Sunteți pe pagina 1din 30

BDITURA 8F.

M-Rl NEAMIU

- ~

CANONUL

- ~'M-

A,CA,FTISTU'L

I '.

,

..



CANO'N'UL S,l ACA:F"TISTTl'L ! f,IIUIDL'U1 MIR[tDI MD[,f D)'lt

MJNA,"

din slu,jb:a Ii vleata sf,lntului pentru ajutorul celor alup:riti~

P'esna '1. 'g'l084. Irmo's.· Deschide-vetu sur-a mea" .• Sftnte MU(Lni'c~ M,inaJ, r08.]i.-te lui Dumnszeu p :.nlru not,

M ie c,e[ui ce ei I1S'h!SC, po memrea ,I nl,'VIQI-' intlle tale cele vlteze, Min',1 pururea p,oml'" _ nlte, raagl-te ,s,1 ml: se tri: 'nHI, str,iUuc,i'rll,aJ, de,

~------..__

IlIm~o,l, d1UUolre, gonlnd norul ne,cl1Qo,:UntU

mele,

-.

Sfinte muc ~nice Mini .roago-t,e ...

Duri nd a vedei, nern t1 rlrea eeeaee VII sl - fie, ai volt a murll"ucenfc'f munelndu-te ~av., niad p,aUmUor' celul ee cu moarteaeu SW'pa t pre moarte, M,ina fe:d :ife.

..

I

Sfinte macenlce M,ina, roaga-ie., •.

. Ne,s,p~imantiDdu ... te de dure'rea cea mare a muncUori, aVillG dvnl dumn:e,z,eeasciJ a,1 mars catre nevDintl strig'llu;I~, ne,ci'utln,du"'ml nlmenea, am venit. de 5i,m,I chemat,

Sla:'9'o"., Si acum, •.

Din pOI'rtUe i&~uJui m'au sees eela ce s'au Intrupat diDtiue', prlmtnd m'Q~ufe·debun,A voie, tlind eu omorlt de, 'm!ncar~ea, eea rea .,8 lamuutut, ceeace e~ti en. total larA priba'O~.

. P~:sna A,~ Irmos, 'Cela, c~ :~ade intru slava .. - S-ftnt a.mueentee Hi,na, ro.agJi .. te •. ",

Nu iil.tru inteJepcli'l1ne ,I in" p'ufer.e:.~~, eo g,tropi"ea s,81lgiurUor tale ~i sttns Ie"'"

,.S!in1e mll:cenic'e ,Mhul" roaga~teal" ratrcul a jnulfnr dumnezei~ tabira dr,acil'or 51'a

Intlrtl,ndu-,sl::· 1irID'U~ Idle covinbde taie cele . ,cuftnl,d.a,t j lar Biserica hd Dumnezeu. s'a a:" _

.' prea l'Qtelepfe~~ te cb:lnuUl, pre floe flrA de . dapai. MU.c,enice prea f,ericlteMina '"redo'i·

.' 'mill. cu vloe de bo'o cnll~J J, 50cotind ,ea ,t ..-.-..;:'_'-: -_ I ule -de laud,i ..

,plica cu ,aeetea, . ina. ',e,r,icite" .

S,fin',e, mucenice M~.naJ roaga ... te ....

Sfinte mucenlce MIRa,;, _-O'iI!gi,-le.l. C'U SpiozUf,areapre lema incblp,ue,U patl ..

UUI,ndu .... te co o,chU 'cei, de' ,gind: elf r I rna Cruei.i, care a. albortt pre ~a'rpele c~l a-

D'Dmau,I:, aj: sUf'erU ,aapr'mea cb~DurUor tru... mat, ,Mucel1ice ,; jar ~uv'iterne r a lld,S,n du...-b;!',

puhd IC~~le ell multi grJeu"a'te' 'CQ vifejia ,10- prlciauesc ·t.ie desfatarile eele "Un leer prea

dtd:ui, '. ina.. ferj:lcUe~ vtteazule.

S,flnle mucenlee Mina" rOB:ga-l,e"I' ••

,Nesuferhnt purUfe,a. ,pomenita a ve,de,a, 0- dlr',ind p're flumo1ezeu" 'te-ai de pI rtar pstretar:J,~;rq monil, glsJndu .. te pre tlne spn= ehl .. outre ,I spre' nev'oinl,.'1 care re~ai sl ~,Ir"n CEI,

gand hftJrU. . -

·5,10,,8... ,~j acum. ....

~ _ Ca 0 mas. 'lnsufletUA ai loc,ipuf lotrutine' .R4fnea 'viJetfi neastre, ca un -fug 110 te-al ars fUn.d fecul ,i ea 0 vie neadlpatt odrlsle',n s,~rugl.truJ. 'cle,~ neiltl,c,rat;l 'Cee;;ce' _ e,t) j'lfl",__', ....--~

prihanl" "::o.....;,.~~

..

. .

Sfl~nle Muceni~,e Mh18" roaga~te'" ..

Luat ... al h;pUe de durer] nreste fire pathnltorul " Ie!" CD dr,agostea cea du' nezreeasilcl , bfruin,du .. tL fJrea ta, nu·ti fAiceai uitare M,ina.

indem,Dandu~te ,a sir. ui c,itre c'biouri DtU::U"" ran d u .. ' t'e.

Slava,. j ;;1 fJj,cum .. -

N'lscut-ai pre Du:mnlezeu, carele s'au in, ... trupat negr,lit, ,'(din dllJ-,f ca s~ din :s:,ln"ai urile tale; pre: acela ce Sf' eunoaste in lQoui fJ,r,i ,I In doul VQ,id, c;I~upil clUvifn't,l, uumne'zc,e,a.sca,~ ceeace e,U ,nefspHitl die Iluntl.

Pesna 5~ Irmos :' N ecredinc" o~ii nu or vede a.", Sftnte Mucenice Mina, roaga-te.,,",

Si'rllucU ... ai cu rasele eete .~um,h1o'ase ale nU.I,ceni'ciel,latune cin,dn d LI mnezelrea cea Imp"acl,a.tl prea Jot:'! ',e pte. 'Ii al lumlnat plh1fri'e credinclol,uor pI1imUorule" ,ina plea liudate:.

Sftnte Mu'c,enica - 'ina~ TO,oga-te .•

Pie,r'dutu· s's t'l~dl gandirel vrijma,Uot eu rabcl.,area ta cea tare, c,i, nici Ioamea, nle

- ~

b~,f.IUet nid arsura, niei usturimea spfnHori

a'au timpit o,sirJ~a ta

\

Slava.,~., S i RCDl"l1 •••

····Isc,indu .. ,se din tine Izbavitorule mai pr - sus d-lir'e, mi. fnnoe:jte eel stricat, man~ll. indu§ID,E'i din blesternul rC'!'] de temut, M,aic,1 a lui Dumnezeu '·pre,acl1ratl, pre care roa81,''( lei s::i 'De mlghlim not

Pesna 6., II mos ..

Shig,aJ·a mai 'natnle iRChi'puind'!i'"

... I'"

Sfint,eMucenice Mina" roaga .. ,e.~.

Flr,1 de dureri ramA'i arz,andu ... te bi fOIC:, ,I ~ frecandu""ti"'sa ceastele cu tirsani de pAr;

. -' 'lnd fmpreunl cu tlne Da.nJI C,I [ dumne-

zeesc, te Intarea pre: tine Mina ..

stInt ~ Muc ~nice Mine" roagi .. te.;

St.ltu t .. al lnalnlea Iili v nurllor ctl,or tiran,e~ uti -ju"ecA.ndu ... te ~$i vJd:ind lm~elac,iU'ne,a, _,M'ln. pururea f'l!ricUe; far pre Un~ te .. ~. ,d,at a 11 ,Itllp de buua cr,edi,rnt;l credlnclosllor,

M '" -

Sflnte Mucenice ina, rO'8ga-fe~, •.

ICU sadorn, pa tlmilor vtale, al us,cat 1~lel;lcltlne~ idoU lor, ,I pre tin e tC"Ii ficut llcal, cinstUe~ Trelml, purtatorule d.e c,hlnur:;,t 'v,re:dnlcule ,de' minu nl M'ina.

Slavi'.1I ~i acum .•.

Vindedl patirnile eele nevit decate aJe stl!J

-9-

, I' • , •

lehdtd m,eu Prea curata, en doetoria bun'. VO~fld cineva a 'fa.Cfl:(lUm,asi parac11S'u~ MUcetl1cuhtl

ti "]~l' tale d - . ~ oK r flr'at de lcoase. dun.·icetirra l~osutui. de mial &US,VQ,

,_ :1.' a.·, ceea ce aJ naseut, (;'1::11;01" ce sunt tn .~

zrce prochimenul :

lume, pre bunul ~i inhtitond Hrtstos

Mhlu'Oat este Dumnezeu, i'ntru Sfinlii 511.,

Condacul g,Eitohdui Mine.; glas ,4. Du mnezeul lui Israil,

Podobie : SUb:, Intru ,adunare bIUecuv,irn,tatl p:re D·t,

. .

Aratatu..f.e-m, aslazi lumit.,. .'ci 'Ev,anglleH:t data Luca, C'9p. 18,. sUh, 2,

y ~

!JiB oastea eea vremelutcate .. au rlpi.t, Ii Zis"all Domnul pilda aeeasta: UD j'udecl·

eeJ~i nes,t:iclc'iaase te-au arirat pArta,: pre lor oarecare, era. tntru 0 cetate, c are' 4a

tine purtato.rule de cbinud M.ina .. , Hrtstca Dumoezeu D'll se teruea '". de: {)lament nu se

Du:tnlDezeul aostru, cela ce este M[]ceniciJo,r rUft~];a., ,Era "i 0 v,Jdu'vl 1£1 cetatea aeeia ~I,

cllfuni, - n,esbi.tlchla~51~ _ ___.. __ venea I,a dJJlSui. :dc1nd,: i,zbAveite~-ml de pira .' sul meu; f~;.i I11l vrea multi v'reme; lar dupl. acelea a zis fntl'D sine$l,: de iii de' Dumnezeu n'Umi tesn ~ de oameni DJma ru" ,LDe"l.i, dar pentrucl t llli face ,soplrare v'." dUV,Cl aeeasta.: o -vo'hl (s,b.vi pre ea, ca nu, p,au,! ra, s'f,ir,U vUud 1,,1 'ml s-Up'erelf $l a.u zlsDcunnul: atuJtm ceo gr:ie"le Judeel:tflrul: ncit'eptl,tii (' Dar Dumnezeu, au, nu va face izhlvJre aJe~U'or ·stU, cart strig!, ~ltr,e d'ln.sul z'iUi 'I Boaptea j d,e ',i in d.elung ii r,abdl pre IdiJl,n? Zicvoua\~, ell va face izbl Yirea I.or ,eu.r'n,d,~

DUpl8 aeeaste Pesna 7, i,i sliI§oi1u1.

