
4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei.
5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate.

Competente specifice Activități de învățare


1.1. Perfectionarea abilităţilor de autoevaluare realistă a  aplicarea de chestionare de interese si abilitati;
propriilor caracteristici. discutii pe baza rezultatelor
 exerciţii pentru identificarea asemănărilor şi
1.2 Dezvoltarea inteligenţei intrapersonală şi deosebirilor prin compararea cu ceilalţi
interpersonală  discuţie colectivă având ca temă diversitatea
naţională, culturală şi etnică
1.3 Perfecţionarea abilităţilor de autoreglare  jocuri de autocunoaştere
emoţională şi comportamentală în situaţii diverse legate  scenarii situaţionale, simulări ale unor situaţii
de viaţă concrete de viaţă
 chestionare de interese şi abilităţi
1.4. Identificarea caracteristicilor spaţiului personal.  dezbatere pe tema: „E bine sau nu să ne depăşim
limitele”
1.5 Analizarea asemănărilor şi diferenţelor dintre copii  brainstorming pe tema modalităţilor eficiente în
de naţionalităţi şi culturi diferite evitarea stresului
 analiza propriilor trăiri şi emoţii
 discuţii de grup pe tema respectării spaţiului
personal şi a nevoii de intimitate
 proiect individual – autoevaluare realistă a
propriilor caracteristici

2. COMUNICARE ȘI ABILITĂȚI SOCIALE


Competente specifice Exemple de activităţi de învăţare
2.1. Exersarea abilităţilor de ascultare activă şi  Dialoguri pe teme date
exprimare asertivă în vederea creşterii eficienţei  Exerciţii de transmitere a mesajelor prin limbaj
comunicării în cadrul relaţiilor interumane nonverbal
 Proiect de grup – realizarea unui scenariu pe o

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
temă la alegere / punerea în scenă.
• Jocuri de rol, scenete;
2.2. Analizarea diferenţelor între tipuri de familii • Vizite, interviuri cu elevi, profesori, diriginti din
gimnaziu
 Jocuri de rol – evenimente cotidiene
 Studiu de caz în vederea soluţionării unei
probleme de viaţă
 Testul familiei

3. Managementul informaţiilor şi învăţării.


Competente specifice Exemple de activităţi de învăţare
3.1. Selectarea diferitelor tipuri de informaţii necesare în ● Exersarea unor strategii de căutare a informaţiilor
activitatea de învăţare • Discutii de grup privind conditiile optime de învatare,
exemplificare prin situatii personale;
• Colaje, postere, desene pentru evidentierea
3.2. Exersarea abilităţi de planificare a învăţării conditiilor optime de învatare;
• Realizarea unor sarcini de lucru variate folosind TIC
(în laboratorul de informatica sau pe calculatorul
personal de acasa).
· Aplicarea, în mod practic, a unor metode eficiente
de învăţare
· Discuţie colectivă având ca temă planificarea
învăţării
Vizite, întâlniri, activităţi de colaborare

4. Planificarea carierei.
Competente specifice Exemple de activităţi de învăţare
4.1. Exemplificarea activităţilor şi meseriilor în care este  Jocuri şi exerciţii de recunoaştere a unor meserii
necesar lucrul individual / în achipă individuale şi de echipă
4.2. Descrierea meseriilor utilizând termeni specifici  Desene, postere, compuneri
 Realizarea unui dicţionar al meseriilor

5. Calitatea stilului de viaţă.


Competente specifice Exemple de activităţi de învăţare
5.1.Exemplificarea de alternative ale unei probleme · Exerciţii de luare de decizii în situaţii relevante pentru
copii / situaţii de risc
· Analiza unei situaţii de viaţă urmând strict etapele
luării unei decizii
5.2. Exersarea abilităţilor de luare a deciziilor · Brainstorming pe tema alternativelor în rezolvarea
unor probleme
• Jurnalul personal: impresiile notate în timpul orelor de
Consiliere si orientare
· Exercitii de formulare de argumente pentru a sustine
o decizie (indicata de învatator
· Analiza critică a alternativelor unei probleme
 Exerciţii de stimulare a creativităţii

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020