Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

2 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de


certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică – O.M.E.N. nr. 4434 din 29.08.2014 –
modificată prin O.M.E.C. nr. 4321 din 22.05.2020
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Nr………….. din ……………..

FIŞA DE EVALUARE
în vederea certificării calificării profesionale
anul școlar 2019 – 2020
sesiunea: iunie 2020
Numele şi prenumele candidatului: HASNA N. MIHAI – CRISTIAN
Centrul de examen unde se susține examenul: Liceul Tehnologic „Mihai Novac” Oraviţa, jud. Caraş-Severin
Unitatea de învățământ de unde provine candidatul: Liceul Tehnologic „Mihai Novac” Oraviţa, jud. Caraş-Severin
calificare profesională: mecanic agricol
Standard de pregătire profesională (S.P.P.) aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice
nr. 4121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 și
4 ale Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic
Rezultate ale învățării vizate (conform S.P.P.):
Cunoştinţe
8.1.2. Parametrii de funcționare ai mașinilor, utilajelor și instalațiilor agricole
8.1.5. Construcția și funcționarea mașinilor și instalațiilor agricole: construcția și funcționarea mașinilor agricole de
administrat îngrășăminte și amendamente;
8.1.9. Cunoașterea tehnicilor de stocare a utilajelor în perioada de inactivitate: stocarea mașinilor agricole de
administrat îngrășăminte și amendamente;
8.1.10. Norme de S.S.M. (Sănătatea și Securitatea Muncii), de protecția mediului și P.S.I. (Paza și Stingerea
Incendiilor) specifice
Abilităţi
8.2.12. Identificarea elementelor componente ale mașinilor agricole de administrat îngrășăminte și amendamente;
8.2.13. Descrierea funcționării mașinilor agricole de administrat îngrășăminte și amendamente;
8.2.36. Descrierea modului de stocare a mașinilor agricole de administrat îngrășăminte și amendamente;
8.2.39. Aplicarea normelor de SSM (Sănătatea și Securitatea Muncii), de protecția mediului și P.S.I. (Paza și Stingerea
Incendiilor) specifice
8.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate;
8.2.41. Comunicarea / raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate;
Atitudini
8.3.3. Preocuparea permanentă pentru identificarea corectă a parametrilor funcționali;
8.3.4. Responsabilitate și atenție în demontarea și montarea mașinilor și instalațiilor în vederea reparării;
8.3.5. Preocuparea permanentă pentru realizarea unor lucrări de calitate;
8.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;
8.3.8. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme;
TIPURI CONSTRUCTIVE DE MAȘINI DE FERTILIZAT CU
Titlul proiectului:
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE SOLIDE ȘI AMENDAMENTE
Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: BĂRBULESCU DIMITRIE, prof. ing. mecanic /
mecanic agricol

Nr. Criterii de Indicatori de realizare Punctaj Punctaj acordat


crt. evaluare a maxim pe Evaluator Evaluator
proiectului indicator 1 2
realizat de
candidat
1. Planificarea Organizarea conținuturilor este 10 p
elaborării realizată într-o manieră logică și
proiectului coerentă.
(20 p) Documentarea în vederea realizării 10 p
temei de proiect este corespunzătoare

1
Nr. Criterii de Indicatori de realizare Punctaj Punctaj acordat
crt. evaluare a maxim pe Evaluator Evaluator
proiectului indicator 1 2
realizat de
2. Realizarea părții Modul de dezvoltare a conținuturilor 15 p
scrise a se raportează adecvat și echilibrat la
proiectului tema proiectului
(80 p) Dezvoltarea conținuturilor este 30 p
realizată astfel încât să fie abordate
toate aspectele esențiale necesare unei
corecte argumentări a ideilor
Proiectul poate avea aplicabilitate 10 p
practică
Prezentarea normelor de sănătate și 15 p
securitate în muncă, PSI și protecția
mediului aplicabile la tema dată
Utilizarea terminologiei de 10 p
specialitate în redactarea proiectului
Punctaj total 100 p
Punctaj final (Total punctaj evaluator 1 + Total punctaj evaluator 2) /
2

Rezultatul final stabilit de Comisia de examinare pe baza evaluării proiectului:


Cu 100 p – 94,99 p 84,99 p 74,99 p –
punctajul 95 p – 85 p – 75 p 60 p
final
Admis
Cu Excelen Foarte Bine Satisfăcăt
calificativ t bine or
ul

Respins □ cu punctajul final

Evaluatori:
(numele, prenumele şi semnătura)
Evaluator 1: ………………………………….

Evaluator 2: ………………………………….

Data: …………………..

2
Preşedinte de comisie:
(numele, prenumele şi semnătura)

…………………………………………