Ices,

o-e m~r'e 'veseUe solItaaI e e ste -00'0.1 po ... nl&nirea Mu~ellknor; impotrtv,a patimUor· v,i-

t h ' , _

G!J.le It bitufnta asupra rijm,a:~nor a.rltindu"

ne, Intru IUlmiu8tuJ: ·,i euvlosul dar al m~irtu, .... .flsir,lt Ven:iti dar latru aeeasta hJbitorUor de praznle toli sA ne veseliu J ell bucuria cea mai bUD~ d,ec;,it vesefla eea -~ [I 'melDi'ci, ,I mal 'lies,lv.ar,U pomemrea lui ,'ina plfiml1olrulu,i slv Irfind, :~f. J uane! d,arul dez[egari( die pa.. timt ICa dl,flt'oru) acestora Hdstos Dumne:zeD este, cela ce este Mucle'[~icj[or eunun I, D'ld~:clcioa,sl.

'.

,.

-,

pit' ;rakL ~ .c:

3 O>U... ~' / -t I

I'

ICOA'SBLE S,( CONDACELB

Sf. MUCEN')C MIN A

-'--_

Condo,cuI t

fol'usUor .~i ,ajutato.r mare te-al ar:i,t,ed lumli r~.~p,rlm=J~ii Mblcemce, c.~ p,rl mul,i al iz,bl,vi't de pagube, Purll urn i;rina., plerderile deli :rtandu ... le ~i celor ce ,alearg'a, Ia Une cu

ICf1edIo,ta" Implinind eererea lor; Rentru aceasta fe ruga m: r milosf v $i noua can Iii Ic,iut,lm ~.

B u.cu!a,- tel Mina Inuit ,p~ tlmitoruieil'

Ices. I.



[ntrupandu-se CuV\autu~ Lui IlL mnezeu, s'a

- 12-

IU~~:Qat f~ ~t~:a 'I ~I p,rin~r'.Qsul a ,iZVIQ[ i'f' mu l(imea M~Cf!inl,cllo,rJ earii au p,IUm:U pin! la singe, 'fAe,ln ~ u ~~Je ,ap,lra, to r j ne,plU'tindoliIor " ponf,ru aceasta it,i Icao,tl,m:

Bucur'a-te stea D apusa,

Bueurs .. te raz·l, de aernaterialnl c floc: _ BucurlHe lumina pliguba",Uor •. _.

Bucut,l .. te c'lderea celor rlplb)riil'

~Iucura-te talna, eae ,rilestlinue,ti nelegiunea,

BU5ur,l, to stavUI" care opre,U rlUieirea.

_. _Bu~ur,l ... te ~unp, care rmpiedki n,ecLlv]nla. ,Bu'curl· til ,1,ldln.c. care llierz1 llcomia.

Buc'url r te s'UU~.n~a~ care tn'ta're~ti, rnimth~

suferlnzUof. -

. Bucurl .. te mini, r= _ descoperi prl' - c~Ufine,

urmate,

Bucu:r,IJj,-te Ian], care fere,ci pC'1 I:~ ptulterul

celor r~de!l

,Buc'Url ... t,e negurll care til unecl gandL1:rUe, necurate,

Bu,cu.rl ... te .M:ina mult P' timi'orule-.

Conde . _"

Birui!:or grabnic te- ai ',:a'cut ,p,r~go[]'itornor eelor ce veesc a rlpi munea slrac.uJui amlrit de SOI.rt~ ~i a stinae fj'inta lui, ameni -

,tlndu ... se die. l'ntl'll1:plld ,j pe'nt.fu aeeasta I,l, ~.; 5I'trlgi.m: ,slavl, '\il Mdc,en!ee "I lui Dumnezeu

laudll ,AIUuJa,.

SI nu se lovf',e:dniceaselnelegiui'Iit a. n~, 't ,!i'Upune sup,t pieloa:rele ler, S f[n Ie:" c'lnd ~~ . t' 'pornc,sc asupra l1,oastrl ea vailurUe~ 'midi:" eel .... vln spuml,glnd pre a'dpele vi:nturilor' tlubate,

cl sl leazl ca sp:icel1 t.arlnU de ta,ta ta , ,I fe "

binecuvlntlm" dcBnd : ':'

. B,gCUfo-te nldeidea noa,str:i eea, tare.

B,u,cur'I.'~ -ldereanellegiui'ltor 'vrIJma~il BY:aurl .. te i'ngrl,din~1 nesl,loa.seiJo[ hlare)..

B,ut~rl ... te lofr,lnarea mlodrUar 'rl~pi,torl~ ~'" t

Bucu~ -- ... te ct. 81 cutremurl B'cci ce caltl "

poruncUe tale".

Bucur.:"tie: lei, se iehil1uesc oei ee DU' chlaml .'.

'to;tr'ajluto.r numele tlu., ~

Bucurl-te, c,1 II Ucllo:Ilsj:, cel ell nu ell] ....

stese m.inunUe tale,

BuclI,rl-,'te cl se tulburl eel ce te amlr,l:sc

BU'CUf,l-te e,i. se la'odl eei ce Itt "Trl'uiju esc'"

',Ie.

B,ucUf',I-te ,el de mu,at,atoatl flpt'Ura !I:e

,

v'es"ile'lt~~ .

Eoc,ur,l-te c.1 de tngr'ozir~,a ta to ,1 ,lIre,i,"

Ie POCi"LCSC,

. .

- J' -

Sueur.· tre al umiUntiior jzblvitorlJ~c. 8:u.cur'a .. te Mina rnult pi! tlrnttorule.

Condac 3.

Dreptatea ~i pacea avand In cuge tu,1 tau, at pJrls.(t tabJra Frigbi i. ne mai puta itd suterl ca ,sa vezt fnchinJ clunea Idoleasca ; pentru aceasta sutndu te la munte, eu pest ,j rug~ciuni t,f ... ai cur~lmt sufletul de plcal ,I te-al Intl,11 fn crediota Dernnulul nostru llsus Hrlstos, clntSnd: A lllula ..

Icos, 1

EnnU, ne ma~ ra bdana u,rmaJUe tale sUn te, prin care Sf! defain a in~leMciunea lor cea idoleascl, cad propov,eduieai credinta lui Hristes popr.nului ,i dovd aJ cl el este DumDe-zen, carele face minunl ; ialr nu pietrile ~i arrna, te ... au supus muneilor ICe le-al prlmlt cu dragos te,

Bueura-te eel ce ai fost frecat pre sir tot trupul eu t!rsine.

Bucurl .. te eel ee ai fost Irs pre urn .I cu foe, But:url-fe eel ee a i rabdat usturimea dunnUor.,

Bueurs te eJ ai fost strspuns preste tot ell sule ..

8D'cura-te cl ,ai sufertt pre famplele tale elocanele de fier.

- 1,5-

Bucurl ... te le~ ,1 alte munci (l~ suferU CU rlbdare ..

Bueura-te ca. n'al imputat vointii lui Dum-

oezeu pentru pAlirnirea ta. .

Bucura-te cl rnai ales te _ai luptat eu bucurie itllp,Qtriva trupulul ~i a siogelui. Buc:urA-te c:1 Alt xand!i,1 s'a lngroi~t de

'credint-a ta eea tare,

Bucura .. te cl tlranii SI mustrao de cute-

zarea ta, ..

Bucura .. te cit ne a'vlnd eu ce te mal spit""

mints. au ~orundt de te-au Utiat CO sabla, r-------cucura .. te ca 'mul,~ din prlv1tor'i te binecu ..

vini,au ~ zied nd : .

Bucurl .. te ina. mutt p1U.nitoru!e ..

ICondac.4

F~ri.:.t3. credln tl a RI i~ritului ridkin4 bt, sflr'it C arnul lntr e pop lar~h~ pag'ane~til' dupl c!~:rea tlranllor IHOl'a rhi vr&jma~i c:re.~t.inlt till Sid z'idit In AlexloJrl,,_Biserica ta Sfinte,. de catre un lubttor de Hrtstos cetatean, [0 vre.nea ltd, C mstantln lmparat 11; ~l acolo s;a adu ;rama~ita moastelor tale, clrora De

l:1ciri,[] 1 m ':8ntan j.~ A lilula.

leos. 4 ..

Glls riel.cl.u;1 catre tine str"glm: grAbe~-

- 16-

- 11-

. Bucur J-te mangiiere,! a tot surtetul asu-

prit ,i amar1t" . _ . . . ..

BlIcur,a-te ,1 al nostru ap!rlUor ira\1nlc

d su feriote ..

. Bu url-t: l\l\io,a.muU plthnitorule •

Condae 5.

Hrana de man'luire vietH ncastre trlmlte-ne I Dool sr~n.te dela Dumnezeu, ca s~ nu perlm de mu1thnea p'atlmilor ce S,! indesesc I~tre noi CD prtso 3in\i t cl plcltO!jt sunt,e.m; dar

eare pleat sau ee multime de gr'e,eb poate covArs,i vre odatA ne:nlrgini.ta. mUostiy~~e _a lui Dumnezeu, Ivane! rugltorl cete,le~u~e .. nlcelnr? cu care djmpreun:1 cfintlm: ~11luiat

leas. 5"

Jnhn~ tnfr,Snti ii sn1e:ritl Dumnezeu' nu 0 va urglsi; dee 'Impiratul ~i ·proof,o,cul David pentru aceasta smerl~dl1-ne _ p;~nl la. InOilrll~t cl~lem cltre tine mare Mucemce MlI'la.~! te rogt lui Dumnezeu pentru not p!clto~h c.a sA ne lini~taascA durerile, btruincl pre vrJ],ma,U c;ari se lupUl tmlPotriv~ legn~r ut A~ pro,'pie • te d,ar, StlDtle~ aprople-te d not eel ee pltimim. Cit sl slivim rnlaunlle ta e, c~n-

land: .

"BucurJ.-te 'mijlocitoF ferbinte

~l'ar cltre D~:nQezeu.

;;~te SJint. a ne aplra; nu 111: deslipi' n~dej-, dlle de c~ttre mila ta cea mare ; c:t unde ~Y9m ~glztd. afar. de tiDe sa ne lini~tim, dupl noianul plcatelO'r naastre, de cal dupJ Ma.n... !lv.itQJut,i .prea.curata ltd Mattei,. la tine eel co ~I,h~~timU eu dralDste pentru Hristols Ii :-,~pe~tr.lI-l~ nOJstrl, ,ml.oftdre: ~~ Unde'ti mAna, ta spre n'oi Mucenjce lea 51 te bilJ!cuviniirTl. _ -t4Qtan~: ~

Bucurl ... te aflJtorul luerurilor plerdute,

.: B,_.cur .... te atilucltoruJ lor In starea ee au fast _:, ~Bucurl-f,e lauda ceUI>tenHor clnstili eu fap,ta.

