Sunteți pe pagina 1din 10

Investeste in oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara – 1 – “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe
cunoastere”
Domeniul major de interventie: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”
Titlul proiectului: e-Formare – Competente integrate pentru societatea cunoasterii
Beneficiar: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336

Competențe integrate pentru societatea cunoașterii


Portofoliu didactic pentru lecția : 2

Denumire produs/ livrabil


Portofoliu didactic lecția: POLUAREA AERULUI PRIN
PRODUSE GAZOASE ALE ARDERII
Tema integratoare1 T4.Dezvoltare durabilă
Nivel de diseminare Între partenerii proiectului
Data de livrare 29.05.2012
Grad de realizare finalizat transmis pentru avizare

Lectia
POLUAREA AERULUI PRIN PRODUSE GAZOASE ALE
ARDERII
Autor Prof. Vodă Florentina-Claudia
Unitatea de invatamant,
Liceul Teoretic “Andrei Bârseanu”, Târnăveni, jud. Mureş
localitatea, judetul
Disciplina predata2 chimie
Clasa la care se aplica lectia cl. a VIII-a
Avizare director scoala, numele si
prenumele directorului,
Prof. Dr. Suciu Ioan
semnatura, stampila

Numele și prenumele Vodă Florentina-Claudia


Unitatea de învățământ, localitatea, județul: Liceul Teoretic “Andrei Bârseanu”, Târnăveni, jud. Mureş
Disciplina predată: CHIMIE
Data 29.05.2012
Grupa 05/Locația Luduș

1
Una din cele 10 teme integratoare: T1. Computerul partener in instruire, T2. Dezvoltare personala si cariera, T3. Lectura, seva
fiintarii, T4. Dezvoltare durabila, T5. Creativitate si expresie, T6. Diversitate, egalitate de sanse, cetatenie activa, T7. Stil de viata
sanatos, T8. Invatare eficienta, T9. Invatare prin experiment pentru experienta de invatare, T10. Comunicare in context multilingvistic.
Obligatoriu se vor selecta minim 5 teme integratoare.
2
Conform specialitatii predate din orarul elevilor, din trunchiul comun.
Numele și prenumele beneficiarului VODĂ FLORENTINA-CLAUDIA /sesiunea de formare 3
Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC ”ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI
Disciplina predată CHIMIE-FIZICĂ
Locația formării 05/LUDUȘ
Titlul proiectului: e-Formare – Competente integrate pentru societatea cunoasterii
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336
PORTOFOLIUL DIDACTIC INTERDISCIPLINAR

TEMA INTEGRATOARE: DEZVOLTARE DURABILĂ

A. Introducere
Chimia este una din științele fundamentale, care studiază compoziția, structura și
proprietățile substanțelor, precum și transformările acestora.
Una din ramurile chimiei este chimia mediului, care se ocupă cu fenomenele chimice și
biochimice care au loc în mediu. Este interesant și util de aflat drumul pe care-l parcurge un poluant
din momentul eliminării lui în mediu și pâna la degradarea/ îndepărtarea completă a acestuia.
La sfârșitul capitolului OXIZI (chimie, clasa a VIII-a) se studiază POLUAREA AERULUI
PRIN PRODUSE GAZOASE ALE ARDERII.
Parcurgerea acestei lecții este o ocazie bună de a împleti cunoștințele dobândite de elevi la
chimie, cu cele de la fizică, biologie și geografie și de a conduce la înțelegerea de către elevi a
triadei ȘTIINȚĂ-OM-NATURĂ.
Compoziția atmosferei s-a schimbat ca urmare a activității omului.
Elevii trebuie să conștientizeze încă de la vârste fragede pericolul poluării, să înțeleagă
faptul că apa, aerul și solul nu pot prelua la infinit produsele reziduale ale activității omului și să
acționeze cu responsabilitate pentru a proteja mediul înconjurător.

B. Conținutul educațional

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de


dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă asigurarea echilibrului între sistemele
socio-economice și potențialul natural.
Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cea dată de Comisia Mondială pentru
Mediu și Dezvoltare (WCEF) in raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut și sub numele de
"Raportul Bruntland": "Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor
prezentului, fără a compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi".
Dezvoltarea durabilă este marea provocare a acestui secol și majoritatea specialistilor
consideră că insăși supraviețuirea speciei umane depinde de transpunerea în practică a acestui
concept, cât mai curând. Pentru a face aceasta este nevoie să fie cunoscute strategiile, inovațiile și
soluțiile ce pot fi aplicate.

