Sunteți pe pagina 1din 7

Activitatea 3.1.

3 Descrierea unei activități de învățare ca RED

PROIECT DIDACTIC

DATA:

CLASA: a VI-a B

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare

OBIECTUL: CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALA

TEMA: Recapitularea în sprijinul învățării

DIRIGINTE: prof. Nițulescu Bogdan

COMPETENȚE SPECIFICE 3.1 Autoevaluarea progreselor în învățare,utilizând instrumente simple de planificare și


monitorizare

3.2 Manifestarea interesului pentru a învăța de la ceilalți și pentru a-i sprijini pe ceilalți în
învățare

STRATEGII DIDACTICE

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, expunerea, problematizarea, studiul de caz, , Copacul ideilor,
brainstorming,metoda ciorchinelui, chestionarul.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe, imagini adecvate, cărţi, manualul, chestionare.

BIBLIOGRAFIE: Îndrumar de dirigenţie, autori Mirela Comşa, Maria Puia, Editura Niculescu, Bucureşti, 2007.

Consiliere şi orientare, autori Daniela Sălăgean, Steliana Eliade, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca,
2007.

Ora de dirigenţie, autori Elena Irimie, Monica Robea, Mircea Ionel, Tribuna învăţământului,
Bucureşti, 1993.

ORGANIZAREA TIMPULUI: 45 minute

1
SCENARIUL DIDACTIC

STRATEGII DIDACTICE

EVENIMENTELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA Evaluare

LECŢIEI C.S PROFESORULUI ELEVILOR Metode Mijloace de Forme de


. organizar
învăţământ e

1. MOMENT Dirigintele stabileşte ordinea şi Elevii îşi pregătesc ce


disciplina, apoi se pregătesc necesare orei de
ORGANIZATORIC materialele necesare orei de dirigenţie. conversaţia frontală
dirigenţie.

Se notează absenţele.

3.1

2. DISCUTAREA Se discută situaţia la învăţătură şi Elevii participă cu interes


PROBLEMELOR disciplină , se rezolvă micile la discuţie.
conversaţia
ORGANIZATORICE probleme dacă este cazul.
ALE CLASEI
Se va accentua importanţa
comunicării şi colaborării dintre ei, explicaţia
cu familia, cu dirigintele sau cu alţi
factori, pentru a soluţiona
problemele specifice vârstei şi orice
problemă care apare în general.

3.1

3. TRECEREA LA - Câţi dintre voi îşi fac temele Elevii răspund la


TEMA NOUĂ zilnic? întrebări.
conversaţia
- De ce aveţi nevoie să vă faceţi
temele repede şi corect? Frontală

- De ce învăţăm? Care este


motivul pentru care voi învăţaţi? - Pentru a şti cât mai
multe lucruri, pentru studiul de caz
note mari, pentru a-i face Cărţi
pe părinţi fericiţi sau
Trecerea la tema nouă se va pentru a ajunge cineva în
realiza prin prezentarea unui studiu viaţă.
de caz în urma căruia vor putea fi
extrase regulile unei învăţări
eficiente, aceste informaţii venind
chiar de la elevi. expunerea
Se prezintă o poveste în care sunt
prezentate personaje cu care elevii
se pot identifica.( ANEXA 1 )

- Care sunt motivele pentru care


Andrei nu reuşeşte să-şi facă
problemati- Anexa 1
temele, iar atunci când le face, sunt
3.2 pline de greşeli? zarea

- Cum şi când este indicat să ne - Andrei ar trebui să-şi


pregătim temele? facă temele doar în
frontală
camera sa, în linişte, fără
- la masa de lucru (birou), după televizor;
odihnă;
- Ar trebui să-şi facă conversaţia
- trebuie evitate zgomotele; temele după ce a dormit
- camera trebuie să fie luminată şi o oră înainte;
aerisită; - Înainte de a-şi face
- informaţiile se reţin cel mai bine temele ar trebui să-şi
dimineaţa între orele 9-10 sau aranjeze toate cele
după-amiaza între 17-19; necesare scrierii temelor.

- după 30-40 min. de studiu se face


o pauză de 15-20 min. pentru
odihnă.

4. ANUNŢAREA - Astăzi, la ora de dirigenţie vom


TEMEI ŞI A discuta despre modul
OBIECTIVELOR Recapitularea în sprijinul învățării, Elevii conştientizează
obiectivele şi vor scrie
unde şi când este bine să ne explicaţia frontală
pregătim temele pentru a doua zi, apoi titlul în caiete.
de asemenea vom realiza împreună
paşii unei învăţări eficiente.
Voi scrie pe tablă titlul lecţiei.

5. PREZENTAREA - Copii, ce înseamnă a Dicţionare


NOULUI CONŢINUT recapitula?

A recapitula este a relua un


material învățat , insistând
asupra punctelor cele mai
importante.

Se realizează o schemă la tablă


aplicând metoda Copacul ideilor
prin care elevii vor da şi alte
sinonime ale verbului „recapitula”.
Ei vor apela şi la dicţionarul limbii
române pentru a da cât mai multe
informaţii.

Deci, a recapitula înseamnă a metoda

relua un material învățat , ciorchinelui


insistând asupra punctelor cele
observarea
mai importante.
sistemati
Rând pe rând, elevii -că
depun bileţelele intr-un
###Elevii vor concepe individual bol dupa care se vor Bilete individu-
câte un proverb pornind de la cei 4 extrage 2-3 soluții.Ceilați ală
termeni școală, vor incerca să
perseverență, identifice,,creatorul’’ studiul de caz
reușită,bucurie

Regulile unei învăţări eficiente:

- citirea integrală a lecţiei;


- citirea atentă;
- realizarea unui rezumat, a unei
scheme a lecţiei;
- învăţarea logică;
- repetarea;
- reproducerea rezumatului; Elevii notează în caiete
- repetarea. regulile unei învăţări
Se vor lectura și după aceea eficiente.
dezbate diferite situații problemă
din manual sau fișele de lucru.

Elevii notează
proverbele în caiete.
planşe
6. ASIGURAREA În continuare fiecare elev va primi Completează cu atenţie
o fișă referitoare la rolul învățării. fișa.
FEED-BACK-ULUI chestiona- individu-
rul ală

7. APRECIERI Voi face aprecieri verbale cu


VERBALE privire la modul cum au răspuns
elevii.

Ora se încheie prin anunţarea Îşi notează în caiete


tema.
temei pentru săptămâna care
urmează: „Ce pot face ca să devin
premiant??”