,Bu:cur'i-te f'eric'irea negutltarUor cu b LU10 mlsurt Buc:u.rl te ,pizitorul neadorrnlt al satelor ,I a.1 oraselor certatl! de pagube,

,Bucurl-te m!ntuirea amenintatUor d.e vlpaie :,' ',I de vifor,.

• I' Bucurl-te uI.urarea Ilopoarelnr ce se 31nl"

I tlsc: de' nlv,IUrile graza e, ,i, de asu.preU ne-

. .

- drepte.

~~ B~curl -te povltuitor I umeplor ce te ccr

in ajutor.

Bucurl·te lzblvirea oamenllor de moarte uaprasnic:l.

Bueura-te scaparea corlbiilor copr[nse, d'e ;;:,:,Ijel)~ ~'l d.~ furi un!.

I -

t

,_ 18 ........

Bueurs-te .silJiuUor g. rab.nc c~_ tre ... ...

B d !Ii; .. aJt1sLdl1

I -,ucuri-b~! aj utor .pufendr~ pentru .

,x elf: I ce

p.,zesc porunclle lul,

BILlc.,~rl-t,e nldejde De'ru'~i natl a cre"iinUo,r Bucuri-'h! tl niHe bin.. ,Primif,1 [a eer .In ru,glcluD!e.

~ucurl ... te vas ales al Sf".nle.~ Treiml, lor~Y,CUf, .. te care nu V'~_ iti rauUI'IUre oamenl-

. Bucu,rl ... te ceta ee ,. jl~l-t'e de nep rfc;-ep,~re·a··

lor, I ,- -11_. '._-'

BUlcu.rl .. te eel ce pururea r~ lndll'm,ni, II fitJlte bune,

Bucuri· te, ,ci I:i pOlv',II.u~le. ti a virl=:tui I.m U nl re ',I dragoste ..

Bueura-te, cl pr,' mu[_i i .. a,i adus la po .. ,eli'nca.

Bucur,I-I,el, di pe;nfru al,i te fa.gi ·purUfla. Bucurl ... te Mimi mult p.ltjmib;)iJ'u~, -

'C,ondac 6

""E~relll care s~ asuprea e cre,t~n pr-in t~bnulre.a. banilDr ee f II sass spre pis 'rare La 01 pana 1... Intoarcerea S3, s'a botlezat va·za~d .minunea, p.rec.(Jm i~·ai de'scop:~rn ade'vl .. rll~~:. Iar cre.,tinul Ingrnzlndu .. s:~ de fap,ta ce f~,cuse "spre vata.ll1area sunehduj pentru 'lublrea ~e arint~ s'a pocllit strig-ao,d]:: ,AJ,i~~da.

- 1,g-

lcos 16,

Cllcltorul e iur,lmirrt Cf'C$Un II: v'lclean . pl"ie.ten al ludeului esind din Blserlca fa 'Uode - mlrbuis~se nea.d'9v;lrut, c'a DO are ,tUntn de aeel bani, I a rlpit calul, 31: p,le.r-zin.d tn ca ... · 'I.e inehd '~I, 0 ch@lt~. ell a cele ,tu te-al ,a.·rA'" tat fem'eU h.dtu::asl; c:e'f'lnd. ICI sA trHneat,1 blr·ba.tu]ui e'l aurul :iudeu'lui:, preeum I. $1 urmat ,I indatl s'a descoperlt vi clelulut " I

8ucu.rl- te v,eghe:r,eav'ide,ugu)ul Ut, nuit, Bu,cur,l-te aflarea aurulul 'r,l·pU. Bucu'rl-te ru~iDarea faptelor rele, 'B,uC:,1lIt.'1,~tla'''tlmrlc~un,ea urmlrU lor.

- Bucura .. te 1:lupUnirea datorUI,or reltg'~el'.·

Bucura- te 'crle$tina~rea [udeului r'Atldt., Bu.c'U"I* te poc!inta creoti.nului pic'rdut 'Bucu,ri, ... te lau da Bss,eric:U R.15,~ritulut

.Bu 'ur~-t'e tntrlstsrea oeamulul, ev'ree,sc. Bucllrl .. te, ell 'p"rin ,3. ta mlnune s'a ar,l~tat

!p,lIlterea, darulul,

Bru:cu!rl~ te Icli, prln a lei Incrtu'e do,ul su-

f~iete s."au izbJvU ..

H, ,e'Ur,~." te a lui Hri:st.Os',vredn'ic '~

rule ..

Bu'curl,.te Mina mult pi'[imitCll[ule.

Condac ?

'L,anlurUe f£rmecl]toar'e ale dia o'l'u!u" cu c

:re' I'nfl"u,dll sa fJetel1 c'e',ie slabe "pre ,I le trage: la el'" cum s'ar p(dea s:'f,drhn.a, de DU am avea pre cug'et l'~criflDri spre mlntu,ln:? ,Ac~sjta' dar' rnta,rindu~se de c ,I, t f I_ puf ~rne sUntilo,f' Mu clgmci a'le,' Ide Du maezeu, ,rJsil,p'e,tl ne,ura in,eJICiU'uU "i .~ , s - 'agl, )'eg'II:'Ilrno vi.cll'anu,Iui pri:n ,p'oclfI1I',I, c,aoland':' A~i,[l1'bll

11:105 7.

Sla'll tf'e rmplrate, sfiDh~: ,Dumnez,eu:le a ... totpute'rnice, care dlot're Doi oa,m, 'tlU :,i,pe'rJ,tru n,oi al ales pr!1 ,fd11l1tii tal Mu'cenici ,i A .... ,posiolil ca 51 ne mmlp,artl', as ,:1 de bunlUJII ... Ie ... Il$]1 c:e'le It m.lJ"'g in it .. ,: cl a'~a 8' se :p:re,a sl,lv,eascl ntfmele tl,'[J eel ,rnlrtl tot Sla:nt.

B'qcurl""te MIna, Ide ,Dumne'zf!u IUlbU~ Buen" ... t ,MDcenic prea fe[iUIIl Bacurl.-,t" lupt.lfor neeboslt,

Bucurl .. ,te vUeaz neostenlt, ,Bucurl ... te cuglet depdb~n,.

BUlcurl·'hr: prJ'vJ'gbet'olr oeadormlt,.

Bucur:t·'te doftOli ispnit.

B--cdrl .. te judec,IUDf aemitult, ucurl, it! sprjjIDi.t:or neplrttDi' 'DI~ Bu,curl .. te dar nesfa.r,U.,

Bueur .. ,'te acel de darud dIUHDr~ Bocurl, .. te de' muUe mio,uni: ff~h::,ltlQrule.

Buca~r'A .... te Mi,o&' muftpIUrnitoru.Ir:!!

Oondae 8.

Numel'e t~UI 'ma,i mult decat art ·car'. ,allUI .v Idl'D'tre Sfinl1j s'a fl.c,ut 'cre,tinilor ma'rI1dorlt ..

.'Ina; pentra atlarea 11I':rabl].j~1 ,1. il)~~:~(~: ' larea a arlee' plgublri, s,uf· rite de; dS,n:~U.;,

pl~'11Ifnl care ~Ii ,atstlzi pl.t~m1n" acel 'CI. stan 1~ fat,a Ilco~'De;i tll~ cucre~,in't~!;,. &~ r"~~r,I.~. t~

mi'los,ti'vi spre Il,~ 'mingllnd.u I, ,1,.lndlpl~uind r •

eererea lor, ea sl"t~ ,sdu1cl 1,8U,dll;, cAnll,nd~,.

IUusa,.,

Icos 8.

ObIDSi'~ die VI,h! Ile ,r'nt,l.m,pl"a,rn~r. _,~e, . Yln'~,I'. , s pr _; n,ols,tri, nu ne putem lu p,ti ,1 ni'ci :Bun'"

ill'm vredlUci d,e. mUosltivire, pentru. c~ . 'P: cl'iOlll, n,t{ a,veml, a ~ lnci'nd~ .. ne Ing&R~t1I'rl. lil~ 'f.lple ur',l:te; pentru aceasta eadem Inatnte~ ta, sln,ellbl"e'\J'U Ide: I,s,pitel.e ce !II .. apasl III 8,. ne lo:tArel'U tn dragestea lui .Dumnezeu1I 'CI' sl, Bc'lp!:m ~e v,rljmi'"i ,I ,s~Jti c'I.nUi,'m:1

.Bucuri-'Ie turn de tArle.

Bueura- t,e fall de hucurte.

Bucura-te anghirl tare, Btu:udl-te :zid die scipare.

Buc:url-I,e gAud ill tariter, Buc,url.~,t:e, llman lnintllitlor.1 Bucudi ... te lumio,l stint!,.

Bueura,~'te ,arml nebiruitl.

-_ 22-

BU,cudi, .. ttl Inge',f' CtU esc, 8UCiUfi-:t~ dar Dt::Imneze,es'c.

Bucura ... ,te aJ ,cre',tinilot a,par~itorlile ..

BRcurl, .. !,e al s,If',acrlor m,iluUorlJre'.

Bucur,l ... te ,Mini mult p'ltimUorule.

Condac '5t

'P.atimiIe care tu ai ,pJ'UEni,tl ,si UI fie fo aJulorul paUmllol"' neastre Ii raaele trupului acope,r,emant dqr,erUOr ,ce turbura toali odH, ... , na ; d.a-ne dar S fintl'i' In prlme] ~ 'Ii, Ilib dare a 'til, ca:prinh'tns,ai[.sl ,dob31l,di,mmantuir_c'a sutJe-. u lui, .~; Ii r~]'tad,re,aJ, ne,pu'l:iul,ebu' noastre spre a cln,t:a : AlUlUia.,

Icos '9.

Co sangcle .tlu eel ctJrspeotru dr,agost,e:a h;ti Hdstos, spallintiol,citlnea picatelor noas .. t e prea 'fe'rieUe :,J CD multi-mea nUdunHor sC'.hi~mbl cu.e'te~',e tCllo_, ce De: p:rigonesc, spre

ill flU fi odnditi pe Dedreptnie, oil(::i. sa DO tn-

~'':'101

tuni:'e a,devlru.l, priclnilor ce avern ,dupl a

lor plecare" cal fll le,U care dfsco;perifoale 'DeJ~giujrne, ,file se cuv'in- a Ii 'C'in1a ,:

8U:leu.ra-te mingaere.a eeler aSLlpri:~:f In julI'ecili.

Bucur,l- Ie bJrui n,'a Dsbu,e ler ce se I('.ptl pentru c.redin tl'l

- 23-

Bucur,I,-' e p,l>m,iul r,odUort de 'fap~e 'b_une'.

Buc'ura· te noare fru moas;a dinp!>~lUe Slrlei ..