D. Lista activităților elevilor

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE- OXIZI


Unitatea de învățare cuprinde 4 lecții, referitoare la denumirea și clasificarea oxizilor,
metode de preparare, proprietăți fizice, proprietăți chimice și poluarea aerului.
În cadrul lecției POLUAREA AERULUI PRIN PRODUSE GAZOASE ALE ARDERII, elevii
vor desfășura următoarele activități:
-exerciții de scriere și denumire corectă a oxizilor;
- completarea ramurilor copacului ideilor, având ca temă centrală POLUAREA AERULUI, cu
noțiuni cunoscute de la fizică, biologie, geografie, chimie precum și din viața de zi cu zi;
-identificarea principalilor poluanți ai atmosferei;
-enumerarea efectelor nocive ale oxizilor ce rezultă prin arderea combustibililor, atât pentru regnul
vegetal, cât și pentru cel animal;
-analizarea și propunerea unor măsuri de combatere a poluării atmosferei.
Numele și prenumele beneficiarului VODĂ FLORENTINA-CLAUDIA /sesiunea de formare 3
Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC ”ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI
Disciplina predată CHIMIE-FIZICĂ
Locația formării 05/ LUDUȘ
Titlul proiectului: e-Formare – Competente integrate pentru societatea cunoasterii
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336
E. Direcțiii de acțiune privind predarea temei integratoare (abordări)

Problema poluării mediului poate fi abordată cu mare succes în cadrul orelor de chimie -
poluarea chimică - sau în cadrul orelor de fizică - poluarea sonoră. La aceste ore se poate vorbi
despre modalități de combatere a poluării în vederea înlăturării consecințelor.
Noțiuni de chimia mediului se regăsesc în toate manualele de chimie studiate de elevi în
gimnaziu și liceu.
La finele capitolului OXIZI(clasa a VIII-a), respectiv STAREA GAZOASĂ(clasa a IX-a) se
pot aborda teme referitoare la poluarea atmosferei.
Se vor efectua activități de conștientizare a pericolelor la care suntem expuși din cauza
poluării. Aceste activități vor viza atât prezentarea surselor de poluare, cât și a modalităților de
contracarare a efectelor poluării. Modul în care acestea au fost însușite se poate verifica atât prin
analiza produselor efectuate de elevi, cât si prin teste de evaluare.

F. Activitățile elevilor

Lecția începe prin lecturarea unui fragment din cartea O PRIMĂVARĂ TĂCUTĂ
(R. Carson), în care este descrisă viața unui oraș care, datorită activităților umane s-a
transformat într-un coșmar de genul științifico-fantastic.
Elevii pot constata faptul că inconștiența umană ajunge să polueze și să contamineze o
planetă pe care viața se desfășoară de milioane de ani.
Dupa reamintirea noțiunilor legate de compoziția atmosferei, elevii întocmesc copacul
ideilor unde, pe ramurile copacului scriu toate cuvintele care le vin în minte în legătură cu poluarea
aerului.
Pe baza ideilor elevilor, profesorul conduce discuția spre clasificarea surselor de poluare
(naturale și artificiale).
Se prezintă la videoproiector imagini ce au ca și conținut erupții vulcanice, furtuni de praf,
descompunerea unor reziduuri organice etc, imagini ce vor fi comentate de elevi, pentru a descoperi
motivul pentru care cele prezentate pot fi considerate surse de poluare naturale.
Se face apoi o clasificare a surselor artificiale rezultate din activităților socio-economice ale
oamenilor( procese industriale, arderea combustibililor, transporturile). Se discută despre fiecare
dintre acestea, precum și despre oxizii care rezultă în urma proceselor de ardere a combustibililor,
cu implicațiile fiecăruia asupra regnului vegetal și animal.
Se insistă apoi asupra efectelor globale ale poluării: ploaia acidă, smogul, efectul de seră, iar
în finalul lecției despre modalitățile de combatere a poluării.
Se împarte clasa în grupe de câte 4 elevi și li se solicită întocmirea unei planșe cu tema
POLUAREA AERULUI, prin care să exprime, în manieră personală, folosind desene, imagini
lipite, citate, cunoștințele dobândite la această lecție, fiecare planșa fiind însoțită de un mesaj pe
care grupele să-l transmită celorlalți colegi.

G. Evaluarea elevilor și a activității

Se vor testa cunoștințele elevilor, prin evaluare individuală, de grup și scrisă.


Fiecare grupă prezintă în fața colegilor planșa întocmită.
Pentru portofoliu, elevii au de întocmit un referat despre ploile acide, smogul și efectul de
seră.
Se vor evalua cunoștințele dobândite printr-un test grilă.

