Sunteți pe pagina 1din 3

Catre: Ministerul Educafiei,Cultu rii 9i

Cercetirii
Direcfia inviftmint General
Dubisari,

de la : Grupul de pArinli ai elevilor clasei

tt ,,b' tP Gimnaziul Pirita


Adr.rul Dubasari. s'Pirita
Te1.06868033?

Email: rimadiacioc@gmail.com

Prin prezenta, grupul de parinli ai elevilor din clasa Il"b" care-5i fac studiile

in lP Girnnaziul Pirita, solicitanr respectuos sa ne ajutali in solulionarea problernei

ce line de studierea limbii s'triine de cltre copiii noStri incepind cu clasa a ll-a' ciclu
pnrnar.

La data de 19 august l0ll, ne-am adresat ctt o cerere catre directorul [P

(iimnaziul Pirita dna Verlan F'eodora ca limba striina care va fi studiata de catre
copiii nogtri, incepind cu clasa a II-a, sA fie limba engleza. Fiiindci este o limba
internalionali, aceasta are cea mai largi atingere a oricarei limbi vorbite astazi'
este

a doua Iirnba pentru mul[i locuitori din tarile dezvoltate, ce


ot'era opottunitati in ceea

ce privegre at6t studiile in Universitalile din afara {arii cat 9i opurtunitali


mult mai

marilaangajare,iaropartedincopiiauinceputdejas6ostudiezeinparticulardela
o virst.i mai timpurie, de aceea noi ne dorim ca copiilor noStri sa le fie
pusa baza

acestei lirrbi din clasele prirnare, linand cont de t'aptul ca este unul din obiectele de
exarnen la BAC
. ;, iri_;ii;-_aiiiiri ;-iiiin ;i i: :i: i- {-.-...i,. t.
ililtsTERUL Ct,llURT
fl cEReErAnfi AT
Nr.
o
ins6 cu pArc-re de rdu, cererea chiar dacl a fbst primita de citre dna director

personal. ne-a fbst reiirzatd inregistrarea in rnod verbal , deci nu ni s-a otbrit numirul

5i data inregistririi, ceea ce contravine Codului Administrativ art.68'


Am vrea s6 r.A aducem Ia cuno5tinla c6 sunt doua clase paralele de a l[-a, iar
reprezentanrulu i parinlilor, care s-a prezenta! cu depunerea cererii. i s-a reprosat ce

nu avetr noi ce \eni cu asa tip de solicitiri, pentru ca decizia este deia luati 5i copiii

nostri vor studia lirnba ll'ancez6. Dna director Feodora Verlan i-a zis repezentantului

cA cererea gebuia scris6 cJ rnult timp inainte, precum au facut-o


pirinlii din clasa

paralela. car.e clasa ar ti depus plinra cererea aceleia i se accorda


prioritate.
"lllaraton" pentru prerniul
Noi nu arn $iut ca la noi in cimnaziu este organizat
rnare
,,Limba engleza", pentru ci in caz contrar depuneam o cel'ere inc6 din 0l

septembrie 2020, ceee ce este in contradictie crr Legea nr.985 din


l 1.05.2000'. Cu

privire la accesul la intbrrnalie''.


ConformConstitutieiRepubliciiMoldovaart.35(9)tlreptulprioritn.deu
ne vedem lizali de
ulege slbra de instruire a copiilor revine pdrinsilor. in acest caz
persoane terle. exclusiv
acest drept al nostru. soarta $i viitorul tiind hotarata de catre

in detrirnentul copiilor noStrt


Noisuntemcategoricirrrpotrivdcalirnbastrdinadebazdcarevafistudiatdsd
tle limba tl'ancezA, atat timp cAt este prot'esor de lirnbi engleza 5i existi
acea

posibilitate ca sA lle Predata.


Nunear.antajeazAabsolut,calimbaenglezasAlleolimbddestudiioptionala
incepind cu clasa a v-a, pentruca prograrrul de ore oplionale este
mult mai le.ier si
sub nici o tbrma nu se
are lbrrrra unui stucliu superticial. cle cunoa$tere generala $i

cornpala cu prograrnul de studii de bazl'


la situalia
O sd tle regretabil t'aptu I ca, din cauza unui principiu' sI ajungem
vecine, doar ca s6
sa transt'erarr copiii in alte institLrlii de invalamant din localitalile

le ofbrim acele studii carc le ror of'eri benetisii pe viitor'


Vret.rrsamen[ionamtaptulc6laConsiliulProf.esoraldinlunamai202l's-a
SpuSprecumcaambeleclasedeall.avorstudialimbaeng|eza,IespectivaSagianr
fbstintbrmalinoiparintii.Dar'spremirarea,noastr6'indatadel8august202lnis-
i
{ a comunicat c6 clasa II"b"
va studia limba fiancezi,
respectiv in acel moment am
intocmit soricitarea de a rdm6ne
cum a fost stabirit anterior ra
Consiriu din Iuna mai
202 t.

[-a acest capitor arn vrea sa


reiler.drn, ch nici unur din parinli
nu a fost informat
despre t-aptur c6 suntem obligagi
sd depunerr o cerer.e penrru
a arege limba strdina pe
care o vof studia copiii nostri.
Institulia nu ne-a prezentat nici
un Regulament care
sa contina cere rnentionate
rnai suso precurn gi in baza cdror
criterii a fost aleasa clasa
care va studia o iirnba sau arta gi
nu deline o pagina web unde am
avea acces ra actere
enrise de ce tine de procesul
instructiv_educatir.,in pirita.
Cirnnaziul
o sa,rentionarn taptur ctr diriginta
clasei paralere dna Ma4inchevici
Lilia,
care deline si tiinctia dc director
adjuncr pe instruire. respecriv arand
pr.iorirare 5i
profitdnd de srarurur delinut, oblindnd
avantaje pentru cei trei nepoli ai
sii pe care ii
invala, ai nostri copii flind discrinrinati.

Noi' pirinlii subsemnati v6 rugarr sa contribuigi ra sorulionarea cererii noasrre,


pentru ca ne dorirn ca copiii no5tri sa
studieze in acest Gimnaziu, ca copiii noStri
s5
aiba un viitor acasa si ca s6 nu ni se creeze
conditrii de a ne dori si parisim acest
ffiraml!l
Vi multumim pentru inlelegere pi mizdm pe sustinerea dumneavoastral

Cu respecr, pdrinlii cJasei II '.b..:


Constantinov Olrseu tp^tk u4, nOti Grigoriev Pe
'l
Catisov Irina I
Papuc Tatina
Caraus Olga
Moiseev Mariana
C'r'etu Antonina
Palai Cristina
Diacioc Rima
Fdlai Irina P
goilip Irina I
t, Soltan Ole
Vintu A Iisa Dob an Tatiana
Gricihin Valentina .4-%- Ursu Natalia
Moiseev Antonina
Gherlac Natalia

a&efri
#tr
,{fd,I<. b C\,"to
Verlan Cristina
Sandu Olesea gaa'oU,L
f@'