Br.n:uri,,,,f.e: m,iJgarita,r ales de D'Um.nlz~'~:

BtJ'curl··'te trandlafir 'mirosUo,t' tntre splnu

. .

ido],es,U. _

- B l~u.T'a .. te p,iairA :S,cum;.,l din. COrt1,o:rj~e E-

Ibt'pectldut . . ,

Bucura-te Dar prjlJ, care ,S'l',! 'hnpUrut 'm~'''-

_- - - 4

nlrea .MaghHof dela 'l"isirU,. .' . . .. :

Bueurl .. te ch'e,dru crescut l'l1trll cbe:lnl LI."

- .

v~t1Iului.

Bucura-te cimp adap:tt de apele J,ord,anu; ...

lUI. _ .. o. "" ,

B~curl~te sfraj~ .meadl'lrmitA m,onastudot

din M untele Sfant.

Bnenra-te povltuitar os.i,rdnh:: cetera CI nu:rg' la mo:rmarrfu[ ~~.anhdto,rului.

Bucu'rl, .. te Mina mult plthnitorule.

Condae 10.

RlmA$ite.le cllltaruhd omoraf df~ f,:t,'clto~u[ de r,auga,zda, spre a'l lua aurul cu ~a[l, m,er,gea ta Hi serlca fa" tllndu'l bD1C~'li ii in' g'ro;1a.ndu'; in grAdina sa, tu I-,ai de~s~_r~pa!, ,I dona zl. in':JrupSndlll'l prectl'm ,I :'05 I, :,1, dan duJl i vies'ta" de care mtaune f'ngrozindu,~se u.ciga,~,: I, a. cazut la pi'doareJetafe IC~_,la,"'"

~.... :Ii' -u'~ pl-er",i lor p~11 0-'

e[,lmi' rl.l,gdllhlu''''se, S,d D-'. I r '4j,II.I' II ",_._-

it,!:!!!, •

~ ~J ,--

"ucurJ-te altutufor" c,e'l:,or e'l:; alea'fgl.fA

ine, mintuitorule.. ' .,

Bucura ... te al celor ce te dnste,8C; sllvltl

mSntuitolrule,jj ~

Bucurl-t'f!1 al fei:elor slrace', 'rnze.trlt.onlll,e~ 'Bucu.rl-te, al eelor clzuti 110 datorll I'rll~' '.

Ulurltortl'lei. I

Bucurl~ te ,Mina mult p,IUmJtorule.

Condac 11.

T',aina, a,c!,asta mare a s,fln.tei,pronU, 'Ieate '. prin "Ud,e 's;,lsivtr~it Min,l,· put'D"g- se 'rn,'-ill trupul eel tlhd in bl:u:=ltl a clll1:orulnE.' oels ,i a se ,aduce ia rl, la, vlea 1:1" este 'ne,s; ..

trlblt.utl ': pentru care min'llnln'du-ne de' Da-: rut ,ce ,tt :&"3 d,al tie -dela, Dumnez,eu, au ere-

din",l 'cintlm ': A lilt!'" a II • •

lCD'S 11~

IubUotul, de sin'll E'ldu)p~e, flg'ldLdn:d UO,

- as, de a,rglnt la Bis,erici ta, ~I ,1l2lnd .dDU.~ dlOpo,tdvltl aeel CD numle~e tR'1l t s'a pirut ma'"frum,os decit aeel pentrul dlneul; .drlpt. care a botlrlt 11;.101 opreasi'cl pen,tru, line. ,To losl, nesuferind. asup.ri,rea aeeasta, al IU,I:I

, asul dela slu:g,alu,j Iclnd se s,pll.a :10 ,C'Dra'" bie §i, CD d8nsul dimptel1uA l-al tiDat :bt 'ma,-

pin.k cind s'a . stra t E.u trop:ie Insu_ I til

~o:mta sa,

.c..." Q ...,_

. &'c'ura,,,,'te,, '~I .I'o,datl a,po,m. ai sees pre S~d-

II leu 'vasul din mare, _

t- B_U'CUf,l- f~" cl slu,ga In"tre,g ",i nev,aUimat s, I- muf"ti:"a,t sUi)lnuhd sl'u,.

• Bueura-te, ~,l_, 'ldmuJu _~ind lui Dumnezeu, a ,i dus vasu! ),a 8"ISffricl.,

B:tn::ur',I ... te mu-s>''''r·-t·or:-ul' ~IU~ EU'~lI"n.·-·'·. -. . _ t

.. ,IL, ii, ,~~ !.II i n-llP lei pen ru

In,drlzn~a:[a co ficus'e. "

_ Bucurlt -te, rudrepfltorul pur ir[~ sale celei laceme,

,_ ,8~Clu·I .. ~e:_I~.tparea s,lugli dela rnoarte pent,ru nc:,vinov'i,t,ul, sa.

. Btleurl ... te, lei pr,hl acesta ,ai' vrut 8~ Ii r Ali puterr a, a de'var,a te- j Icrll"in te _

~uclllri .. tl~1 ,el pentru faptl 'ar DU plentru.

IU'lcru al fn'frinl v,ointa eea rea,

B_ucurl ... te,_ ,c,1 lui Dumnezeu s.'a, adus prln a ... 188:la la u.d'i.

" ~uCurl"it',e, 01 'nu:me[e ~ur s'a p.re8sJlvU In "acf!l'iea mlnunilor' talI'.

BUCUfll- te, ,cl. ,p'l:luiru da,gsld al paUmit ea 8_~ ',j blruee,U C'U 'dlnsut

B·'

. ·ucuf,l·te M,ucenic.e'-, prea rolosi'bjfu]e"

Bucurl, ... te Mina~ mult pltimnD'nde~

Co'odac 12'.

Vft~andu"se Sofia" 0 f,emei,e oareeare dill

- 27-

dartth., Fecodlh~'i~ care vetfia la Biserka ta sa se Inchlne, al'menintatl pre cale de cltre um 'o$'le'an a ti batjoeorUl, a eerut del a tlnrJ: ajutor C'U alas, ,I 'J'ndatl ,al m,lntQit-o de 01·· viUrf3 aceluia, v~"-~ndu,'1 eu rUfLnl c'atf'e ma,i m'IJlt'f", dup~, care temela ,S! datlul Dumnezeu 'l.au,dl: AUfui,a.

h:08, 12,., .

Sch~apul sl '0 fem,eie' rnuta, care de mu1t

11" , -

dmp stateau Ilngl Biserlca ta eu a1ri bot-

-I vi a:,;tepUtnd vtndecarea, te-au vlzut la i;l.~'[ nop\n zlcS,l1d:: $,t':hlo'puIe 1, scoatl pre fr!'m'ela aceea ,~ merg,eti de aid; la care euvlnte nla.hnlodu· se "chiO"pul pentru lei s'a ' erezut depart,at ile tlne, nu 'f,lclsa nid 0 milcare :. tu insa. mal ad.lug8,ndportJnca~ a trebui'tsl a,s,e'l:dt,e iii tnda11 s'au v,l~ut a min,,,,

do~ 'vjndecat,t

8ucura,-t'e, eli· Ichiopu:1 s.pllml'nlandu se ,8 ,'u it.

_ Buc'Url· tel cit mula supi'rAndu"se), a 'vorbU.,

Bueura-te, ci fl, aJ:ti bolnavl at 'fl,mldutl'., Bucura-te, ,el p're necredi,llciaii i ... ·ai smerlt,;; .Bucutl ... te, ca pre hlbUorU die Hristos, t-al

, ese:Ut ..

. Buc,ura.-te', ca pre st'rein'i i· 3'i a.d,~p,uil1t" B 'cut,I,-t1ej! c.l pre fUim,lnd i ... ai btl,ait.. B_ cllf'l ... te cl pre V'lduve' lecooa_J u'JUuU' •



_ ,11']',_

~"I -

....

Biu:ur,l .. te, al cetor d~n ,prhllejdfl a,plr,ltcuule.

Bu,curl-til a prAdltUor' indes,tu11:toru:le. ,Bu,curl .. te ,I So,Ueiiz1bl,UOfu]e.

BUlcura·te' aJ a,su'prit1lor ml,ingiUorn.lile.

Buc:u'f.,I-'i'l MJna,· mu-l, p,ltimUo,rmde.

. Ocndse is.,

o 'pre! 'f:erkite M ucenJc,e M'inl,~

A,scuUI ru,gi(!iune,a nO'ls.rl c,e·lli aducem din

· toatl j01ma, ea sa ne izblve"tf" pre not de boale Ii de, primejdH, "Pi f'e' ,1,cinsU pome .. nirea, ta ,I a, :rn'l,rlurisi mio,ul1f']e, eare co ptl~ 'feria, da,['ubJJi' SI'lo,tu'ltd Duh, le f.ac:luou,a eelor ee cu ct'edint.1 cSo'tlm : Alnuis,.

. Ace I eondae se zi"ce de '3 or. CD in ... cbin5c.iuni pana lapa-;c- ot j apol iarii, Ic:ile~de Icos 1 ,I Condacul 1 p'ag~ 11.,

.J: . ,,,.,~ ~ C,d.nobul ;k11JA'/~ : (JI! 6!t tJr..J PeS1Il8 7. b:mosI';;;:;,:;1 Celo ea oJ p,izn in foe p Fe cucenl.; Sfmte M\1cenice MmB, rODla-te ...

C'1l ranele: tmpr,euni a~ lepJdat hainele cele de piehl ale, picattdu,i ,~ te-lli ,a,rlta:t I'rn,brlcat C'U pedoaba, care n,u,ma.i p,rirneJte veehime 'fe,rJcUe, pe care 0 ,a. t~sut Darnl eel ce s'a 8(ltat

snn.\e Mile enle e Min,a~ roa;'gi -I,e ..•

C:u aprln.J'crea.!.I,leY'oi11l,etor ·tale celor tart

. t

, .

cinstUeJ a ,,'cut nedEJ'mne,z;'eirl1 cea spt~ 'DOI,sl ~, vicleanl, Ii cu curg,eril'l! sang'luri1o'r tale, 58 s,UDge v~'paia necul1o,tfnte'l celel ,Inl'late, prea f,erjcUe,.,

SI V8.u

Avind daeurl 'rnd,e,stutal'e~, 'iz vorieU ,I ',aeerl de m'j,null'l eelor ee slv"a~,es.c ,cih.sUlul I:lu praznlc, Mi'na vred'o,[cule de m.lnunl ',I .i,mllre.un,ii Iucrez] celor Ice cloUt:, DUlmn!e- .

zeul,pl.rin~to'r' biue e,U cuvlnhlt'll

$,1 a,cnm., •. ,

Bin - este cU'Va\o,tat rodul ell bl,nec'llv8n ~'a,t al :pin'tec,elui tlu~ pre carele b~lle: n,lcuvtnteazl toate " terlle clre.,.U ,i 8Idunl'rl1e, pll.8 m mtenllo ; carele ne-au izbivU pre no_I ,~jn ble s,le'mul ell die demult, biftelcuv,a~,t,a,tl Nls ...

cltoar',e de Durnnezeu.

P'e,sn8 8, Irmos ~,

Pre bllerii eel b'inacred~ncio,tu S:nnte Mucenice Mi,na" roaga-ie ...