Numele și prenumele beneficiarului VODĂ FLORENTINA-CLAUDIA /sesiunea de formare 3


Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC ”ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI
Disciplina predată CHIMIE-FIZICĂ
Locația formării 05/ LUDUȘ
Titlul proiectului: e-Formare – Competente integrate pentru societatea cunoasterii
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336
Titlul lecției interdiscipinare: POLUAREA AERULUI PRIN PRODUSE GAZOASE
ALE ARDERII

NOTIȚE pentru CADRUL DIDACTIC

Disciplina CHIMIE, clasa a VIII-a

Nivelul clasei: mediu

Durata 2 ore

Stadiul atins în ciclul învățării3

explorare, elaborare, evaluare


Obiectivele învățării/ Competențele vizate

-sensibilizarea elevilor în legătură cu efectele poluării atmosferei


-formarea spiritului combativ în ceea ce privește folosirea excesivă a combustibililor
-recunoașterea surselor de poluare atmosferică
Tipul de activitate 4

descoperire dirijată
Abilitățile exersate de elevi

Elevii vor învăța să prețuiască ceea ce natura ne oferă cu generozitate și vor descoperi cu ușurință,
de-a lungul vieții lor, neregulile care pot face ca natura să nu ne mai asigure condițiile prielnice
pentru viață.

Tehnologia utilizată (dacă este cazul)


-calculator
-videoproiector

Materiale utilizate/Informații pentru elevi

-textul suport
-imagini
-planșe

Metodologia

-povestirea
-problematizarea
3
1. antrenare, 2. explorare, 3. explicare, 4. elaborare, 5. evaluare
4
Tipuri de activități propuse: a. Demonstrație interactivă, b. descoperire dirijată, c. investigație/cercetare dirijată, d. Investigație limitată,
e. investigație deschisă, alte tipuri de activități
Numele și prenumele beneficiarului VODĂ FLORENTINA-CLAUDIA /sesiunea de formare 3
Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC ”ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI
Disciplina predată CHIMIE-FIZICĂ
Locația formării 05/ LUDUȘ
Titlul proiectului: e-Formare – Competente integrate pentru societatea cunoasterii
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336
-conversația euristică
-munca în echipă
-explicația

Cronologie sugerată

MOMENT ORGANIZATORIC
-verificarea prezenței elevilor și a ținutei
-verificarea existenței materialelor necesare lecției

CAPTAREA ATENȚIEI- lecturarea textului O POVESTE PENTRU MÂINE (R. Carson), urmată
de întrebări adresate elevilor:
- Ati cunoscut un astfel de oraș?
-Ce credeți ca s-a întâmplat în acel oraș?
-Cine credeți că se face vinovat de dezastrul provovat?

ANUNȚAREA TEMEI- POLUAREA AERULUI


- Ce este aerul?
- Care este compoziția atmosferei?
- Este important ca această compoziție să se mențină constantă? De ce?
- Definirea poluării aerului
-
ENUNȚAREA OBIECTIVELOR
-familiarizarea cu noțiunile, conceptele de bază ale chimiei mediului
-identificarea principalelor surse de poluare ale atmosferei
-însușirea cunoștințelor referitoare la impactul asupra sănătății a oxizilor rezultați în urma
arderii combustibililor
-propunerea unor măsuri de combatere a poluării atmosferice
-formarea unei atitudini critice față de extinderea diverselor forme de poluare, educarea în
sensul ocrotirii și conservării mediului înconjurător.

DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII
-completarea ramurilor ”copacului ideilor”(pe tablă), având ca temă centrală POLUAREA
AERULUI, cu noțiuni cunoscute de elevi de la celelalte materii, precum și din viața de zi cu zi
-identificarea principalelor surse de poluare atmosferică, pe baza ideilor elevilor și a
imaginilor prezentate la retroproiector
-clasificarea surselor de poluare a aerului în surse naturale și artificiale, cu exemple în
fiecare caz
-conștientizarea efectelor nocive ale oxizilor rezultați din arderea combustibililor
-propunerea unor măsuri de contracarare a efectelor poluării și discutarea celor cunoscute

ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI
-test grilă cu întrebări din lecție
-pe grupe de câte 4 elevi, aceștia vor alcătui o planșă având ca temă centrală POLUAREA
AERULUI. Fiecare grupă va transmite colegilor un mesaj în legătură cu acest subiect.

Numele și prenumele beneficiarului VODĂ FLORENTINA-CLAUDIA /sesiunea de formare 3


Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC ”ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI
Disciplina predată CHIMIE-FIZICĂ
Locația formării 05/ LUDUȘ
Titlul proiectului: e-Formare – Competente integrate pentru societatea cunoasterii
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336
ÎNCHEIEREA LECȚIEI
-aprecierea și notarea elevilor

TEMA PENTRU ACASĂ


-referate având ca temă implicațiile poluării atmosferei la nivel global: efectul de seră,
ploile acide, smogul.

Sugestii și sfaturi

Ce putem face noi?


