Sunteți pe pagina 1din 5
Ministerul Afacerilor Interne al Republieii Moldova Inspectoratul General al Politic: ND 200 ch naibigp aia 2 Teel O72) RTD, (37RD) AORTA TN ‘eT 1013601600395. Minister Firanjlon. Tre Comisia Electoralé Centralia Republicii Moldova Inspectoratul General al Politiei a examinat demersul Comisiei Electorate Centrale nr.CEC-8/4351 din 30 iunie 2021, privind expunerea asupra sesizarilor unor partide electorale si a proiectului de hotrare cu privire la unele aspecie ce tin de participare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 a alegatorilor domiciliati in localitaqile din stanga Nistrului (Transnistria), aflate provizoriy in atara controlului suveran al autoritatilor constitutionale ale Republicii Moldova si, reiesind din limitele competenielor functionale comunic’ ¢ nu sustine proiectul prenotat din consideremtele ce urmeaza: Analizand proiectul hota de Le in ansamblu problema ce deriva din sesizarile prezentate si acestea contravin drepturilor si libertatilor garantate seconstata a Suprema. Or nici o lege si nici un alt act juridie care conwavine prevederilor Constitutiel nu are putere juridics Asifel, potrivit art.1 din Constitutie, Republica Moldova este un stat suveran si independent, unitar si indivizibil, Republica Moldova este un stat de drept. democratic, in are demnitatea omului, drepturile si libertatile lui, libera dezvoltare ralismul politic reprezinta valori supreme si | Republicii Moldova este inalienabil, 8 personalitaii umane, dreptatea si pl sunt garantate, Articolul 3 reved ca terito . art.4 din Constituyie reglementeaz’ ca dispozitiile constitujionale privind drepturile gi libertatile omului se interpreteaza gi se aplica in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omulu Republica Moldova este parte cu pactele gi cu celelalte tratate la care autorii sesiza Asa. dar, lor reclama presupusele nereguli constatate i a organizata insotita torilor, pe parcursul zilei alegerilor edtre sectiile de votare perioadele electorale precedente. in partea ce tine de transportar de coruperea al Gestinate votarii locuitorilor eu domiciliu in stinga Nistrului, precum si isi exprima ingrijorari cA fenomenul dat va persista si in scrutinul electoral din 11 iulie 202 8 6. Flyosy f fule ee. in acest context, se atrage atentia ca Constitutia, la art.27, garanteaz’ dreptul la libera circulatie oricdrui cetitean al Republicii Moldova. Astfel, una din libertatile fundamentale ale omului o constituie dreptul la libera circulatie. Acest drept le este gavantat tuturor cetatenilor, cetdyenilor strdini, apatrizilor, refugiatilor si beneliciarilor de protectie umanitars Avind la baza aceleasi ratiuni, orice masura privind limitarea dreptului la libera circulatie trebuie si fie prevazuta de lege, sii urméareased unul dintre scopurile legitime sé asigure un echilibru adeevat intre interesul publie si drepturile individuale gi sa fie necesara intr-o societate democratic’. ins& din textul proiectului de hotardre, se constata c&, dreptul la libers circulatie urmeaza a fi ingridit fata de o anumita categorie de cetateni, si anume fay de cetitenii Republicii Moldova cu domiciliul in stanga Nistrului, ceea ce pune sub semnul intrebarii integritatea teritoriala si unitatea statului moldovean. La moment, cadrul juridic existent ofera o bazé adecvatd pentru desfaisurarea alegerilor democratice fapt ce denotd cd libertatile fundamentale ale omului urmeaza afi respectate de ciitre toate autoritatile statului fre anumite exceptii. in aceasta ordine de id Ministerului Afacerilor Interne nu- i pot fi atribuite sareini improprii sau cele ce comporté in sine evidente trisaturi de ingradire @ drepturilor fundamentale ale omului, or intreprinderea masurilor de stopare si interzicere temporara a circulatiei transportului rutie din proiectul hotirarii, sunt lipsite de temei legal. se va preciza ¢: prevzut la pet.3 Indubitabil, o reglementare in redactia propusa de autorul proiectului ar atenta ig art.38 din Constitutie, or vointa poporului constituie baza puterii de