Arita,tu ... te .. al ca 0 piil1lc coclndu-,te:, 111 mi',jl,Qcu:1 teculul, celui a:prins ea 0 jlr_lra, filiI.. pr,ihanl,. lea 0 jun,ghier',e' 'Q,ep,l:iD,1 ar,d, .. I' u:-te lea 0 jertf:a tosuflep'tl ,i dand dumne_ - - sci bunl 'mireazma" ,care Dumnezeu 0 au

_ -IDSit', Mina. ,s,lug;a a l,ui DUmD'e'zce'u.

- 30-

Sflnte Mueeni'ce ,'hlft~ roagi~I'e ...•

TI.ra:ndu-'t,e MucerJice ~,~ CUi sp~ni inghhc',,,, p~O',i Im,putJgindu-te, ai .sfaraJmat bol.durde vraj:ma~,uhd~ ~i cu sabla Ul~~r:Hdtl"'"te ca fotr"o ulmlre eu arrrele credln Ji, ai UUa,t capetele

,e.tlor farddlelege~ c,~nt,6nd; tdn'ecu'v,i,ntati pe Hristns in veel,

Sla I .. ~.,

D'ez1egindu-te de trup cu tai,erea sablel, mat deslvl,r,n te-allegat MU.c'e·nice' cu dra ... 'Kastea St:lpa'r:Ullui Utul, ~i ,iodunlne:l;el'pchl-te acurn n vezi. 'fatl cl'tr'e rata j M'ina, ,i I:ui Ii cint~: pre D'omnnll~udali-I flpturi!e ,1-[ pres

. Inillati tntru top v,- cit

5~ acum .....

SI14,1.ue:,t,e·se 10 piateceie Ulu mai presus Id,e cu vl'ntJ! IC'i! [8 ee cu. cuv'i'ltul au zidU: tos Ui Im,neat :Ii, se veda :prun oisc,lnchl-s:e dill tlne Preacu r'atl, eel n:lsut din TaU:I, m,ai nalnte dln vecl; pre carele to,atllume,a bj'ne'~ euvlnteaza, ~i~'1 sl.av!§,te intru loti vle.,di" Nascatoare die DLJmn~, ze,\:!.,

Pesne 9 Irmos.r

Eva prin boa'ln neascuUi.:rii ....

Sfi.nb~~ Mueenice MiRa" roag;a",te:o ...

Plm!ntul, a acoperlt a'CUIlI trupul talu eel

e c'ar' . ',3 chh1,uit "erictt,e; I.I:f certil 'Ii - ~;"tl duhul e,sel'indu .... se co ,suUetele ,Mu· "Didlot lP' ,i hnninandu .. sre 'C!U marin~ In rninat~; nltd, aceea t'd totll te fericbll pr,e Hne ,Mina."

Sfinte Mu,C'enice MIn a". 1-0 a ga ... te .. ,.

Im,prruul cu Ing'erH locue~,ti . Inti'.: hln~~~l: ' _':I allubit v'ie'tdr~a intocm,al cm hlg'~rd, Mlna.., -~ co gand cur,ili:t ved ve'sf!~ia. Dom,l1,ul:~'I. )__ml:n.andu,.te din destul eu 'v,lrsi,rU~ de lu-

inl cele dle acolo, vt,e' nteule de latuilJi.

Sla,'a ..•

,zAnd p,re .Hrls,tD~, ,~e',c'2uele: aldo~lt pre'a ~ date, te -·lndumnezee,U .• ,I ajun8ind ta do: , re'8-ea de-sa:v;a.,r~UJ, ai lncetat ,de -a mal dor~, _ :ina. A:du'li dar amhJ,te. de noi 'c'fi. ,C.C!

'I,v',lrlim leu dral'os,te: pOllnenif,ea fa eea prea

s ,I'ntl .•

:Sf acum .. ~

NIlSicut"at nonl M1i1c,1 Pecl11ra pr'e Dlum .. .. - re ~- Cu·v,.ntut 'l!'U trupl dup:i tpostasal DOS. , U 1 pentru aceea te propo·vrcduim co ad:eIra.t: N,lsclt'Oan~! de Dumnezeu, ~i 'grlim lel!re -D~, 11a50.1 ArhaJ1,lb~h.dld Gavrill, strl l'Il,d: cuF,I· ... te Stip"ina tuturor,

'poli i Cuvine-se cu adevuEt sa te fe"

~ 321 -

lt~ - '. S f~ t ... - . ~

delm...." 10. e Dumne,z,eul 0::'... de S on ,$Ja:~

vit, .. ,··$,i aeum .... Prea Sfinti Trelms .• Ta-

• """. I

_0· mosru •.• , '

Troparul sfAnfuldi, glas 4;

'ea eel ee e,~fi fmr,pr,eunl vorbltor cu eel fir! de tru,p ll~ri, ,f CUl. :purtl'to,rU de nevointi fm,pr,eunl petrecator, ad' ,nlndu""ne cu. eredintlli tl: ~Audarn, pre fin, - 'ina" cerli:odl paee Ju'm'. li sufletelof' mar - mUI.

I

S· 'I I!!!' 'I:"

.' IElva .... , ~'l Hcum I ••

Ta'ina cea din, veac ascunsl, it de' ,In .... l'erl"ne,llut'l" pn~l' 'tin, _ 4, catoare d- 'Du:m,nezeu, celor de pre plm'nt'a aratat, DumD'iZeu Intrupl;n,du-se iD,~ru 'umre nesmest ~ CIfl" ,I Cruc:ea de bUlli voi ' pentru nol p"ri ... mind, plrln care :lo'VUnd pre eel rntliu "zidit,' au, mlntuit de: :moartl; su'fl, 'ie'l,e rUl8stre.,

D08,mne, mnule,i,e Ide 40 erl, Ceea ee e,O· mal cin.sUli.u Shll'ill-.' e,i Ileum .. ,. ,:i 10il·, pvSliul .

..

..

I I





- II, I IlIt plnllRl1 ~lfI111l·

__..--l. J _ -UI[fHI[, I InA 1)~

enlc Mi.ne era Egiptea.n de ~~--+,.,.__.-. _ ere dint·! ere IUn ,i e u trea p .• sub st4piloirea. lui PirmiUan - repnlia Co,tlanulut petrecea, $,.

~nl~~--' .1Oi.l ....... __ -- _,,""_ D'ioCliti.an "i M,axi.mian pi ... dela earl clnGi a il~U Doruncl -rpler., C\I 5'1. fie mundt[ "i. omotimi, carl nu SI ,i'nchtn4 ida,m.of'

,co - " iii p:nltuUndenea sHiV spre

~.-,.-, ~,~~.y.; atuncifedcUu I.MiDa~. nerab_ 01 nevo'i'! CI aceea, nh:.i vr,l,nd ,iDsUndu-se ldolii ceifirl de t usU'$i,! sa Ii s'a dUB la munte ." bin,e voind a vietui CD hlarele, _JlOful ell CI~ nu ICUDoete.a. pr,!: 'i petrecea dhl loe in loe, u m .. - mUlmli Ij prtn Dus.tietl·ti~ fn.vljiu-

- Cal Domaului, !Qi ell pustul ,. leu

~!;;..""_""__.:.,..;o;,... cur 'p.mdu'·.,1 sunebd .sl:u:~ Shl.ji:od

- '17 ---

1- ,J" -

-36- ;;~.~;a ."~r .. ng~:~te~uDlliii! ad~.1ra,tll,ru.i 'D . m.[le.:flWjIlIWlllo4L"-=.::.:.:..:.. __ ..... IJ ea aceasta, de 3J cutezat a std.

zeu .. ~.l trecand mu]tJ vreme, s'a flcut care --jliiocul pdveli,iU 11u A~est,ea ,dae·l

c:a~e pra,zni,c mare drace.se in cetatea Cetla -mo'nu~,iar ,~f4.ntul tl1c:1 neras-

,<;_q"l,ui,.l~ ,~can~ _ ~,~if,i_me de popor pagane~ cuvintele lul~ oarecarii ·ain 05-

~:~'ul1~ndu .. se, ~fe1lUrj ~ jocuri ~f de priv,elJ$ti - S ill inainte~ J .. a.tl cunoscut 'pre "y

iJerg~rj de cal ii hl,pte se fle'@.iU; .i[].tnl eln zis: 'Jc,u adevarat acesta este

s,t_e,~ necurattlor lor d]umDez,d" La care pri _ l, care era s'l.rpt sUipinirea ·tri ..

'It vl~h~,te toatA. cetatea _privUi, ell a.!r.guinta, d .. Ian ... lar igb, rnonul 8. zls : .a.u

I pfottJa, IOCU:~l r!lalt'e .. Aeel praznic mai':n.abl1 _' cum ace\l,Ua gr.les,c de tine 7"

vaza .. ~du'l eu duhul Sr3ntuJ . jna,_ s'a a,prhls: .,a,l este ':'. osta$ am tost

~,~ rlv~A, du.pr;e _Dum-ezl'u, ,i Ilsi[]d munli __ sta petreceam; dar vaza,nil

~ , ,~_ p.usUa! H, ·V:.Dd .In. c tate ,.i intr£nQ ,fo mij _ l!full"'- ee,lul iJ,lfeJat de araci

· lo.CQI. pr~~e~h;fdJ' a sfatut Ia lUI !O~· tnalt, un _ _ ,~olHQrj i.at' nu ltd Damns-