- economie în ceea ce privește folosirea combustibililor
-plantarea unor copaci în zonele în care locuim
-înlocuirea combustibilului inferior cu combustibil superior, mai putin poluant, pentru încalzirea
locuințelor
-reglarea corespunzatoare a arderilor la autovehicule pentru reducerea eliminării poluanților și
controlul periodic al acestora la țeava de eșapament
Evaluare
A) Produse realizate de elevi (planșele)

B) Test grilă cuprinzând informațiile furnizate în lecție

Numele și prenumele beneficiarului VODĂ FLORENTINA-CLAUDIA /sesiunea de formare 3


Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC ”ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI
Disciplina predată CHIMIE-FIZICĂ
Locația formării 05/ LUDUȘ
Titlul proiectului: e-Formare – Competente integrate pentru societatea cunoasterii
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336
TITLUL LECȚIEI INTERDISCIPLINARE:

POLUAREA AERULUI PRIN PRODUSE GAZOASE ALE ARDERII

FIȘA DE LUCRU A ELEVULUI

Introducere

Ce lăsăm moștenire generațiilor următoare?Un mediu înconjurător sănătos, curat și prietenos sau
unul bolnav, alterat, distrus din cauza nepăsării noastre? Încă mai avem de ales!

Reflectare asupra întrebării directoare

Lecturarea unui fragment din cartea”O primăvară tăcută”(Rachel Carson)


Materiale (dacă există)

Imagini reprezentând surse naturale de poluare ale aerului


Măsuri de securitate a activității

----------------

Activitatea propriu-zisă

-completarea ramurilor ”copacului ideilor”, având ca temă centrală ”Poluarea aerului”;


-urmărirea unor imagini reprezentând furtuni de praf, vulcani în activitate, pulberi meteorice,
incendii din păduri, descompunerea reziduurilor organice, nave și automobile în funcțiune, fabrici
prevăzute cu coșuri;
-clasificarea surselor de poluare în naturale și artificiale, cu exemple:
-produsele gazoase rezultate din arderea combustibililor casnici și industriali, cu implicații nocive
asupra regnului vegetal și animal;
-efectele globale ale poluării aerului:smogul, ploaia acidă, efectul de seră;
-măsuri de combatere a poluării aerului

Sugestii

-Sugestie de lectură: cartea ”S.O.S. Natura în pericol”(autor Turlea Stelian)

-Concurs de eseuri pe tema poluării aerului (pentru orele de recapitulare finală de la sfârșitul anului
școlar)

Analiza

Analiza planșelor alcătuite de fiecare grupă de elevi. Elevii din celelalte grupe pot face observații
(pozitive sau negative) asupra celor prezentate.
Numele și prenumele beneficiarului VODĂ FLORENTINA-CLAUDIA /sesiunea de formare 3
Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC ”ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI
Disciplina predată CHIMIE-FIZICĂ
Locația formării 05/ LUDUȘ
Titlul proiectului: e-Formare – Competente integrate pentru societatea cunoasterii
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336
Investigații suplimentare

La fel ca aerul, solul și apa sunt de asemenea afectate de poluare. În cursul orelor de chimie din
liceu se vor aborda teme referitoare la sursele de poluare ale acestora, precum și modalitățile de
contracarare a efectelor poluării.

Evaluare
A). Produsele realizate de elevi (planșele)

B).Test grilă cuprinzând informațiile desprinse din lecție:


1). Care dintre următoarele surse nu este o sursă naturală de poluare?
a) erupțiile vulcanice
b) industria chimică
c) furtunile de praf R: b
2). Cel mai frecvent gaz cu efect de seră provenit din activitatea omului este:
a) O2
b) CH4
c) CO2 R: c
3) Pentru a forma ploaia acidă, oxizii de sulf si de azot se combină cu:
a) O2
b) Pb
c) vapori de apă R: c
4) Un om inhalează, în medie, în cursul unei zile:
a) 200 Kg aer
b) 20 Kg aer
c) 3 Kg aer R: b

Numele și prenumele beneficiarului VODĂ FLORENTINA-CLAUDIA /sesiunea de formare 3


Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC ”ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI
Disciplina predată CHIMIE-FIZICĂ
Locația formării 05/ LUDUȘ
Titlul proiectului: e-Formare – Competente integrate pentru societatea cunoasterii
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336
MOMENTE DIN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Numele și prenumele beneficiarului VODĂ FLORENTINA-CLAUDIA /sesiunea de formare 3


Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC ”ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI
Disciplina predată CHIMIE-FIZICĂ
Locația formării 05/ LUDUȘ
Titlul proiectului: e-Formare – Competente integrate pentru societatea cunoasterii
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336
Numele și prenumele beneficiarului VODĂ FLORENTINA-CLAUDIA /sesiunea de formare 3
Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC ”ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI
Disciplina predată CHIMIE-FIZICĂ
Locația formării 05/ LUDUȘ
Titlul proiectului: e-Formare – Competente integrate pentru societatea cunoasterii
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336