stat. Totodata, aplicarca interdicfiilor propuse in proiectul Hotdrrii sunt masuri de find exista o banuiald rezonabila si interzicerea temporara a circulatiei ate ca retinere, ceea ce constituie priv persoanei de libertate, pe o perioada seurta de timp. Temei pentru retinere banuiala rezonabild privind savarsirea unei infracyiuni sau contraventii pentru care legea prevede sanctiunea arestului, urmand ca politistul sa informeze neintarziat care sunt motivele unor atare masuri de constrang constrangere care urmeaza a fi aplicate doar atunci de corupere a alegatorilor, iar stopar: transportului rutier poate erveste Astfel. aplicarea interdictiilor prevazute in proiectul Hotérdrii impune efectuarea actiumilor de c&tre Politie care sunt contrare prevederilor legislatiei, plasind efectivul politienese in situatia de a compromite calitatea actului justitiei si generarea riscurilor de tagere la rispundere delictuald din motive independente de vointa lor Mai mult ca atat, cetitenii Republicii Moldova au drept de vot de la varsta de 18 ani, impliniti pnd in ziua alegerilor inclusiv, exceprie flicdnd cei pusi sub interdictie in modul stabilit de lege. Ingrijorarea manifestatd de catre concurentii eleetorali privind eventualele cazuri de transportare organizata a alegatorilor nu poate fi materializaté deoarece legislatia Republicii Moldova la moment, nu reglementeaza prevederi in materie de transport organizat al alegatorilor Ja sectia de votare, fapt ce face imposibila constatarea si aplicarea sanctiunilor pe presupusa corupere a alegatorilor pe motivul tre libertatile antat de art.27 din organizarii transportirii acestora, or aceasta norma ar ingrfidi una fundamentale ale omului si anume dreptul la libera circulatie, Constitujia Republicii Moldova. ga in acest sens, art.181! Cod penal, opereazi cu notiunea de ..coruperea alegatorilor foloase in scopul determindrii alegatorului si isi exercite sau sd nu isi exercite drepturile electorale in cadrul alegerilor parlamentare, prezidentiale, locale ori in cadrul referendumului care in cazul persoanei fizice se pedepseste cu amenda in marime de fa 550 la 850 unitati conventionale sau eu inchisoare de laun an la 5 ani, iar persoana juridicd se pedepseste cu amenda in marime de la 4000 la 6000 unititi conventionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumita activitate lichidarea persoanei juridice. * ca fapta ce tine de oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte cu Codul electoral, la art4l alin.(S), releva cd concurentilor electorali li se ofere alegatorilor bani, sa le distribuie fara plat bunuri materiale inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte actiuni de binefacere interzice sa Urmare, nu exi 18 parghii legale de constatare si aplicarea sanctiunilor pe presupusa corupere a alegatorilor pe motivul organizarii transportirii acestora. Cu atét_ mai mult este imposibila executarea pet.2 din hotardre, in pantea ce tine de imerzicerea deplasarii repetate |a sectia de votare pentru transportarea alegatorilor astfel incdt, nu exista un mecanism/modalitate de monitorizare a acestora, ori sectiile de votare sunt situate in diferite localitati ceea ce denotd cd Politia ar urma sa instituie posturi in vederea stopirii si verificarii tuturor mijloacelor de transport, fapt prin care ar urma s& blocheze drumurile ceea ce ar crea tensiuni $i ar influenya libertatea de circulatie a alegatorilor si accesul ta sectiile de votare. Cu att mai mult cd nu exist un sistem informational care ar contine informatii referitor 1a depl autoyehiculelor aflate in proprietatea persoanelor fizice, Prin urmare aceste circumstange sunt imposibil de constatat gi documentat. area Este de subliniat cA Politia Republicii Moldova actioneaza exclusiv in limitele i va intreprinde toate misurile nevesa legi unor eventuale amenintari fa valorile supreme ale statului, printre care se numeri si dreptul la alegeri libere si e In vederea contracariirii si neadmiter recte in acelasi timp, fcand o retrospectiva a rezultatelor desfisurarii alegerilor prezidentiale din | noiembrie 2020, Turul 1 si 15 noiembrie 2020, Turul Il, la capitolul sesizarilor referitoare la transportarea alegdtorilor din 416 informatii parvenite $i inregistrate, 365 au fost incetate din lipsa faptei contraventionale si doar la 48 din ele au fost intocmite procese-verbale contraventionale pe diverse incalcari ale Regulamentului circulatel rutiere aprobat prin Hotarérea Guvernului 357/2009 (efectuarea transportarii rutiere de persoane fara a detine un permis sau documente de transport specifice). La subiect, in 2016, Curtea Constitutionala a mentionat c4 ..transportul organizat al alegatorilor nu constituie in sine o inedleare electorala, cu exceptia cazului in care se poate dovedi cd s-a exercitat presiune pentru a influenta alegerea alegatorilor”. Fapt ce denota lipsa unor reglementari explicite in acest sens ceea ce pune in dificultate sau chiar face imposibila contracararea fenomenului transportirii organizate a alegatorilor. Legislatia nu prevede sanctiuni pentru asemenea actiuni. in schimb penalizeazd ingradirea dreptului la vot in asemenea situatie. Prin urmare Poliia nu poate restrictiona circulatia unitatilor de transport, ira temei legal, insa va intreprinde toate masurile ce se impun in vederea documentitii eventualelor tentative de tansportare a alegatorilor, dar si eventuale incercari de a mei i corupe pe cetdtenii hotardti wii la vol, bazandu-se pe informatii/sesizari autentificate gi actiondnd in limitele legale. in alt context, se va atrage atentia la practica statelor membre ale Uniunii Europene care in 2016 au obtinut sprijinul Guvernului si au beneficiat de transport gratuit dus-intor s spre sectiile de votare in ziua alegerilor. Totodata. o initiativa in acest sens a fost inaintata siptimana treeutd de catre Federajia Tinerilor Romani de Pretutindeni care au trimis un demers catre Secretariatul General al Guvernului Romaniei, Departamentul pentru Relatia cu Republica Moldova prin care au cerut sprijinul in obtinerea gratuit€tii la transportul feroviar pentru elevii si studentii din Republica Moldova care isi fae studiile in Romania, pentru perioada 10-12 julie, in contextul alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova din 11 iulie 2021 in conformitate cu prevederile pet.6 din Regulamentul cu privire Ia activitatea Comisiei Electorale Cenirale, aprobat prin hotérarea Comisiei Electorale Centrale, Hotérarile Comisiei, adoptate in limitele competentei sale, sunt acte administrative cu caracter individual sau normative, executorii pentru organele electorale inferioare, toate autoritatile publice. intreprinderi. institutii si organizatii, persoane cu functii de raspundere. partid. Astfel, reiesind din prevederile mentionate hotararile Comisiei Electorale Centrale sunt acte normative care au caracter obligatoriu, stabilese si reglementea7d nasterea raporturilor juridice Concomitent celor statuate, Comisia Electoral Centralé urmeaza si determine dact ii sunt caracteristice atributii de a stabili competente si de a obliga anumite instiutii sa stopeze si s@ interzica temporar circulatia transportului rutier intruneadmiterea transportarii organizate a alegatorilor, ori in conseeinta isi asuma atributii din sfera legistativului Reiesind din faptul c& prin aprobarea Hotfrarii: mentionate supra se atenteay: la drepturile si libertatile omului se recomanda respectarea prevederilor art.37 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, avizare si efectuarea expertizei juridice de catre autoritatea competent, in speta Ministerul Justitiei in vederea asigurarii concordan{ei intre proiectul actului normatiy si prevederile Constitutiei, ale tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte, ale legislatiei nationale si ale legislatiei Uniunii Europene, concordanta intre proiectul actului normativ, precum si jurisprudenta Curtii Constitutionale si cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului precum si respectarea standardelor internationale in domeniul drepturilor omului aceasta urmand a fi transmisa spre Set, comisar-sef Sergiu PAIU