pu tta a fl V:aZ~it de - 0ti Si a striga t ce g'Ja - ela am lepl!dat ldujba osts-

~~~e: ~f]atnJ ... m:,~.m c _ J~r ee nu rnl eau a pr ,"_ ,~it, diD eetate, ca 81 nu fiu

m~ne, aratatu-m am ce'lor ce nu intreahl ,d _ .' gU $i pe.lrU lor" ',i am urn-

mme, .ACle's!ea s~rigan" SfarJ,tul" tOfi Ic~i dlla um plrln locurl pusfUJfu,g'ind die

p~rlv_el,~"b! 'l~au .lm·tors ID'chU -Jor spre dlnsul a t.mprlunl CD oamend eel necre-

. ,I (aean" Sf! mfrau de !'nd.r:lzneqla, )'1.1.1" Sf ler' ii •• rI1;ma~i Duam,ezeului meu, I,~r

· a~'olo" ighemOQr.11 cet'tlll alcelei~ ~u ~~mel: zlnd die praznlcul vostre eel urlt de:

Ptrros, Acela I.ndatl-.~,a,- poruucit'sl prioza. :pr ,_ :~" am rlvnit dttp·i. DU.moezeulmeu.

~f,antul .. , ,i'lintreba 'pre e.l: "cinl e,$h iu? Ii lar - e'- ca sl mustru orbirea voastra

~f~ni'tu I. ~in,a B_ strll!at f'ft'fra ,BUZUJ ,a. tot pe- tsesc pf!l! unul adeviratul Dum ..

. porul, 'Z,I.canq: .Ell ,su:nt rabul ~'ui ij,fUIlS Hds'tos __ - 'ie au zidU c.erul ',i pAm,intul cu

ce:la ceo lmp'ifjtelte: in eer Ii pre p,amlat. - ," -im"prII!Ullitit11! t02d:l. 1.llme~a .. " :Si

S! .. lar I .. a, in,trebat pre el i,ghemonJ,ml: ' ".~tr,ejn tea igbemDuul, a poruneit .sll duel

e,tl: sau Iocuitor de aleea ,i de unde ai o~moijl ,I s,I'1 str~,juta.sc:i pinl

I

,'orute al f,lrldelegii, ,ei eu a __ -::a vlQi .jertti jerff! ·,le Jauc;\l ,,',......_---=--.2"I -: meu, celui ICle'mi d,l mie aj'uto-

a -'ta ma lntl,re~te i'ntrurl.bda,r'l, _~ , aeestea mal mdJ:t ml se parmj,e

- ..

_ ' 'rita,te, d,e cit ,ama,rlmODcl,.

, muncitarul de 0 dibdare ,ca,

_ , unelt 'mal multe mUD,t:i 131 p,ull! __ d spao'zu:ra.t a Iost Sflntul pre hU _ de' fief' stcujU: far mu nci ... -__..__, .. ~-~ft~-d pre Sfantu), ziee,a,:, "oare sl'mt! ... J. eri 0 Min'a~ sau dulei sunt 'oe,tl ea sl~,ti mal in rnui\'im. lie IClcatl '? .1ar muceniculmlc.a',

p~Limea, tn ~A a rispll,ns 'ighe-' rna. 'lei birul muneitorule cu ~....___._ ~ _ stea de: puthlli vr'ern f!" pentru cil nainte ostasil lrnp,lr.aturlui ceresc

"" t "I ~ alar

.. ajutl mie, pr,e earn. 'u nu" vezr, '--

, porunclt 5,Iu Uor sl munceasc~

p~e Sfintul,., sl sa.'i zic,i! ,,,nu m,lr~,~ c:;,..j .... _- pre alt im,plrat, afar., de' tmp,I,riler," Jar rnueenlcul i-aspu.'ndel; ",de-

\,,1.-I0I0_ .......

:ut vol lP"f"lead,eva.r'atul implr'at'J

li pre: eel. 'mart:u:rl:si~ d,11 mine' j sla este adev,lr,at lmplrat at

-__ Intului, Ii, nu este altnl a.(arl

I

--- o· ___

de dansut far vOi Dei, ]01£10'1 pre td" it lrluJiti 'IV',' asem:fnatf nre er - imparatii· vO$'fr1 eel ,stric,ilcilo§,i' ~:i diD tina ziditi. 8,i fa putinavr,e-

me fiind, cli:rara aeeia Je..au flat Ior ,clnstea eea imparlteaslcai ~i - iiplrd'rel, mSLtl fUnd

Domo a toati flp'fur i ~ lar .fgbemOlud a zis

c~it.rle d:lnsul; ~ 1f ICine--ste carete di staoanire

i'mpl:ratilo,t' Of st,ipane~ ". pr,es'fe tati '?" stueenk'U" a r~spung: f'lis,us Hrjstos Flu] Jui Duml1:ez,eu, care,l,e bJtdeaUD81 vj'e'a,zcI,,. cirui:a toate I'i se ,s,qIPUD. eele diu cer ~,i. cele de, pre p,I, ... m,in't AeeJ,a, este ce,l e pune t!nscaun'eI; pr~ impitali "i implr'~:le"t~ .. Ce:f ee da S:Uipa'nire Ii 5,t,.§p,aM~te. '" Mu'ocifoTUJ ,a, z(,s,: ;"au 11U' I,tU, eli imp.llr,aln tomaoHor se manie asupra tuturor celor ce martllrise c namete lui Hristos, Oi ,a,,1.1 poruDclt a,Jj omort ,Prll' da:ni'U, r'" R'i,s .. , PIl'IlS',a Mlu::,ef1f'cu.~: "D'Omll'u~ s;aU.imp~rll"t" ,II se manic popo,areJe I),., Daca rm,pJiJrapi vo,.$fd so mAnieasupra lUi H,isto, ,i asUpra cre~tiniJar celor ee mirturisesc D:Umle'le lui Hristos,

CI este m.ie? Eu de aeea mtioie!l!] bag sea .. mi, rob fUnd al Hri:d'os'uJuimeU' .• Numai' Ide aceasta una,; :I1,mi este purtl,re de gr~iJJ' ca i:ntra m,~rturisi~n!,a prea S f,an hJhl'i SaUD time"

..4:1 _,

~ ~L

la rnoarte, ,~i ea ,sci rnA in"" ~-aDstea lui cea prea dulce, de

. . '" va despar(i? sciirba? sau

r~a? sau goana? sail toamea ? sa~ . . .~' ? Nimle nu mm: va des.pArl·

sau SB.o13·· '.,,, . . '.. . ] 'ft:)

lne de, dragostea ltd HriS'fOs. "'., .' .'. -I aceasta a poruDcU mUl1Clt.,oru~ '., sA . .]. I . 't"'l'r'· cu 'P- eteee ,de pAr. ~'h. a· '"".

ane' e: U1 ['p, J: .' ". ~

acandu-se" ziceil- nC1e'Dic:ul.: "~,c.um

• .... I,a,. olele ql rna

sbra c de haina 'cea w~ ""I'. _ I. ~ . '

--~ -r.n 'veslmiotul m~rduiFiL PApal a p,~ ...

. Deltorul sA anil pre srBlltll1 cu ~I~

- • , , . - . I 1-" f a rte 1 a r

51e 8m a fost 815, trupu ,UI 0 -J ,

- Si "I-a intrebat pre el ighemonul : ' •. ~.- '-. _.( M" · ? ~ Sr--intul a r.i1sp,IlDS,:

nlE foew c.uJar . .' . . . _ " .. '. ,_

nostru e ste foe mistuit IOf', pentru · ... j ,tJe . ~a sl pentra

..-::~.,:=:~":= """"';~·'-II. esc,,?) ,1 ... ml a U d m.ll .... "t. _ _.

de seaml focul acesta, ell ea ....

..... i!":T'1 .• -''lf',· ~ sf no rnA tem de rnuncile voas-

- . - . ~~lte feluri. Pen~nl ca'mi ad~C e cnvtntele Domnujul meu Ice~e _din le : nu vI. te:meti de eel ce LlC1d !ru,~ ufletul nu pot sa'I ucicUPJ. MZ~s-,a,

.- 1 d·" I- uncle este .ie acea,sfaJ rna-

·;; ........ r .. .iiij;'"_ 01 0 lUi ,~ ,III ""' _ _ ,

I 35. b._,.._.. 12, ~9,.

IO,~ 28..

-_ ,4·2 ,_ t

re gr'lire" pentru lea toli i'i vietii tale :[ntr ... ·

o5ti~ie i-ai petreeut 31 cu_ - "tU carte 7" Sfintul a rAspuns:"DomnIllJ ostru Usus Hrlstosau ZIS' noua : cand, v-eli fi. . u,i ~o~i'Oh~'a 'lmpa .. r a'til or ,1: a do mnil~u pen ~rumm nle 011. vi grijiti, eum san ce veti g Ii; cA vi se va-da voui Intru acel -ceas, ee Ii gr,at'" Iar i ~ hemanbl a intr.ebat: ~,dar ~ iut-au Hdst05'ld vostnt cum cA veti p,ltimi P etru dansul nnele ca acestea r,n Sfftntul a raspuns , "dl! vrem .. ce este adevarat, a,poi$\ mal: irnahlJte vAzltor este al eelor ce vor 51 f:ie" ,3,D ;~t.hd. Sil eUe toate eel _ ce erau sa fie si ma,i tnaiinte p:aQi a se z.idi earecare lucruri, teate s'Unt lui aratate $i gindlurite nOBS fie de depart le cunoaste." lar i~h;,e,monul nestiind ce va stce tmpotrlva acestora, 3, zi,s ciUre S'f.inbd:

"Mina, Ia.~,!i tOt ,dle:s,erl ,cuvanta're,1 ta cea mult~t ~1 dlrr dQua alege-,ti ti·e 'Una: sau Hi ,ai, nostru, ca sl nu te muncim 'mai mult, sau fii al lui Hrtstos, ca sa tie plerdem pinA 111 sfar$.it.," Sfautul a raspuns cu mare glasl:, "a lut Hrlstos arn ftl.st. ,1 sunt ijl volu fi . .'1 lar ig'hecmoDul a - Z1S,: "dacl vOle,t1, teo VI~)i slolbo;( ,d.'fuil trel zUe. ca sf! te socoteeti btne $1 II ne spul Roul pentru tine cuvantul eel mal

de pre u rrnA .. "

S,'antula rJ,spuns,: tJ'nur doua, n.iti trei zile." ct mul,:i ,a'ni au treeut de clod ,sunt cr'l!§tlll' ,i n'am Icugetat n,idodaUi s~ "rnA Jepl,d de Dumnezeu I meu, Decl l1U ml se .cade mie m,ai£ mnlt a gi'mdi nlci te n!dljdui ighemoane attceva a ,auzi de la nl~ne, farl IUlma,i ,aCJ~5t (evant de pre urrna : dlf! Dumnezeu no rnA vo,t

lep',lda ~d drac;Uor vo,tri nu - oi jertH" nilei vO'i pleea .. renunehlul meu idoltlor celor firi de suf~et." Atunci igheR1I'olnul mlai mult InAn'l-

~

-5e, ,I porunelt sa a~"tleanla p~ plmant'

., es n $1 flelur.'· de cuie de fer J! ,I'

s _ ,3 sA tirlSlcl pre Sf§nhd Mi.na

Iegat, far el ca 1J ,can.~ ar nifost· tras pe ni~te flori moi~mai eu lndrAzoeala ocarapr . idolU ]0 r 'Ii batjocoreanebunta p,oporulul celui in$elat de drael, lar Ighernonul ,3, poruncit I' bas f'iod: Sfiulul pre cirUge ,i f,ehni de cute de 'fer" s'.a·~~ bata CU vlergi d~e plumb, st,

fost muaelt Sfintulr ,a,a nUllt! 'Vrenll!.' I~r' aareeare din osta,i:i eel ce erau acolo, cu nnmele Iliodo ; a zis cafre muncttor : .st.lpa ... · me lghemeane, nu este 1'alnuit luminarti tale cum cl neamul aeesta crestlnesc este :ne~pri ..

,JUl't i?i nu bagl seaml de muud ea 0 pj,a·_, I._I fara d~ sutlet sau lerna 11 moar tea 10. socoteste ca 0. b.lubfl'i dalee, Idled nu te os-

tenl p'r1e Shleli null mult _ T pur un'Cle,te mai ,de,grab a sfar$i pre ace, crestln impietJU.," '$~ 'fndafA ighemonul a . botidre asupra SfaJntul.u1J, care aves aces fe~ de judecata ':,

",pre M'11a ostasul eel ra . are ,3 clZl1t: I'n ere"dinta cre,tinea,sclj ',i p _ - ea implrlteas,(!1 n'a vrut sl a licult'!!J i _~ 51 j,ertferUSt!l tdo ... InOfj, poruuelm sa se leu sabia, ,i tru ... puI lui 81 f'ie ars leu f - Inaint,ea tuturor" .. Deei 1uineS ostasii pre s ulmuceale MlDcl, 1"3.0. dUB dup.l eetate 'Iii i-au ta lat capul lui,

:;1 ap"rinzindfac man! UOC:'8,t. :l'otrimlnd St

trup eel rnu nt,'. "C., Iar oaf cad din eel: c:r,edincto$i" s,tingindu-s- 10- '1 au venit ,ICO- 110 f;'1 au apucat oareeer pi'. '10 moa"teh~ Sfantului" care ram!is _ !L- I in foe ',I ipviUndu-le Cal panzA curatlll le-an UD'S cu aromarte~ ~,i dupl put'na vreme Ie-au dus ~r': ete

la mo~ia h.d ,:[ Ie-au Pu.s la toe einsttt, pre" care loe mal 'PI! urml ,i His ric,l! a fost li~

,dita tntru num,ele kli ,i mult'i! miuunl ee sa-' 'Var~eau tntrd dftnsa cu. fagl,c:uulle Sf,antaluJ, ..

Povestlrea lui' Timo ei rhlepiscapul AI,'exaodriei, pentru mlnuntle SfioO!! tului maretul mueen .. Ie l1i na

I u pi moartea pagianor ;J" 'ur.ltorilor d-

_ . Dumneseu imp,lra.p ai Romel, r·mp'!rl .... 'lnd binecr sdlneiosul Imnarat Constantin ce Mare: $1 ere -'in a cea In " omnul nostru Usus Hristos Inmultlndu- se oar, earn iubHori de Hrlstos in eetatea A'~'exaQdrhd~ eQutind rA ... 'ml"ta moalte1or Sflnt.tJh.d ,sUi vltulul mucenle al lui Hrlstos ,- tna, au zidit'o vreme care care oegutator bine eredlnetos din plmin .... ~:ul sUlvir 11 ViUlIQ in Alexandria leu negutA ... torte, a auzU de minunlle ~J de tamlduitUe, cele mul't'e care S,I fa.ceau i'n Bisf!'ri,cI Sfan ... tului Mina",i a zis Intru sin~'~,! "Jnl voiu Glu~ ee dar ,i eu ,l rnl volu inchioa cinstitelcr moaste al,- Sfinlului mucenle ,i vDiu da oa.recare dar jn Biserlca lui, ca ,sa,"mi fil! mle Dumnezeu miJostJv prln .ru,giciuJleller,lbdltorului ,slo de ,cbinuri:- ,I ala, sculAodu-s'e, ,I. purees, luand cu sUle 0 'pun i pliD~ de gal.;, bent, ,i· venin" Ia un. iazer, a aflat trecatoa .. -·

I

- ,.~ ~.-



,1"e,i a trecut la loc ul c ... se zicea Locsonlta.

Acolo e,ind Ja mal, I~ cauta loc, unde s'ar

ii OQth'[]it oreste noapte el acurn era sear,it ~i afllod 0 casa, a zis eelui cu casa: priete,oe.:fl. mi II ,i rnA primeste lin casa tall ;a sl • rama.tu. caa apus soarele ei rna tema mer-

-Ie singur pre cale, Si lilci n'am tov'arl~i sl. ·cIUitoreasc! CD mlne," mar eel cu casa a zis: "intrl fr'ate Ii rlmal alcea, plnA ce se va fa-

. ee zinl.· Deci intrancl oaspetete in casa, s'a culcat ~J a. dormit. Jar c I cu cas a vAzind la caspetele acela pUTT a eea CD galbent, s'a

r,lnlt spre dansa JI fDCI mnat ffind de dracu] a gAndit sa ucj a. p e oasnetele sau ,t s:l'"i

-fa lui saurul, Deei s'a seulat 1 j zul nop~ . 1~1 ~i la sugrumat pr el cu malnele sale. a.pol taiodu ... 1 bucat1~ le-a PUIS Intr'o 'co~rliti ..

Si 0 a a,SCUQS III eamara sa cea mal din 11- unt~u ~i S'at tAcut h,trll: mare grijll:, p':indhld

'1011'0 parte 91 fntr;alta, clutind loc ascuns, unde ar fj Ingropat pre eel eels, A$a et eu .. getlnd, s'a ararat mucenieul lui Hristos Minai ~eza.rid pre cal ea oarscare osta,fi de la

".Jmparahd venind, ~l iotriod p're u,j in, casa ucig2l~ului, iutrebl. peatru oaspetele eel ucls, lar uclgasul se lepa(;ja, zicinrd catre Sfintul: ~(JJnu :,Uu ce sput stlplne, gila 'fost la mine 01-

menea.'~ lar Sfi.ntul pogorlndu .. se de prl cal, .a Intrat fa casa eea mal din Il:J ntru $1 aflind COinita 0 a tras afar~. $1 a zis -cltre' ,Deiga,,; _ce esteacesta ,If I,ar el foarte Infri ... coeindu-' ,') s'a aruncat pre sine, leu cJdere marl! Ia picioarele Sf,antului. lar SU11ltul al ... -catutnd bucl,elele celut tliat, ~,irugin,du-s·el

a 'Iuvial pr,e eel mort. '~~ a zjs catre dlnsu1 • a. sla,va:lui DQnJuezeu. Iar . I seulandu-se ca din soma, ~ cuucscand ee a. pa.Umit de la

eel cu easa, a preasla.vlt pre Dumnezeu : ,i nsta~ului celuia ce se aratase mUJlt~mi,ndu·i I se fucbtna. lar Sfantul luand aurul de la uctgit~ult I'a. da't cmulutcelui Invi'e.at, $1 l-a ais: "mergi 10 ealea ta eu pace," lar catre ueiga ... 'Jul fn'torea'lllldu-sl!, f-a apueat pre el, $1 bl, ... 1tnd _ -I din destul~ l-a certat pre dlnsul,. far el ceres tertaetune. $i SfiutuI daruindu .. i Iertlchule a-resalei !ji rugandu-se pentru daTlsul~ a inclJecat pre cal ~i s'a dus de Ja ochU lui.

Era In Alexandrja un om eareeare cu nu- 1llele Eutrople, acesta s'a flglduind sa dea ~I Blserlca Sfantului Mina" un blid de arginti 'Ii chemand pre ztltar, I-a poruneit sa'i fael doul bUde d.e argint,uQ, bUd pre numele Sfantului~ Ii 51 serte pre dans Lli cuvlntele ,3- cesta :"c bUdul Sflntu1ui mar lui mucellh:MI-

~,4B -

na ; lar C"elala~t pre nil rnele lui a porunelt s~·1 fac~J. 'Ii sa sene pre dans,ul asa: bUdu! ltd Eutrople ceta'team.d Ale andrlel, Iar zUUafu'I' dup~ ~ofllnC:i ,8 Inceput a Iucra, j ci1nd ~ silvllr~lt , a~i1ndouA _ blillele, II ie$it 'blldul ~fa.ntu[~t ~Ula mai fru '110S ~i nUjl 1:'1.1 minas .. I',I~ a scns ,I numele fi~t· carula pre blidul s&u: $1. le-a dat lui Eutropie. seesta iuotilnd ~~ d~~a pe mare, a, ,os'pArat . lntru am,-ndQuA bl1:de e cele din nOD flc- te: ,1 vazind blidul eel fileut pre numele sfiDtului Mina maifr~mos dl!c!lt b,lldul lui i- pllcut mai mult, III

nu vrea, S ~a S - ' ~U~L· C1" a 0 0 00 • 0 "to

_ ~ :~, _, poruncl'-

slugU ca sl nule 10' r- - .- b

v 0 I~. is :pr

bHdu] _slu sl~'1 t i ' a ...

_ an u-

tulul Mina. lar dupl ee - a ,sfar,it: masa. iii,

luat sluga blldul Mue! ieutul, liil merg3.n~ la mar_glllea cora~LI. a Inc put a'J spilla pre

el In mare," ~'I sp,alamdel" a 'cizu't asupra

I~i 0 spaim.! ,i a 1I!1:zut oarecare om leliind din mare, car ~~ fa 'pind bUdu din mana lui, nevlznt s'a f~cu.t lar sluga - u- du'$itntru

slne" tremura, !,Ii de fricll.fiind cDpriD!l; s'a ' ar~D,cat pre S'ioe, In urma bUdului 10 mare .. Aceasta va.zAod stAplioullui. s'a temut ~pliingaDeI zicea: .Val m'ie ticltiosullllli, Ie' am rav-

..

__ ,49 -

'nit bUdul 'Sf '_ a,lul,., 'Ii am Idef'''u,t 'Vi pre' robul m,eu I'mplrl UBI cit bUdul. e'l tu Dloamnll 'Dumnezeul ml'U. nu te: maul,a plnl Ins,fir,U asupra mea $1 fll mill ell slula mea j ell ]ati dauUi.gfi, Uhl"a, lei d:acl ',,'oill a,Ua milc,a,r' truput s1ugn ,mele~ a:poi 'v'oiu 'f,le!; ,alt bUd ea acela ~iJl ,,·0:1 I",a pre el pUl~u'tu'ltli 'tAu·

Sfl1tului Mlus II SI'U pretu'l, bUdului eetul prlpAliit 11 '1'0111 da la blserlea Sfan .ului 11 aillngtnd corabia la mal, II ie,it Eutropie la uscat. $1 I. uila pre mar.illa mllrii, vr&nd !iii

v's,z.a, t:rup\d S~ugU a r"lll1,c,a t pe Ina re, ca ,sl,-\ ngrospe pre el. ~I Iniad al1llnte eu sirgl.l· lo\li, a va.zllt pre stugl!. cu blldul Je,lml din mare!!, "I sp,l:i'. ,- rtAndu-:se, a ds leu mar,e I'as: "SIll Ii lui Dumnezeu• 0 eu adevlrat mire e;,sh~ .~ fln'tul mucellic Min,ar" Si I'ui,e,tt

toti din eorable ~I vldnd pre sluga ,Iolnd bUd,u), s'au mh at, $1 sllveau lU'e .DumD!ezeu. $i t-au tntrebat pre el, cum a rlmas viu In mare, ~i cum II le$lt slnl!toS? lar et 'e-a spus lor, deind: ~elUlI m'am aruncal pre sint'miin m,ar'e, un barbat cu bunA cuvUo"" tl" illlprellDi cu al~ doui, m'au apucat ~i au

clliUorlt tmprllunl eu mine jeri !iii I1s.lbi. p&- 01 aicca." lar Elliropi ! lulnd: pre slugl ,I bll-

dul, s'a dUi in Blserlea Sflatuldi Mina ifI tn-

- sochln&ndu .. se a II t .,. "

tului. ' .. 1'- ' .. _SIl blidl1l eel f!gldl1lt Sf~'"

_ " S. ,8 dus multur -d -

$1 preaml1r!od p~e· _ ,1. mm 1.1Ul Dumnezeu,

M'" ... ,P Iculul sau pre SfA' -t- ]

U'1I,. -- J "I - allU

a femeie oa re'ca 're elf - " .

P,I, rtile 'F'" ,'- parne fe 0 f;a .,·n-

."r ,I e I!CO!l!llei" mer.:rf' . _ _ _ _ '.' • Yin

sA SI! IBcbine Sf _", ala. Slllnlul Mma ell

ta!) mergind ~, ... 0 II _ !nlSlnl pre e .. un 05-

, ',_ _ __lnur pI: drum

pre dans]. vrea sa o ~.I . • I poftind'o

amesteeare la- r ~,. t. _~. '- asc:!i pr, SD rcata

, . __ "",aar' lmn f-' • -d-

cbe,ami lntr t ,.. - t"0_f_ vm - u-s,e lui

_0 -' '- u ajutor pf~ 5.f" ,,' ' I

Midi. 51 n'a • _ _ - Ilan~ul mucenic

s... - _.-, trecut- 0 c· ved - Ie . -

r.Alltul, 1:1 ~I pre il i or - s _II __ p~e. e~

pre temere nevli tArnal<'! 0 a I-a ceria t $1

c tasul aaela J

d -¥ ... -'. n c I ._-

rept, vrell. ca 511'j faca . _ I .- U c I

bAtaei nc! U-B!! I . ~ . I • - 311 I, Iar cal u I 511'·

_ ", ' asupra stlp~ nulul ,I'

mal ,cl, a anlr,O'I ~ "lI f'. u, nu nu-

'... • to" - - ~,I> QUI S'~u r - - 't

reI' CI $i ~f,e dIn. ~1I1~ '. - taa amesteca-

__ .. ' ' 't". ~'U~ SID:r-ur n fa, "". - .-

mllnt SI R'a statut nief I _. _. roila PIt! plio

c,ln,d I-a', tAlrl:u." a I. I.h., Uinllt p.:l.l,,,,K

_ d. tll pre el . '" . . _ . :J4'L",1

tulut Min3 F' . t __ pa I 13 SIS n iii Sfin,

. _ _ . .' • . Gar e adesea . _ _

sllbAtnzmc!u-se. Si .. ._ _ . on n huiml ii

vell-t __ -. • a seas!lr mulli I _.

~.e, ~A era. prilzoic .1 m .. _ I _ a _. pn-

la Blsen!!1 SI! dusese, I;r n~I,~me de popor

dnd aauRare de b4rbal~ta!iuJ cela. viisiilbitacindu-sei eu ,t " ell tot !IDa

( " mel, nimeuea DU putea

- 51-

IU eeva mal de pien;ar . ·lmeaSCl!. dela cal, ~l fikrli. ele rup. - a . a it t:I.rl de Ie, a sa mlrtu-

rislnd'o ai re I tuturor; 3i t datii a stlLtot ealul II _ a se siilb~tlci ~l s'a ,acut blind. lar osta3ul illtrllnel tn Bl5erid. .- dzut catre

Sflnul, rugllndu-se Iii cerllnd iertlciune pen~

tru ' 'n~ ala sa.

,

Un ~hlop arecare ,i 0 feUlele mutii, 38-

deau Iln . .Ii Bts rlca Stantului Impreunli co a1.1 multi pentN tlimlldulre. lar 1a miezul nop\iI clod dorllltltJl totl. s'a arlitat Sllllllul 010gu1u; III i. a zls 1111: apro·Le-te lneeti$or clltr!! femlll. eea mula ~ a apllll:! pre dBnsa

.. p'd!).a ,chiOPl11 a t.ls: .. Sfinte a lui

Oumnezen au cloar! eurvar sunt en, de'mi

poru - ti m! aeeas a 7" SUmtul ~I. dou - 0;11 Ii '.: Ii s: .da..::! D u v I face acea s t a nu tevei Um _ ul; lae togul s'a tirat dupl pOfUDC. fan ului _ . a P cat pt _ ceil muUi de pielo- .Iar ea de!}e ... : - S &SUpra litbia- pulul. Iar ternan-u- _ ,s'aculat :p slnnel a lugU. Apoi au cunoscut a _-do: . ·ndecl-

rile ~or: cit ,\ femeia cea mill a grl.lt, 11 Dmul cel olog a 61lrit ca cerbul ~ a dal mul\umlre lui Oumnezeu ~I ~fantubl\ mueenlC

_ Un jldov oareearl! avra - - - "-

prleten. Decl duc!ntlu.r; .", pre un m~tln departe a ...1- t ., _ ' - e Jidovul uareun,l!Ie

, 'Jj ..,a 'prlefeflul' L:It - - - -,

slcriaa II sx,,- _ _ - lL ~4U ,c"e,Unuluf un

_ Y _ _4U spre pa!1 I - -

ben! i ~I a zllbovlt f t ,CU 0 mle de gar·

intru care se d- u -'se _ n r~ __ aeea Is ture jidD vul J

t" --' -' _se, ciUlva vr' - I

lnul a glOlm in Ihlm - - erne. ar creii·

galbehll jidovul' ~ sa, ca sl nu du s,I"i tX,' j -- UI., e,and se va tntaa'ree I ,.

_ aUlD aiel la, sigle., - • CI

~i venlnd "d . - __ ,. ee a ee II. ~ leul ,.;I' _ _- J - ovul, ,i eerut )'a -- -, - ti - - - - -~

.. ea ralbe!lil s~ pre ; crt D,. ell 51'1

apre plzlre. lar' ere ,care !~alncr. dlDtat lui "DU Itln ce ... - _,IID~ s a lepAdat zlcaod: _" " grl e,1I , d.CI nu .. '. " · - " ,I eu nimh: nu a I." -- rm III dat nlmic

Buz,in" aCI'as'tal~~tatUI ~ '~_- __ 0 '. Iar ~ ulVJJI

...11 u. I ' ' SC,aT It 'a :0

.. u" de aurul silo ... _. _." · . ·Idill"

;. _ _ ! __ _ ~ wiU' a ZJ51 erl' tinul ..

ile, nimenea nu !!Z,tl d _ _ _ _ - UL n,fra ...

, "t .e ale asia H' • 'D

nez'euJ Ii da,e. 't-. 1_' - -- ,- ,'- ", ,uuma ,Inn .. ,

_ __ __ !ii epezi Iell a'utu~ ,] d - . .

spre pI zirt"lc- ."nd _ _ - - - - ce "at' f~,e'

" •• _ , ... 1' ...' cu m ell. I - I

d:ansul. apol ,,_ -- - -, nu 1I1 .. ,.:i, IUI't 'nre

, p- I I ~ ap,aJdl tl ,. ,I'" -

sl me!"O'em in B~ _, , ~' -, -, cu Jurlml'nt Dec[

,I!!. - ,J s,erlca SUn,1; 'I' -

colo te "uri ~ _ _ . _ ~ .. - _,UIUI . ina :jI a·

_ J mle, cum cl o'ai ~ t - -

ae un slcrtas cu ' . "... ,_ __ ~a de la mi·

, _ '~J 0 ml,e del " alb _:m .' -"--

men! am4nd'ol Imprellnl ' i _._ . ~ "au nul Inalnte'B ~ i D- _ ~ 8 I, I ]u(,af cr'I~U-

, ,'U - 'umoeze'u - - - ~

at dela J'ld " • cum cI nu a hi-

_ , I ov" aurul splr-e : - - " ,-, -

f4r"tut jurllmantului ..• - p. zire, ~I dupl __ " au lillt laml'udo'l din

:__ 53 -

Rlaericl j, ;1 I d III tlldletat pre Cllil Illr I a

IIceput ea III r _,UouM a: 5 sllbltlcl. C:it

fiU era lu' ell puttllti a'i linea pre el, ci $1 friul nt . u-I lugeil;1 a aruncat 1& pi-

mInt pre stlp811Ul sllu. lar ddnd cre1t1Dul de pre cal, I-a ,cllzot diD mini 11.11 Inelul.-III o cbe, a prlipldlt jio bllzunarut .10i. Apol

SCUUlndu·se, a prins calol ~I I-a Imblltlzlt pre el, ,i tnclled.udu-I,-er.~ ea lmpreunll

cu pdClvul. Si vculnd la oarecare toe a:ds

crt'5tlnul clltre jidov: "lIriflen latl 10co1 este plllclIl, sll descll.lecl' c.. dar de pre cal, ea sI

. Illlcim plme j- ,I descllecind. au slobozit cali sl pascll. tar el au Incepot a osplta • $I dupll. pu' uitanliU-se crc,Unut, a IIlzut pre slu 18 sa cll v Dis . " sta ~i \\nea intt' 0

mol lI'cd ,ut jidowlul, Iar tn cealaHl Ine-

lui eel clzut dID mloa lui, " cu chela; ·Ifi . v.llt.b!lu.l, s'a spl.lmlliDtal. $1 a lois cAtfe sluIII: "ee este accost' 1" Sluga a :tis: .. uo osta, oarecare_ofrICOlial. cillare a venit la stllptna mea, .1 t-a dat el chela" CD melul, iii a ds dire dllosa: trimi!e cu multlt s'rguin\l sicl"ia!ju\ jtdovului, ell Jil DU cad. blrbatul rllu In prlmeid1e, $I trti-Il dal mi'e aceasta ca 51 \1 Ie adue tie, prtcum al poruncit." lar jl-

dovul vb4n" aceasta s~a s"llmAntat d.e ml-

~ 54 _.

,

n'one, ~J bucurfil1du .. ,,--., s'a Into'll fmpreuni cu cr,e,Ul1ul Ja sflntul ,ina, ~I s'au fD,chinat pan,~ ta pi mantI ~i eerea eu credl: ta Bote-

'lui" pentru '0 min UD,! ca a easta. ,clrefa ':I'U 'asi slngurt vlzatort Iar cre$Unul roga pre Sft,ntu) ca ,sA .. j dea ,I,ui' Iertare, pentru ,ei ,8 defllma,t legea lui Dumnezl:~. ~,i amandoi au luimn preeum au Cfru!' unul adecl. SfinfuJ Bot'i!-~ ia~ altul ie r!l,ci -n' '; Ii au meta fl.!' 'I!_ eare lntru ale' sate, bu ur . ndu .... se ,i sllv bul pre Dumnezeu ~j pre pI4cut:ul" ,U ,pre Sf,lntul Mill:li, mlrindlJ-t

_.

- .